intTypePromotion=1

ĐỀ THAM KHẢO HÓA HỌC - SỐ 4

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

ĐỀ THAM KHẢO HÓA HỌC - SỐ 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo hóa học - số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THAM KHẢO HÓA HỌC - SỐ 4

  1. ĐỀ THAM KHẢO HÓA HỌC - SỐ 4 Câu 1:Trộn 10ml dung dich HCl 36% (d = 1,18g/ml) với 50 ml dung dich HCl 20% (d = 1,1g/ml) nồng độ dung dich axit thu được là: A. 15,6 B. 48,5 C. 22,83 * D. 20,5 Câu 2: Cho H2SO4 đặc,dư tác dụng với 58,5g NaCl,hấp thụ to àn bộ khí thu dược vào 146g nước thì nồng độ % dung dich thu được là: A. 20 * B. 30 C. 50 D. 55 Câu 3:Ở điều kiện thường hỗn hợp gồm hai khí sau có tồn tại không ? 1. H2 và O2 2. O2 và Cl2 3. H2 và Cl2 4. HCl và Br2 5. SO2 và O2 6. HBr vàCl2 7. CO2 và HCl 8. H2S và NO2 9. H2S và O2 10. N2 và O2 A. 1,2,3,4,5 B.2,4,7,10 * C. 3,4,5,6,7 D. 4,5,7,8,10 Câu 4: Có 7 ống nghiệm mỗi ống chứa các chất sau :KI,BaCl2 , Na2CO3 ,Na2SO4 ,NaOH,(NH4)2SO4 và nước clo .Không dùng thêm thuốc thử nào khác có thể nhận biết được A. Tất cả các chất * B. KI,BaCl2 ,NaOH,(NH4)2SO4 C. KI,BaCl2 , Na2CO3 ,Na2SO4 nước clo D.Na2SO4 ,NaOH,(NH4)2SO4 Câu 5:Mỗi cốc có chứa một trong các dung dich sau:MgCl2 , Pb(NO3)2 ,ZnSO4 ,(NH4)2CO3 ,Na2S2O3 , NH4Cl , Ca3(PO4)2 , Zn2(PO4)3 ,MgSO4 .Dùng nước,dung dich NaOH,HCl có thể nhận biết được : A. MgCl2 , Pb(NO3)2 ,NH4Cl B. Pb(NO3)2 ,Na2S2O3 , NH4Cl ,MnCl2 D. Cả B và C * C.ZnSO4 ,(NH4)2CO3 , Ca3(PO4)2 , Zn2(PO4)3 ,MgSO4 Câu 6:Khi đun nóng 73,5g KClO3 thu được 33,5g KCl .Biết muối này phân huỷ theo 2 phương trình sau: 1. 2 KClO3  2 KCl + 3 O2 2. 4 KClO3  3 KClO4 + KCl Thành phần % số mol KClO3 phân huỷ theo phương trình (1) là: A. 66,66 * B. 25,6 C. 53,5 D. 68,54 Câu 7: Có hỗn hợp gồm NaCl và NaBr ,cho hỗn hợp tác dụng với dung dich AgNO3 dư thì kết tủa thu được bằng khối lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng .% khối lượng của NaCl trong hỗn hợp đầu là: A. 13,4 B. 15,2 C. 24,5 C. 27,88 * Câu 8: Xét các phản ứng sau: 1. FexOy + HCl  2. CuCl2 + H2S  4. Cu(OH)2 + H+  3. R + HNO3  R(NO3)3 + NO 5. CaCO3 + H+  6. CuCl2 + OH-  7. MnO4- + H+ + C6H12O6  Mn2+ + CO2 8. FexOy + H+ + SO42-  SO2 + 9. FeSO4 + HNO3  10. SO2 + H2S  S + H2O 11. Cu(NO3)2  CuO + NO2 + O2 Phản ứng thuộc loại phản ứng axit –bazơ là:
  2. A. 1,4,5,8 * B. 1,4,5,6,7 C. 1,4,5 D. 4,5,6,7,8 Câu 9: Trong các phương trình sau:CaO, MgO,AlN,NaBr,AlCl3 phân tử có độ phân cực liên kết cao nhất là:(cho độ âm điện:O:3,5; Br:2,8;Cl:3; N:3; Al:1,5;Ca:1;Mg:1,2) A. AlCl3 B. MgO C. CaO * D. NaBr Câu 10: Cho các chất,ion sau: Cl- , Na2S , NO2 , Fe2+,SO2 , Fe3+ , N2O5 , SO42- , SO32- , MnO, Na,Cu .Chất ,ion vừa có tính oxihoa ,tính khử là: A. Cl- , Na2S , NO2 , Fe2+ B. NO2 , Fe2+,SO2 , SO32- ,MnO * 2- D. Cả A và C C. SO3 , MnO, Na,Cu , N2O5 Câu 11:Trong các phân tử sau: 1. KF 2. NH3 3. BrCl 4. Na2CO3 5. AlBr3 Cho độ âm điện: O:3,5; Br:2,8;Cl:3; N:3; Al:1,5;Na:0,9 ;H:2,1; K:0,8; F:4; C:2,5 phân tử nào có liên kết ion ? A. 1,2,3 B. 1,4 * C. 2,4,5 D. 3,5 Câu 12: Trong các phân tử sau: N2 , AgCl , HBr, NH3 , H2O2 , NH4NO3 Chất có liên kết cho nhận là: A. NH4NO3 và H2O2 B. NH4NO3 và AgCl C. NH4NO3 * D. N2 và H2O2 Câu 13:Hỗn hợp X gồm CO2 và N2 có tỷ khối hơi đối với H2 là 18.Vậy % theo khối lượng của hỗn hợp : A. 50 và 50 B.38,98 và 61,11 * C. 20 và 80 D. 45 và 65 Câu 14:Trộn 200ml dung dich HCl 1M với 300ml dung dich HCl 2M thu được dung dich có nồng độ : A. 1,2M B. 1,5M C. 1,6M * D. 1,8M Câu 15: Thứ tự giảm dần của bán kính nguyên tử ,ion nào sau là đúng : A. Ne > Na+ > Mg2+ * B. Na+ > Ne > Mg2+ C. Mg2+> Ne > Na+ D. Ne > Mg2+ > Na+ Câu 16: Hợp chất với hiđrô RHn của nguyên tố nào sau có giá trị n lớn nhất ? A. C * B. N C. O D. S Câu 17:Cần bao nhiêu g dung dich NaOH 15% cần thêm vào a gam dung dich NaOH 45% để thu được dung dich có nồng độ 20% A. 15a B. 6,67a C. 12a D. 5a * Câu 18:Trộn 200g dung dich NaCl 10% với 800g dung dich NaCl 20% thu được dung dich có nồng độ% A. 18 * B. 16 C. 14 D. 12 Câu 19: Giá tri pH dung dich t ừ 1 đến 14 là vì : A. Giá trị của [H+] hay [OH-] chỉ có giá trị từ 10-7 đến 10-14 B. Trong tghực tế không có dung dich có nồng độ [H+] hay [OH-]  7M C. Giá trị pH = -lg[H+] mà [H+]  [10-1,10-14 ] D. pH chỉ dùng cho những dung dich loãng nên [H+] hay [OH-]  10-1 * Câu 20-24: Chia 16,9g hỗn hợp ba kim loại Fe,Zn,Mg thành 2 phần bằng nhau Phần I cho tác dụng với HCl 2M dư thu được 4,48 lit H2 đktc
  3. Phần II hoà tan hoàn toàn trong dung dich H2SO4 0,1M Câu 20: Chọn câu phát biểu đúng : A. Các phản ứng ở phần I là phản ứng trung hoà axit vì HCl không có tính chất oxihoa B. Các phản ứng ở phần II là phản ứng thế vì H2SO4 không có tính chất oxihoa C. Các phản ứng ở I và II không phải là phản ứng oxihoa –khử vì 2 axit không có tính chất oxihoa D. Các phản ứng ở I và II không phải là phản ứng oxihoa –khử trong đó kim loại là chất khử * Câu 21:Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được ở phần I là: A. 22,65 * B. 38,85 C. 24,25 D. 28,5 Câu 22: Thể tích HCl và H2SO4 tối thiểu là: A. 0,2 và 0,1 B. 0,4 và 0,2 C. 0,2 và 2 * D. 0,2 và 0,2 Câu 23:Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: A. 18,05 B. 24,5 C. 27,65 * D. 28,4 Câu 24: Xét các nguyên tố Na,Al,Cl,P,F .Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là: A. Cl < F < P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < Na * C. F < Al < Na < P < Cl D. Na < F < P < Al < Cl Câu 25: Xét các nguyên tố Na,Al,Cl,P,F .Bán kính nguyên tử biến thiên cùng chiều với: A. Năng lượng ion hoá B. Độ âm điện * C. Tính chất phi kim D. Tính chất kim loại Câu 26: Trộn 20ml dung dich HCl 0,05M với 20 ml dung dich H2SO4 0,075M thì pH dung dich thu được A. 1 * B. 1,5 C. 2 D. 3 Câu 27: Dung dich A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,01M.Sục 2,24 lit CO2 vào 400ml dung dich A thu được kết tủa có khối lượng : A. 1,5 B. 4 * C. 10 D không có kết tủa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản