intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

59
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; hiểu và giải thích được một số khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội,… Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG Họ tên giảng viên: Dương Văn Sơn, Dương Xuân Lâm ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội  Số tín chỉ: 2  ̣ ̣ ̣ Bâc hoc: Đai hoc ̣ Mã số: SER321 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TN Thái Nguyên, Ngày 20 tháng 9 năm 2012 Khoa: Khuyến nông và PTNT ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Bộ môn: Khuyến nông Đào tạo theo tín chỉ THÁI NGUYÊN, THÁNG 2/2016 1
  2. Khoa: Kinh tế và PTNT Bộ môn: Khuyến nông                    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   1. Tên học phần (môn học): Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội ­ Mã số học phần: SER321 ­ Số tín chỉ: 2 ­ Tính chất học phần: Kiến thức bổ trợ  ­ Học phần thay thế, tương đương: không ­ Ngành đào tạo: Khuyến nông, Phát triển Nông thôn và Kinh tế Nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: Tổng số tiết học: 30 tiết, trong đó: ­ Học lý thuyết trên lớp: 20 tiết ­ Bài tập, thực hành: 10 tiết (= 20 giờ thực tế) ­ Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá ­ Điểm chuyên cần: Trọng số 0,2 ­ Điểm kiểm tra giữa kỳ: Trọng số 0,3 ­ Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Phương pháp tiếp cận khoa học ­ Học phần song hành: Các học phần thuộc giáo dục chuyên nghiệp 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần ­ Về  kiến thức: Sinh viên được trang bị  các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ  liệu; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế  xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế  xã hội,  điều tra chọn mẫu; hiểu và giải thích được một số  khái niệm và thuật ngữ  được sử  dụng  trong nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội,…  ­ Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo một số phương pháp thu thập   thông tin; biết cách tổ chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội; biết cách trình bày kết   quả nghiên cứu kinh tế xã hội. 6. Nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy 6.1. Phần giảng dạy lý thuyết: 20 tiết Phương pháp TT Nội dung Số tiết giảng dạy Chương 1. Nhập môn phương pháp nghiên  3 cưu kinh tê xa hôi ́ ́ ̃ ̣ 1.1 Thông tin và dữ liệu trong kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 1 Trình bày và thuyết  1.1. trình Khái niệm  1 1.1.2 Thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp 2
  3. 1.1.3 Thông tin định tính và định lượng Vấn đề về phương pháp nghiên cứu kinh tế xã  1.2 hội Khái niệm về kinh tế xã hội và phương pháp  1.2.1 nghiên cứu kinh tế xã hội 2 1.2.2 Một số dạng nghiên cứu chủ yếu về kinh tế xã hội Chức năng nhiệm vụ của nghiên cứu kinh tế xã  1.3 hội Chương 2. Nghiên cưu khoa hoc v ́ ̣ ề kinh tê  xa hôi ́ ̃ ̣ 5 Tính chất đặc thù và các mức độ của nghiên  2.1 cưu khoa hoc ́ ̣ Trình bày và thuyết  1 2.1.1 Tính chất đặc thù của nghiên cứu khoa học trình 2.1.2 Mức độ của nghiên cứu khoa học 2.2 Đề tài nghiên cứu khoa học Một số khái niệm và tên đề tài nghiên cứu  2.2.1 khoa học Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học về kinh  2.2.2 tế xã hội Trình bày, thuyết trình  1 Đối tượng, phạm vi, mục đích và mục tiêu  và giao bài tập về nhà 2.2.3 nghiên cứu 2.2.4 Phương pháp khoa học Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu  2.2.5 khoa học Một số đặc trưng cơ bản của nghiên cứu kinh  2. 3 tế xã hội 2.4 Vân đê nghiên c ́ ̀ ưu kinh tê xa hôi ́ ́ ̃ ̣ 2.4.1 Nguồn gốc và bản chất của quan sát Trình bày và thuyết  1 2.4. trình ̣ ́ ̀ Phân loai vân đê nghiên cứu kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 2 2.4. Cách phát hiện “vấn đề” nghiên cứu khoa học 3 2.5 ̉ Gia thuyêt khoa h ́ ọc 2.5.1 ̣ Đinh nghia gia thuyêt ̃ ̉ ́ 2.5.2 ́ ̣ ́ Cac đăc tinh và thu ộc tính cua gia thuyêt ̉ ̉ ́ 2.5.3 Môi quan hê gi ́ ̣ ưa gia thuyêt va vân đê khoa hoc ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ 2.5.4 ̣ Câu truc môt gia thuyêt ́ ́ ̉ ́ Trình bày và thuyết  2 2.5.5 ̣ Cach đăt gia thuyêt ́ ̉ ́ trình Kiêm ch ̉ ưng gia thuyêt so sanh gi ́ ̉ ́ ́ ưa tiên đoan  ̃ ́ 2.6 vơi kêt qua ́ ́ ̉ Xây dựng mô hinh lý thuy ̀ ết va khung logic đê  ̀ ̀ 2.7 tai nghiên c ̀ ưu khoa hoc ́ ̣ Chương 3. Phương phap thu thâp thông tin  ́ ̣ 5 kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ Phương   pháp   nghiên   cứu   chọn   mẫu   trong  3.1 nghiên cứu kinh tế xã hội Trình bày và thuyết  1 3.1.1 Nghiên cứu trường hợp (Case studies)  trình 3.1.2 Nghiên cứu điều tra chọn mẫu 3
  4. 3.2 Phương pháp phân tích tài liệu 3.2.1 Tài liệu là gì Một   số   phương   pháp   được   vận   dụng   trong  3.2.2 phân tích tài liệu Trình bày và thuyết  1 3.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến trình 3.3.1 Khái niệm 3.3.2 Ưu nhược điểm của trưng cầu ý kiến 3.3.3 Một số loại trưng cầu ý kiến chủ yếu 3.4 Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc 3.4.1 Khái niệm 3.4.2 Công cụ phỏng vấn bán cấu trúc 3.4.3 Kỹ năng phỏng vấn bán cấu trúc Trình bày và thuyết  3.5 Phương pháp quan sát trực tiếp 1 trình 3.5. Khái niệm và mục đích 1 3.5.2 Ưu va nh ̀ ược điêm cua quan sat ̉ ̉ ́ trực tiếp 3.5.3 ́ ươc th Cac b ́ ực hiên quan sat ̣ ́ 3.5.4 Cac hinh th ́ ̀ ức quan sat́ 3.6 Phương pháp điêu tra b ̀ ảng hỏi Trình bày và thuyết  3.6.1 ̉ Bang hoi ̉ 2 trình 3.6.2 Ky năng điêu tra bang hoi ̃ ̀ ̉ ̉ Chương 4. Tổ chức, xử ly va phân tich  ́ ̀ ́ 6 thông tin kinh tê xa hôi ́ ̃ ̣ 4.1 Tô ch̉ ưc thông tin d ́ ữ liệu 4.1.1 ̉ Quan ly thông tin d ́ ữ liêu ̣ 4.1.2 ̣ Nhâp thông tin d ữ liêu vào máy tính ̣ Trình bày, thuyết trình,  4.2 Phân tich thông tin ́ 2 giao bài tập về nhà Thảo luận những kết quả  thu  được từ  hiện   4.2.1 trường 4.2.2 Yêu câu và ch̀ ức năng cua phân tich thông tin ̉ ́ 4.2.3 Đo lường và thang đo Sai số của đo lường trong nghiên cứu kinh tế  4.2.4 xã hội Trình bày và thuyết  1 Một số hoạt động và nội dung kinh tế chủ yếu  trình 4.2.5 thường dùng trong phân tich ́ 4.2.6 Phân tich thông tin s ́ ử dụng máy tính Kỹ thuật nhập số liệu, kết nối và phân tích số  3 Trình bày, thảo luận,  4.3 liệu bằng PivotTables làm bài tập nhóm và cá  4.3.1 Tạo một cơ sở dư liêu Excel ̃ ̣ nhân 4.3.2 Mã hóa và chuẩn hóa dữ liêu ̣ 4.3.3 Nhập dữ liệu 4.3.4 ̣ Lam sach va kêt nôi d ̀ ̀ ́ ́ ữ liêu ̣ 4
  5. 4.3.5 ̣ ́ ư liêu b Ky thuât phân tich d ̃ ̃ ̣ ằng PivotTables Chương 5. Trình bày kết quả nghiên cứu  1 kinh tế xã hội Yêu cầu và nội dung của trình bày kết quả  5.1 nghiên cứu kinh tế xã hội 5.1.1 Yêu cầu của trình bày kết quả nghiên cứu Trình bày và thuyết  Nội dung chủ yếu trong trình bày một báo cáo  0,5 5.1.2 trình nghiên cứu kinh tế xã hội Các hình thức trình bày kết quả  nghiên cứu  5.2 kinh tế xã hội 5.2.1 Bài báo khoa học 5.2.2 Thông báo khoa học  5.2.3 Công trình khoa học Trình bày và thuyết  0,5 5.2.4 Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trình 5.2.5 Luận án, luận văn và khóa luận 5.2.6 Thuyết trình khoa học Tổng cộng 20 6.2. Bài tập, thực hành: 10 tiết Tên bài Nội dung thực hành Số  Phương pháp thực  tiết hành Xây dựng tên đề tài, mục tiêu  Bài 1 : Xác định một  nghiên cứu, đối tượng nghiên  đề tài nghiên cứu kinh  cứu, phạm vi và giới hạn, nội  Cá nhân chuẩn bị và  1 tế xã hội dung và phương pháp nghiên  đánh giá cứu đề tài Từ đề tài đã lựa chọn trong  Bài 2 : Xây dựng bảng  bài tập trước, hãy xây dựng  Chuẩn bị theo nhóm và  1 hỏi thu thập thông tin bảng hỏi để thu thập thông  đánh giá tin Sử dụng bảng hỏi đã được  Bài 3 : Thu thập thôn  xây dựng từ bài tập trước để  Cá nhân chuẩn bị và  tin 2 thu thập thông tin theo số  đánh giá mẫu quy định Bài 4 : Thiết lập File  Thiết lập File Excel  Excel Spreadsheet để  Spreadsheet để nhập số liệu  1 Chuẩn bị theo nhóm và  nhập số liệu thu thập được từ bài tập  đánh giá trước ­ Nhập số liệu và phân tích  Bài 5 : Nhập số liệu  số liệu đã được nhập trong  Cá nhân chuẩn bị và  và phân tích số liệu 5 bài tập trước đây.  đánh giá ­ Viêt bao cao điêu tra ́ ́ ́ ̀ Tổng cộng 10 5
  6. 7. Tài liệu học tập Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2012 8. Tài liệu tham khảo 1. Vu Cao Đam, 2008.  ̃ ̀ Phương phap lu ́ ận nghiên cưu khoa hoc ́ ̣ . Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ  thuật. ̣ 2. Pham Văn Hiên, 2010.  ̀ Phương phap luân nghiên c ́ ̣ ưu khoa hoc.  ́ ̣ Trương Đai hoc Nông Lâm ̀ ̣ ̣   Thanh phô Hô Chi Minh. ̀ ́ ̀ ́ 3. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học. NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Dương Văn Sơn va Nguyên Tr ̀ ̃ ương Khang, 2010.  ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̣ Giao trinh Xa hôi hoc nông thôn . NXB  ̣ ̣ Đai hoc Quôc gia Ha Nôi.  ́ ̀ ̉ ̣ 5. Nguyên Bao Vê, Nguyên Huy Tai, 2005.  ̃ ̃ ̀ Phương phap nghiên c ́ ưu khoa hoc.  ́ ̣  Trương Đai ̀ ̣  ̣ hoc Cân Th ̀ ơ. 9. Cán bộ giảng dạy TT Họ tên giảng viên Đơn vị quản lý Học hàm, học vị 1 Dương Văn Sơn Khoa Kinh tế & PTNT Phó Giáo sư, Tiến sĩ 2 Dương Xuân Lâm Khoa Kinh tế & PTNT ̣ Thac sĩ Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giáo viên môn học PGS.TS Dương Văn Sơn PGS.TS Dương Văn  Sơn 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2