intTypePromotion=1
ADSENSE

CÔNG TẮC TƠ, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

231
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khác với cơ cấu trong máy điện quay các cơ cấu trong khí cụ điện nói chung và trong công tắc tơ nói riêng chỉ chuyển động trong một giới hạn nhất định được hạn chế bởi các cữ chặn. Khi nghiên cứu cơ cấu công tắc tơ ta chủ yếu khảo sát 2 quá trình. +.Quá trình đóng tiếp điểm. +.Quá trình ngắt tiếp điểm. Quá trình đóng của công tắc tơ thì lực hút điện từ phải thắng được các lực phản của lò xo. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TẮC TƠ, chương 10

  1. Chương 10: TÝnh vµ dùng ®Æc tÝnh c¬ §ÆC §IÓM CñA C¥ CÊU Kh¸c víi c¬ cÊu trong m¸y ®iÖn quay c¸c c¬ cÊu trong khÝ cô ®iÖn nãi chung vµ trong c«ng t¾c t¬ nãi riªng chØ chuyÓn ®éng trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh ®-îc h¹n chÕ bëi c¸c c÷ chÆn. Khi nghiªn cøu c¬ cÊu c«ng t¾c t¬ ta chñ yÕu kh¶o s¸t 2 qu¸ tr×nh. +.Qu¸ tr×nh ®ãng tiÕp ®iÓm. +.Qu¸ tr×nh ng¾t tiÕp ®iÓm. Qu¸ tr×nh ®ãng cña c«ng t¾c t¬ th× lùc hót ®iÖn tõ ph¶i th¾ng ®-îc c¸c lùc ph¶n cña lß xo. Ng-îc l¹i qu¸ tr×nh ng¾t cña c«ng t¾c t¬ th× c¸c lùc ph¶n cña qu¸ tr×nh ®ãng trë thµnh lùc hót ®iÖn tõ. Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c¬ cÊu: §¶m b¶o trÞ sè cÇn thiÕt cña c¸c th«ng sè ®éng lùc häc cña c¬ cÊu chÊp hµnh nh-: hµnh tr×nh, ®é më, ®é lón… Lùc chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu ®¶m b¶o viÖc ®ãng vµ ng¾t cña c¬ cÊu chÊp hµnh khi lµm viÖc dµi h¹n hay ng¾n m¹ch. Tèc ®é cña c¬ cÊu ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng. C¬ cÊu cÇn ®¶m b¶o thêi gian t¸c ®éng ë møc cÇn thiÕt. Ngoµi 4 yªu cÇu c¬ b¶n trªn cßn mét sè yªu cÇu kh¸c tïy thuéc vµo c¸c tr-êng hîp sö dông.
  2. A. TÝnh to¸n c¬ cÊu: I. S¬ ®å ®éng. Theo trang 147 - quyÓn 1 ta cã: Tr¹ng th¸i: ( = 0) Tr¹ng th¸i ( = m + 1). F®f 1/2 Ft®f 1/2 Ft®f 1/2 Ft®f 1/2 Ft®f Flxnc + Ft®cc + G® Flxnc + G® Trong ®ã: : khe hë kh«ng khÝ gi÷a th©n vµ phÇn øng. Ft®cc: lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh cuèi lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh t¹o nªn. Flxnc: lùc Ðp cuèi cña lß xo nh¶. F®t: lùc hót ®iÖn tõ Flxn®: lùc Ðp ®Çu cña lß xo nh¶.
  3. Ft®f : lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng më. Ft®f : lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng. II. TÝnh lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh : Lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh cã t¸c dông sinh ra lùc Ðp tiÕp ®iÓm khi ®ãng nh»m lµm gi¶m ®iÖn trë tiÕp xóc (Rtx) ®ång thêi kh¾c phôc sù hao mßn tiÕp ®iÓm. 1. Chän kiÓu vµ vËt liÖu lß xo : KiÓu lß xo phô thuéc vµo s¬ ®å ®éng vµ kÕt cÊu cña c«ng t¾c t¬ vµ phô thuéc vµo viÖc chän vËt liÖu lß xo. Dùa vµo c«ng dông cña khÝ cô ®iÖn ®Ó chän vËt liÖu lß xo cã øng xuÊt cho phÐp cao hay thÊp. §èi víi c«ng t¾c t¬ lµm viÖc víi tÇn sè ®ãng ng¾t lín cã tÝnh chèng ¨n mßn, tuæi thä cao. Theo b¶ng (4-1)- quyÓn 1 ta chän vËt liÖu lµ thÐp c¸c bon lß xo kiÓu xo¾n h×nh trôc chÞu nÐn. KÝ hiÖu I B cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: [k] = 2650 (N/mm2) §é bÒn giíi h¹n khi kÐo. [®h] = 800 (N/mm2) §é bÒn giíi h¹n ®µn håi. [u] = 930 (N/mm2) Giíi h¹n cho phÐp khi uèn. [X] = 580 (N/mm2 ) Giíi h¹n cho phÐp khi xo¾n. E= 200 . 103 (N/mm2) Modul ®µn håi. G = 80 . 103 (N/mm2) M«®un tr-ît.  = (0,19  0,22). 10-6 (m) §iÖn trë suÊt.
  4. 2. Lùc lß xo cña tiÕp ®iÓm chÝnh : Lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh cuèi: Ft®cc = Ft®q= 6 (N). Theo trang 154 - quyÓn 1 ta cã lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh ®Çu : Ft®c® = k. Ft®cc. Trong ®ã: k = (0,5  0,7) chän k = 0,6. Nªn lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh ®Çu: Ft®c® = 0,6. Ft®cc = 0,6. 6 = 3,6 (N). Do cÊu t¹o cña hÖ thèng tiÕp ®iÓm lµ 1 pha cã 2 chç ng¾t cho nªn 1 lß xo theo cÊu t¹o chÞu lùc t-¬ng øng 2 tiÕp ®iÓm. VËy Ft®cc = Fmax = 2. 6 = 12 (N). Ft®c® = Fmin = 2. 3,6 = 7,2 (N). 3. TÝnh to¸n ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo : Theo c«ng thøc (19 - 6)- quyÓn 2. F. c. k d ¡Ý 1,6. [δx ] Trong ®ã: d: ®-êng kÝnh d©y dÉn lß xo (mm). [x] = 580 (N/mm2) : giíi h¹n cho phÐp khi xo¾n. c = 10 : lµ chØ sè lß xo (nã ®Æc tr-ng cho ®é cong cña c¸c vïng lß xo). D: ®-êng kÝnh trung b×nh lß xo. k : hÖ sè xÐt ®Õn ®é cong cña d©y lß xo. Theo trang 134 - quyÓn 2 ta chän : c = 10  k = 1,14. F = Ft®cc = 12 (N) : lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh cuèi.
  5. 12.10.1,14 VËy ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo: d ¡Ý 1,6. = 0,78 (mm). 580 Chän ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo d = 0,8 (mm). Nªn ®-êng kÝnh trung b×nh cña lß xo: D = c. d = 10 .0,8 = 8 (mm) L0 4. TÝnh sè vßng lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh: Theo c«ng thøc (19-7)- quyÓn 2 ta cã sè vßng lß xo: G. d. f W= ( vßng). 8. c 3 . Δ F Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 12 - 7,2 = 4,8 (N). G = 8 . 103 (N/mm2): m«®un tr-ît. d = 0,8 (mm): ®-êng kÝnh d©y quÊn lß xo. f = l = 3 (mm): kho¶ng lón lß xo. Nªn sè vßng cña lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh: 80.10 3 . 0,8.3 W= = 5 ( vßng). 8.10 3 . 4,8 chän W = 5 (vßng). Sè vßng toµn bé lß xo:W0 = W + 1 = 5 + 1 = 6 (vßng).
  6. +. ChuyÓn vÞ trÝ lín nhÊt cña lß xo khi ch-a chÞut ¶i tíi khi chÞu t¶i max. Theo c«ng thøc (19 - 3)- quyÓn 2: 8. D 3 . W.Fmax 8. 8 3 . 5.12 λ max = = = 7,5 (mm). G. d 4 80.10 3 . 0,8 4 Trong ®ã: Fmax = 12 (N): lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh cuèi. G = 80. 103 (N/mm2): m«®un tr-ît. +. B-íc cña lß xo khi ch-a chÞu t¶i: Theo c«ng thøc (19 - 12 - quyÓn 2. 1,2. λ max 1,2. 7,5 t=d + =1 + = 2,8 (mm). W 5 5. TÝnh chiÒu dµi tù do cña lß xo: Theo c«ng thøc (19 - 11) vµ (19 - 12)- quyÓn 2 ta cã: l0 = (W0 - 0,5) . d + W (t - d). l0 = (6 - 0,5). 0,8 + 5 (2,8-1) = 14,4 (mm). +. KiÓm nghiÖm l¹i lß xo víi ®é lón ®· chän. 8. D 3 . Δ F. W λ lx = (mm). G. d 4 Trong ®ã: F = Fmax- Fmin = 12- 7,2 = 4,8 (N). 8. 83. 4,8. 5 λ lx = = 3 (mm). 80.10 3. 0,8 4 So s¸nh víi ®é lón ®· chän lµ phï hîp.VËy lß xo ®¶m b¶o ®é lón. +. KiÓm nghiÖm øng suÊt khi xo¾n : Theo c«ng thøc (4 - 28)- quyÓn 1.
  7. 8. Δ F. D 8. 4,8. 8 δx = 3 = 3 = 191,08 ( N / mm 2 ). π.d 3,14. 0,8 VËy øng suÊt khi xo¾n tÝnh to¸n x < [x] = 580 (N/mm2) nªn lß xo ®¶m b¶o ®é bÒn c¬.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2