intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Ôn tập môn Hóa số 2

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

48
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề Ôn tập môn Hóa số 2 Bộ đề giúp bạn thử sức và kiểm tra kiến thức trước kì thi ĐH sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Ôn tập môn Hóa số 2

  1. Ñeà oân soá 2 Caâu 1: Cho m g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc H2 trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö, thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñkc). Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 7,32 g raén. Vaäy m coù theå baèng: A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Keát quaû khaùc Caâu 2:Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu có công thức CxH2x+2O và CyH2yO biết: x + y - 6 và y ≠ x ≠ 1. Công thức phân tử hai rượu là: A. C3H8O và C5H10O B. CH4O và C3H6O C. C2H6O và C4H8O D. C4H10O và C6H12O Caâu 3: Trong CuFeS2 coù: A. Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +2 , +2 B. Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +3, +2 C. Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +2, +1 D. A, B,C ñeàu sai Caâu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M,ñöôïc 6,72 lít (ñkc) khí hiđro Hai kim loại đó là: A. Be và Mg B. Ca và Sr D. A, B ñeàu ñuùng C. Mg và Ca Caâu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH c. CH3-CH=CH- CH2-OH d. CH2=CH-CH2-OH . Caâu 6: Cho pö R + HNO3 + HCl→ X + NO + H2O; Vôùi R laø kim loaïi Vaäy X laø: A. R(NO3)n B.RCln C. R(NO3)n ; RCln D. A,B,C sai Caâu 7: M2(CO3)n+ HNO3 ñaëc → Muoái X+ NO2 + H2O+ CO2 (1). Vaäy M laø : A. Zn B. Cu C. Fe D. Al Caâu 4: FeS2+ A → FeSO4 + H2S + S (1). Vaäy A laø : A. H2SO4 (loaõng) B. H2SO4 (Ñaëc) C. A, B ñeàu ñuùng D. A, B ñeàu sai Caâu 5:Ñeå nhaän bieát NaHCO3 vaø NH4HSO4 ta coù theå duøng: A. ddHCl B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C ñeàu ñöôïc Caâu 6: Cho hhA; Ag, Cu Fe phaûn öùng heát vôùi HNO3; thu ñöôc hhG:NO, NO2; thaáy löôïng nöôùc taêng 7,2 gam. 1
  2. Soá mol HNO3 tham gia pöù baèng: A. 0,35 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. Giaù trò khaùc Caâu 7:Keát luaäân naøo ñuùng? A. ddNaAlO2 coù tính bazô. B. Al(OH)3,Zn(OH)2 laø caùc bazô löôõng tính. C. Trong hôïp chaát O luoân coù soá oxi hoaù baèng -2 D. Phenol coù khaû naêng laøm quyø tím hoaù ñoû. Câu 8:Cho phaûn öùng CnH2n + KMnO4 + H2O→ MnO2 + KOH + X. Vaäy X: A . Phaûn öùng ñöôïc vôùi Cu(OH)2 B. Glicol C. Ñieàu cheá ñöôïc axit axeâtic D. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 9: Coù các phản ứng:(1) Fe3O4 + HNO3 →; (2) FeO + HNO3 → (4) HCl + NaAlO2 + H2O → (3) Fe2O3 + HNO3→ ; (6) Kim loaïi R + HNO3 → (5) HCl + Mg → ; Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử: A. 1,2,4,5,6 B. 2,6,3 C. 1,4,5,6 D. 1,2,5,6 Caâu 10:Coù caùc chaát: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); O2 (7) Töø caùc chaát treân coù theå taïo nhieàu nhaát ñöôïc: A. 2 pöùng B.3 pöùng C. 4 pöùng D. 5 pöùng Caâu 11:Cho boät Al vaøo dung dòch hoãn hôïp:NaNO3 ; NaNO2; NaOH seõ coù soá phaûn öùng nhieàu nhaát baèng: A.1 B. 2 C. 3 D. Giaù trò khaùc Caâu 12:Cho biết quá trình nào dưới đây là sự oxi hoaù ? A. MnO42-→ Mn2+ C. C6H5-NO2 → C6H5-NH2 D. A, B, C ñeàu sai 2- B. SO4 → SO2 Caâu 13: Đốt cháy a mol một este no ; thu được x mol CO2 và y mol H2O. Biết x - y = a. Công thức chung của este: A. CnH2n-2O2 B. CnH2n-4O6 C. CnH2n-2O4 D. CnH2nO2 Caâu 14: M taùc dụng với HNO3 : … M +… HNO3→ …M(NO3)2 +2x N2 +3x NO + …H2O 1.Tyû khoái hôi cuûa hh G: (N2; NO) so vôùi Hydro seõ baèng: A. 16,75 B. 14,6 C. 17 D. Giaù trò khaùc 2. Heä soá caân baèng laàn löôït laø: A. 17, 66, 17, 4, 3, 33 B. 17, 66, 17, 2, 3, 33 C. 29, 64, 29, 1,3 , 32 D. 29, 72, 29, 4, 6, 36 Caâu 15: Một anđêhit đơn no có %O=36,36 về khối lượng. Tên gọi của anđêhit này là: A. Propanal B. 2-metyl propanal C. Etanal D. Butanal Caâu 16: Dung dòch A:0,1mol M2+ ; 0,2 mol Al3+; 0,3 molSO42- vaø coøn laïi laø Cl-. Khi coâ caïn ddA thu ñöôïc 47,7 gam raén. 2
  3. Vaäy M seõ laø: C. Cu D. Kim loaïi khaùc A. Mg B. Fe Caâu 17: R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,9,4,3,4 B. 4,8,4,3,4 C. 2,4,2,3,4 D. 2,3,2,3,4 2+ − Caâu 18:Cho pöù X+ NO3 + H → M + NO +H2O. + Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 3,4,8,3,4,4 B. 3,2,8,3,2,4 C. 3,6,8,3,6,4 D. 3,8,8,3,8,4 Caâu 19: Moät chaát höõu cô A chöùa C,H,O coù % O = 37,21. A coù theå laø: A. CH3OH B. C3H8O C. C4H9OH D. C3H8O3 Caâu 20: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no C. Xeton D. Tất cả đều đúng Caâu 21:(CnH2n – 1COO) 3CmH2m – 1 laø CTTQ cuûa Este sinh bôûi : A. Röôïu no, 3 chöùc vaø axit ñôn chöùc chöa no coù1 lkC=C B. Röôïu chöa no coù 1 lkC=C, 3 chöc Vaø axit 3 chöùc C. Röôïu 3 chöc, coù 2 lkπ vaø axit ñôn chöùc coù1 lkC=C D. A,B, C ñeàu sai. Caâu 22: CTTQ cuûa Este sinh bôûi axit ñôn no vaø ñoàng ñaúng benzen laø: A.CnH2n - 6O2 B.CnH2n – 8O2 C.CnH2n - 4 O2 D. CnH2n -2O2. Caâu 23: (A) laø este ñôn chöùc, maïch C hôû vaø coù mC : mO = 9 : 8 . Coù taát caû bao nhieâu CTCT cuûa (A)coù theå co:ù A.3 B. 4 C. 5 D. 6 Caâu 24: Cho NO2 pöù vôùi NaOH dö, thu ñöôïc ddA. Cho Al vaøo ddA; thu ñöôc hh goàm 2 khí . Vaäy 2 khí laø: D. A,B ñeàu ñuùng A. H2,NO2 B. NH3, CO2 C. NO,NO2 Caâu 25: Este A coù% O = 44,44. Vaäy A coù CTPT laø: A.C6H4O4 B . C6H8O4 C.C6H!2O4 D.C6H!4O4 Caâu 26:Hoøa tan heát hhA:0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe trong ddHNO3; thu ñöôïc dung dòch B khoâng chöùa NH4NO3 vaø hoãn hôïp G goàm: 0,01 mol N2O vaø 0,03 mol NO. Vaäy soá mol HNO3 caàn pöù coù theå baèng: A. 1,35 mol B. 1,3 mol C. 1,25 mol D. 1,15 mol Caâu 27: A chöùa C,H,O coù % O = 53,33. Khi A pöù voù Na vaø vôùi NaHCO3 coù tyû leä molA: mol H2 = 1:1 vaø molA: mol CO2 = 1:1 . Vaäy CTPT cuûa A laø: A. C2H4O2 B. C3H6O3 C. C4H8O3 D. C5H10O4 Caâu 28: Cho 1,8 gam moät axit (A) ñôn chöùc pöù heát vôùi NaHCO3. Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ddKOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Vaäy (A ) coù CTCT: 3
  4. A.C2H5 COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D. Coâng thöùc khaùc Caâu 29: Ñoát röôïu A. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng ddCa(OH)2 dö; thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 2,04 gam. Vaäy A laø A. CH4O B. C2H6 O C. C3H8O D. C4H10O Caâu 30: Ba chất hữu cơ X, Y, Z cùng chứa C, H, O. Khi đốt cháy mỗi chất lượng oxi cần dùng bằng 9 lần lượt oxi có trong mỗi chất tính theo số mol và thu được CO2, H2O có tỉ lệ kết lượng tương ứng bằng 11: 6.Ở thể hơi mỗi chất đều nặng hơn không khí d lần (cùng nhiệt độ, áp suất). Công thức đơn giản nhất của X, Y, Z là: A. (C2H6O)n B. (C4H10O)n C. (C3H8O)n D. Kết quả khác Caâu 31: Cho 4 cặp oxi hóa khử sau: Fe /Fe; Fe /Fe ; Cu2+/Cu; 2H+/H2 2+ 3+ 2+ Thứ tự tính oxi hóa tăng dần của các cặp trên: A. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ B. Fe3+/Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe C. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ D. Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < 2H+/H2 < Fe3+/Fe2+ Caâu 32: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa a mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: A. CH3COOH và C2H5COOH B. HCOOH và HOOC-COOH C. HCOOH và C2H5COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH Caâu 33: Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18 gam X tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 thoát ra (ở điều kiện chuẩn) là: A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,46 lít Caâu 34: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Trong đó A, B, C là chất rắn và đều chứa nguyên tố clo. Các chất A, B, C là: A. NaCl; NaOH và Na2CO3 C. CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3 B. KCl; KOH và K2CO3 D. Cả 3 câu A, B và C đều đúng Caâu 35: Coù ddA: HF 0,1M vaø NaF 0,1 M; Bieât: K a = 6, 8.10 −4 ; log 6, 8 = 0, 83 pH cuûa ddA seõ coù baèng: A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2 Caâu 36: Coù ddA: NH3 0,1 M vaø NH 4Cl 0,2M 1. Vôùi haèng soá ñieän ly cuûa NH 4 : K NH + = 5.10 −5 . pH seõ coù giaù trò naøo? + 4 A. 4 B. 5 C. 9 D. 10 −9 2. Vôùi haèng soá ñieän ly cuûa NH 3 : K NH3 = 1/ 5.10 . pH seõ baèng: A. 12 B. 11 C. 10 D. 9 4
  5. Caâu 38:Đun nóng 11,5g rượu etylic xúc tác H2SO4 đặc ở 140oC thu được a gam chất hữu cơ. Khi hiệu xuất 75% a baèng : A.9,2500g B. 13,8750g C. 6,9375g D. 18,5000g Caâu 39: X chöùa C, H, O coù MX = 60 ñvC. X coù soá ñoàng phaân phaûn öùng ñöôïc vôùi NaOH baèng: A.1 B. 2 C. 3 D.4 Caâu 40: Keát luaän naøo ñuùng ? A. RX laø daãn xuaát halogen C . a,b ñeàu ñuùng B. RX laø este D. a,b ñeàu sai. Taøi lieäu cung caáp bôûi TT luyeän thi ÑH chaát löôïng cao Vónh Vieãn 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2