intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập môn Lịch sử

Chia sẻ: Ta Quang Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

13
2.964
lượt xem
1.133
download

Đề cương ôn tập môn Lịch sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi môn Lịch sử tham khảo dành cho học sinh thi cao đẳng - đại học và ôn thi tốt nghiệp THPT tham khảo ôn tập củng cố kiến thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn Lịch sử

 1. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p ð CƯƠNG ÔN T P MÔN L CH S ----------------- ----------------- I.PH N L CH S VI T NAM Chương I.Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t. 1.Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc l t c a th c dân Pháp trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th hai. 2.Tình hình phân hóa xã h i Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t. 3.Nguy n Ái Qu c và vai trò c a Ngư i ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam. 4.Nh ng nét chính v quá trình hình thành ba t ch c c ng s n Vi t nam.Ý nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n. Chương II.Cu c cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam (1930 – 1945) 5.H i ngh th ng nh t ba t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam. Ý nghia c a vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam. N i dung b n Chính cương v n t t, sách lư c v n t t. 6.Nguyên nhân bùng n , ý nghĩa l ch s c a phong trào Cách m ng1930 – 1931. 7.Cu c v n ñ ng dân ch 1936 – 1939. 8.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VI (11/1939) 9.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VIII (5/1941) . 10.S thành l p và ñóng góp c a m t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng Tám 1945. 11.N i dung b n ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành ñ ng c a chúng ta”.Di n bi n và ý nghĩa c a cao trào kháng Nh t c u nư c. 12.Cách m ng tháng Tám 1945: Th i cơ, di n bi n, ý nghĩa l ch s Chương III.Cu c ñ u tranh b o v và xây d ng chính quy n dân ch nhân dân(1945 – 1946) 13.Nét chính v tình hình nư c ta năm ñ u tiên sau Cách m ng tháng Tám. 14.ð ng và nhân dân ta ñã t ng bư c gi i quy t nh ng khó khăn ñó như th nào ñ b o v thành qu c a Cách m ng tháng Tám. Chương IV.Cu c kháng chi n toàn qu c ch ng th c dân Pháp xâm lư c và can thi p Mĩ (1946 – 1954) 15.N i dung cơ b n c a ñư ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c. 16.Chi n d ch Vi t B c Thu ðông 1947. 17.Chi n d ch Biên gi i Thu ðông 1950. 18.Cu c ti n công chi n lư c ðông-xuân 1953-1954. 19.Chi n d ch l ch s ði n Biên Ph 1954. 20.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Pháp. Chương V.Cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c và cách m ng dân t c dân ch nhân dân mi n Nam, ñ u tranh th ng nh t ñ t nư c (1954-1975) ............................................................................................................................................................... 1
 2. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 21.Phong trào ð ng kh i (1959-1960) 22.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh ñ c bi t” Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh ñ c bi t” ñó như th nào? 23.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh c c b ” Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh c c b ” ñó như th nào? 24.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “Vi t Nam hóa”chi n tranh.Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng chi n lư c “Vi t Nam hóa ” chi n tranh ra sao? 25.Cu c t ng ti n công và n i d y mùa Xuân 1975: Ch trương, k ho ch c a ta, di n bi n, k t qu , nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s . 26.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u nư c. Chương VI.Công cu c xây d ng và b o v T Qu c xã h i ch nghĩa(1975-1991) 27.Hoàn c nh l ch s , ch trương, ñư ng l i ñ i m i c a ð ng ta và nh ng thành t u cơ b n c a công cu c ñ i m i c a nư c ta t 1986 ñ n năm 2000 II.PH N L CH S TH GI I Bài 1.Liên Xô và các nư c ðông Âu sau chi n tranh th gi i th hai. 1.Liên Xô và các nư c ðông Âu xây d ng CNXH (t năm 1945 ñ n n a ñ u nh ng năm 70), nh ng thành t u và ý nghĩa. 2.Quan h h p tác gi a Liên Xô, các nư c ðông Âu và các nư c XHCN khác. Bài 2.Các nư c Á –Phi-M La Tinh sau chi n tranh th gi i th hai. 3.Cu c n i chi n 1946 – 1949 Trung Qu c. 4.Nh ng bi n ñ i v kinh t , chính tr , xã h i ðông Nam Á trư c và sau chi n tranh th gi i th hai 5.Quá trình thành l p, m c tiêu và phát tri n c a Hi p h i các nư c ðông Nam Á (ASEAN). Cơ h i và thách th c ñ i v i Vi t Nam khi gia nh p t ch c này. 6.Các giai ño n phát tri n và th ng l i c a Cách m ng GPDT Châu Phi t 1945 ñ n nay. 7.Các giai ño n phát tri n và th ng l i c a Cách m ng GPDT M La Tinh t 1945 ñ n nay. Bài 3.Mĩ, Nh t B n, Tây Âu sau chi n tranh th gi i th hai 8.Tình hình nư c Mĩ sau chi n tranh th gi i th hai ñ n nay. 9.Tình hình Nh t B n t sau chi n tranh th gi i th hai ñ n nay. Bài 4.Quan h qu c t sau chi n tranh th gi i th hai 10.H i ngh Ianta và vi c hình thành tr t t th gi i m i sau chi n tranh. 11.M c ñích, nguyên t c ho t ñ ng c a t ch c Liên H p Qu c. ðánh giá v vai trò c a Liên H p Qu c trư c nh ng bi n ñ ng c a tình hình th gi i hi n nay. 12.Nguyên nhân c a chi n tranh l nh và s s p ñ c a “Tr t t hai c c Ian ta”. Xu th tr t t th gi i m i hình thành ............................................................................................................................................................... 2
 3. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Bài 5.S phát tr n c a khoa h c kĩ thu t sau chi n tranh th gi i th hai. 13.Ngu n g c, n i dung và nh ng thành t u chính c a cu c cách m ng khoa h c- kĩ thu t l n th hai. 14.Tác ñ ng c a cu c cách m ng khoa h c - kĩ thu t ñ i v i s phát tri n kinh t và ñ i s ng con ngư i. ............................................................................................................................................................... 3
 4. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p PH N G I Ý TR L I ---- ---- A.PH N L CH S VI T NAM I.GIAI ðO N 1919-1930 Câu 1.Nguyên nhân, chính sách khai thác bóc l t c a th c dân Pháp trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th hai. a.Nguyên nhân: -Sau chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918)ñ qu c Pháp tuy là nư c th ng tr n, nhưng n n kinh t b tàn phá n ng n .Các ngành s n xu t công, nông, thương nghi p và giao thông v n t i gi m sút nghiêm tr ng. Các kho n ñ u tư vào nư c Nga b m t tr ng, ñ ng phrăng m t giá… -Cu c kh ng ho ng thi u trong các nư c tư b n sau chi n tranh th gi i th nh t càng làm cho n n kinh t Pháp g p nhi u khó khăn. Pháp tr thành con n l n trư c h t là c a M . V th cư ng qu c trong h th ng tư b n ch nghĩa c a Pháp b suy gi m nghiêm tr ng..Vì v y Pháp c n phát tri n vươn lên ñ kh ng ñ nh l i v th c a mình. -Sau chi n tranh th gi i th nh t, nhu c u v nguyên li u (cao su), nhiên li u (than ñá) r t cao, và ñó cũng là ngành thu l i nhu n cao. b.M c ñích: ð bù ñ p l i nh ng th êt h i to l n do chi n tranh gây ra và nh m c ng c l i ñ a v kinh t c a Pháp trong h th ng tư b n ch nghĩa.M t m t ñ qu c Pháp ñ y m nh s n xu t và bóc l t nhân dân lao ñ ng trong nư c, m t khác chúng ñ y m nh khai thác thu c ñ a, trong ñó có thu c ñ a ðông Dương. c.N i dung chương trình khai thác: *V th i gian. Chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a Pháp ðông Dương chính th c ñư c tri n khai t sau chi n tranh th gi i l n th nh t và kéo dài cho ñ n trư c cu c kh ng ho ng kinh t th gi i (1929-1933) *ð c ñi m. ð c ñi m n i b c nh t so v i ñ t khai thác l n th nh t là trong chương trình khai thác l n này Pháp ch trương ñ u tư m t cách t, trên qui mô l n và t c ñ nhanh chưa t ng th y . Ch tính t 1924 ñ n 1929, t ng s v n ñ u tư vào nư c ta ñã tăng lên g p 6 l n so v i 20 năm trư c chi n tranh. *N i dung chương trình khai thác. Th c dân Pháp ch trương ñ u tư khai thác vào trong t t c các ngành, song hai ngành ñư c chú tr ng ñ u tư nhi u nh t ñó là nông nghi p và công nghi p. -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p các ñ n ñi n mà ch y u là ñ n ñi n lua và cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c a Pháp là 400 tri u Phrăng (g p 10 l n trư c chi n tranh); di n tích tr ng cao su tăng t 15 ngàn hécta năm 1918 l, lên 120 ngàn hécta năm1930. -Trong công nghi p: Chúng ñ y m nh vi c khai thác m (ch y u là m than)…. ñ ng th i m thêm m t s xí nghi p công nghi p ch bi n như gi y, g , diêm, rư u, ............................................................................................................................................................... 4
 5. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p xay xát), ho c d ch v ñi n, nư c…..v a nh m t n d ng ngu n nhân công r m t, v a t n d ng ngu n nguyên li u d i dào ñ ph c v nhu c u t i ch ñ ki m l i nhu n. *Pháp chú ý khai thác hai ngành này là vì: +Ch c n b v n ít mà thu l i nhu n cao, thu h i v n nhanh. +Không làm nh hư ng ñ n s phát tri n c a n n công nghi p chính qu c. -V thương nghi p: Pháp ñ c chi m th trư ng Vi t Nam, n m ñ c quy n v xu t nh p kh u b ng cách ñánh thu n ng vào hàng hóa các nư c ngoài, ch y u là c a Trung Qu c và Nh t B n, còn hàng hóa c a Pháp thì ñư c t do ñưa vào ðông Dương v i m c thu r t th p. -V giao thông v n t i: ð u tư m thêm nhi u tuy n ñư ng m i như ñư ng s t, ñư ng th y, ñư ng b , n i các trung tâm kinh t , các khu v c khai thác nguyên li u, ñ ph c v cho công cu c khai thác và m c ñích quân s . -V tài chính: +Ngân hàng ðông Dương chi ph i toàn b các ho t ñ ng kinh t ðông Dương. +.Pháp ra s c vơ vét bóc l t nhân dân ta b ng hình th c c truy n ñó là thu , ñ c b t là thu thân, thu rư u, thu mu i, thu c phi n vô cùng man r . Tóm l i, chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a tư b n Pháp có ñi m m i so v i l n trư c là tăng cư ng ñ u tư v n, k thu t và m r ng s n xu t ñ ki m l i song v cơ b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t là công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp và bi n ðông Dương thành th trư ng ñ c chi m c a tư b n Pháp. Câu2.Tình hình phân hóa xã h i Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t.Thái ñ chính tr và kh năng cách m ng c a t ng t ng l p, giai c p. Dư i tác ñ ng c a chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a Pháp ñã làm cho xã h i Vi t Nam b phân hóa sâu s c hơn: Bên c nh nh ng giai c p cũ v n còn t n t i và b phân hóa như ñ a ch phong ki n và nông dân, gi ñây xu t hi n nh ng t ng l p giai c p m i: Tư s n; Ti u tư s n; giai c p công nhân. M i t ng l p, giai c p có quy n l i và ñ a v khác nhau, nên cũng có thái ñ chính tr và kh năng cách m ng khác nhau trong cu c ñ u trnh dân t c và giai c p. a.Giai c p ñ a ch phong ki n:Là ch d a ch y u c a Pháp,ñư c Pháp dung dư ng nên ngày càng câu k t ch t ch v i Pháp trong vi c cư p ño t ru ng ñ t, tăng cư ng bóc l t v kinh t và ñàn áp v chính tr ñ i v i nhân dân. Vì th chúng không có kh năng cách m ng. Tuy nhiên h là ngư i Vi t Nam, nên cũng có m t b ph n nh ho c cá nhân có tinh th n yêu nư c và s n sàng tham gia cách m ng khi có ñi u ki n. b.Giai c p nông dân:Chi m trên 90% dân s , h b ñ qu c và phong ki n bóc l t n ng n , nên b b n cùng hóa và phá s n trên quy mô l n, h căm thù th c dân và phong ki n.Vì v y giai c p nông dân vi t Nam là l c lư ng ñông ñ o và hăng haí nh t c a cách m ng ............................................................................................................................................................... 5
 6. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p c.Giai c p tư s n: Ra ñ i sau chi n tranh th gi i l n th nh t, ch y u là ti u ch trung gian làm th u khoán, cung c p nguyên v t li u, hay làm ñ i lý hàng hóa cho Pháp.Do quy n l i kinh t và thái ñ chính tr nên giai c p tư s n Vi t Nam chia làm hai b ph n: -B ph n tư s n m i b n: Có quy n l i g n li n v i ñ qu c nên câu k t ch t ch v i ñ qu c. -B ph n tư s n dân t c: Có khuynh hư ng làm ăn riêng, kinh doanh ñ c l p,b Pháp chèn ép nên ít nhi u có tinh th n dân t c, dân ch nhưng y u kém d th a hi p. d.T ng l p ti u tư s n:Ra ñ i cùng th i gian v i giai c p tư s n, g m nhi u thành ph n như h c sinh, sinh viên, viên ch c, tri th c, nh ng ngư i làm ngh t do, buôn bán nh …..thư ng xuyên b b n ñ qu c b c ñãi, khinh r , ñ i s ng b p bênh g p nhi u khó khăn, d b xô ñ y vào con ñư ng phá s n và th t nghi p.Trong ñó b ph n tri th c, h c sinh, sinh viên có ñi u ki n ti p xúc v i nh ng trào lưu tư tư ng ti n b t bên ngoài. Vì th h là l c lư ng hăng hái nh t, thư ng ñi ñ u trong các phong trào, là l c lư ng quan tr ng c a cách m ng. g.Giai c p công nhân:Ra ñ i trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th nh t, phát tri n nhanh chóng v s lư ng và ch t lư ng trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th hai (trư c chi n tranh có 10 v n, ñ n năm 1929 có hơn 22 v n) Ngoài nh ng ñ c ñi m chung c a giai c p công nhân qu c t , như ñ i di n cho l c lư ng s n xu t ti n b nh t c a xã h i, có h tư tư ng riêng, có ñi u ki n lao ñ ng và sinh s ng t p trung, có ý th c t ch c và k lu t cao, tinh th n cách m ng tri t ñ …giai c p công nhân Vi t Nam còn có nh ng ñ c ñi m riêng - B ba t ng áp b c bóc l t c a ñ qu c, phong ki n và tư s n ngư i Vi t. - Có quan h t nhiên g n bó v i giai c p nông dân. - K th a truy n th ng yêu nư c anh hùng, b t khu t c a dân t c. - Có ñi u ki n ti p thu ch nghĩa Mac-Lê Nin và trào lưu cách m ng th gi i , ñ c bi t là Cách m ng tháng Mư i Nga. Do hoàn c nh ra ñ i, cùng v i nh ng ph m ch t nói trên, giai c p công nhân Vi t Nam s m tr thành m t l c lư ng xã h i ñ c l p và tiên ti n nh t. Vì v y giai c p công nhân hoàn toàn có kh năng n m l y ng n c lãnh ñ o cách m ng. Câu 3.Nguy n Ái Qu c và vai trò c a Ngư i ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam. 1.Vài nét v ti u s : Nguy n Ái Qu c, h i nh tên là Nguy n Sinh Cung, l n lên ñ i là Nguy n T t Thành. Sinh ngày 19/5/1890 thôn Kim Liên, huy n Nam ðàn, t nh Ngh An.Ngư i sinh ra trong m t gia ñình nhà nho nghèo yêu nư c, trên quê hương giàu truy n th ng ñ u tranh cách m ng, l n lên trong c nh nư c nhà b th c dân Pháp ñô h và xâm lư c. Ngư i có ñi u ki n ti p xúc v i các nhà cách m ng ñương th i, và s m nh n th y nh ng h n ch trong ch trương c u nư c c a các b c ti n b i, nên Ngư i quy t ñ nh sang phương Tây tìm ñư ng c u nư c. ............................................................................................................................................................... 6
 7. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 2.Hành trình tìm ñư ng c u nư c(t 1911 ñ n 1920) -Ngày 5/6/1911,t c ng nhà R ng (Sài Gòn), l y tên là Nguy n Văn Ba, Ngư i làm ph b p cho chi c tàu v n t i Latusơ Têrơvin (tàu buôn c a Pháp) và b t ñ u cu c hành trình tìm ñư ng c u nư c. -T 1911 ñ n 1917, Ngư i ñ n h u kh p các châu l c âu, Phi, M cu i năm 1917 Ngư i tr l i Pháp. Sau nhi u năm bôn ba h i ngo i ñã giúp ngư i nh n rõ ñâu là b n, ñâu là thù.(Nhân xét quan tr ng ñ u tiên c a Ngư i là:B t lu n ñâu cũng ch có hai lo i ngư i, ñó là:Thi u s ñi áp b c bóc l t còn ñ i ña s qu n chúng nhân dân lao ñ ng là nh ng ngư i b áp b c bóc l t.Giai c p công nhân và nhân dân lao ñ ng ñâu cũng là b n còn ch nghĩa ñ qu c ñâu cũng là thù) -Năm 1917 Cách m ng tháng Mư i Nga thành công, ñã nh hư ng ñ n ho t ñ ng c u nư c c a ngư i. -Năm 1919, ngư i g i ñ n h i ngh Vecxai b n yêu sách 8 ñi m, ñòi quy n t do dân ch , quy n bình ñ ng và quy n t quy t cho dân t c. ðây là ñòn tr c di n ñ u tiên giáng vào b n ñ qu c và gây ti ng vang l n ñ i v i nhân dân Vi t Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thu c ñ a Pháp. -Tháng 7/1920, Ngư i ñ c “Sơ th o lu n cương v v n ñ dân t c và thu c ñ a” c a Lê Nin. Lu n cương ñã v ch ra ñư ng l i chi n lư c và sách lư c c a cách m ng gi i phóng dân t c, ñ ng th i kh ng ñ nh l p trư ng ng h phong trào gi i phóng dân t c phương ðông c a Qu c tê c ng s n. T ñó ngư i hoàn toàn tin theo Lê Nin, ñ ng v Qu c t th ba. -Tháng 12/1920, t i ð i h i ð ng xã h i Pháp h p Tour, Ngư i b phi u tán thành vi c gia nh p Qu c t ba và tham gia thành l p ð ng c ng s n Pháp. ðây là bư c ngo c lơn trong cu c ñ i ho t ñ ng c a Ngư i. T m t ngư i Vi t Nam yêu nư c ñã tr thành ngư i c ng s n qu c t . Như v y sau nhi u năm bôn ba h i ngo i, Ngư i ñã tìm ra ñư c con ñư ng c u nư c ñúng ñ n cho dân t c, ñó là con ñư ng k t h p ñ c l p dân t c v i ch nghĩa xã h i, k t h p tinh th n yêu nư c v i tinh th n qu c t vô s n. 3.Vai trò c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam. a.Quá trình chu n b v chính tr , tư tư ng: -Năm 1921, Ngư i sáng l p “H i liên hi p các dân t c thu c ñ a” ñ ñoàn k t các l c lư ng cách m ng ch ng ch nghĩa ñ qu c. -Năm 1922, H i ra t báo “Ngư i cùng kh ”, ñ v ch tr n chính sách ñàn áp bóc l t dã man c a ch nghĩa ñ qu c, góp ph n làm th c t nh các dân t c b áp b c ñ ng lên ñ u tranh t gi i phóng. -Năm 1923, Ngư i ñi Liên Xô d H i ngh Qu c t nông dân, sau ñó làm vi c Qu c t c ng s n …. -Năm 1924, Ngư i d ð i h i l n th V c a Qu c t c ng s n, và ñ c tham lu n t i ð i h i…. ............................................................................................................................................................... 7
 8. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Trong giai ño n này, nh ng ho t ñ ng c a Ngư i ch y u trên m t tr n chính tr tư tư ng nh m truy n bá ch nghĩa Mác-Lê Nin vào nư c ta. Nh ng tư tư ng mà ngư i truy n bá s là n n t ng tư tư ng c a ð ng ta sau này. Nh ng tư tư ng ñó là: -Ch nghĩa tư b n, ch nghĩa ñ qu c là k thù chung c a giai c p vô s n và nhân dân các nư c thu c ñ a. -Ch có làm cách m ng ñánh ñ ch nghĩa tư b n, ch nghĩa ñ qu c thì m i có th gi i phóng giai c p vô s n và nhân dân các nư c thu c ñ a. ðó chính là m i quan h gi a cách m ng chính qu c vàcách m ng thu c ñ a. -Xác ñ nh giai c p công nhân và nông dân là l c lư ng nòng c t c a cách m ng. -Giai c p công nhân có ñ kh năng lãnh ñ o cách m ng thông qua ñ i tiên phong là ð ng c ng s n ñư c vũ trang b ng h c thuy t Mác-Lê Nin. b.S chu n b v t ch c: -Tháng 12/1924, Ngư i t Liên Xô v Qu ng Châu (Trung Qu c) ñ tr c ti p chu n b v t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam. -Khi v ñ n Qu ng Châu, Ngư i ñã ti p xúc v i các nhà cách m ng Vi t Nam ñang ho t ñ ng ñây. Ngư i ch n m t s thanh niên hăng hái trong t ch c “Tâm tâm xã” (T ch c c a nh ng ngư i Vi t Nam yêu nư c t i Qu ng Châu), và nh ng thanh niên hăng hái t trong nư c m i sang theo ti ng g i c a ti ng bom Sa Di n c a Ph m H ng Thái, ñ thành l p H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên (6/1925) mà nòng c t là C ng s n ñoàn, t ch c ti n thân c a ð ng. -T i Qu ng Châu, Nguy n Ái Qu c ñã m nhi u l p hu n luy n ñ ñào t o và b i dư ng cán b cách m ng. Nh ng bài gi ng c a ngư i ñư c in và xu t b n thành sách “ðư ng Kách m nh” 1927 -T ngày 3 ñ n 7/2/1930, t i C u Long (Hương c ng Trung Qu c) Nguy n Ái Qu c ñã tri u t p H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam. Tóm l i, nh ng ho t ñ ng c a Nguy n Ái Qu c ñã có tác d ng quy t ñ nh trong vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam. Câu4.Nh ng nét chính v quá trình hình thành ba t ch c c ng s n Vi t Nam.Ý nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n. 4.1.Hoàn c nh l ch s : *Th gi i: -Cách m ng dân t c dân ch Trung Qu c phát tri n m nh, v ph n bi n c a Tư ng Gi i Thach làm cho công xã Qu ng Châu th t b i ñã ñ l i nhi u bài h c kinh nghi m cho cách m ng Vi t Nam. -ð i h i l n th V c a Qu c t C ng s n v i nh ng ngh quy t quan tr ng v phong trào cách m ng các nư c thu c ñ a. *Trong nư c: ............................................................................................................................................................... 8
 9. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p -T cu i năm 1928 ñ u năm 1929 phong trào dân t c dân ch nư c ta phát tri n m nh. ð c bi t là phong trào công nông theo khuynh hư ng vô s n, gai c p công nhân th t s trươngt thành, ñ t ra yêu c u c p thi t là ph i có ð ng c ng s n ñ k p th i lãnh ñ o phong trào. -Lúc này H iVi t Nam Cách m ng Thanh niên không còn ñ s c lãnh ñ o nên trong n i b c a H i di n ra m t cu c ñ u tranh gay g t xung quanh v n ñ thành l p ð ng. Hoàn c nh ñó d n ñ n s phân hóa c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên và t ch c Tân Vi t d n ñ n s ra ñ i c a ba t ch c c ng s n trong năm 1929. 4.2. Quá trình thành l p: ðông Dương c ng s n ñ ng: -Cu i tháng 3/1929 m t s h i viên tiên ti n c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên B c kì, trong ñó có Ngô Gia T , Nguy n ð c C nh thành l p chi b c ng s n ñ u tiên g m 7 ngư i, t i s nhà 5D ph Hàm Long- Hà N i. -Tháng 5/1929 t i ð i h i l n th nh t c a H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên h p Hương C ng, ñoàn ñ i bi u B c Kì ñưa ra ñ ngh thành l p ð ng c ng s n nhưng không ñư c ch p nh n, h b ñ i h i v nư c. -Tháng 6/1929 nhóm trung kiên c ng s n B c Kì ñã h p t i s nhà 312 ph Khâm Thiêng-Hà N i quy t ñ nh thành l p ðông Dương c ng s n ñ ng, thông qua tuyên ngôn, ði u l ð ng, báo Búa liêm và ho t ñ ng ch y u B c Kì An Nam c ng s n ñ ng: S ra ñ i và ho t ñ ng c a ðông Dương c ng s n ñ ng ñã nh hư ng tích c c ñ n b ph n còn l i c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên Nam Kì. Tháng 9/1929 s h i viên còn l i c a H i Nam Kì quy t ñ nh thành l p An Nam c ng s n ñ ng. ðông Dương c ng s n liên ñoàn: S ra ñ i và ho t ñ ng c a ðông Dương c ng s n ñ ng và An Nam c ng s n ñ ng ñã ñ y nhanh qúa trình phân hóa c a t ch c Tân Vi t. Tháng 9/1929 các h i viên tiên ti n c a Tân Vi t quy t ñ nh thành l p ðông Dương c ng s n liên ñoàn ho t ñ ng ch y u Trung Kì. 4.3Ý nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n Vi t Nam. -ðánh d u s trư ng thành c a giai c p công nhân Vi t Nam. -Ch ng t xu hư ng cách m ng vô s n ñang phát tri n m nh m nư c ta. -Là bư c chu n b tr c ti p cho vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam. II.GIAI ðO N 1930-1945 Câu 5.H i ngh th ng nh t ba t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam. Ý nghĩa c a vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam. N i dung c a b n Chính cương v n t t, sách lư c v n t t. ............................................................................................................................................................... 9
 10. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 5.1/H i ngh thành l p ð ng. a.Hoàn c nh l ch s : -Cu i năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nư c phát tri n m nh trong ñó giai c p công nhân th t s tr thành m t l c lư ng tiên phong. -Năm 1929 nư c ta l n lư c xu t hi n ba t ch c c ng s n ñã thúc ñ y phong trào cách m ng phát tri n, song c ba t ch c ñ u ho t ñ ng riêng r công kích l n nhau, tranh giành nh hư ng trong qu n chúng , gây tr ng i l n cho phong trào cách m ng. Yêu c u c p thi t c a cách m ng Vi t Nam lúc này là ph i có s lãnh ñ o th ng nh t c a m t chính ñ ng vô s n. -ðư c s y nhi m c a Qu c t c ng s n, Nguy n Aí Qu c t Xiêm v Hương C ng (Trung Qu c) ñ triê t p H i ngh thành l p ð ng h p t 3 ñ n ngày 7 tháng 2 năm 1930 t i C u Long (Hương C ng –Trung Qu c). b.N i dung H i ngh : -Th ng nh t ba t ch c c ng s n ñ thành l p m t ð ng duy nh t l y tên là ð ng c ng s n Vi t Nam. -Thông qua Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t, và ñi u l tóm t t c a ð ng do Nkguy n Ái Qu c so n th o. -B u ban ch p hành Trung ương lâm th i. *Ý nghĩa c a H i ngh thành l p ð ng: H i ngh có ý nghĩa và giá tr như m t ð i h i thành l p ð ng vì ñã thông qua ñư ng l i cho cách m ng Vi t Nam. c.Ý nghĩa l ch s c a vi c thành l p ð ng. -ð ng c ng s n Vi t Nam ra ñ i là k t qu t t y u c a cu c ñ u tranh dân t c và ñ u tranh giai c p trong th i ñ i m i, là s n ph m c a s k t h p gi a ch nghĩa Mác- Lê Nin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nư c Vi t Nam trong nh ng năm 20 c a th kĩ XX. -ð ng ra ñ i là m t bư c ngo t l ch s vĩ ñ i trong l ch s dân t c Vi t Nam, Vì: +ð i v i giai c p công nhân: Ch ng t giai c p công nhân Vi t Nam ñã trư ng thành và ñ s c lãnh ñ o cách m ng. +ð i v i dân t c: Ch m d t th i kì kh ng ho ng v m t ñư ng l i, và giai c p lãnh ñ o, t ñây kh ng ñ nh quy n lãnh ñ o tuy t ñ i c a ð ng c ng s n Vi t Nam. T ñây cách m ng Vi t Nam tr thành m t b ph n khăng khít c a cách m ng thé gi i. -ð ng ra ñ i là s chu n b t t y u ñ u tiên có tính ch t quy t ñ nh cho nh ng bư c phát tri n nh y v t v sau c a cách m ng. d.N i dung b n Chính cương v n tăt, Sách lư c v n tăt. *.ðư ng l i c a Cách m ng Vi t Nam: Cách m ng Vi t Nam ph i tr i qua hai giai ño n: Trư c h t làm cách m ng tư s n dân quy n và th ñ a cách m ng , sau ñó làm cách m ng xã h i ch nghĩa. Hai giai ño n cách m ng k ti p nhau không tách r i nhau. ............................................................................................................................................................... 10
 11. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p *.Nhi m v c a cách m ng Vi t Nam.ðánh ñ ách th ng tr c a ñ qu c Pháp, vua quan phong ki n và tư s n ph n cách m ng (nhi m v dân t c và dân ch ) *. M c tiêu c a cách m ng: Làm cho nư c Vi t nam hoàn toàn ñ c l p, d ng nên chính ph và quân ñ i công nông, t ch thu s n nghi p c a b n ñ qu c, ñ a ch , tư s n ph n cách m ng ñem chia cho dân cày. *Ll c lư ng cách m ng: Công nông là g c c a cách m ng ñ ng th i ph i liên k t v i Ti u tư s n, tư s n dân t c và trung ti u ñ a ch chưa l rõ ph n cách m ng. *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n Vi t Nam ñ i tiên phong c a giai c p vô s n *.Quan h qu c t : Cách m ng Vi t Nam là m t b ph n khăng khít c a Cách m ng th gi i **Nh n xét:Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng do Nguy n Ái Qu c so n th o tuy còn v n t t nhưng là m t cương lĩnh ñúng ñ n và sáng t o nhu n nhuy n v quan ñi m giai c p, th m ñ m tinh th n dân t c và tinh th n nhân văn. ð c l p dân t c và t do là tư tư ng c t lõi c a cương lĩnh. 5.2/H i ngh l n th nh t c a Ban ch p hành Trung ương ð ng 10/1930. a.Hoàn c nh ltri u t p H i ngh . -V a m i ra ñ i ð ng c ng s n Vi t Nam ñã phát ñ ng ñư c m t cao trào cách m ng r ng l n, v i ñ nh cao Xô vi t Ngh -T nh. -ð tăng cư ng s lãnh ñ o c a ð ng ñ i v i phong trào cách m ng ñang dâng cao. Ban ch p hành Trung ương ð ng ñã tri u t p H i ngh l n th nh t vào 10/1930, t i Hương C ng (Trung Qu c) do ñ ng chí Tr n Phú ch trì. b.N i dung H i ngh . -ð i tên ð ng c ng s n Vi t Nam thành ð ng c ng s n ðông Dương. -Th o lu n và thông qua Lu n cương chính tr 10/1930 do ð ng chí Tr n Phú so n th o. -B u BCH TW chính th c do Tr n Phú làm t ng bí thư. c.Nh ng ñi m ch y u trong lu n cương chính tr tháng 10/1930. *.ðư ng l i c a cách m ng: Lúc ñ u làm cách m ng tư s n dân quy n sau khi th ng l i ti n th ng lên cách m ng xã h i ch nghĩa b qua giai ño n phát tri n tư b n ch nghĩa *.Nhi m v c a cách m ng: ðánh ñ phong ki n và ñ qu c.Hai nhi m v ñó kh ng khít nhau. *.M c tiêu c a cách m ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p. *.L c lư ng tham gia: Công nhân và nông dân là g c c a cách m ng. *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương. *.Quan h qu c t .Cách m ng ðông Dương là m t b ph n c a cách m ng th gi i. ............................................................................................................................................................... 11
 12. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p **Nh n xét: Lu n cương ñã xác ñ nh ñư c nhi u v n ñ thu c v chi n lư c cách m ng nhưng cũng b c l m t s như c ñi m và h n ch : -Chưa v ch rõ ñư c mâu thu n ch y u c a xã h i thu c ñ a nên không nêu cao ñư c v n ñ gi i phóng dân t c lên hàng ñ u, mà còn n ng v ñ u tranh giai c p, v n ñ ru ng ñ t. -ðánh giá không ñúng kh năng cách m ng c a các giai c p ngoài công nông như tư s n, ti u tư s n và m t b ph n giai c p ñ a ch . Câu 6.Phong trào cách m ng 1930-1931 v i ñ nh cao là Xô Vi t Ngh -Tĩnh. 1.Nguyên nhân bùng n phong trào cách m ng 1930-1931. -Cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 làm cho n n kinh t nư c ta tiêu ñi u, xơ xác ñ i s ng nhân dân lao ñ ng h t s c cơ c c nh t là hai t nh Ngh An và Hà Tĩnh. -Do chính sách kh ng b tr ng c a th c dân Pháp sau cu c kh i nghĩa Yên Bái. -ð ng c ng s n Vi t Nam ra ñ i 3/2/1930 v i ñư ng l i cách m ng ñúng ñ n ñã k p th i lãnh ñ o phong trào. T ba nguyên nhân trên d n t i s bùng n c a phong trào cách m ng 1930- 1931 nư c ta. Trong ba nguyên nhân ñó thì nguyên nhân ð ng ra ñ i và lãnh ñ o là nguyên nhân cơ b n và quy t ñ nh nh t 2.Ch trương c a ð ng. a.Nh n ñ nh k thù: ð qu c Pháp và ñ a ch phong ki n. b.Nhi m v :Ch ng ñ qu c giành ñ c l p dân t c ch ng phong ki n giành ru ng ñ t cho dân cày. c.Hình th c t p h p l c lư ng: Bư c ñ u th c hi n liên minh công nông. d.Hình th c ñ u tranh: S d ng hình th c ñ u tranh chính tr c a qu n chúng là ch y u như mít tinh, bi u tình, bãi công, bi u tình có vũ trang, ho t ñ ng bí m t. 3.Di n bi n c a phong trào cách m ng 1930-1931. Chia làm hai th i kì a.Th i kì t tháng 2 ñ n tháng 5/1930. Phong trào di n ra m nh m trên ph m vi toàn qu c. -2/1930:3000 công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng (Nam B ) bãi công ñòi tăng lương gi m gi làm. -4/1930: Công nhân nhà máy s i Nam ð nh, nhà máy diêm và nhà máy cưa B n Th y, nhà máy xi măng H i Phòng bãi công. -Trong n a ñ u năm 30 cùng v i phong trào c a công nhân thì phong trào c a nông dân cũng di n ra nhi u ñ a phương thu c các t nhThái Bình, Hà Nam, Ngh An, Hà Tĩnh.ði m m i c a phong trào trong th i kì này là xu t hi n nhi u truy n ñơn, c ñ búa li m c a ð ng xu t hi n nhi u ñ a phương. -ð c bi t trong ngày qu c t lao ñ ng1/5/1930 l n ñ u tiên công nông và qu n chúng kh p t B c chí Nam ñã bi u dương l c lư ng c a mình thông qua các cu c mít tinh, bi u tình. Sau ngày 1/5 phong trào ti p t c dâng cao. ............................................................................................................................................................... 12
 13. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p b.Th i kì t tháng 5 ñ n tháng 10/ 1930. Phong trào ti p t c phát tri n trên qui mô c nư c nhưng ñ nh cao là hai t nh Ngh An và Hà Tĩnh. -Ngày 1/5/1930 (nhân ngày quóc t lao ñ ng).Công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa B n Th y(Ngh An) cùng hàng v n nông dân các vùng ph c n th xã Vinh bi u tình gương cao c ñ búa li m ñòi tăng lương gi m gi làm. -Ngày 1/8/1930 (nhân ngày qu c t ch ng chi n tranh) Phong trào phát tri n lên m t bư c m i: Công nhân khu công nghi p Vinh-B n th y t ng bãi công, báo hi u th i kì ñ u tranh quy t li t ñã ñ n….. -ð nh cao c a phong trào cách m ng là cu c bi u tình ngày 12/9/ 1930 c a 2 v n nông dân Hưng Nguyên (Ngh An) bi u tình.Th c dân Pháp ñàn áp làm 217 ngư i ch t;126 ngư i b thương làm cho nhân dân vô cùng căm ph n. Trong su t thang 9 và tháng 10 nông dân các huy n Thanh Chương, Di n Châu (Ngh An),Hương Sơn (Hà Tĩnh) ñã kh i nghĩa vũ trang, công nhân khu công nghi p Vinh-B n th y ti p t c bãi công l n th hai làm cho phong trào tr nên h t s c quy t li t. Trư c khí th ñ u tranh c a qu n chúng chính quy n ñ ch nhi u ñ a phương b tan rã. ñó các ban ch p hành nông h i ñã ñ ng ra qu n lý m i m t ñ i s ng chính tr , xã h i theo ki u các xô vi t. L n ñ u tiên nhân dân ta th c s n m chính quy n ñ a phương. 4.Ý nghĩa l ch s và bài h c kinh nghi m a.Ý nghĩa l ch s : -Phong trào cách m ng 1930-1931 mà ñ nh cao là Xô Vi t Ngh Tĩnh là m t s ki n l ch s tr ng ñ i trong l ch s cách m ng Vi tt Nam, ñã giáng m t ñòn quy t li t ñ u tiên vào bè lũ ñ qu c và phong ki n tay sai. -Qua th c ti n phong trào cho th y dư i s lãnh ñ o c a ð ng thì giai c p công nhân, nông dân ñoàn k t v i các t ng l p nhân dân khác có kh năng l t ñ n n th ng tr c a ñ qu c và phong ki n tay sai. -ðó là cu c t ng di n t p ñ u tiên c a nhân dân ta dư i s lãnh ñ o c a ð ng, chu n b cho s th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau này. b.Bài h c kinh nghi m. Phong trào ñ l i nhi u bài h c kinh nghi m: -Bài h c v vai trò lãnh ñ o c a ð ng. -Bài h c v xây d ng kh i liên minh công nông. -Bài h c v s d ng b o l c cách mang c a qu n chúng ñ giành chính quy n. -Bài h c v xây d ng chính quy n c a dân, do dân, vì dân. Chính vì nh ng l trên, phong trào cách m ng 1930-1931 mà ñ nh cao là Xô- Vi t Ngh -Tĩnh là cu c di n t p ñ u tiên chu n b cho cách m ng tháng tám 1945. Tham kh o. Xô Vi t Ngh T nh là hình th c sơ khai c a chính quy n công nông nư c ta.Chính quy n c a dân do dân vì dân ............................................................................................................................................................... 13
 14. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 1.Xô Vi t Ngh T nh là Chính quy n c a dân do dân vì dân: Vì Xô Vi t Ngh Tĩnh ñã ñem l i nhi i l i ích căn b n cho nhân dân. a.V kinh t : Chia l i ru ng ñ t cho nông dân, gi m tô, xóa n , b các th thu vô lý, t ch c s n xu t. b.Chính tr : Chính quy n do nhân dân qu n lý, th c hi n các quy n t do dân ch t do h i h p, t do tham gia các ho t ñ ng ñoàn th … c.Xã h i: Phát ñ ng phong trào ñ i s ng văn hóa m i, bài tr mê tín d ñoan, xóa b các t c l l c h u, d y ch qu c ng …. d.Quân s : M i làng ñ u có ñ i t v vũ trang 2.Xô Vi t Ngh T nh là hình th c nhà nư c sơ khai. Vì Xô Vi t Ngh Tĩnh chưa l p ñư c b máy chính quyên hoàn ch nh, chưa gi i quy t tri t ñ v n ñ ru ng ñ t Nh n xét: Tuy ch t n t i trong th i gian ng n (ñ n gi a năm 1931) nhưng chính quy n Xô Vi t Ngh Tĩnh ñã t rõ b n ch t cách m ng và tính ưu vi t c a mình. ðó là chính quy n công nông ñ u tiên nư c ta.Chính quy n c a dân, do dân, vì dân. Câu 7.Cu c vân ñ ng dân ch 1936-1939. 1.Hoàn c nh l ch s a.Tình hình th gi i -Sau cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933, ch nghĩa phát xit xu t hi n và lên c m quy n ð c,Ý, Nh t, tr thành m i hi m h a l n ñang ñe d a n n hòa bình th gi i. -ð i H i l n th VII c a Qu c t c ng s n ch rõ: +K thù nguy hi m c a nhân nhân th gi i là ch nghĩa phát xít. +Ch trương thành l p m t trân nhân dân các nư c ñ ch ng ch nghĩa phát xít - Pháp năm 1936 M t tr n nhân dân th ng c và lên c m quy n.Chính ph m t tr n nhân dân Pháp ñã thi hành m t s chính sách t do, dân ch thu c ñ a… bTình hình trong nư c: -Cu c kh ng ho ng kinh t 1929 1933 và chính sách kh ng b kéo dài c a th c dân pháp ñã làm cho ñ i s ng nhân dân ðông Dương h t s c ng t ng t, yêu c u c i thi n ñ i s ng và các quy n t do dân ch ñư c ñ t ra m t cách b c thi t. -ð ng và l c lương cách m ng ñã ñư c ph c h i. 2.Ch trương c a ð ng: Căn c tình hình th gi i và trong nư c vân d ng ñư ng l i c a Qu c tê c ng s n, H i ngh Trung ương ð ng ñã ñ ra ch trương m i. -Xãc ñ nh k thù: K thù c th ch y u trư c m t c a nhân dân ðông Dương chưa ph i là b n th c dân Pháp nói chung mà là b n th c dân ph n ñ ng thu c ñ a Pháp -Xác ñ nh nhi m v : Nh m v trư c m t c a nhân dân ðông Dương là ch ng ch nghĩa phát xit, ch ng chi n tranh ñ qu c, ñòi nh ng quy n t do dân ch , cơm áo và hòa bình. ............................................................................................................................................................... 14
 15. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p -Hình th c t p h p l c lư ng: Ch trương thành l p m t tr n nhân dân ph n ñ ðông Dương (sai ñ i thành m t tr n dân ch ðông Dương 3/1938) ñ t p h p ñông ñ o m i l c lư ng yêu nư c dân ch ti n b . -Hình th c và phương pháp ñ u tranh: V n d ng nhi u hình th c ñ u tranh công khai, h p pháp, n a công khai, ñ u tranh chính tr , ngh trư ng, báo chí…… -L c lư ng tham gia:G m nhi u t ng l p giai c p như công nhân, nông dân, tri th c, dân nghèo thành th …… 3.Các phong trào tiêu bi u trong phong trào dân ch 1936-1939 a.Phong trào ðông Dương ð i h i (ð i h i ðông Dương) 8/1936 Gi a năm 1936 ñư c tin chính ph M t tr n nhân dân Pháp c m t phái ñoàn sang ñi u tra tình hình ðông Dương, nhân ñi u ki n ñó ð ng phát ñ ng m t phong trào ñ u tranh công khai h p pháp, v n ñ ng thành l p y ban trù b nh m thu th p nguy n v ng c a nhân dân ti n t i ð i h i c a nhân dân ðông Dương. Phong trào di n ra sôi n i các y ban hành ñ ng n i ti p nhau ra ñ i nhi u ñ a phương trong c nư c.Qu n chúng sôi n i t ch c các cu c mít tinh, h i h p, di n thuy t ñ thu th p dân nguy n ñòi chính ph m t tr n nhân dân Pháp th tù chính tr , thi hành lu t lao ñ ng, c i thi n ñ i s ng nhân dân. b. Phong trào ñón rư c Gô ða và toàn quyên ðông Dương. ð u năm 1937 nhân d p ñón phái viên chính ph Pháp là Gô ða và toàn quy n ðông Dương Brivie, dư i s lãnh ñ o c a ð ng qu n chúng nhân dân nh t là công nhân và nông dân ñã t ch c bi u dương l c lư ng thông qua các cu c mít tinh, bi u tình ñưa dân nguy n ñòi c i thi n cu c s ng và ñòi các quyên t do dân ch . c.Cu c mít tinh ngày 1/5/1938 Nhân ngày qu c t lao ñ ng 1/5/1938 t i qu ng trư ng nhà ñ u x o Hà N i ñã di n ra m t cu c mit tinh kh ng l v i hai v n rư i ngư i tham gia hô vang các kh u hi u ñòi t do l p h i ái h u, nghi p ñoàn, thi hành lu t lao ñ ng, ñòi gi m thu , ch ng phát xít, ch ng chi n tranh ñ qu c, ng h hòa bình d.ð u tranh trên lĩnh v c báo chí . Nh m gi i thi u ch nghĩa Mác-Lê Nin và tuyên truy n chính sách c a ð ng nhi u t báo công khai c a ð ng, c a M t tr n , và c a các ñoàn th ra ñ i như Ti n phong, Dân chúng, Lao ñ ng…… e.ð u tranh trên lĩnh v c ngh trư ng . ð ng l i d ng kh năng h p pháp ñ ñưa ngư i c a ð ng vào H i ñ ng qu n h t Nam Kì, vi n dân bi u B c Kì ñ ñ u tranh Cu i năm 1938 chính ph m t tr n nhân dân Pháp ngày càng thiên h u, b n ph n ñ ng Pháp ðông Dương ngóc ñ u d y ph n công và ñàn áp phong trào cách m ng nư c ta làm cho phong trào cách m ng thu h p d n ñ n khi chi n tranh th gi i th hai bùng n thì ch m d t. 4.Ý nghĩa và tác d ng c a phong trào 1936-1939. -Cu c vân ñ ng dân ch 1936-1939 là m t phong trào dân t c dân ch r ng l n.Qua ñó ð ng ta ñ y m nh ho t ñ ng tuyên truy n giáo d c râu r ng tư tư ng Mác- ............................................................................................................................................................... 15
 16. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p Lê Nin, ñư ng l i chính sách c a ð ng, t p h p ñông ñ o qu n chúng trong m t tr n dân t c th ng nh t xây d ng ñư c ñ i quân chính tr ñông ñ o. -Qua phong trào uy tín và nh hư ng c a ð ng ñư c m r ng và ăn sâu trong qu n chúng, trình ñ chính tr và kh năng công tác c a cán b ñư c nâng lên, t ch c ð ng ñư c c ng c và phát tr n. -Phong trào ñã ñ l i nhi u bài h c kinh nghi m như bài h c v s d ng các hình th c và kh u hi u ñ u tranh, v n ñ ng t ch c qu n chúng ñ u tranh, xây d ng M t tr n nhân dân th ng nh t. V i nh ng ý nghĩa ñó phong trào dân ch 1936-1939 ñư c xem là cu c di n t p l n th hai c a nhân dân Vi t Nam chu n b cho s th ng l i c a Cách m ng tháng Tám. 5.So v i th kì 1930-1931 nh ng ch trương sách lư c cách m ng c a ð ng trong th i kì 1936-1939 có gì khác ? Vì sao? a.Nh n ñ nh k thù: -1930-1931. ð qu c và phong ki n -1936-1939. B n ph n ñ ng thu c ñ a Pháp và tay sai c a chúng b.Nhi m v -1930-1931: Ch ng ñ qu c giành ñ c l p dân t c, ch ng phong ki n giành ru ng ñ t cho dân cày. -1936-1939:Ch ng phát xít, ch ng chi n tranh ñ qu c, b n ph n ñ ng thu c ñ a ñòi nh ng quy n t do dân ch , cơm áo và hòa bình c.Hình th c t p h p l c lư ng(M t tr n) -1930-1931: Bư c ñ u th c hi n liên minh công nông (bư c ñ u Ngh An và Hà tĩnh) -1936-1939:M t tr n dân t c th ng nh t ph n ñ ðông Dương sau ñ i thành m t tr n dân ch ðông Dương. d.Hình th c và phương pháp ñ u tranh -1930-1931: ð u tranh chính tr , t bãi công chuy n sang bi u tình qu n chúng ho c bi u tình có vũ trang, ho t ñ ng bí m t. -1936-1939: S d ng các hình th c ñ u tranh hòa bình công khai h p pháp….. e.L c lư ng ñ u tranh -1930-1931: L c lư ng ch y u là công nông -1936-1939: L c lư ng ñ u tranh ñông ñ o không phân bi t thành ph n giai c p Như v y so v i th kì 1930-1931ch trương, sách lư c,và hình th c ñ u tranh trong th i kì này ñ u có nét khác. S dĩ có s khác nhau như v y là do hoàn c nh l ch s thay ñ i so v i trư c. ð c bi t, M t tr n nhân Pháp ñ ban hành các chính sách v t do dân ch và ân xá tù chính tr cho các nư c thu c ñ a. L i d ng cơ h i này ð ng ta ch trương ñ u tranh ñòi các quy n dân sinh dân ch . Câu 8.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VI (11/1939) ............................................................................................................................................................... 16
 17. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 1.Hoàn c nh tri u t p H i ngh . a.Th gi i: Tháng 9/1939 chi n tranh th gi i th hai bùng n . * Châu Âu: Tháng 6/1940 Phát xít ð c t n công Pháp, b n ph n ñ ng Pháp nhanh chóng ñ u hàng và làm tay sai cho ð c. * Vi n ðông: Nh t m r ng xâm lư c Trung Qu c và ti n sát biên gi i Vi t Trung, lăm le nh y vào ðông Dương. b.Trong nư c. -Tháng 9/1940, Nh t nh y vào ðông Dương, b n th c dân pháp ñang ñ ng trư c hai nguy cơ +M t là, phong trào cách m ng c a nhân dân ðông Dương ñang dâng cao có th thiêu s ng chúng. +Hai là,s lăm le ñe d a c a phát xít Nh t, chúng s h t c ng Pháp. ð ñ i phó l i b n th c dân Pháp th c hi n chính sách hai m t: M t m t chúng th ng tay ñàn áp các phong trào cách m ng c a nhân dân ta, m t khác chúng th a hi p b t tay câu k t v i phát xít Nh t ñ cùng bóc l t nhân dân ðông Dương. Còn b n phát xít Nh t m t m t ép th c dân Pháp ñi t như ng b này ñ n như ng b khác, m t khác l i lôi kéo m t s ph n t trong ñ a ch và tư s n b t mãn v i Pháp l p chính quy n tay sai ñ ph c v cho mưu ñ xâm lư c c a chúng. -ð ng ta ñã trư ng thành, khi th c dân Pháp ñiên cu ng kh ng b , ð ng ta ñã k p th i ch ñ o cho các l c lư ng cách m ng k p th i rut vào ho t ñ ng bí m t (1938), chuy n tr ng tâm công tác v nông thôn. Trư c nh ng chuy n bi n c a tình hình th gi i và trong nư c khi chi n tranh th gi i th hai n ra, Ban ch p hành Trung ương ð ng c ng s n ðông Dương ñã tri u t p H i ngh l n th VI (11/1939) ñ chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c. 2.N i dung H i ngh . -Nh n ñ nh k thù: K thù ch y u trư c m t là b n ñ qu c phát xít Pháp Nh t. -Xác ñ nh nhi m v : ð t nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng ñ u và c p bách c a cách m ng ðông Dương lúc này. -Kh u hi u ñ u tranh: T m gát kh u hi u “Cách m ng ru ng ñ t”,thay b ng kh u hi u t ch thu ru ng ñ t c a b n ñ qu c,Vi t gian chia cho dân cày. -M t tr n: Ch trương thành l p M t trân dân t c th ng nh t ph n ñ ðông Dương nh m t p h p r ng rãi m i t ng l p giai c p, các dân t c ñông Dương ch mũi nh n c a cách m ng vào k thù ch y u trư c m t là ch nghĩa ñ qu c phát xit. -Hình th c và phương pháp ñ u tranh: Dùng b o l c cách m ng t c là ñ u tranh chính tr v i ñ u tranh vũ trang, kh i nghĩa vũ trang. 3.Ý nghĩa l ch s c a H i ngh TW ð ng l n VI -H i ngh TW ð ng l n VI (11/1939) ñã ñánh d u s chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c c a ð ng. ðây là s chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c ñúng ñ n. ð ng ta ñã gương cao ng n c gi i phóng dân t c, ñoàn k t ñư c r ng rãi m i t ng l p giai c p, ............................................................................................................................................................... 17
 18. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p dân t c ðông Dương trong m t m t tr n dân t c th ng nh t ñ ñ u tranh ch ng k thù chung. -S chuy n hư ng này ñã m ra m t th i kỳ ñ u tranh m i, th i kỳ tr c ti p m ñư ng ti n t i th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau này. Câu 9.Hoàn c nh l ch s , n i dung, ý nghĩa và t m quan tr ng c a H i ngh TW ð ng l n th VIII 1.Hoàn c nh l ch s Nguy n Ái Qu c v nư c tri u t p H i ngh Trung ương ð ng l n VIII a.Th gi i: -Sau khi chi m ph n l n các nư c Châu Âu, ð c chu n b t n công Liên Xô. -Nh t m r ng xâm lư c Trung Qu c và ti n sát biên gi i Vi t Trung Tình hình th gi i có nhi u chuy n bi n m i.Th gi i hình thành hai trân tuy n: M t bên là các l c lư ng dân ch do Liên Xô ñ ng ñ u; m t bên là kh i phát xít do ð c ñ ng ñ u làm cho tính ch t c a cu c chi n tranh thay ñ i. b.Trong nư c: -Nhân dân ta ñ u rên xi t dư i hai t ng áp b c bóc l t Pháp- Nh t. Mâu thu n gi a toàn th dân t c ta v i ñ qu c phát xít Pháp Nh t vô cùng sâu s c. -Nhân dân ta ngày càng ñư c cách m ng hóa v i nhi u cu c ñ u tranh như kh i nghĩa B c Sơn, kh i nghĩa Nam Kì… Trư c tình hình th gi i và trong nư c ngày càng kh n trương, ngày 28/1/1941 Nguy n Ái Qu c v nư c tri u t p H i ngh Trung ương ð ng l nVIII h p t ngày 10 ñ n 19/5/1941 t i P c Bó (Cao B ng) 2.N i dung c a H i ngh Trung ương ð ng l n VIII a.Nh n ñ nh c a H i ngh : H i ngh nh n ñ nh mâu thu n gi a các dân t c ta v i ñ qu c phát xít là mâu thu n ch y u nh t, v n m nh dân t c nguy vong không lúc nào b ng. Vì v y, lúc này nhi m v gi i phóng dân t c là nhi m v b c thi t nh t. b.Ch trương. -Xác ñ nh k thù: K thù c a nhân dân ðông Dương lúc này là phát xit Nh t -Nh m v : Nhi m v b c thi t nh t là gi i phóng cho ñư c các dân t c ðông Dương khói ách Pháp - Nh t. (ðây là ch trương quan tr ng nh t vì N u không gi i quy t ñư c v n ñ dân t c gi i phóng, không ñòi ñư c ñ c l p t do cho toàn th dân t c, thì ch ng nh ng toàn th qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu mà quy n l i c a m t b ph n giai c p ñ n v n năm cũng không ñòi l i ñư c) . -Kh u hi u ñ u tranh: Ti p t c t m gác kh u hi u cách m ng ru ng ñ t, ch ñ ra t ch thu ru ng ñ t c a b n ñ qu c, Vi t gian chia cho dân cày. -Hình th c t p h p l c lư ng: ð phát huy s c m nh dân t c m i nư c ðông Dương, c n ph i ñ t v n ñ dân t c trong ph m vi m i nư c.Vì v y H i ngh ch trương m i nư c c n thành l p m t m t tr n dân t c th ng nh t riêng. Ơ Vi t Nam ............................................................................................................................................................... 18
 19. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p thành l p Vi t Nam ñ c l p ñ ng minh (g i t t làVi t Minh), bao g m các t ch c qu n chúng l y tên là H i c u qu c…. -Hình th c ñ u tranh: ð ra ch trương kh i nghĩa vũ trang coi ñó là nhi m v c a toàn ð ng toàn quân và toàn dân ta. Chu n b m i ñi u ki n ñ ti n t i kh i nghĩa vũ trang giành chính quy n. H i ngh còn v ch rõ: Kh i nghĩa vũ trang mu n th ng l i thì ph i ñư c chu n b chu ñáo và n ra ñúng th i cơ, ph i ñi t kh i nghĩa t ng ph n ti n t i t ng kh i nghĩa. 3.Ý nghĩa và t m quan tr ng c a H i ngh TW ð ng l n th VIII a.Ý nghĩa: H i ngh TW ð ng l n VIII có ý nghĩa l ch s to l n-ñã hoàn ch nh vi c chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c cách m ng c a ð ng ñã ñ ra t H i ngh l n VI. -Kiên nquy t gương cao hơn n a ng n c gi i phóng dân t c, ñ t nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng ñ u và c p thi t hơn bao gi h t. -Gi i quy t ñúng ñ n gi a hai nhi m v chi n lư c ch ng ñ qu c và phong ki n. -ð ra phương pháp cách m ng c th b. T m quan tr ng c a H i ngh :H i ngh TW ð ng l n th VIII có tác d ng quy t ñ nh ñ i v i th ng l i c a cách m ng tháng tám. Câu 10.S thành l p và ñóng góp c a m t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng tám 1945. 1.S thành l p. Th c hi n Ngh quy t c a H i ngh Trung ương ð ng l n VIII (5/1941), do Nguy n Ái Qu c tri u t p và ch trì. M t tr n Vi t Minh ñã ñư c thành l p (19/5/1941) t i Pác Bó – Cao B ng. M t tr n Vi t Minh ra ñ i nh m t p h p m i l c lư ng yêu nư c c a dân t c ñ xây d ng kh i ñoàn k t toàn dân, làm nhi m v gi i phóng dân t c. 2.Nh ng nét chính v ho t ñ ng m t tr n Vi t Minh t 5/1941 ñ n 3/1945. Ho t ñ ng chính c a M t tr n Vi t Minh là xây d ng l c lư ng chính tr , xây d ng l c lư ng vũ trang, xây d ng căn c ñ a cách m ng, chu n b kh i nghĩa vũ trang ti n t i cách m ng tháng tám. a.Xây d ng l c lư ng chính tr : Là xây d ng kh i ñ i ñoàn k t toàn dân. -M t trân vi t Minh ch trương thành l p các H i c u qu c như công nhân c u qu c, nông dân c u qu c, thanh niên c u qu c, ph n c u qu c, ph lão c u qu c, nhi ñ ng c u qu c…. -Cao B ng là nơi thí ñi m xây d ng các H i c u qu c. ð n năm 1942 kh p 9 châu c a t nh Cao B ng ñ u có H i c u qu c. b.Xây d ng l c lư ng vũ trang. -B ph n nòng c t ban ñ u là ñ i du kích B c Sơn, ñ n năm 1941 th ng nh t các ñ i du kích B c Sơn và Vũ Nhai thành c u qu c quân. -Ngày 22/12/1944 theo ch th c a Ch t ch H Chí Minh t i Cao B ng ,Võ Nguyên Giáp thành l p ð i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân g m 34 ngư i do Võ Nguyên Giáp làm ñ i trư ng. ............................................................................................................................................................... 19
 20. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p -Ngày 15/5/1941 t i H i ngh quân s B c Kỳ ñã th ng nh t ð iVi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và ñ i C u qu c quân thành Vi t Nam gi i phóng quân. c.Xây d ng căn cưa ñ a cách m ng. -Sau kh i nghĩa B c Sơn thành l p căn c B c Sơn-Vũ Nhai. -Khi Bác m i v nư c thành l p căn c PăcPó-Cao B ng. -6/1945Khu gi i phóng Vi t B c ñư c thành lâp g m 6 t nh……. d.Chu n b kh i nghĩa vũ trang ti n t i Cách m ng tháng Tám. -Ngày 7/5/1944,T ng b Vi t Minh ra ch ch “S a so n kh i nghĩa” và kêu g i nhân dân “s m vũ khí ñu i thù chung”. Không khí chu n b kh i nghĩa sôi s c. -Ngày 22/12/1944 ð iVi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân ñư c thành l p. Hai ngày sau ñ i ñã h ñ n Phay Kh t và Nà Ng n (Cao B ng) -Ngày 9/3/1945 Nh t ñ o chính Pháp, ti p theo ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành ñ ng c a chúng ta” c a ð ng M t tr n Vi t Minh ra l nh kêu g i ñ ng bào toàn qu c ñ y m nh cao trào kháng Nh t c u nư c. Như v y ñ n ñ u năm 1945 m i s chu n b cho cách m ng tháng tám c a M t tr n Vi t Minh cơ b n ñã hoàn thành, m t b u không khí ti n kh i nghĩa sôi s c kh p c nư c báo trư c gi hành ñ ng s p t i. 3.ðóng góp c a M t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng Tám năm 1945 M t tr n Vi t Minh là M t tr n ñoàn k t dân t c, do ð ng ta lãnh ñ o t n t i trong vòng 10 năm (1941-1951, năm 1951 M t tr nV êt Minh ñã th ng nh t v i M t tr n Liên Viêt thành l p M t tr n Liên Vi t) ñã có nhi u ñóng góp cho cách m ng Vi t Nam qua các th i kì l ch s ñ c bi t là ñ i v i Cách m ng tháng Tám. -M t tr nV êt Minh ñã t p h p m i l c lư ng yêu nư c, xây d ng kh i ñoàn k t toàn dân.Xây d ng l c lư ng chính tr to l n cho cách m ng th ng l i. -M t tr n V êt Minh ñã có ñóng góp l n trong vi c xây d ng phát tri n l c lư ng vũ trang cách m ng, trong vi c ch ñ o phong trào kháng Nh t c u nư c, t o ti n ñ cho t ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945. -Tri u t p và ti n hành thành công qu c dân ð i h i Tân Trào 8/1945, huy ñ ng nhân dân tham gia t ng kh i nghĩa tháng Tám, dư i s lãnh ñ o c a ð ng giành th ng l i. -Sau khi cách m ng tháng Tám thành công, M t tr n V êt Minh ti p t c c ng c kh i ñoàn k t toàn dân, lãnh ñ o nhân dân xây d ng và b o v chính quy n m i., chu n b cho kháng chi n. Câu11.N i dung b n ch th “Nh t pháp băn nhau và hành ñ ng c a chúng ta”. Di n bi n và ý nghĩa c a cao trào kháng Nh t c u nư c. 1.N i dung b n ch th “Nh t pháp băn nhau và hành ñ ng c a chúng ta”. Ngay trong ñêm 9/3/1945, Nh t ñ o chính Pháp trên toàn c i ðông Dương, thì Ban Thư ng v Trung ương ð ng ñã h p ñ nh n ñ nh, ñánh giá tình hình v cu c ñ o ............................................................................................................................................................... 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2