Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chia sẻ: BUI THU TRANG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
665
lượt xem
186
download

Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm, phân loại và đánh giá tài sản cố định trong doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

  1. Ch−¬ng IV: thèng kª tμi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp A. Tãm t¾t lý thuyÕt: 4.1. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vμ ®¸nh gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp: 4.1.1. Kh¸i niÖm: Tμi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp lμ bé phËn tμi s¶n cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dμi vμ khi tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh−ng gi¸ trÞ cña chóng ®· bÞ gi¶m dÇn do chuyÓn vμo gi¸ trÞ s¶n phÈm d−íi h×nh thøc khÊu hao TSC§. 4.1.2. Ph©n lo¹i tμi s¶n cè ®Þnh (TSC§): TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c h¹ch to¸n vμ c¸c nghiªn cøu vÒ TSC§ ë doanh nghiÖp, ta cÇn ph¶i ph©n lo¹i chóng theo c¸c tiªu thøc phï hîp víi môc ®Ých nghiªn cøu. 4.1.3. §¸nh gi¸ TSC§: - §¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸ (hay gi¸ ban ®Çu hoμn toμn): - §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ ban ®Çu cßn l¹i. - §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ kh«i phôc hoμn toμn. - §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ kh«i phôc cßn l¹i 4.2. C¸c chØ tiªu thèng kª sè l−îng, kÕt cÊu, hiÖn tr¹ng vμ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tμi s¶n cè ®Þnh : 4.2.1. Thèng kª sè l−îng TSC§: a. ChØ tiªu gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã cuèi kú b¸o c¸o: TSC§ hiÖn = TSC§ cã + TSC§ t¨ng - TSC§ gi¶m cã cuèi kú ®Çu kú trong kú trong kú b. ChØ tiªu TSC§ b×nh qu©n: cã 2 ph−¬ng ph¸p - Ph−¬ng ph¸p 1: TSC§ cã ®Çu kú + TSC§ cã cuèi kú G = 2 - Ph−¬ng ph¸p 2: ∑G t i i G = ∑t i Trong ®ã: - Gi: Gi¸ trÞ TSC§ cã ë tõng thêi ®iÓm - ti: Kho¶ng thêi gian t−¬ng øng cã gi¸ trÞ Gi - ∑ ti : tæng thêi gian nghiªn cøu theo lÞch 4.2.2. Thèng kª kÕt cÊu (tû träng) TSC§: Gi¸ trÞ tõng lo¹i TSC§ Tû träng tõng lo¹i TSC§ (%) = x 100% Gi¸ trÞ toμn bé TSC§ 4.2.3.Thèng kª hiÖn tr¹ng TSC§: Tæng sè khÊu hao ®· trÝch (tæng sè khÊu hao luü kÕ) 28
  2. - HÖ sè hao mßn = TSC§ Nguyªn gi¸ (Gi¸ ban ®Çu hoμn toμn TSC§) - HÖ sè cßn sö dông ®−îc TSC§ = 1 - HÖ sè hao mßn TSC§. 4.2.4. Thèng kª t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§: a. LËp b¶ng c©n ®èi TSC§. b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§: Gi¸ trÞ TSC§ t¨ng trong kú - HÖ sè t¨ng TSC§ = Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong kú Gi¸ trÞ TSC§ gi¶m trong kú - HÖ sè gi¶m TSC§ = Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong kú Gi¸ trÞ TSC§ t¨ng míi nguyªn trong kú - HÖ sè ®æi míi = TSC§ Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh cã cuèi kú Gi¸ trÞ TSC§ gi¶m do cò háng trong kú - HÖ sè lo¹i bá = TSC§ Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh cã ®Çu kú 4.3. C¸c chØ tiªu thèng kª møc ®é trang bÞ vμ hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh : 4.3.1. C¸c chØ tiªu thèng kª møc ®é trang bÞ TSC§: Tæng nguyªn gi¸ TSC§ dïng vμo SXKD trong kú - Møc ®é trang bÞ TSC§ = cho ng−êi lao ®éng Sè lao ®éng ë ca lín nhÊt trong kú 4.3.2. C¸c chØ tiªu thèng kª hiÖu qu¶ sö dông TSC§: a. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§: * HiÖu qu¶ sö dông TSC§ tÝnh theo gi¸ trÞ s¶n xuÊt (H): Gi¸ trÞ s¶n xuÊt H = Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ChØ tiªu nμy cho biÕt cø mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n khi tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ t¹o ra ®−îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt. * Chi phÝ TSC§ cho 1 ®¬n vÞ gi¸ trÞ s¶n xuÊt (hiÖu suÊt sö dông TSC§ (C): Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n 1 C = = Gi¸ trÞ s¶n xuÊt H ChØ tiªu nμy cho biÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ gi¸ trÞ s¶n xuÊt cÇn ph¶i chi phÝ bao nhiªu ®¬n vÞ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n. * HiÖu qu¶ sö dông TSC§ tÝnh theo lîi nhuËn : (HL) Lîi nhuËn 29
  3. HL = Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ChØ tiªu nμy cho biÕt mét ®¬n vÞ TSC§ tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ t¹o ra ®−îc bao nhiªu ®¬n vÞ lîi nhuËn. b. Ph©n tÝch møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ TSC§ ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch: * Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông TSC§: C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: H = H x d * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: GO = H x G * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng 3 nh©n tè: C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: GO = H ′xd x G B. C¸C bμi tËp C¥ B¶N: Bμi sè 1: Mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ ®Çu n¨m 2002 ®· mua vμ ®−a vμo sö dông 10 m¸y tiÖn, gi¸ mua mçi m¸y lμ 20 triÖu ®ång, chi phÝ chuyªn chë vμ l¾p ®Æt cña c¶ 10 m¸y hÕt 10 triÖu ®ång. §Çu n¨m 2004 xÝ nghiÖp mua thªm 15 m¸y tiÖn t−¬ng tù, gi¸ mua mçi m¸y 18 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt chung cho c¶ 15 m¸y hÕt 30 triÖu ®ång. BiÕt r»ng thêi h¹n sö dông mçi m¸y lμ 8 n¨m, tÝnh khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng vμ gi¸ 1 m¸y tiÖn t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ l¹i lμ 15 triÖu ®ång. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña 25 m¸y tiÖn t¹i doanh nghiÖp c¬ khÝ vμo ®Çu n¨m 2006 theo gi¸: 1. Gi¸ ban ®Çu hoμn toμn 2. Gi¸ kh«i phôc hoμn toμn 3. Gi¸ ban ®Çu cßn l¹i 4. Gi¸ kh«i phôc cßn l¹i Bμi sè 2: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña 1 doanh nghiÖp dÖt trong n¨m b¸o c¸o nh− sau: §Çu n¨m, tæng nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt lμ 15.000 triÖu ®ång, trong n¨m xÝ nghiÖp mua thªm 100 m¸y dÖt míi víi nguyªn gi¸ 50 triÖu ®ång/ c¸i vμ 20 m¸y kÐo sîi ®· dïng råi cña 1 doanh nghiÖp kh¸c víi gi¸ mua lμ 30 triÖu ®ång/ c¸i (biÕt r»ng nguyªn gi¸ ban ®Çu lμ 70 triÖu ®ång/ c¸i) vμ b¸n bít 20 m¸y dÖt cò cßn 80% gi¸ trÞ, cho mét c¬ së dÖt t− nh©n víi gi¸ 10 triÖu ®ång/ c¸i, cho biÕt nguyªn gi¸ mçi m¸y nμy khi mua lμ 20 triÖu ®ång/ c¸i. Ngoμi ra doanh nghiÖp cßn b¸n thanh lý 50 m¸y dÖt ®· hÕt h¹n sö dông víi gi¸ 1 triÖu ®ång/ c¸i, ®−îc biÕt nguyªn gi¸ mçi m¸y nμy lμ 20 triÖu ®ång / c¸i. Yªu cÇu: H·y tÝnh c¸c chØ tiªu sau trong n¨m b¸o c¸o 1. Nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn cã cuèi n¨m? 2. Nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n trong n¨m? Bμi sè 3: Mét doanh nghiÖp mua 01 TSC§ A míi 100% vμ ®−a vμo ho¹t ®éng ngμy 01/ 03/2004. Cho biÕt gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lμ 135.000.000 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lμ 10.000.000 ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö tr−íc khi ®−a vμo sö dông lμ 5.000.000 ®ång, dù kiÕn thêi gian sö dông tμi s¶n nμy lμ 5 n¨m. 30
  4. Yªu cÇu: 1. TÝnh møc khÊu hao ®ã trong tõng n¨m (theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®Þnh) 2. TÝnh hÖ sè cßn sö dông ®−îc cña tμi s¶n cè ®Þnh ®ã vμo thêi ®iÓm cuèi n¨m (thø 1,2,3,4,5)? Bμi sè 4: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§ cña mét doanh nghiÖp trong n¨m b¸o c¸o nh− sau: (§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) 1. Tμi s¶n cè ®Þnh cã ®Çu n¨m: - Tæng nguyªn gi¸ TSC§ : 17.200 - Tæng gi¸ trÞ hao mßn ®Çu n¨m : 4.000 2. Tμi s¶n cè ®Þnh míi ®−a vμo sö dông trong n¨m: - Tæng nguyªn gi¸ TSC§ : 20.000 3. TSC§ ®−îc nhËn tõ doanh nghiÖp kh¸c: - Tæng nguyªn gi¸ TSC§ : 2.600 - Gi¸ trÞ hao mßn : 600 4. TSC§ bÞ lo¹i bá trong n¨m do cò háng: - Tæng nguyªn gi¸TSC§ : 400 - Gi¸ trÞ hao mßn : 400 - Gi¸ b¸n thanh lý cña c¸c TSC§ bÞ lo¹i bá : 10 5. TSC§ kh«ng cÇn dïng ®em b¸n l¹i: - Tæng nguyªn gi¸ TSCD : 1.000 - Gi¸ trÞ hao mßn : 400 - Gi¸ b¸n c¸c TSC§ kh«ng cÇn dïng trªn : 360 6. Tæng sè tiÒn ®· trÝch khÊu hao TSC§ trong n¨m : 6.400 7. Tæng sè tiÒn n©ng cÊp s÷a ch÷a TSC§ nhËn tõ DN kh¸c : 500 Yªu cÇu: 1.TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã cuèi n¨m (theo gi¸ ban ®Çu vμ gi¸ cßn l¹i)? 2. TÝnh gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ( G ) 3. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ trong n¨m? Bμi sè 5: Cã sè liÖu sau ®©y vÒ t×nh h×nh sö dông tμi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp c¬ khÝ A trong n¨m 2005. §Çu n¨m, gi¸ ban ®Çu hoμn toμn cu¶ toμn bé tμi s¶n cè ®Þnh lμ 8 tû ®ång. Trong n¨m, doanh nghiÖp tiÕn hμnh thanh lý 10 m¸y tiÖn cò háng, mçi m¸y cã gi¸ ban ®Çu hoμn toμn lμ 16.000.000 ®ång/m¸y. Trong n¨m doanh nghiÖp cßn mua thªm 15 m¸y hμn míi víi gi¸ ban ®Çu hoμn toμn lμ 18.500.000 ®ång/m¸y, vμ nhËn tõ mét xÝ nghiÖp trong ngμnh ®· gi¶i thÓ 05 m¸y tiÖn vμ 03 m¸y bμo víi gi¸ ban ®Çu hoμn toμn lμ 14.800.000 ®ång/ m¸y tiÖn 17.500.000 ®ång/ m¸y bμo. Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng c©n ®èi tμi s¶n cè ®Þnh 2. TÝnh c¸c hÖ sè ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ cña doanh nghiÖp? Bμi sè 6: 31
  5. Theo kÕt qu¶ kiÓm kª tμi s¶n cè ®Þnh cña c«ng tr−êng 3/2 n¨m 2005 ®· x¸c ®Þnh: §Çu n¨m cã 2,5 tû ®ång theo gi¸ ban ®Çu hoμn toμn, møc ®é hao mßn ®Çu n¨m lμ 35%. Trong n¨m, c«ng tr−êng mua thªm mét m¸y xóc míi ®−a vμo s¶n xuÊt, trÞ gi¸ 180 triÖu ®ång. Chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt m¸y xóc trªn lμ 5 triÖu ®ång vμ nhËn bμn giao tõ 1 xÝ nghiÖp cïng ngμnh 1 ph−¬ng tiÖn vËn t¶i trÞ gi¸ 100 triÖu ®ång, møc ®é hao mßn TSC§ nμy lμ 40%. Sè tiÒn trÝch khÊu hao trong n¨m lμ 140 triÖu ®ång. Ngoμi ra, c«ng tr−êng cßn thanh lý mét sè tμi s¶n cè ®Þnh ®· cò háng cã gi¸ trÞ ban ®Çu hoμn toμn lμ 20 triÖu ®ång vμ gi¸ trÞ cßn l¹i lμ 1 triÖu ®ång. Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng c©n ®èi tμi s¶n cè ®Þnh? 2. TÝnh c¸c hÖ sè ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ cña c«ng tr−êng n¨m 2005? Bμi sè 7: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông TSC§ cña XÝ nghiÖp DÖt qua 2 th¸ng 3 vμ th¸ng 4 n¨m 2006 nh− sau: * Th¸ng 3: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ( triÖu ®ång) : 400 2. Chi phÝ TSC§ cho 1 ®¬n vÞ GTSX (triÖu ®ång) : 12,5 * Th¸ng 4: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (triÖu ®ång) : 405,9 2. T×nh h×nh sö dông TSC§ (triÖu ®ång) - Gi¸ trÞ TSC§ cã ngμy 1/4 : 4.050 - Ngμy 5/4 mua thªm 1 sè MMTB trÞ gi¸ : 550 - Ngμy 17/4 nhËn bμn giao cña C.Ty X 1 TB trÞ gi¸ : 200 - Ngμy 25 /4 Thanh lý mét sè TSC§ trÞ gi¸ : 550 Vμ sè liÖu kh«ng thay ®æi cho ®Õn hÕt th¸ng 4 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña xÝ nghiÖp th¸ng 4 so víi th¸ng 3 do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: HiÖu qu¶ sö dông TSC§ (H) vμ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ( G )? Bμi sè 8: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ X trong n¨m 2005 nh− sau: (sè liÖu tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh - §vt: 1.000 ®ång) I. T×nh h×nh s¶n xuÊt: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO): quý I: 298.850, quý II: 304.200 II. T×nh h×nh sö dông TSC§ (1.000 ®ång) - TSC§ cã ®Çu quý I : 430.000 - TSC§ t¨ng trong quý I : 250.000 - TSC§ t¨ng trong quý II : 166.000 - TSC§ gi¶m trong quý I : 310.000 - TSC§ gi¶m trong quý II : 94.800 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ trong tõng quý? 32
  6. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quý II so quý I do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: HiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh (H) vμ gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n( G ) Bμi sè 9: Cã sè liÖu sau ®©y vÒ t×nh h×nh sö dông TSC§ cña doanh nghiÖp Y: (§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) ChØ tiªu Kú gèc Kú b¸o c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh (GO) 1.000 900 2. Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n ( G ) 1.250 1.200 Trong ®ã: Tμi s¶n cè ®Þnh trùc tiÕp s¶n xuÊt 937,5 840 Yªu cÇu: 1. So s¸nh hiÖu n¨ng sö dông tμi s¶n cè ®Þnh gi÷a 2 kú ? 2. Ph©n tÝch biÕn ®éng hiÖu qu¶ sö dông TSC§ (H) gi÷a 2 kú do ¶nh h−- ëng bìi 2 nh©n tè: HiÖu qu¶ sö dông TSC§ trùc tiÕp s¶n xuÊt (H′),vμ tû träng TSC§ trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm trong toμn bé TSC§ (d) Bμi sè 10: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông TSC§ cña mét nhμ m¸y dÖt trong 2 n¨m 2004 vμ 2005 nh− sau: *N¨m 2004: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: 27.900 triÖu ®ång - Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã ®Çu n¨m 32.000 triÖu ®ång trong ®ã nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt 24.000 triÖu ®ång. - Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã cuèi n¨m 30.000 triÖu ®ång trong ®ã nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt 22.000 triÖu ®ång * N¨m 2005: - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 10% so víi n¨m 2004. - Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã cuèi n¨m 38.000 triÖu ®ång. - T×nh h×nh t¨ng gi¶m thiÕt bÞ s¶n xuÊt: Trong n¨m 2005 mua thªm 80 m¸y dÖt víi nguyªn gi¸ 50 triÖu ®ång/ c¸i, 25 m¸y kÐo sîi víi gi¸ mua 20 triÖu ®ång/ c¸i. Vμ b¸n bít 20 m¸y dÖt cò víi gi¸ b¸n 10 triÖu ®ång/ c¸i, biÕt r»ng nguyªn gi¸ cña m¸y dÖt lμ 25 triÖu ®ång/ c¸i, ®ång thêi thanh lý 50 m¸y dÖt ®· hÕt h¹n sö dông, nguyªn gi¸ mçi m¸y lμ 20 triÖu ®ång / c¸i . Yªu cÇu: H·y tÝnh c¸c chØ tiªu sau cho tõng n¨m: 1. Nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n ? 2. Nguyªn gi¸ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n ? 3. Tû träng thiÕt bÞ s¶n xuÊt chiÕm trong tæng sè TSC§? 4. HiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh ? 5. HiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt? 6. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña hiÖu qu¶ sö dông TSC§ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ tû träng cña TBSX chiÕm trong tæng tμi s¶n cè ®Þnh cña nhμ m¸y? 33
  7. 7. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n¨m 2005 so víi n¨m 2004 cña nhμ m¸y dÖt do ¶nh h−ëng 3 nh©n tè: hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ tû träng cña TBSX chiÕm trong tæng tμi s¶n cè ®Þnh cña nhμ m¸y vμ gi¸ tri TSC§ b×nh qu©n? Bμi sè 11: Cã tμi liÖu thèng kª cña mét doanh nghiÖp trong 2 kú nh− sau: (§VT : 1.000 ®ång) ChØ tiªu Kú gèc Kú b¸o c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) 8.000 8.800 2. Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n 4.000 4.600 Yªu cÇu: H·y ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè : HiÖu suÊt sö dông TSC§ (C) vμ gi¸ trÞ s¶n xuÊt(GO). Bμi sè 12: Mét TSC§ b¾t ®Çu ®−a vμo sö dông ®Çu n¨m 2001 cã gi¸ ban ®Çu hoμn toμn lμ 120 triÖu ®ång. Thêi h¹n sö dông cña tμi s¶n ®ã lμ 10 n¨m. BiÕt r»ng, sau khi ®μo th¶i th× gi¸ trÞ cã thÓ thu håi l¹i tõ tμi s¶n ®ã lμ 5 triÖu ®ång vμ chi phÝ thanh lý khi lo¹i bá TSC§ lμ 1 triÖu ®ång. Yªu cÇu: TÝnh c¸c chØ tiªu sau: 1. TÝnh møc khÊu hao TSC§ cho tõng n¨m? 2. TÝnh tû lÖ khÊu hao vμ hÖ sè cßn sö dông ®−îc cña TSC§ ®ã vμo cuèi n¨m? 3. TÝnh gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ vμ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n ®ã vμo cuèi n¨m? Bμi sè 13: Cã tμi liÖu cña mét doanh nghiÖp d−íi ®©y: 1.Nguyªn gi¸ TSC§ cã ë ®Çu n¨m theo gi¸ ban ®Çu hoμn toμn lμ 1.040 triÖu ®ång 2. HÖ sè hao mßn chung cña tÊt c¶ TSC§ cã ë ®Çu n¨m lμ 30%. 3.Gi¸ ban ®Çu hoμn toμn cña TSC§ míi ®−a vμo sö dông trong n¨m ë t×nh tr¹ng míi nguyªn. + Vμo ngμy 01/3 : 320 triÖu ®ång + Vμo ngμy 01/6 : 100 triÖu ®ång 4. Gi¸ trÞ TSC§ bÞ lo¹i bá tõ ngμy 01/7 : + Theo gi¸ ban ®Çu hoμn toμn : 130 triÖu ®ång + Theo gi¸ ban ®Çu cßn l¹i : 8 triÖu ®ång 5. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¶ n¨m cña DN lμ 18.400 triÖu ®ång 6. Sè lao ®éng b×nh qu©n lμ 200 c«ng nh©n. Yªu cÇu x¸c ®Þnh: 1. Gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã cuèi n¨m (theo gi¸ ban ®Çu hoμn toμn vμ ban ®Çu cßn l¹i)? 2. Gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong n¨m? 3. HÖ sè: t¨ng, gi¶m, ®æi míi, lo¹i bá TSC§ trong n¨m? 34
  8. 4. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§? 5. TÝnh møc ®é trang bÞ TSC§ b×nh qu©n cho ng−êi lao ®éng? BiÕt r»ng: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng, tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m lμ 10%. Bμi sè 14: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh mét DN trong n¨m b¸o c¸o nh− sau: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt: 46.617 triÖu ®ång 2. T×nh h×nh TSC§: (triÖu ®ång) * Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã ®Çu n¨m: - Nhμ cöa vËt kiÕn tróc: 1.221 - M¸y mãc thiÕt bÞ: 8473,5 - ThiÕt bÞ ®éng lùc: 550,5 - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i: 5.097 - Dông cô qu¶n lý: 414 * Tæng khÊu hao luü kÕ cña TSC§ cã ®Çu n¨m: - Nhμ cöa vËt kiÕn tróc: 780 - M¸y mãc thiÕt bÞ: 4.716 - ThiÕt bÞ ®éng lùc: 288 - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i: 3169,5 - Dông cô qu¶n lý: 156. * Nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m míi trong n¨m: - Nhμ cöa vËt kiÕn tróc: 68 - M¸y mãc thiÕt bÞ: 408 - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i: 1.068 - Dông cô qu¶n lý: 150 * Nguyªn gi¸ mét thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh«ng cÇn dïng ®em b¸n l¹i 150 triÖu ®ång, gi¸ b¸n l¹i lμ 60 triÖu ®ång, tæng khÊu hao luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm b¸n l¹i cña TSC§ nμy lμ 50 triÖu ®ång. * Nguyªn gi¸ mét xe t¶i bÞ lo¹i bá trong n¨m do khÊu hao hÕt 500 triÖu ®ång. * Tæng gi¸ trÞ khÊu hao TSC§ trong n¨m b¸o c¸o: - Nhμ cöa vËt kiÕn tróc: 64,5 - M¸y mãc thiÕt bÞ: 952 - ThiÕt bÞ ®éng lùc: 57 - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i: 564 - Dông cô qu¶n lý: 61,5 Yªu cÇu: 1.TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m« TSC§ (tÝnh cho tõng nhãm TSC§ vμ tÝnh chung cho toμn bé TSC§) sau: a. Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã cuèi n¨m? b. Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n n¨m? 2. TÝnh chØ tiªu kÕt cÊu TSC§ (theo gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n trong n¨m)? 3. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh biÕn ®éng TSC§ trong n¨m ? 4. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖn tr¹ng cña TSC§ hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m ? a. Tæng khÊu hao luü kÕ TSC§? b. Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§? 35
  9. c. HÖ sè hao mßn TSC§? d. HÖ sè cßn dïng ®−îc TSC§? 5. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ trong n¨m b¸o c¸o? a. HiÖu n¨ng sö dông TSC§? b. Chi phÝ TSC§ cho mét ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt? Bμi sè 15: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh cña mét lo¹i thiÕt bÞ Y t¹i XÝ nghiÖp May xuÊt khÈu trong th¸ng 10 n¨m 2005 nh− sau: - Ngμy 01/10 cã 50 m¸y ®ang lμm viÖc thùc tÕ - Ngμy 05/10 cã 03 m¸y háng ®ét xuÊt ph¶i ngõng viÖc ®Ó söa ch÷a - Ngμy 11/10 mua thªm 20 m¸y vμ ®−a vμo sö dông 15 m¸y, 05 m¸y dù phßng, ®ång thêi lo¹i bá 04 m¸y ®· cò háng hÕt h¹n sö dông. - Ngμy 16/10 mua thªm 10 m¸y ®· sö dông ( ®· hao mßn ®Õn 30% gi¸ trÞ ) vμ ®−a ngay vμo sö dông. - Ngμy 21/10 05 m¸y háng, ngμy 05/10 ®· lμm viÖc trë l¹i Yªu cÇu: TÝnh sè l−îng thiÕt bÞ hiÖn cã b×nh qu©n, thiÕt bÞ ®· l¾p b×nh qu©n, thiÕt bÞ thùc tÕ ®ang lμm viÖc b×nh qu©n ? 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản