intTypePromotion=1

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 3

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
20
download

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 3

  1. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG ð 003 Môn thi: V T LÍ (ð thi có 05 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) 01. Trong mét thÝ nghiÖm ng−êi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c song song hÑp v o c¹nh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 80 theo ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét m n ¶nh E song song v c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang 1m. Trªn m n E ta thu ®−îc hai vÕt s¸ng. Sö dông ¸nh s¸ng v ng, chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh l 1,65 th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÕt s¸ng trªn m n l : A. 8,46 cm B. 9,07 cm C. 7,68 cm. D. 8,02 cm 02. M t v t r n ñang quay quanh m t tr c c ñ nh ñi qua v t, m t ñi m xác ñ nh trên v t r n cách tr c quay kho ng r ≠ 0 có ñ l n v n t c dài là m t h ng s . Tính ch t chuy n ñ ng c a v t r n ñó là A. quay nhanh d n. B. quay bi n ñ i ñ u. C. quay ñ u. D. quay ch m d n. 03. C−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong mét pha cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha l 10A. Trong c¸ch m¾c h×nh tam gi¸c, c−êng ®é dßng ®iÖn trong mçi d©y pha l A. 17,3A. B. 14,1A. C. 30,0A. D. 10,0A. 04. Mét con l¾c ®¬n cã ®é d i l, trong kho¶ng thêi gian ∆t nã thùc hiÖn ®îc 6 dao ®éng. Ngêi ta gi¶m bít ®é d i cña nã ®i 16cm, còng trong kho¶ng thêi gian ∆t nh tríc nã thùc hiÖn ®−îc 10 dao ®éng. ChiÒu d i cña con l¾c ban ®Çu l A. l = 25cm. B. l = 9cm. C. l = 9m. D. l = 25m. 12 05. N¨ng luîng tèi thiÓu cÇn thiÕt ®Ó chia h¹t nh©n 6 C th nh 3 h¹t α l bao nhiªu? (biÕt mC = 11, 9967u, mα = 4,0015u). A. ∆E = 7,2618J B. ∆E = 7,2618MeV C. ∆E = 1,16189.10-19J D. ∆E = 1,16189.10-13MeV 06. Mét h¹t cã ®éng n¨ng b»ng n¨ng luîng nghØ. VËn tèc cña nã l : A. 2,5.108m/s B. 1,3.108m/s C. 1,5.108m/s D. 2,6.108m/s 07. Mét vËt khèi luîng 750g dao ®éng ®iÒu ho víi biªn ®é 4cm, chu kú 2s, (lÊy π2 = 10). N¨ng l- îng dao ®éng cña vËt l A. E = 6J. B. E = 60kJ. C. E = 6mJ. D. E = 60J. 08. Khi cã sãng dõng trªn sîi d©y ® n håi th×: A. nguån ph¸t sãng dõng dao ®éng. B. trªn d©y cã nh÷ng ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i xen kÏ víi nh÷ng ®iÓm ®øng yªn. C. trªn d©y chØ cßn sãng ph¶n x¹, cßn sãng tíi th× dõng l¹i. D. tÊt c¶ c¸c ®iÓm cña d©y ®Òu dõng dao ®éng. 09. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. §iÖn trë cña quang trë t¨ng nhanh khi quang trë ®uîc chiÕu s¸ng. B. §iÖn trë cña quang trë kh«ng ®æi khi quang trë ®uîc chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng cã b−íc sãng ng¾n. C. Quang trë l mét linh kiÖn b¸n dÉn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tuîng quang ®iÖn ngo i. D. Quang trë l mét linh kiÖn b¸n dÉn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tuîng quang ®iÖn trong. 10. Hai v¹ch quang phæ cã b−íc sãng d i nhÊt cña d y Laiman cã b−íc sãng lÇn lît l λ1 = 0,1216 m v λ2 = 0,1026 m. B−íc sãng d i nhÊt cña v¹ch quang phæ cña d y Banme l : A. 0,6566 m B. 0,5875 m C. 0,7260 m D. 0,6873 m 11. Ph¸t biÓu m o sau ®©y l sai khi nãi vÒ thuyÕt l−îng tö ¸nh s¸ng?
  2. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. N¨ng luîng cña c¸c ph«t«n ¸nh s¸ng l nh nhau, kh«ng phô thuéc v o bíc sãng ¸nh s¸ng. B. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, c¸c lîng tö ¸nh s¸ng kh«ng bÞ thay ®æi, kh«ng phô thuéc kho¶ng c¸ch tíi nguån s¸ng. C. Nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc m th nh tõng phÇn riªng biÖt, ®øt qu ng. D. Chïm s¸ng l dßng h¹t, mçi h¹t l mét ph«t«n. 12. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu ho cïng ph¬ng, theo c¸c ph¬ng tr×nh: x1 = 4 sin( πt + α)cm v x = 4 3 cos(πt )cm . Biªn ®é dao ®éng tæng hîp ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt khi 2 A. . α = 0(rad). B. α = π(rad). C. α = π/2(rad). D. α = - π/2(rad). 13. M¹ch chän sãng cña m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm tô ®iÖn C = 880pF v cuén c¶m L = 20µH. Buíc sãng ®iÖn tõ m m¹ch thu ®uîc l A. λ = 150m. B. λ = 100m. C. λ = 250m. D. λ = 500m. 14. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu trªn ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp kh«ng phô thuéc v o ®¹i l- îng n o sau ®©y? A. Cuêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn qua m¹ch. B. §é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn v hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô. C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. D. TØ sè gi÷a ®iÖn trë thuÇn v tæng trë cña m¹ch. 15. Khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 víi cuén c¶m L th× m¹ch thu ®−îc sãng cã bíc sãng λ1 = 60m; khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C2 víi cuén L th× m¹ch thu ®uîc sãng cã b−íc sãng λ2 = 80m. Khi m¾c nèi tiÕp C1 v C2 víi cuén L th× m¹ch thu ®îc sãng cã b−íc sãng l : A. λ = 70m. B. λ = 48m. C. λ = 100m. D. λ = 140m. 16. Mét h nh kh¸ch dïng d©y ch»ng cao su treo mét chiÕc ba l« lªn trÇn toa tÇu, ngay phÝa trªn mét trôc b¸nh xe cña toa tÇu. Khèi lîng ba l« l 16kg, hÖ sè cøng cña d©y ch»ng cao su l 900N/m, chiÒu d i mçi thanh ray l 12,5m, ë chç nèi hai thanh ray cã mét khe hë nhá. §Ó ba l« dao ®éng m¹nh nhÊt th× tÇu ph¶i ch¹y víi vËn tèc l : A. v ≈ 27m/s. B. v ≈ 54km/h. C. v ≈ 27km/h. D. v ≈ 54m/s. 17. M t cái ñĩa ban ñ u ñ ng yên b t ñ u quay nhanh d n quanh m t tr c c ñ nh ñi qua ñĩa v i gia t c góc không ñ i b ng 2 rad/s2. Góc mà ñĩa quay ñư c sau th i gian 10 s k t khi ñĩa b t ñ u quay là: A. . 50 rad. B. 10 rad. C. 100 rad. D. 20 rad. 18. T¹i mét ®iÓm A n»m c¸ch nguån ©m N (nguån ®iÓm) mét kho¶ng NA = 1m, cã møc chuyÓn ®éng ©m l LA = 90dB. BiÕt ng−ìng nghe cña ©m ®ã l I0 = 0,1nW/m2. Møc cêng ®é cña ©m ®ã t¹i ®iÓm B c¸ch N mét kho¶ng NB = 10m l : A. LB = 90dB. B. LB = 7B. C. LB = 80dB. D. LB = 7dB. 19. §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®−îc truyÒn ®i díi hiÖu ®iÖn thÕ 2kV v c«ng suÊt 200kW. HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t v ë n¬i thu sau mçi ng y ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480kWh. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh truyÒn t¶i ®iÖn l : A. H = 90%. B. H = 85%. C. H = 95%. D. H = 80%. 20. M t v t r n có momen quán tính I ñ i v i tr c quay ∆ c ñ nh ñi qua v t. T ng momen c a các ngo i l c tác d ng lên v t ñ i v i tr c ∆ là M . Gia t c góc γ mà v t thu ñư c dư i tác d ng c a momen ñó là: M I 2I 2M γ= γ= γ= γ= I A. B. C. D. M M I 21. Trong mét TN I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe I©ng c¸ch nhau 2mm, h×nh ¶nh giao thoa ®uîc høng trªn m n ¶nh c¸ch hai khe 1m. Sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã buíc sãng λ, kho¶ng v©n ®o
  3. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ®îc l 0,2 mm. Thay bøc x¹ trªn b»ng bøc x¹ cã buíc sãng λ' > λ th× t¹i vÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 3 cña bøc x¹ λ cã mét v©n s¸ng cña bøc x¹ λ'. Bøc x¹ λ' cã gi¸ trÞ n o díi ®©y: A. λ' = 0,58 m B. λ' = 0,60 m. C. λ' = 0,52 m D. λ' = 0,48 m 22. Cuêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch dao ®éng LC cã d¹ng i = 0,02cos2000t(A). Tô ®iÖn trong m¹ch cã ®iÖn dung 5µF. §é tù c¶m cña cuén c¶m l : C. L = 5.10-8H. D. L = 5.10-6H. A. L = 50H. B. L = 50mH. 23. TiÕng cßi cã tÇn sè 1000Hz ph¸t ra tõ mét «t« ®ang chuyÓn ®éng tiÕn ra xa b¹n víi tèc ®é 10m/s, tèc ®é ©m trong kh«ng khÝ l 330m/s. Khi ®ã b¹n nghe ®−îc ©m cã tÇn sè l : A. f = 970,59Hz. B. f = 1030,30Hz. C. f = 969,69Hz. D. f = 1031,25Hz. 24. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh khi ®iÖn 1 dung cña tô ®iÖn thay ®æi v tho¶ m n ®iÒu kiÖn ωL = th×: ωC A. tæng trë cña m¹ch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë ®¹t cùc ®¹i. C. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn v cuén c¶m b»ng nhau. D. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t cùc ®¹i. 25. M t thanh c ng m nh chi u dài 1 m có kh i lư ng không ñáng k quay xung quanh m t tr c vuông góc v i thanh và ñi qua ñi m gi a c a thanh. Hai qu c u kích thư c nh có kh i lư ng b ng nhau là 0,6 kg ñư c g n vào hai ñ u thanh. T c ñ m i qu c u là 4 m/s. Momen ñ ng lư ng c a h là: A. 0,6 kgm2/s B. 1,2 kgm2/s C. . 2,4 kgm2/s D. 4,8 kgm2/s 26. Quang phæ v¹ch ®îc ph¸t ra khi n o? A. Khi nung nãng mét chÊt láng hoÆc khÝ. B. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ¸p suÊt thÊp. C. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. D. Khi nung nãng mét chÊt r¾n, láng hoÆc khÝ. 27. Mét ®iÖn trë thuÇn R m¾c v o m¹ch ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè 50Hz, muèn dßng ®iÖn trong m¹ch sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét gãc π/2 A. ng−êi ta ph¶i thay ®iÖn trë nãi trªn b»ng mét tô ®iÖn. B. ng−êi ta ph¶i thay ®iÖn trë nãi trªn b»ng mét cuén c¶m. C. ng−êi ta ph¶i m¾c thªm v o m¹ch mét tô ®iÖn nèi tiÕp víi ®iÖn trë. D. ng−êi ta ph¶i m¾c thªm v o m¹ch mét cuén c¶m nèi tiÕp víi ®iÖn trë. t x 28. Cho mét sãng ngang cã ph¬ng tr×nh sãng l u = 8 sin 2π ( − )mm , trong ®ã x tÝnh b»ng cm, 0,1 50 t tÝnh b»ng gi©y. B−íc sãng l A. λ = 50cm B. λ = 0,1m. C. λ = 8mm. D. λ = 1m. 29. Cïng mét ®Þa ®iÓm, nguêi ta thÊy trong thêi gian con l¾c A dao ®éng ®îc 10 chu kú th× con l¾c B thùc hiÖn ®îc 6 chu kú. BiÕt hiÖu sè ®é d i cña chóng l 16cm. §é d i cña mçi con l¾c l : A. 6cm v 22cm. B. 9cm v 25cm. C. 25cm v 41cm. D. 12cm v 28cm. 30. Tia tö ngo¹i ®−îc ph¸t ra rÊt m¹nh tõ nguån n o sau ®©y? A. Lß sëi ®iÖn. B. Lß vi sãng. C. Hå quang ®iÖn. D. M n h×nh v« tuyÕn. 31. Khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 víi cuén c¶m L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch l f1 = 6kHz; khi m¾c tô ®iÖn cã ®iÖn dung C2 víi cuén L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch l f2 = 8kHz. Khi m¾c C1 song song C2 víi cuén L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch l bao nhiªu? A. f = 7kHz. B. f = 10kHz. C. f = 14kHz. D. f = 4,8kHz.
  4. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 32. ChÊt phãng x¹ 210 Po ph¸t ra tia α v biÕn ®æi th nh 206 Pb . BiÕt khèi lîng c¸c h¹t l mPb = 84 82 205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Gi¶ sö h¹t nh©n mÑ ban ®Çu ®øng yªn v sù ph©n r kh«ng ph¸t ra tia γ th× ®éng n¨ng cña h¹t nh©n con l A. 0,1MeV B. 0,1MeV C. 0,1MeV D. 0,2MeV 33. Sãng c¬ häc lan truyÒn trong kh«ng khÝ víi cêng ®é ®ñ lín, tai ta cã thÓ c¶m thô ®uîc sãng c¬ häc n o sau ®©y? A. Sãng c¬ häc cã tÇn sè 10Hz. B. Sãng c¬ häc cã chu kú 2,0ms. C. Sãng c¬ häc cã chu kú 2,0µs. D. Sãng c¬ häc cã tÇn sè 30kHz. 34. Kim lo¹i dïng l m cat«t cña mét tÕ b o quang ®iÖn cã c«ng tho¸t l 2,2eV. ChiÕu v o cat«t bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng λ. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn ®Æt cã mét hiÖu ®iÖn thÕ h m Uh = UKA = 0,4V. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng l m cat«t l A. 0,4342.10-6m B. 0,4824.10-6m C. 0,5646.10-6m D. 0,5236.10-6m 35. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Cã thÓ dïng ampe kÕ ®Ó ®o trùc tiÕp dßng ®iÖn dÞch. B. Dßng ®iÖn dÉn l dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸c ®iÖn tÝch. C. Cã thÓ dïng ampe kÕ ®Ó ®o trùc tiÕp dßng ®iÖn dÉn. D. Dßng ®iÖn dÞch l do ®iÖn trêng biÕn thiªn sinh ra. 36. Sãng truyÒn trªn mét sîi d©y hai ®Çu cè ®Þnh cã b−íc sãng λ. Muèn cã sãng dõng trªn d©y th× chiÒu d i L cña d©y ph¶i tho¶ m n ®iÒu kiÖn n o? λ B. L =λ2. A. L = k . C. L = 2λ. D. L =(k+0.5) λ. 2 37. Mét vËt dao ®éng ®iÒu ho theo ph¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 7,5s l : A. v = 75,4cm/s. B. v = 0. C. v = - 75,4cm/s. D. v = 6cm/s. −4 10 38. §o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = ( F ) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë thuÇn π cã gi¸ trÞ thay ®æi. §Æt v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng u = 200sin(100πt)V. Khi c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i th× ®iÖn trë ph¶i cã gi¸ trÞ l A. R = 150 . B. R = 50 . C. R = 200 . D. R = 100 . 39. NhËn xÐt n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña lùc cìng bøc. B. Dao ®éng t¾t dÇn c ng nhanh nÕu lùc c¶n cña m«i trêng c ng lín. C. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè lùc c−ìng bøc. 40. Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n l A. l¨ng kÝnh cã t¸c dông l m biÕn ®æi m u chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi. B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c l kh¸c nhau. C. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ® bÞ nhiÔu lo¹n khi ®i qua l¨ng kÝnh. D. thñy tinh ® nhuém m u cho chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi. 41. Khi chiÕu s¸ng v o tÊm kÝnh ®á chïm s¸ng tÝm, th× ta thÊy cã m u g×? A. §á. B. TÝm. C. V ng. D. §en. 42. Theo c¸c quy −íc th«ng th−êng, c«ng thøc n o sau ®©y ®óng cho tr−êng hîp dßng quang ®iÖn triÖt tiªu?
  5. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 2 2 mv0 max mv0 max 1 2 A. eU h = B. C. eU h = A + D. eU h = mv0 max 2 2 4 2 mv0 max eU h = A + 2 43. C«ng tho¸t cña kim lo¹i Na l 2,48eV. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã buíc sãng 0,36 m v o tÕ b o quang ®iÖn cã cat«t l m b»ng Na th× c−êng ®é dßng quang ®iÖn b o hßa l 3 A th×. NÕu hiÖu suÊt l−îng tö (tØ sè electron bËt ra tõ cat«t v sè photon ®Õn ®Ëp v o cat«t trong mét ®¬n vÞ thêi gian) l 50% th× c«ng suÊt cña chïm bøc x¹ chiÕu v o cat«t l A. 20,7.10-6W B. 35,5.10-6W C. 35,5.10-5W D. 20,7.10-5W 44. VËn tèc truyÒn sãng phô thuéc v o A. n¨ng l−îng sãng. B. tÇn sè dao ®éng. C. b−íc sãng D. m«i truêng truyÒn sãng. 45. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho gåm cuén c¶m L v tô ®iÖn C. Khi t¨ng ®é tù c¶m cña cuén c¶m lªn 2 lÇn v gi¶m ®iÖn dung cña tô ®iÖn ®i 2 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch: A. t¨ng 2 lÇn. B. gi¶m 2 lÇn. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng 4 lÇn. 46. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Tia α ion hãa kh«ng khÝ rÊt m¹nh. B. Tia α cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh nªn ®îc sö dông ®Ó ch÷a bÖnh ung th. C. Khi ®i qua ®iÖn tr−êng gi÷a hai b¶n cña tô ®iÖn tia α bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n ©m. D. Tia α l dßng c¸c h¹t nh©n nguyªn tö Hªli 4 He . 2 47. Tia X ®îc t¹o ra b»ng c¸ch n o sau ®©y? A. Cho mét chïm electron chËm b¾n v o mét kim lo¹i. B. Cho mét chïm electron nhanh b¾n v o mét kim lo¹i khã nãng ch¶y cã nguyªn tö l−îng lín. C. ChiÕu tia tö ngo¹i v o kim lo¹i cã nguyªn tö l−îng lín. D. ChiÕu tia hång ngo¹i v o mét kim lo¹i. 48. Mét ®Ìn nªon ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V v tÇn sè 50Hz. BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V. TØ sè gi÷a thêi gian ®Ìn s¸ng v thêi gian ®Ìn t¾t trong mét chu kú l bao nhiªu? A. 0,5 lÇn. B. 2 lÇn. C. 1 lÇn. D. 3 lÇn 49. Sãng c¬ häc lan truyÒn trong m«i trêng ® n håi víi tèc ®é v kh«ng ®æi, khi t¨ng tÇn sè sãng lªn 2 lÇn th× bíc sãng: A. t¨ng 4 lÇn. B. kh«ng ®æi. C. gi¶m 2 lÇn. D. t¨ng 2 lÇn. 50. Khi m t v t r n quay ñ u quanh m t tr c c ñ nh ñi qua v t thì m t ñi m xác ñ nh trên v t cách tr c quay kho ng r ≠ 0 có: A. ñ l n v n t c dài bi n ñ i. B. vectơ v n t c dài bi n ñ i C. vectơ v n t c dài không ñ i D. ñ l n v n t c góc bi n ñ i. --- H t ---

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản