intTypePromotion=1

Chuyên đề 8 - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Thị Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:79

0
137
lượt xem
38
download

Chuyên đề 8 - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 1. Các yêu cầu và nguyên tắc thanh toán. 2. Kế hoạch thanh toán và điều kiện thực hiện thanh toán 3. Điều kiện thanh toán 4. Qui trình thanh toán và nguyên tắc kiểm soát thanh toán của kho bạc NN. 5. Hồ sơ và thủ tục thanh toán vốn đầu tư 6. Thời hạn và hình thức thanh toán 7. Thẩm quyền các chủ thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 8 - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

 1. CHUYÊN ĐỀ: THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phân I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ̀ Phân II. QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ̀ Phân III. PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DAĐTXDCT ̀ TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Phân IV. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO ĐƯA ̀ VÀO SỬ DỤNG Phân PHỤ LỤC. ̀ 26/06/13 TS.NVC 1
 2. THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phân I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ̀ 1. Các yêu cầu và nguyên tắc thanh toán. 2. Kế hoạch thanh toán và điều kiện thực hiện thanh toán 3. Điều kiện thanh toán 4. Qui trinh thanh toan và nguyên tăc kiêm soat ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ thanh toan cua kho bac NN. 5. Hồ sơ và thủ tuc thanh toán vốn đầu tư ̣ 6. Thời hạn và hình thức thanh toán 7. Thẩm quyền các chủ thể 26/06/13 TS.NVC 2
 3. 1.1. Các yêu cầu cơ bản Yêu câu thứ nhât: ̀ ́ Phải có đủ thủ tục ĐT và XD được bố trí vào kế - DAĐT bằng nguồn vốn hoạch đầu tư và kế ĐTPT hoặc bằng nguồn vốn hoạch chi sự nghiệp chi sự nghiệp trong dự toán hàng năm và có đủ điều NSNN. kiện được thanh toán - DAĐT sử dụng nhiều nguồn vốn theo quy định, phù hợp với nguyên tắc quản vốn khác trong đó có sử dung ̣ lý của từng nguồn vốn. vốn NSNN Yêu câu thứ hai: ̀ Chỉ thanh toán cho các DAĐT thuộc đối tượng được sử dụng vốn Vốn NSNN NSNN theo quy định của Luật NSNN. 26/06/13 TS.NVC 3
 4. 1.1. Các yêu cầu cơ bản Yêu câu thứ ba: ̀ Thực hiện công tác quản lý tài chính Cơ quan Tài chính vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính các cấp chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN Kho bạc NN và các Có trách nhiệm kiểm soát, thanh đơn vị được giao toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng nhiệm vụ kiểm soát chế độ cho các dự án khi đã có đủ thanh toán vốn đầu tư điều kiện thanh toán vốn Yêu câu thứ tư: ̀ Tổ chức ngân hàng phục vụ Phải tuân thủ các quy định đối với các dự án sử dụng của Bộ Tài chính hướng nguồn vốn hỗ trợ phát triển dẫn về quản lý tài chính dự chính thức (ODA) án ODA 26/06/13 TS.NVC 4
 5. 1.2. Nguyên tắc thanh toán -Việc TTVĐT phải căn cứ trên khối lượng thực tế hoàn Nguyên tăc ́ thành và nội dung, phương thức thanh toán trong hợp thứ nhât: ́ đồng đã ký kết. - Trường hợp tự thực hiện thì phai dựa trên cơ sở báo cáo ̉ khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt. Cơ quan cấp phát, cho vay vốn có trách nhiệm TTVĐT ́ Nguyên tăc theo đề nghị thanh toán của CĐT (hoặc đại diện hợp thứ 2 pháp của CĐT) trên cơ sở kế hoạch vốn được giao. - CĐT (hoặc đại diện hợp pháp của CĐT) chịu trách Nguyên nhiệm trước pháp luật về giá trị đề nghị thanh toán. tăc thứ 3 ́ - Nếu phát hiện những sai sót, bất hợp lý về giá trị đề nghị thanh toán thì tổ chức cấp phát, cho vay vốn phải thông báo ngay với CĐT để CĐTgiải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 26/06/13 TS.NVC 5
 6. 2. Kế hoạch thanh toán và điều kiện thực hiện thanh toán 2.1. Điều kiên được bố trí kế hoach vôn đâu tư ̣ ̣ ́ ̀ 2.2. Kế hoach thanh toán vốn đầu tư ̣ 2.3. Phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn 2.4. Thẩm tra phân bổ vốn 2.5 . Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 26/06/13 TS.NVC 6
 7. 2.1. Điều kiện được bố trí kế hoach vôn đâu tư ̣ ́ ̀ Các dự án sau chỉ được bố trí KHVĐT khi có đủ các điều kiện sau: Đối với các Có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy DA quy hoạch hoạch và dự toán chi phí công tác quy hoạch được duyệt Phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Đối với các và lãnh thổ được duyệt; có dự toán chi phí DA CBĐT công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt. Đối với các Phải có quyết định đầu tư từ thời điểm DA THĐT trước 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch, có thiết kế, dự toán và tổng dự toán được duyệt. 26/06/13 TS.NVC 7
 8. 2.1. Điều kiện được bố trí kế hoach vôn đâu tư (tiêp) ̣ ́ ̀ ́ DA được bố trí vốn trong kế Phải có quyết định đầu tư và dự hoạch thực hiện đầu tư toán chi phí công tác chuẩn bị nhưng chỉ để làm công tác thực hiện dự án được duyệt chuẩn bị thực hiện DA DA QTQG và nhóm A nếu Phải có TK và DT được duyệt, chưa có TDT được duyệt thì chậm nhất là đến khi thực hiện CT, HMCT thi công trong được 30% giá trị XD trong năm kế hoạch TMĐT phải có TDT được duyệt; Thì từng tiểu DA hoặc DA thành DA QTQG và nhóm A có các phần được quản lý như một DA tiểu DA hoặc DA thành phần độc lập. DA sử dụng vốn khác sẽ do các nhà đầu tư quy định quy trình thủ tục và Ngân hàng cấp phát thanh toán vốn cho DA. 26/06/13 TS.NVC 8
 9. 2.2. Kế hoach thanh toán vốn đầu tư ̣ KHTTVĐT là kế hoạch phân bổ vốn cho từng DA thuộc nguồn vốn NSNN. - CĐT cua DA căn cứ vào tiến độ và mục tiêu thực hi ện DA l ập ̉ KHVĐT của DA gửi cơ quan quản lý cấp trên. - Các Bộ tổng hợp, xem xét và lập KHVĐT gửi Bộ KH&ĐT và Bộ TC. UBND các tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương về phần KHVĐT tư xin ý kiến thường trực HĐND tỉnh trước khi gửi B ộ KH&ĐT và Bộ TC. - Bộ KH&ĐT và Bộ TC, báo cáo Thủ tướng CP trình QH quyết định và giao chỉ tiêu KHVĐT cho các Bộ và các tỉnh. - Thời gian lập, trình, duyệt, giao KHVĐT theo quy định của Luật NSNN. 26/06/13 TS.NVC 9
 10. 2.3. Phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ̣ - Viêc phân bổ và giao KHVĐT cho từng DA phai đủ các ̉ điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về TMĐT; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; mức vốn các DA quan trọng của NN và đúng với Nghị quyết QH, chỉ đạo của CP về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm. Nguyên tắ c - Bố trí đủ vốn để thanh toán cho các DA đã đưa phân bổ vào sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán vốn vốn đầu tư DA hoàn thành mà còn thiếu vốn; bố trí vốn để thanh toán chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duy ệt quyết toán của các DA hoàn thành nhưng chưa được thanh toán do chưa phê duyệt quyết toán. - DA được bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn bị thực hiện Phân bổ dự án thì cần ghi chú rõ trong bản phân bổ vốn. 26/06/13 TS.NVC 10
 11. 2.3. Phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn - Đối với VĐT thuộc TW quản lý: các Bộ phân bổ KHVĐT cho từng DA thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định. - Đối với VĐT thuộc địa phương quản lý: UBND các cấp lập phương án phân bổ VĐT trình HĐND cùng cấp quyết định. Theo Nghị quyết của HĐND, UBND phân bổ và quyết định giao KHVĐT cho từng DA thuộc phạm vi quản lý đã đ ủ các đi ều kiện quy định. - Sở TC có trách nhiệm cùng với Sở KH&ĐT dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng DA do tỉnh quản lý trước khi báo cáo UBND tỉnh quyết định. - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm cùng v ới các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho UBND huyện phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do huyện quản lý. - Riêng đối với các DA đầu tư bằng các nguồn vốn được để lại theo Nghị quyết của QH và Quyết định của Thủ tướng CP và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW cho ngân sách địa phương còn phải tuân thủ các quy định về đối tượng đầu t ư 26/06/13 ục tiêu sử dụng của từng nguồn vốn đầu tư. và m TS.NVC 11
 12. 2.3. Phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn - Sau khi phân bổ vốn đầu tư: + Các Bộ gửi KHVĐT về Bộ TC và Kho bạc NN (TW). Kho bạc NN gửi kế hoạch vốn các DA của các Bộ về Kho bạc NN địa phương để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn; + UBND các tỉnh, thành phố gửi KHVĐT về Bộ TC, đồng gửi Sở TC và Kho bạc NN (tỉnh, thành phố) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn; + UBND các huyện gửi kế KHVĐT về Sở TC, đồng gửi Phòng TC Kế hoạch và Kho bạc NN (huyện) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn”. - Các Bộ, UBND các cấp có trách nhiệm phê duyệt, phân bổ lại KHVĐT cho các DA theo đúng quy định hiện hành, gửi Bộ TC và Kho bạc NN để cấp phát thanh toán. Phương án phân bổ và phân bổ lại vốn đầu tư đúng quy định của các Bộ là căn cứ để cấp phát thanh toán vốn. 26/06/13 TS.NVC 12
 13. 2.3. Phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn Sau khi việc phân bổ vốn đã được cơ quan Tài chính thẩm tra, chấp thuận, các Bộ và Giao kế UBND các tỉnh, các huyện hoạch vốn giao chỉ tiêu kế hoạch cho cho các chủ đầu tư các CĐT để thực hiện, đồng gửi Kho bạc NN nơi DA mở tài khoản để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn. 26/06/13 TS.NVC 13
 14. 2.4. Thẩm tra phân bổ vốn Bộ TC thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư, Đ ố i v ới d ự có ý kiến về các DA không đủ thủ tục đầu tư án do các và không đảm bảo các quy định về điều kiện Bộ quản lý bố trí vốn, đồng gửi Kho bạc NN. Bộ TC sẽ có ý kiến thẩm tra phân bổ trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ. - Sở TC, Phòng TC Kế hoạch thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư để trình UBND cấp tỉnh, Đ ố i v ới d ự cấp huyện quyết định. án thuộc tỉnh, huyện - Căn cứ KHVĐT đã được UBND quyết định, Sở TC tinh, Phòng TC huyện rà soát việc phân bổ ̉ quản lý kế hoạch (nếu có) của các ngành, đơn vị và có ý kiến báo cáo UBND đồng cấp nếu việc phân bổ không đúng quy định, đồng gửi Kho bạc NN. 26/06/13 TS.NVC 14
 15. 2.5 . Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - Định kỳ, các Bộ, địa phương rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư của các DA trong năm để điều chỉnh KHVĐT hoặc trình Thủ tướng CP điều chỉnh KHVĐT, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các DA thực hiện vượt tiến độ, còn nợ khối lượng, các DA có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch trong năm. NGUYÊN - Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng DA ́ TĂC cho cơ quan TC, các Bộ, địa phương làm việc với Kho bạc NN để xác định số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho DA, số vốn còn thừa do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của DA sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc NN đã thanh toán. - Trường hợp sau khi đã điều chỉnh mà còn thừa vốn so với kế hoạch giao thì số vốn thừa được điều chỉnh cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 26/06/13 TS.NVC 15
 16. 2.5 . Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - Căn cứ vào các nguyên tắc điều chỉnh nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch, gửi cho cơ quan TC đồng cấp và Kho bạc NN để làm căn cứ cấp phát thanh toán. - Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch. 26/06/13 TS.NVC 16
 17. 3. Điều kiện thanh toán 3.1. Các yêu cầu về mở tài khoản 3.2. Hồ sơ thanh toan ́ 26/06/13 TS.NVC 17
 18. 3.1. Các yêu cầu về mở tài khoản Đ ố i v ới CĐT được mở tài khoản tại Kho v ốn bạc NN nơi thuận tiện cho việc trong kiểm soát thanh toán và thuận nước tiện cho giao dịch của CĐT. Đ ố i v ới CĐT được mở tài khoản tại v ốn ngân hàng phục vụ theo nước hướng dẫn của Bộ TC và ngân ngoài hàng. 26/06/13 TS.NVC 18
 19. 3.2. Hồ sơ thanh toan ́ Đối với các chi phí Phải có dự toán được duyệt, hợp đồng, bản trong công tác quy nghiệm thu khối lượng công việc hoặc báo hoạch, chuẩn bị DA cáo kết quả công việc hoàn thành. Khối lượng CĐT lập hồ sơ đề nghị thanh hoàn thành toán gửi Kho bạc NN, bao gồm: được nghiệm thu theo giai đoạn thanh + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn toán và điều thành theo quy định về phương thức, các loại giá HĐ kiện thanh + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; toán trong HĐ + Chứng từ chuyển tiền. Khối lượng phát sinh CĐT gửi bảng xác định giá trị khối lượng ngoài HĐ phát sinh ngoài hợp đồng. 26/06/13 TS.NVC 19
 20. 3.2. Hồ sơ thanh toan ́ TT Khối lượ hoàn thành khac ng ́ Hô sơ thanh toan ̀ ́ 1 Lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển Phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền. quyền sử dụng đất Chi phí đền bù, GPMB Phải có bản xác nhận khối lượng đền bù đã thực hiện; hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (mua nhà phục vụ di dân GPMB). 2 Chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải Phải có dự toán được duyệt. phóng mặt bằng 3 Công tác đền bù, GPMB phải XD các Việc tạm ứng, thanh toán đượ thực hiện như đối với các dự c công trình (cả XD nhà di dân gi ả phóng án hoặc gói thầu xây dựng công trình i mặt bằng) 4 Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, Phải có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép (trừ chạy khánh thành thử), dự toán được duyệt và bảng kê chi phí do CĐT lập. 5 Chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ Phải có HĐ, dự toán chi phí được duyệt, bảng kê chi phí do thuật và cán bộ quản lý sản xuất CĐT lập 6 Chi phí bảo hiểm công trình Phải có hợp đồng bảo hiểm Các chi phí theo tỷ lệ (%), Thanh toán theo định mức quy định Chi phí Các chi phí theo HĐ (kể cả thuê Thanh toán theo quy định của hợp đồng 7 quản TVQLDA), lý DA Các chi phí phải lập theo dự toán, Thanh toán theo dự toán được duyệt 26/06/13 TS.NVC 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản