intTypePromotion=1

Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của Vinamilk

Chia sẻ: Bùi Diễn Thành | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:22

0
1.051
lượt xem
378
download

Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của Vinamilk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích chuỗi cung ứng của vinamilk', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của Vinamilk

 1. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Luận văn Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của Vinamilk Chu i cung ng c a Vinamilk Page 1
 2. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại M cl c I- C s lý thuy t ..............................................................................................................1 1.1.Đ nh nghĩa chu i cung ng ...............................................................................3 1.2.Ph m vi, m c tiêu c a chu i cung ng ...........................................................3 II-Mô hình chu i cung ng c a Vinamilk ..................................................................4 2.1. Gi i thi u v côngty Vinamilk ..........................................................................4 S at i .......................................................................................................................4 S a chua ................................ ................................ ................................ ......................5 S a đ c ........................................................................................................................5 S a b t, b t dinh d ng .........................................................................................5 Kem ................................ ................................ ................................ ...............................5 Các lo i n c gi i khát ...........................................................................................5 2.2 Mô hình chu i cung ng c a Vinamilk ............................................................6 2.3 Các thành viên và vai trò trong chu i cung ng ............................................7 2.3.1 Nhà cung c p ................................ ................................ ...............................7 2.3.2 Nhà s n xu t ................................................................ ................................ ....8 2.3.3 Nhà phân ph i .............................................................................................. 10 2.3.4. Nhà bán l . .................................................................................................... 13 2.3.5. Khách hàng. .................................................................................................. 14 2.4.Thành công trong chu i cung ng c a Vinamilk ....................................... 14 2.5. ng d ng CNTT/TMĐT trong chu i cung ng c a Vinamilk .................. 19 Chu i cung ng c a Vinamilk Page 2
 3. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại I- C s lý thuy t 1.1.Đ nh nghĩa chu i cung ng Thu t ng “qu n lý chu i cung ng” xu t hi n cu i nh ng năm 80 và tr nên ph bi n trong nh ng năm 90. Tr c đ ó, các công ty s d ng thu t ng nh ‘h u c n” (logistics) và “qu n lý các ho t đ ng” (operations management). D i đây là m t vài đ nh nghĩa v chu i cung ng:  “Chu i cung ng là s liên k t v i các công ty nh m đ a s n ph m hay d ch v vào th tr ng” – “Fundaments of Logistics Management” c a Lambert, Stock và Elleam (1998, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill, c.14)  “Chu i cung ng bao g m m i công đo n có liên quan, tr c ti p hay gián ti p, đ n vi c đáp ng nhu c u khách hàng. Chu i cung ng không ch g m nhà s n xu t và nhà cung c p, mà còn nhà v n chuy n, kho, ng i bán l và b n thân khách hàng” – “Supplychain management: strategy, planing and operation” c a Chopra Sunil và Pter Meindl, (2001, Upper Saddle Riverm NI: Prentice Hall c.1)  “Chu i cung ng là m t m ng l i các l a ch n s n xu t và phân ph i nh m th c hi n các ch c năng thu mua nguyên li u, chuy n đ i nguyên li u thành bán thành ph m và thành ph m, và phân ph i chúng cho khách hàng ” – “An introduction to supply chain management” Ganesham, Ran and Terry P.Harrison, 1995.  “Vi c k t h p m t cách h th ng, chi n l c các ch c năng kinh doanh truy n th ng và sách l c gi a các ch c năng kinh doanh đó trong ph m vi m t công ty và gi a các công ty trong ph m vi chu i cung ng, nh m m c đích c i thi n k t qu lâu dài c a t ng công ty và toàn b chu i cung ng” – Mentzer, De Witt, Deebler, Min . . . T các đ nh nghĩa trên có th rút ra m t đ nh nghĩa v chu i cung ng: Chu i cung ng( supply chain ) là m t t p h p g m 3 hay nhi u doanh nghi p có k t n i tr c ti p ho c gián ti p b ng dòng ch y s n ph m, thông tin, tài chính… nh m đáp ng yêu c u, đòi h i c a khách hàng M c tiêu c a qu n tr chu i cung ng là t i đa hóa giá tr t o ra cho toàn h th ng 1.2.Ph m vi, m c tiêu c a chu i cung ng M c tiêu: t i đa hóa giá tr t o ra cho toàn b h th ng Ph m vi: t t c các doanh nghi p tham gia vào chu i cung ng t nhà s n xu t đ n tay ng i tiêu dùng cu i cùng Chu i cung ng c a Vinamilk Page 3
 4. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại II-Mô hình chu i cung ng c a Vinamilk 2.1. Gi i thi u v côngty Vinamilk Công ty c ph n s a Vi t Nam có tên giao d ch Qu c t là : Vietnam dairy Products Joint – Stock Company. Công ty đ c thành l p năm 1976 trên c s ti p qu n 3 nhà máy S a c a ch đ cũ đ l i . Công ty có tr s chính t i S 10 ph Tân Trào, Ph ng Tân Phú, Qu n 7, thành ph H Chí Minh. C c u t ch c g m 17 đ n v tr c thu c và 1 Văn phòng. T ng s CBCNV 4.500 ng i. Ch c năng chính : S n xu t s a và các ch ph m t S a. Vinamilk đã xây d ng cho mình 1 nhà m ng l i phân ph i khá t t v i h n 200 nhà phân ph i và h n 135.000 đi m bán l trên c n c. Công su t hi n t i c a VNM vào kho ng 550.000 t n s a/năm và hi u su t s d ng hi n nay vào kho ng 75% Trong quá trình phát tri n c a ngành s a Vi t Nam trong nh ng năm g n đây thì Công ty C ph n s a VinaMilk (VNM) tr thành m t công ty tiên phong trong nhi u lĩnh v c, trong nhi u năm. K t qu s n xu t kinh doanh c a VNM năm 2010 là năm r t thành công. V i chi n l c kinh doanh ph đ u và ki m soát đ c đi m bán l s n ph m nên Vinamilk hi n đang n m g n 60% th ph n c a th tr ng s a n i đ a. Hi n s n ph m c a Vinamilk đã có m t t i h u h t các siêu th và kho ng 200.000 đi m bán l trên toàn qu c. Đa s s n ph m c a Công ty cung c p cho th tr ng d i th ng hi u “Vinamilk”. S at i S at i 100%:  o S a thanh trùng (có đ ng, không đ ng); o S a ti t trùng (có đ ng, không đ ng, dâu, socola); S a t i ti t trùng;  Chu i cung ng c a Vinamilk Page 4
 5. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại S a giàu canxi flex (có đ ng, không đ ng, ít đ ng);  S a t i Milkplus (có đ ng, không đ ng, dâu, socola).  S a chua S a chua ăn (có đ ng, không đ ng, trái cây, dâu, proby l i khu n, nha  đam, cam, plus canxi); S a chua SUSU (có đ ng, cam, trái cây, dâu);  S a chua u ng (dâu, cam);  S a chua men s ng PROBI.  S ađ c Ông Th :  o Ông Th nhãn tr ng n p m nhanh; o Ông Th nhãn xanh n p k hui; o Ông Th nhãn đ n p khui; o Ông Th d ng v 30g. Ngôi sao ph ng Nam:  o Ngôi sao ph ng Nam nhãn đ ; o Ngôi sao ph ng Nam nhãn cam; o Ngôi sao ph ng Nam nhãn xanh d ng lon; o Ngôi sao ph ng Nam nhãn xanh d ng h p gi y; o Ngôi sao ph ng Nam nhãn xanh d ng d ng lon. S a b t, b t dinh d ng S a b t Dielac dành cho tr em, bà m và ng i l n tu i.  S a b t gi m cân;  B t dinh d ng ăn li n Ridielac:  Kem Các lo i n c gi i khát S a đ u nành (Nhãn hi u VFresh, g m có đ ng, ít đ ng và không  đ ng); N c gi i khát (Nhãn hi u VFresh):  oN c ép trái cây: o Atiso; o Trà chanh; o Trà nha đam, nho nha đam; N c u ng đóng chai ICY.  Vinamilk hi n là m t trong nh ng công ty c ph n làm ăn hi u qu nh t. Theo đi u tra c a Công ty s a Vi t Nam thì hi n nay Công ty chi m kho ng Chu i cung ng c a Vinamilk Page 5
 6. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại 39% th ph n s a trong n c. Năm 2010, s n l ng c a Vinamilk tăng t i 35%., doanh thu đ t h n 16,000 t đ ng. Không ch d ng th tr ng trong n c, Vinamilk còn v n th tr ng n c ngoài, trong đó có nh ng th tr ng khó tính nh : M , Australia, Campuchia, Lào, Philipinnes, Khu v c Trung Đông . M c dù t c đ tăng tr ng doanh thu ch a th c s n đ nh song l i nhu n l i tăng tr ng khá đ u, trung bình đ t kho ng h n 30%/năm. Hi n nay th tr ng trong n c đóng góp đ n 90% doanh thu c a VNM, m t ph n nh doanh thu xu t kh u đ n t các n c nh Trung Đông, Campuchia, Philippines và Úc v i hai s n ph m chính là s a b t và s a đ c. Tuy nhiên cho đ n th i đi m hi n t i, công ty v n xác đ nh vi c phát tri n s n ph m cho th tr ng n i đ a là m c tiêu chính, th tr ng n c ngoài s là m c tiêu cho giai đo n v sau. Hi n nay th ph n các m t hàng c a Vinamilk nh sau: s a chua 97%, s a đ c 70%, s a n c 55%, s a b t 35% th ph n c a c n c. Nh v y có th th y v i l i th v quy mô và kinh nghi m thì s a đ c và s a chua là hai m t hàng mà khó đ i th nào có th c nh tranh v i công ty t i th i đi m hi n t i. Ti p n i thành công trong năm 2010, năm 2011, Vinamilk ti p t c gây n t ng v i doanh thu trên 1 t đô la M (g n 22,3 nghìn t đ ng), v đích s m h n 1 năm so v i m c tiêu năm 2012. Con s doanh thu này đã giúp Vinamilk chính th c gia nh p vào đ i ngũ các doanh nghi p l n c a châu Á- Thái Bình D ng (doanh nghi p v a và nh có quy mô doanh s d i 1 t đô la M ). Th ng hi u Vinamilk đ c bình ch n là m t “th ng hi u n i ti ng” và là m t trong nhóm 100 th ng hi u m nh nh t do B Công Th ng bình ch n hàng năm. Vinamilk cũng đ c bình ch n trong nhóm “Top 10 hàng Vi t Nam ch t l ng cao” t năm 1995 đ n nay. Vinamilk đang ph n đ u hoàn thành m c tiêu đ t doanh thu 20.000 t đ ng (~1 t USD) vào năm 2012, đ ng th i d ki n đ ng vào top 50 công ty s a có doanh thu cao nh t th gi i vào năm 2017 v i doanh s 3 t USD m i năm. 2.2 Mô hình chu i cung ng c a Vinamilk Chu i cung ng c a Vinamilk Page 6
 7. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Sữatươi: nông trại sữa Sữa bột: Fonterra, Hoogwegt International BV Bao bì: Perstima Bình Dương, Tetra Pak Nhà cung cấp N.M.S Trường Thọ N.M.S Nghệ An N.M.S Dielac N.M.S Sài Gòn Nhà SX N.M.S Thống nhất N.M.S Cần Thơ N.M.S Hà Nội N.M.S Tiên Sơn N.M.S Bình Định N.M.S Miraka Trụ sở: Quận 7, TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh: Hà Nội, Đà nẵng, Cần Thơ Nhà Phân phối Giới thiệu sản phẩm: Miền nam, Miền Trung, Miền Tây,Trung Đong, Phillippin, Campuchia, Mandiver >5000 nhà bán lẻ: Metro, Big C… Nhà bán l ẻ NTD Cá nhân Khách hàng NTD tổ chứ c: Trường học… 2.3 Các thành viên và vai trò trong chu i cung ng 2.3.1 Nhà cung c p Xây d ng m c tiêu phát tri n lâu dài và b n v ng đ i v i các nhà cung c p chi n l c l n trong và ngoài n c là m c tiêu chính c a Vinamilk nh m đ m b o ngu n cung c p nguyên li u thô không nh ng n đ nh v ch t l ng cao Chu i cung ng c a Vinamilk Page 7
 8. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại c p mà còn giá c r t c nh tranh Fonterra là m t t p đoàn đa qu c gia hàng đ u trên th gi i trong lĩnh v c v s a và xu t kh u các s n ph m s a, t p đoàn này n m gi 1/3 kh i l ng mua bán trên toàn th gi i. Đây chính là nhà cung c p chính b t s a ch t l ng cao cho nhi u công ty n i ti ng trên th gi i cũng nh Công ty Vinamilk. Hoogwegt International đóng vai trò quan trên th tr ng s a th gi i và đ c đánh giá là m t đ i tác l n chuyên cung c p b t s a cho nhà s n xu t và ng i tiêu dùng Châu Âu nói riêng và trên toàn th gi i nói chung. V i h n 40 năm kinh nghi m, Hoogwegt có kh năng đ a ra nh ng thông tin đáng tin c y v lĩnh v c kinh doanh các s n ph m s a và khuynh h ng c a th tr ng s a ngày nay. Hoogwegt duy trì các m i quan h v i các nhà s n xu t hàng đ u và tăng c ng m i quan h này thông qua các bu i h i th o phát tri n s n ph m m i h n là đ a ra các yêu c u v i đ i tác. Vinamilk và các công ty n i ti ng trên toàn th gi i đ u có m i quan h ch t ch v i Hoogwegt. Ngoài Perstima Bình D ng, Vi t Nam, chúng tôi có các m i quan h lâu b n v i các nhà cung c p khác trong h n 10 năm qua. Nhà máy s thu mua s a t i t các nông dân t i vùng TAUPO và s n xu t các s n ph m s a có ch t l ng cao bán ra th tr ng qu c t . Danh sách m t s nhà cung c p l n c a Cty Vinamilk Name of Supplier Product(s) Supplied · Fonterra (SEA) Pte Ltd M ilk powder · Hoogwegt International M ilk powder BV · Perstima Binh Duong, Tins Carton packaging and · Tetra Pak Indochina packaging machines Ngoài ra, các nông tr i s a là nh ng đ i tác chi n l c h t s c quan tr ng c a chúng tôi trong vi c cung c p t i cho ng i tiêu dùng s n ph m t t nh t. S a đ c thu mua t các nông tr i ph i luôn đ t đ c các tiêu chu n v ch t l ng đã đ c ký k t gi a công ty Vinamilk và các nông tr i s a n i đ a. 2.3.2 Nhà s n xu t Là n i tr c ti p làm ra nh ng s n ph m hoàn ch nh t nguyên v t li u thô Nhà máy s n xu t trong n c: Chu i cung ng c a Vinamilk Page 8
 9. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại 1. NHÀ MÁY S A TR NG TH 32 Đ ng Văn Bi, Ph ng Tr ng Th , Qu n Th Đ c, TP HCM ĐT: (84.8) 38 960 727 - Fax: (84.8) 38 966 884 Chuyên s n xu t: S a đ c có đ ng, S a t i ti t trùng, S a đ u nành, S a chua, N c ép trái cây, Phô mai. 2. » NHÀ MÁY S A DIELAC Khu Công Nghi p Biên Hòa I, Ph ng Bình An, TP Biên Hòa, T nh Đ ng Nai ĐT: (84.61) 3836 115 - Fax: (84.61) 3836 015 Chuyên s n xu t: S a b t dành cho tr em và ng i l n, b t dinh d ng cho tr em 3. » NHÀ MÁY S A TH NG NH T 12 Đ ng Văn Bi, Ph ng Tr ng Th , Qu n Th Đ c, TP HCM ĐT: (84.8) 62 529 555 - Fax: (84.8) 62 885 727 Chuyên s n xu t: S a đ c có đ ng, S a t i ti t trùng, Kem, S a chua, S a chua u ng. 4. » NHÀ MÁY S A HÀ N I KM 14 Xã D ng Xá, Huy n Gia Lâm, TP. Hà N i ĐT: (84.4) 38 276 418 - Fax: (84.4) 38 276 966 Chuyên s n xu t: S a đ c có đ ng, S a t i ti t trùng, Kem, S a chua, S a chua u ng, S a đ u nành. 5. » NHÀ MÁY S A BÌNH Đ NH 87 Hoàng Văn Th , ,Tp. Qui Nh n, T nh Bình Đ nh ĐT: (84.56) 3847 312 - Fax: (84.56) 3746 065 Chuyên s n xu t: S a t i ti t trùng, Kem, S a chua, S a chua u ng. 6. » NHÀ MÁY S A NGH AN Đ ng Sào Nam, Xã Nghi Thu, Th Xã C a Lò, Ngh An ĐT: (84.38) 3949 032 - Fax: (84.38) 3824 717 Chuyên s n xu t: S a đ c, S a t i, S a chua 7. » NHÀ MÁY S A SÀI GÒN Lô 1-18 Khu G1- Khu công nghi p Tân Th i Hi p, H ng l 80, Ph ng Hi p Thành, Q.12, TP HCM ĐT: (84. 8) 37 176 355 - Fax: (84. 8) 37 176 353 Chuyên s n xu t: S a t i, S a chua, S a chua u ng 8. » NHÀMÁY S A C N TH Khu Công Nghi p Trà Nóc, Ph ng Trà Nóc, Qu n Bình Th y, TP C n Th ĐT: (84.710) 3842 698 - Fax: (84.710) 3842 811 Chuyên s n xu t: S a t i, S a chua, Kem, Bánh 9. » NHÀ MÁY N C GI I KHÁT Lô A, đ ng NA7, Khu Công Nghi p M Ph c II, Huy n B n Cát, T nh Bình D ng ĐT: (84.650) 355 6839 Chu i cung ng c a Vinamilk Page 9
 10. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Chuyên s n xu t: N c gi i khát 10. » NHÀ MÁY TIÊN S N Khu Công nghi p Tiên S n, Huy n Tiên Du, T nh B c Ninh ĐT: (84.241) 31 714 814 - Fax: (84.241) 31 714 807 Nhà máy s n xu t n c ngoài:  Nhà máy MIRAKA – Nhà máy ch bi n b t s a cao c p Đ c đ t t i trung tâm Đ O BĂC c a NEW ZEALAND 2.3.3 Nhà phân ph i M ng l i phân ph i và bán hàng r ng kh p là y u t thi t y u d n đ n thành công trong ho t đ ng, cho phép VINAMILK chi m đ c s l ng l n khách hàng và đ m b o vi c đ a ra các s n ph m m i và các chi n l c ti p th hi u qu trên c n c. Tính đ n ngày 31 tháng 12 năm 2009, VINAMILK đã bán s n ph m thông qua 240 nhà phân ph i cùng v i h n 140.000 đi m bán hàng t i toàn b 64 t nh thành c a c n c. Đ i ngũ bán hàng nhi u kinh nghi m g m 1.787 nhân viên bán hàng trên kh p đ t n c đã h tr cho các nhà phân ph i ph c v t t h n các c a hàng bán l và ng i tiêu dùng, đ ng th i qu ng bá s n ph m c a chúng tôi. Đ i ngũ bán hàng còn kiêm nhi m ph c v và h tr các ho t đ ng phân ph i đ ng th i phát tri n các quan h v i các nhà phân ph i và bán l m i. Ngoài ra, VINAMILK còn t ch c nhi u ho t đ ng qu ng bá, ti p th v i các nhà phân ph i đ a ph ng nh m qu ng bá s n ph m v à xây d ng th ng hi u trên kh p đ t n c. Cùng v i m ng l i phân ph i trong n c, hi n t i đang đàm phán các h p đ ng cung c p v i các đ i tác ti m năng t i các n c nh Thái Lan, Úc và M . VINAMILK cũng là m t trong s ít các công ty th c ph m và th c u ng có trang b h th ng bán hàng b ng t mát, t đông. Vi c đ u t h th ng bán hàng t mát, t đông là m t rào c ng l n đ i v i các đ i th c nh tranh mu n tham gia vào th tr ng th c ph m và th c u ng, b i vi c trang b h th ng bán hàng t mát, t đông này đòi h i m t kho n đ u t r t l n. M NG L I PHÂN PH I N I Đ A » TR S CHÍNH S 10, Đ ng Tân Trào, Ph ng Tân Phú, Qu n 7, TP.HCM ĐT: (84.8) 54 155 555 Fax: (84.8) 54 161 226 Email: vinamilk@vinamilk.com.vn Website: www.vinamilk.com.vn Chu i cung ng c a Vinamilk Page 10
 11. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại » CHI NHÁNH T I HÀ N I Tòa nhà Handi Resco - Tháp B - T ng 11 521 Kim Mã, Qu n Ba Đình, TP.Hà N i ĐT: (84.4) 37 246 019 Fax: (84.4) 37 246 005 » CHI NHÁNH T I ĐÀ N NG S 12 đ ng Chi Lăng, Ph ng H i Châu 2, Qu n H i Châu, TP Đà N ng. ĐT: (84.511) 3897449 Fax: (84.511) 3897223 » CHI NHÁNH T I C N TH 86D Hùng V ng , Ph ng Th i Bình, Qu n Ninh Ki u, TP.C n Th . ĐT: (84.710) 6256 555 Fax: (84.710) 3827 334 C a hàng Gi i thi u s n ph m: » MI N NAM 89 Cách M ng Tháng Tám, Qu n 1, Đi n tho i: 38 324 125 198 Nguy n Đình Chi u, Qu n 3, Đi n tho i: 39 302 792 175 Nguy n Chí Thanh, P.17, Qu n 5, Đi n tho i: 39 572 547 202-204 Lê Quang Đ nh, Qu n Bình Th nh, Đi n tho i: 35 104 682 119 Dân Ch , P. Bình Th , Qu n Th Đ c Đi n tho i: 54 031 423 275 Quang Trung, P.10, Qu n Gò V p Đi n tho i: 39 896 524 S 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Qu n 7 Đi n tho i: 54 161 333 » MI N TRUNG 184 Hoàng Di u,Qu n H i Châu, TP. Đà N ng. Đi n tho i: 0511 3582 986 » MI N TÂY S 158 Đ ng 30/4, Q. Ninh Ki u, TP. C n Th , Đi n tho i: 07103.815980 TH TR NG XU T KH U PHÂN VÙNG Đ A LÝ TH TR NG CHÍNH Chúng tôi t p trung hi u qu kinh doanh ch y u t i th tr ng Vi t nam, n i chi m kho ng 80% doanh thu trong vòng 3 năm tài chính v a qua. Chúng tôi cũng xu t kh u s n ph m ra ngoài Vi t Nam đ n các n c nh : Úc, Cambodia, Iraq, Kuwait, The Maldives, The Philippines, Suriname, UAE và M . Phân lo i các th tr ng ch y u theo vùng nh sau: Vùng S l ng th tr ng ASEAN : 3 (Cambodia, Philippines và Vi t Nam) Chu i cung ng c a Vinamilk Page 11
 12. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Trung Đông : 3 (Iraq, Kuwait, UAE) Ph n còn l i : 4 (chú y u là Úc, Maldives, Suriname và M ) T ng c ng : 10 KHÁCH HÀNG CHÍNH B ng phân lo i sau đây cho th y các khách hàng (không ph i NPP) chi m h n 5%/doanh thu ho c h n n a trong vòng 3 năm tài chính tr c đây tính đ n 31/12/2007: Tên khách hàng %/Doanh thu %/Doanh %/Doanh năm 2005 thu năm thu năm 2007 2006 State Company for Foodstuff 24.2 18.2 0 Trading,Baghdad, Abdulkarim Alwan Foodstuff - - 5.1 Trading (LLC) NHÀ PHÂN PH I CHÍNH TH C N C NGOÀI * T I TRUNG ĐÔNG: 1. Abdul Karim Alwan Foodstuff Trading (LLC) Al Rass, Deira, Dubai, UEA Tel: 00 971 42350402 Các s n ph m s a b t. 2. Shawkat Bady – General Trading Company (LLC) General Street, Duhok, Iraq Tel: 00 964 627223579 Các s n ph m b t dinh d ng * T I CAMBODIA: B.P.C. Trading Co. LTD No. 161A Mao Tse Tung Blvd., Phnom Penh, Cambodia Tel: 00 855 23 710499 Các s n ph m s a đ c, chocotate hòa tan, s a chua ăn. * T I MALDIVES: Baywatch Investments Pte. Ltd H. Maaram, 4th Fl., Ameer Ahmed Magu M ale, Maldives * T I PHILIPPINES: Grand East Empire Corporation (Geec) 22 Miller Street, San Francisco Del Monte, Quezon City, 1105 Philippines Chu i cung ng c a Vinamilk Page 12
 13. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Tel Fax: +632 412 8179 +632 372 1890 Email ojdge@yahoo.com; grandest@skyinet.net; Các s n ph m s a đ c S N PH M VINAMILK CÒN Đ C XU T KH U SANG NHI U N C 2.3.4. Nhà bán l . V i 3 chi nhánh phân ph i chính là Hà N i, Đà N ng, C n Th . T đó Vinamilk phân ph i t i các h th ng bán l c a mình và phân ph i cho khách hàng. Tính đ n ngày 31 tháng 12 năm 2009, Vinamilk đã bán s n ph m thông qua 240 nhà phân ph i cùng v i h n 140.000 đi m bán hàng t i toàn b 64 t nh thành c a c n c. Đ i ngũ bán hàng nhi u kinh nghi m g m 1.787 nhân viên bán hàng trên kh p đ t n c đã h tr cho các nhà phân ph i ph c v t t h n các c a hàng bán l và ng i tiêu dùng, đ ng th i qu ng bá s n ph m c a chúng tôi. Đ i ngũ bán hàng còn kiêm nhi m ph c v và h tr các ho t đ ng phân ph i đ ng th i phát tri n các quan h v i các nhà phân ph i và bán l m i. Ngoài ra, Chu i cung ng c a Vinamilk Page 13
 14. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại chúng tôi còn t ch c nhi u ho t đ ng qu ng bá, ti p th v i các nhà phân ph i đ a ph ng nh m qu ng bá s n ph m và xây d ng th ng hi u trên kh p đ t n c. Nh h th ng bán l dày đ c và ph kín thì s n ph m c a vinamilk đ c đ a đ n t n tay cho ng i tiêu dùng. H th ng các nhà bán l có vai trò quan tr ng trong chu i cung ng c a vinamilk. 2.3.5. Khách hàng. Khách hàng là m t b ph n tích h p c a chu i cung ng. B t kỳ m t chu i c ng úng nào cũng ph i có khách hàng. Đ i v i Vinamilk thì tri t lý kinh doanh đã nói nên ph n nào vai trò c a khách hàng đ i v i doanh nghi p đó là : “Vinamilk mong mu n tr thành s n ph m đ c yêu thích nh t m i khu v c, lãnh th . Vì th chúng tôi tâm ni m r ng ch t l ng và sáng t o là ng i b n đ ng hành c a Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam k t đáp ng m i nhu c u c a khách hàng.” V i s đa d ng v s n ph m, Vinamilk hi n có trên 200 m t hàng s a và các s n ph m t s a g m: S a đ c, s a b t, b t dinh d ng, s a t i, Kem, s a chua, Phô – mai. Và các s n ph m khác nh : s a đ u nành, n c ép trái cây, bánh, cà Cà phê hòa tan, n c u ng đóng chai, trà, chocolate hòa tan ... Trong quá trình phát tri n c a ngành s a Vi t Nam trong nh ng năm g n đây thì Công ty C ph n s a VinaMilk (VNM) tr thành m t công ty tiên phong trong nhi u lĩnh v c, trong nhi u năm. K t qu s n xu t kinh doanh c a VNM năm 2010 là năm r t thành công. Đa s s n ph m c a Công ty cung c p cho th tr ng d i th ng hi u “Vinamilk”, th ng hi u này đ c bình ch n là m t “th ng hi u n i ti ng” và là m t trong nhóm 100 th ng hi u m nh nh t do B Công Th ng bình ch n hàng năm. Vinamilk cũng đ c bình ch n trong nhóm “Top 10 hàng Vi t Nam ch t l ng cao” t năm 1995 đ n nay. Vinamilk đang ph n đ u hoàn thành m c tiêu đ t doanh thu 20.000 t đ ng (~1 t USD) vào năm 2012, đ ng th i d ki n đ ng vào top 50 công ty s a có doanh thu cao nh t th gi i vào năm 2017 v i doanh s 3 t USD m i năm Các s n ph m c a Vinamilk không ch đ c ng i tiêu dùng Vi t Nam tín nhi m mà còn có uy tín đ i v i c th tr ng ngoài n c. Đ n nay, s n ph m s a Vinamilk đã đ c xu t kh u sang th tr ng nhi u n c trên th gi i: M , Canada, Pháp, Nga, Đ c, CH Séc, Balan, Trung Qu c, khu v c Trung Đông, khu v c Châu Á, Lào, Campuchia … Trong th i gian qua, Vinamilk đã không ng ng đ i m i công ngh , đ u t dây chuy n máy móc thi t b hi n đ i nâng cao công tác qu n lý và ch t l ng s n ph m đ đáp ng nhu c u ngày càng cao c a ng i tiêu dùng. Nh v y b ph n tích h p trong chu i cung ng đã đ c đáp ng t t. 2.4.Thành công trong chu i cung ng c a Vinamilk Chu i cung ng c a Vinamilk Page 14
 15. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Nói v thành công c a mình, đ i di n Công ty Vinamilk cho bi t, tr c h t là nh danh m c s n ph m r t đa d ng c a Vinamilk g m: s a n c v à s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c, yoghurt ăn và yoghurt u ng, kem và phó mát… Bên c nh đó, v i chi n l c kinh doanh ph đ u và ki m soát đ c đi m bán l s n ph m nên Vinamilk hi n đang n m g n 60% th ph n c a th tr ng s a n i đ a. Hi n s n ph m c a Vinamilk đã có m t t i h u h t các siêu th và kho ng 200.000 đi m bán l trên toàn qu c. Đ c bi t, thành công trong năm 2011 còn đ n t doanh thu xu t kh u s n ph m t i 15 qu c gia trên th gi i v i t ng kim ng ch năm 2011 tăng 72% so v i năm 2010, đ t trên 140 tri u USD- là doanh s xu t kh u cao nh t t khi thành l p công ty đ n nay. S n ph m c a Vinamilk đã đ ng v ng trên các th tr ng xu t kh u l n nh : M , Úc, Canada, Nga, Th Nhĩ Kỳ, Ir c, Philippin, Hàn Qu c, Campuchia… Đây là nh ng th tr ng xu t kh u chính, n đ nh mà Vinamilk đã chinh ph c đ c trong nh ng năm qua b ng chính nh ng s n ph m ch t l ng qu c t . M i đây, sau th m ho lũ l t l ch s , các đ i tác Thái Lan đã tìm đ n Vinamilk nh m t đ a ch tin c y đ ký h p đ ng cung c p s a cho Thái Lan có t ng tr giá g n 10 tri u đô la M th c hi n trong Quý 1 năm 2012. V i nh ng k t qu đ t đ c trong th i gian qua, nh t là năm 2011, Vinamilk đã xây d ng chi n l c phát tri n dài h n v i m c tiêu tr thành 1 trong 50 doanh nghi p s a l n nh t th gi i v i doanh s 3 t đô là M vào năm 2017. V y đi u quan tr ng gì đã làm nên thành công trong chu i cung ng s n ph m s a nói riêng và các s n ph m c a Vinamilk nói chung? Chính sách 3 Đúng  Đó là Đúng s n ph m, Đúng s l ng và Đúng lúc. Vi c xác đ nh đúng s n ph m th tr ng c n giúp Vinamilk đ m b o bán đ c s n ph m, t o đà cho s thông su t trong vi c cung ng hàng hóa ra th tr ng. Bên c nh đó, Vinamilk cũng ý th c đ c t m quan tr ng c a vi c cung ng đúng s l ng và đúng lúc. Đúng s l ng t c là không nhi u quá, cũng không ít quá, làm sao cho cung c u cân b ng m c t t nh t có th . Đúng lúc đ tránh chi phí l tr , t n kho.  T cđ Chu i cung ng c a Vinamilk Page 15
 16. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại V i đ c thù c a s n ph m th c ph m nói chung và s n ph m s a nói riêng thì th i gian nh là m t y u t s ng còn đ i v i doanh nghi p. Các nhà s n xu t hàng th c ph m hi u rõ đi u đó và Vinamilk cũng không ph i ngo i l . Gi a các công đo n trong chu i cung ng c a mình, Vinamilk luôn t n d ng t i đa th i gian, h n ch đ n m c th p nh t nh ng kho ng th i gian ch t. C th : S a nguyên li u sau khi thu ho ch ho c mua t ng i dân s đ c chuy n ngay vào bình l c, b n trung gian, sau đó đ c đ a vào b n l nh nhi t 40C đ b o qu n s a.Ngu n s a này s đ c xe có h th ng gi nhi t chuy n v nhà máy trong ngày, nhi t đ s a không quá 60C. T i các nhà máy ch bi n, s a t i ti t trùng đ c x lý nhi t đ cao (t 140 – 143oC) trong th i gian 3 – 4 giây, nên d b o qu n, có th b o qu n nhi t đ bình th ng v i th i h n s d ng khá dài (t 6 tháng đ n 1 năm), còn s a t i thanh trùng đ c x lý ph c t p h n nh ng nhi t đ th p h n 75 đ C, trong kho ng 30 giây, sau đó nhanh chóng làm l nh 4 đ C. Đ đ m b o ch t l ng cho sũa nguyên li u, các nhà máy s n xu t đ c b trí tr i đ u kh p c n c, bên c nh các trang tr i chăn nuôi, có đi u ki n giao thông thu n l i. S a thành ph m cũng nhanh chóng đ c chuy n t các nhà s n xu t đ n các đ i lý bán buôn và bán l trên c n c, t đó chuy n đ n tay ng i tiêu dùng. Phân tán r i ro  Đ đ m b o luôn có đ s a t i nguyên li u cho các nhà máy ho t đ ng, Vinamilk đã ti n hành xây d ng nhi u trang tr i nuôi bò và các trang tr i ngày càng đ c m r ng v quy mô cũng nh hi n đ i v công ngh . Vi c này giúp Vinamilk tránh đ c tình tr ng khan hi m nguyên li u khi có s c b t ng x y ra, gi m r i ro trong quá trình s n xu t kinh doanh. Vi c phân tán r i ro cũng đ c Vinamilk áp d ng đ i v i ngu n sũa b t nguyên li u khi công ty đã s d ng chi n l c nhi u nhà cung c p (Fonterra và Hoogwegt International) thay vì ch ch n m t nhà cung c p duy nh t. K t ch t thành viên trong chu i  Chu i cung ng c a Vinamilk là m t chu i th ng nh t và g n k t. Các thành viên trong chu i ph thu c vào nhau, d a vào nhau đ phát tri n. Ví d : Nhà máy s n xu t c a Vinamilk th ng ch có th s n xu t ra các s n ph m t s a ch không th s n xu t ra các lo i s n ph m khác. Vì v y, các nhà máy ph i có m i liên h m t thi t v i cá tr ng tr i nuôi bò vì n u không Chu i cung ng c a Vinamilk Page 16
 17. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại có các trang tr i, n u không có s a thì các nhà máy s ph i d ng ho t đ ng. Đ t o và gi m i liên h m t thi t đó (đ c bi t là v i các h chăn nuôi cá th ), Vinamilk không ch h tr v giá, v tính n đ nh trong thu mua mà còn h tr v v n, gi ng và k thu t… Đ m b o song hành gi a dòng thông tin và dòng s n ph m  Dòng thông tin và dòng s n ph m tuy hai mà môt. Hai dòng này t n t i d a vào nhau và h tr cho nhau. Các s n ph m ra đ i đ c thông tin cho các đ n v có liên quan và cho ng i tiêu dùng. Ví d : Khi cho ra đ i m t dòng s n ph m m i, ban giám đ c công ty Vinamilk s ph i cung c p cho h i đ ng qu n tr và đ i h i đông c đông các thông tin liên quan đ n s n ph m nh Tên, Tính ch t, Kh năng c nh tranh… đ ng th i phaair thông tin cho ng i tiêu dùng bi t đ n s n ph m thông qua qu ng cáo, gi i thi u, tr ng bày… Các thông tin t phía th tr ng và trong n i b doanh nghi p s đ nh h ng cho quá trình s n xu t và cung ng s n ph m. Ví d : Khi bi t đ c th tr ng đang c n m t lo i s n ph m s a đ m b o đ thành ph n dinh d ng, t i ngon v i giá r và ti n d ng, Vinamilk đã ti n hành nghiên c u và cho ra đ i dòng s n ph m s a thanh trùng gói gi y 200ml ti n d ng. H u h t các doanh nghi p đ u hi u đ c t m quan tr ng c a thông tin nh ng l i ít có doanh nghi p nào l i dám đ u t cho h th ng thông tin nh Vinamilk và chính vì l đó mà r t ít doanh nghi p Vi t Nam đ t đ c thành công nh Vinamilk. Đ m b o 3 ch A  Đó là : - Agile (nhanh nh n) - Adaptable (thích nghi) - Align (thích h p) Còn có r t nhi u nguyên nhân t o nên thành công trong chu i cung ng s n ph m s a c a Vinamilk nh ng quan tr ng h n c là vi c Vinamilk đã nh n th c rõ t m quan tr ng c a chu i cung ng và đã không ng ng hoàn thi n chu i cung ng c a mình (Hi n nay Vinamilk là m t trong s ít công ty Chu i cung ng c a Vinamilk Page 17
 18. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại Vi t Nam có giám đ c đi u hành chu i cung ng: Bà Nguy n Th Thanh Hòa).  Bài h c rút ra t thành công trong chu i cung ng s n ph m s a c a Vinamilk Thành công trong chu i cung ng s n ph m s a c a Vinamilk là không th ph nh n và chúng ta có th rút ra đ c nhi u bài h c t thành công này. Bài h c 1 : Luôn xác đ nh chu i cung ng là m t trong nh ng l i th c nh tranh c a doanh nghi p Y u t c b n đ c nh tranh ngày nay trong các công ty hàng đ u là s h u đ c m t chu i cung ng tr i h n h n đ i th . Nói cách khác thì qu n tr chu i cung ng không còn là m t ch c năng mang tính ho t đ ng c a các công ty hàng đ u mà tr thành m t b ph n chi n l c c a công ty. Trong tr ng h p c a Vinamilk, công ty đã xác đ nh, xây d ng và phát tri n chu i cung ng c a mình thành m t l i th c nh tranh. V i vi c đ u t vào xây d ng chu i cung ng thành m t l i th , Vinamilk mong mu n gi m đ c th i gian t lúc nh n đ n đ t hàng cho đ n khi giao s n ph m cu i cùng đ n nhà bán l . H n th n a, vi c đ u t này s giúp chu i cung ng tr nên g n nh (lean supply chain) và có th đáp ng nhanh nhu c u c a khách hàng. Bài h c 2 : Đ u t và xây d ng h th ng thông tin m i đ h tr cho chu i cung ng Vinamilk m nh d n đ u t tái c u trúc l i h th ng thông tin v n là “x ng s n” c a chu i cung ng. Đ u t xây d ng h th ng thông tin làm cho vi c s n xu t và phân ph i nhanh h n, hi u qu h n. Đ m b o cho thông tin đ n nhanh nh t, đúng nh t, rõ ràng nh t, d hi u nh t, ph c v đ c l c cho quá trình s n xu t, kinh doanh. Bài h c 3: Nâng cao s c ng tác (collaboration) v i các đ i tác trong chu i cung ng Th t s khó khăn đ qu n lý h n hàng trăm nhà s n xu t cung c p s n ph m t i Châu Á và h n 19 000 nhà bán l phân ph i s n ph m trên toàn c u. Đ n i li n gi a nhà s n xu t và nhà bán l , Vinamilk đã xác đ nh s c ng tác là m t trong nh ng y u t quan tr ng cho s thành công c a chu i cung ng. Đi u này đ c th hi n rõ trong quy trình l a ch n nhà cung c p. Bài h c 4:Xây d ng ch ng trình “liên t c kinh doanh” (business continuity) nh m qu n lý r i ro t ho t đ ng “thuê ngoài” Theo các chuyên gia, ho t đ ng thuê ngoài có th ti t ki m chi phí, tuy nhiên nh ng r i ro đi kèm c n ph i đ c qu n tr t t. Rõ ràng nh t là vi c Chu i cung ng c a Vinamilk Page 18
 19. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại m t đi m t nhà cung c p trong chu i cung ng có th đem đ n nh ng nh h ng không t t đ i v i nh ng nhà s n xu t hay là khách hàng, v n là nh ng m t xích trong chu i. Bài h c 5 : Th c hi n t t qu n lý, b o qu n s n ph m nh m nâng cao hình nh th ng hi u và trách nhi m xã h i. 2.5. ng d ng CNTT/TMĐT trong chu i cung ng c a Vinamilk Vinamilk là m t trong s ít doanh nghi p Vi t Nam đang ng d ng gi i pháp qu n tr m i quan h v i khách hàng (Customer Relationship Management- CRM) c a SAP. Đây là d án giai đo n hai trong vi c tri n khai ERP c a công ty này. Sau tám tháng, d án ERP giai đo n hai đã đ c nghi m thu ph n lõi (SAP CRM) sau khi tri n khai đ n h n 40 nhà phân ph i và d ki n t t c các nhà phân ph i khác s đ c tích h p vào h th ng này. Theo bà Mai Ki u Liên, T ng giám đ c Vinamilk, v i n l c đ u t trang b h th ng SAP CRM, Vinamilk mong mu n có m t công c h tr nhân viên trong công vi c, cho phép m ng phân ph i Vinamilk trên c n c có th k t n i thông tin v i trung tâm trong c hai tình hu ng online ho c offline. Thông tin t p trung s giúp Vinamilk đ a ra các x lý k p th i cũng nh h tr chính xác vi c l p k ho ch. Vi c thu th p v à qu n lý các thông tin bán hàng c a đ i lý là đ có th đáp ng k p th i, đem l i s th a mãn cho khách hàng c p đ cao h n. Tr c khi có h th ng SAP CRM, thông tin phân ph i c a Vinamilk ch y u đ c t p h p theo d ng th công gi a công ty và các đ i lý. Hi n nay, h th ng thông tin báo cáo và ra quy t đ nh ph c v ban lãnh đ o (Business Intelligence- BI) đ c thi t l p trung tâm chính đ qu n lý kênh phân ph i bán hàng và các ch ng trình khuy n m i. Các nhà phân ph i có th k t n i tr c ti p v ào h th ng qua đ ng truy n Internet s d ng ch ng trình SAP, ho c k t n i theo hình th c offline s d ng ph n m m Solomon c a Microsoft. Riêng các đ i lý s d ng ph n m m đ c FPT phát tri n cho PDA đ ghi nh n các giao d ch. Các nhân viên bán hàng s d ng PDA k t n i v i h th ng t i nhà phân ph i đ c p nh t thông tin. Ch ng trình đã giúp CRM hóa h th ng kênh phân ph i c a công ty qua các ph n m m ng d ng. Quá trình này đã h tr các nhân viên nâng cao năng l c, tính chuyên nghi p và kh năng n m b t thông tin th tr ng t t nh t nh s d ng các thông tin đ c chia s trên toàn h th ng.Vinamilk cũng qu n lý xuyên su t các chính sách giá, khuy n mãi trong h th ng phân ph i. Trong khi đó, đ i t ng quan tr ng c a doanh nghi p là khách hàng đ u cu i cũng đ c h ng l i nh ch t l ng d ch v ngày càng đ c c i thi n. Theo ông Tr n Nguyên S n, Giám đ c Công ngh thông tin (CNTT) c a Vinamilk, cho đ n nay h th ng đã đáp ng đ c các yêu c u đ t ra c a công ty khi xây Chu i cung ng c a Vinamilk Page 19
 20. Khoa Thương mại điện tử-ĐH Thương Mại d ng d án. Sau khi tri n khai và v n hành t i 48 nhà phân ph i, Vinamilk s m r ng h th ng đ n toàn b 187 nhà phân ph i vào cu i tháng 7-2008. Cách tích h p thông tin V i h th ng máy ch ch y ph n m m SAP CRM trung tâm, c s d li u đ c qu n lý t p trung (Master Data), tích h p theo chu n các s li u h ng ngày t các nhà phân ph i, t h th ng máy PDA c m tay di đ ng t các nhân viên bán hàng. M t h th ng thông tin t p trung v báo cáo tình tr ng kho, hàng, doanh thu, công n … c a m i nhà phân ph i. Trên c s đó, nhân viên t i trung tâm có th phân tích tình hình tiêu th hàng đ đ a ra các h ng x lý, ch tiêu cũng nh lên k ho ch phân ph i hàng chính xác nh t có th đ c. Vinamilk cũng th ng nh t các quy trình kinh doanh v i các nhà phân ph i theo các yêu c u qu n lý mang tính h th ng nh qu n l ý giá, khuy n m i, k ho ch phân ph i, cũng nh quy trình tác nghi p cho nhân viên bán hàng b ng PDA… Các trung tâm h tr ng d ng (call center) h tr cho các h th ng th c hi n t i nhà phân ph i, b o đ m gi i quy t các tr c tr c theo đúng cam k t đã đ a ra v i nhà phân ph i. H th ng SAP đ c xây d ng trên n n t ng công ngh SAP NetWeaver. T i Vinamilk, NetWeaver đã tích h p thông tin t h th ng ERP s d ng Oracle EBS cùng v i h th ng Solomon s d ng t i các nhà phân ph i và ng d ng trên PDA cho nhân viên bán hàng. Ba ng d ng này đ c NetWeaver tích h p thành h th ng (Business Warehouse-BW) đ ph c v cho h th ng báo cáo thông minh, giúp ban lãnh đ ocó đ c thông tin chính xác và tr c tuy n v tình hình ho t đ ng kinh doanh trên toàn qu c. Ki n trúc SAP NetWeaver giúp phân bi t rõ các t ng d li u, ng d ng và giao di n (là ba t ng c a ki n trúc máy tr m – máy ch ) đ ng th i thêm m t t ng s n sàng cho ng d ng trên Internet. Vi c tích h p ba h th ng ch y trên ba n n t ng khác nhau r t khó khăn và ph i m t nhi u th i gian khi truy xu t d li u. Tuy nhiên, công ngh NetWeaver đã cho phép t o ra giao di n k t n i các ng d ng khác nhau, k c không ph i c a SAP. Theo ông S n, vi c th c hi n đ c h th ng lõi ERP CRM trong vòng tám tháng là c m t n l c r t l n t đ i d án Vinamilk và đ i tác tri n khai. Theo các đ i tác tri n khai c a Vinamilk, thành công c a d án này nh vào nhi u y u t , trong đó có y u t r t quan tr ng là tính s n sàng c a doanh nghi p, k đ n là s đ u t đ u t đúng m c v nhân l c và tài l c. Tr c khi tri n khai SAP, Vinamilk đã tri n khai thành công Oracle E Business Suite 11i và chính th c đ a vào ho t đ ng t tháng 1-2007. H th ng này k t n i đ n 13 đ a đi m g m các tr s , nhà máy, kho hàng trên toàn qu c. H t ng CNTT đã đ c đ ng b hóa, chu n hóa và c ng c . T năm 2002 đ n nay, Vinamilk đã đ u t cho h th ng CNTT t ng c ng 4 tri u đô-la M . Nh có đ u t sâu, r ng nên công ty đ s c ti p thu các gi i pháp l n, trong đó có vi c t ch c c c u c a công ty, nâng Chu i cung ng c a Vinamilk Page 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2