intTypePromotion=1

Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tran Quang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
582
lượt xem
148
download

Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo để nắm bắt được cấu trúc đề thi, những nội dung chính được đưa ra trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi môn học một cách hiệu quả. Với các bạn đang học và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ SỐ 1 Câu 1:Chọn đáp án đúng nhất 1. Trong thời kì đầu Nguyễn Ái Quốc đã: a. Hấp thụ nền văn hóa Hán hình thành tư tưởng yêu nước, th ương nòi (trước năm 1911) Nguyễn Ái học và Quốc học b. Đến gần 30 nước c. Đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” d. Dự đại hội Tuor ở pháp 2. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH trước hết cần có cái gì a. Kinh tế phát triển b. Tinh thần đoàn kết c. Khoa học kỹ thuật hiện đại d. Con người XHCN 3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của CNXH là gì: a. Nền kinh tế nhiều thành phần b. Cơ cấu công –nông nghiệp hợp lý c. Khoa học kỹ thuật tiên tiến d. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất 4. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là: a. Một khẩu hiệu b.Vấn đề chiến lược c. Vấn đề sách lược d. Thủ đoạn chính trị 5. Yếu tố quy định bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam? a. Phần lớn Đảng viên là công nhân b. Đảng lấy chủ nghĩa Mac Lênin “làm cốt” c. Đảng đưa dân tộc Việt Nam tiến lến Chủ nghĩa Cộng sản d. Cả a,b,c 6. Nhà nước vì dân là nhà nước a. Do dân làm chủ b.Lấy lợi ích chính đáng của dân làm mục tiêu c. Do dân ủng hộ d. Do dân lập nên 7. Theo Hồ Chí Minh học để làm gì: a. Làm việc b.Làm người c. Làm cán bộ d. Cả a,b,c 8. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa có chức năng gì ? a. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp b. Nâng cao dân trí c. Hướng con người vươn tới cái chân ,thiện ,mỹ
 2. d. Cả a,b,c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên tinh th ần ph ủ đ ịnh bi ện chứng (S) 2. Sự lãnh đạo của Đảng chỉ có ý nghĩa quan trọng trong vi ệc phát huy m ọi ngu ồn lực của CNXH (S) 3. Liên minh công –nông là nền tản của khối đại đoàn kêt toàn dân (S) 4. Trong tư duy Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước, Người đã từng chọn kiểu nhà nước Công–nông–binh (Đ) 5. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải là một công vi ệc th ường xuyên, đó là 1 giải pháp tình thế (S) 6. Cần, kiệm, liêm, chính chỉ cần thiết đối với cán bộ Đảng viên (S) 7. Đạo đức Hồ Chí Minh là một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa nói và làm (Đ) 8. Theo Hồ Chí Minh, chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển (S) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân 2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh toàn dân 3. Hồ Chí Minh nói muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường CMXH 4. Nguyên tắc xây dựng Đảng là tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phục trách 5. Cách mạng An Nam là một bộ phận của cách mạng th ế gi ới, ai làm cách mệnh trong thời gian đều là đồng chí của dân An Nam cả 6. Chân lý có giá trị cho mọi thời đại của Hồ Chí Minh là không có gì quý hơn độc lập tự do 7. Hồ Chí Minh tin tưởng vào sức mạnh, phẩm giá và tinh thần sáng tạo của con người 8. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là: nước độc l ập, dân t ự do , đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành Câu 4: Câu tự luận 1. Làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng CNXH ở n ước ta trong thời kỳ quá độ trên lĩnh vực chính trị, kinh tế ? 2. Liên hệ những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đó trong những năm đổi mới vừa qua ở nước ta ?
 3. ĐỀ SỐ 2 Câu 1: Chọn đáp áp đúng nhất 1. Trong thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc (1911-1920) Nguyễn Tất Thành đã : a. Dự đại hội Tuor ở Pháp b. Thành lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa c. Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên d. Viết tác phẩm Đường cách mệnh 2. Mục tiêu cụ thể của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là : a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa –xã hội d. Cả a.b.c 3. Lực cản chủ nghĩa XH mà Hồ Chí Minh cảnh báo đó là: a. Chủ nghĩa cá nhân, nạn tham nhũng b. Chia rẽ, mất đoàn kết c. Tệ chủ quan, bảo thủ, lười biếng d. Cả a,b,c 4. Theo Hồ Chí Minh, quá trình công nghiệp hóa đất nước phải bắt đầu từ : a. Phát triển công nghiệp nặng b. Xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện c. Phát triển công nghiệp nhẹ d. Các ngành nghề truyền thống 5. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là: a. Một thành viên của mặt trân dân tộc thống nhất b. Lực lượng lãnh đạo mặt trận c. Vừa là thành viên, vừa lãnh đạo mặt trân d. Cả a,b,c 6. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là gì? a. Loại bỏ lợi ích cá nhân b. Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể c. Làm việc công chỉ nghĩ đến lợi ích riêng d. Không giày xéo lên lợi ích cá nhân 7. Theo Hồ Chí Minh .nội dung của đời sống mới là gì a. Đạo đức mới b. Lối sống mới
 4. c. Nếp sống mới d. Cả a ,b,c 8. Quan điểm:Đảng phải đào tạo thanh niên thành những người th ừa k ế xây dựng CNXH vừa “hồng”vừa “chuyên” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Đường Cách Mệnh c. Tuyên ngôn độc lập d. Di chúc Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Ngày 6/5/1911 từ bến cảng nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đ ường c ứu nước (S) 2. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng CNXH ở nước ta về lĩnh v ực chính tr ị đó là: Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng (Đ) 3. Ngày 3/3/1951 Hồ Chí Minh nói: mục đích của Đảng Lao Động Vi ệt Nam là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc (Đ) 4. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến thắng lợi của cách mạng ta (S) 5. Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ là nhà nước h ợp hi ến và chú tr ọng vi ệc thực thi pháp luật ở trong cuộc sống (Đ) 6. Một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới là cá nhân lãnh đạo tập thể phụ trách (S) 7. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có 4 nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền đ ạo đ ức mới (S) 8. Theo Hồ Chí Minh, văn hóa ph ải thấm sâu vào tâm lý qu ốc dân đ ể xây d ựng và vun đắp những tình cảm cao đẹp (Đ) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Trong định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh có đoạn: Tư tưởng H ồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và điều kiện cụ thể của nước ta. 2. Một trong những nguồn hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là tinh hoa văn hóa nhân loại. 3. Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN là:cải tạo xã h ội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng 4. Hồ Chí Minh nói: Tự do cho đồng bào tôi độc lập cho t ổ qu ốc tôi ……………….. 5. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta có đặc điểm lớn nh ất là t ừ m ột n ước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển lên TBCN
 5. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng, phong trào yêu nước 7. Xây dựng đạo mới theo nguyên tắc nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức 8. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Theo quan điểm Hồ Chí Minh một trong những chức năng chủ y ếu của văn hóa là: Nâng cao dân trí. Anh (chị) là rõ điều đó? 2. Liên hệ thực tế hiện nay Đảng và nhà nước ta đã và đang làm gì để nâng cao dân trí. ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất 1. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế th ừa và phát triển là: a. Truyền thống nhân nghĩa b. Truyền thống yêu nước c. Cần cù lao động d. Thông minh sáng tạo 2. Trong thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Vi ệt Nam (1921-1930) Nguyễn Ái Quốc đã: a. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên b. Được cử đi học tại trường quốc tế Lênin c. Nghiên cứu sinh về khoa học kinh tế lịch sử d. Từ trung quốc về nước để hoạt động 3. Theo Hồ Chí Minh, mục đích cao nhất của CNXH là gì? a. Lực lượng sản xuất tiên tiến b. Khoa học kỹ thuật hiện đại c. Cuộc sống văn minh d. Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân 4. Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là: a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu c. Phân phối bình quân d. Làm theo năng lực,phân phối bình quân 5. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là: a. Nông dân b. Công nhân - nông dân
 6. c. Trí thức, tư bản dân tộc d. Công nhân, nông dân, trí thức 6. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” là loại bệnh nào: a. Tham ô b. Lãng phí d. Cả a, b, c c. Quan liêu 7. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì? a. Giáo dục toàn diên cả đức, trí, thể, mĩ b. Giáo dục tư tưởng chính trị c. Giáo dục thái độ lao động d. Giáo dục trí thức khoa học 8. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có những lĩnh vực nào? a. Văn hóa giáo dục b. Văn hóa văn nghệ c. Văn hóa đời sống d. Cả a, b, c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy ở trường quốc học Huế. (S) 2. Khi nói: “CNXH do dân tự xây dựng lấy” nghĩa là H ồ Chí Minh đang đ ịnh nghĩa CNXH bằng cách xác định động lực xây dựng nó. (Đ) 3. Thực chất của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là quá trình cải biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất hiện đại. (Đ) 4. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược, góp phần vào sự thắng lợi của cách mạng. (S) 5. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, c ủa nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. (Đ) 6. Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng có liên quan đ ến s ự thành hay b ại của Đảng. (Đ) 7. Lòng yêu thương con người của bác khác với tôn giáo cả về đ ối t ượng và c ơ s ở khoa học. (Đ) 8. Hồ Chí Minh khẳng định: Văn hóa đứng ngoài kinh tế và chính trị. (S) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Theo định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh có đoạn: “Tư tưởng H ồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại” 2. Nguồn gốc quan trọng quyến định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đó là Chủ nghĩa Mác Lênin 3. Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho CNXH
 7. 4. Theo Hồ Chí Minh: “Không có trận đánh đẫm máu nào đẹp cả” 5. Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là: “Nước ta có quan h ệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng là bạn với tất cả các dân tộc, không gây thù oán với ai” 6. Trong di chúc người viết: “Còn non, còn nước, còn người Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay” 7. Xây dựng đạo đức mới theo nguyên tắc: Xây đi đôi với ch ống, phải t ạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. 8. Theo Hồ Chí Minh nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho dân biết đọc biết viết Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Trong tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh người khẳng định: Con ng ười là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Anh (chị) hãy làm rõ điều đó? 2. Liên hệ thực tế Đảng ta đã và đang thực hiện mục tiêu đó như thế nào? ĐỀ SỐ 4 Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất 1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác Lênin là gì? a. Chủ nghĩa nhân đạo b. Bản chất cách mạng c. Bản chất khoa học d. Phương pháp làm việc biện chứng 2. Trong thời kỳ phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh (1945-1969) Người đã: a. Dự đại hội Tour ở Pháp b. Chủ trì hội nghị thành lập đảng c. Viết tập thơ nhật ký trong tù d. Viết bản di chúc lịch sử 3. Đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì? a. Thực hiện một nền dân chủ triệt để b. Hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh c. Không còn áp bức ,bóc lột d. Giải phóng con người 4. Trong quan hệ với quần chúng Đảng phải : a. Không được theo đuôi quần chúng b. Theo đuôi quần chúng c. Luôn nghe theo quần chúng d. Đảng viên đi trước 5. Nhà nước do dân là nhà nước :
 8. a. Do dân lập nên b. Do dân ủng hộ c. Do dân làm chủ d. Cả a, b, c 6. Điểm đặc sắc trong phong cách trị nước của Hồ Chí Minh là gì a. Dùng pháp trị b. Dùng đức trị c. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp trị và đức trị d. Thực thi dân chủ 7. Chữ “người” trong quan điểm của Hồ Chí Minh có nghĩa là gì a. Gia đình anh em họ hàng ,bầu bạn b. Đồng bào cả nước c. Loài người d. Cả a,b,c 8. Theo Hồ Chí Minh thực hành “chí công vô tư” có nghĩa là : a. Không nghĩ đến mính trước b. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân c. Nâng cao đạo đức cách mạng d. Cả b,c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự “vượt gộp” của tư tưởng văn hóa cổ - kim, Đông – Tây với nền tảng chủ nghĩa Mác–Lênin. (Đ) 2. Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội Tour và một trong nh ững ng ười sáng tạo Đảng Cộng sản Pháp. (S) 3. Khi viết: CNXH là một người được ăn no mặc ấm, sung sướng tự do “tức là Hồ Chí Minh đang định nghĩa CNXH bằng cách xác định mục tiêu của nó. (Đ) 4. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Hồ Chí Minh xác đ ịnh cơ cấu kinh tế công nông nghiệp coi công nghiệp là mặt trận hàng đầu. (S) 5. Từ 1960 Đảng ta có tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam. (Đ) 6. Thương yêu con người, Bác luôn coi sinh mạng con người là quý giá nhất. (Đ) 7. Nét đặc sắc của Hồ Chí Minh trong quan niệm về đ ạo đ ức cách m ạng là có s ự thống nhất, hòa quyện giữa đạo đức, chính trị nhân văn, văn hóa. (Đ) 8. Nói về vị trí vai trò của văn hóa, Hồ Chí Minh khẳng định: Văn hóa quy ết định kinh tế, chính trị, xã hội. (S) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Đại hội VII (1991) của Đảng đã khẳng định: “Đảng l ấy Ch ủ nghĩa Mac Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.
 9. 2. Một trong những nguồn gốc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh đó là ph ẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 3. Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, mặt trận. 4. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công 5. Theo Hồ Chí Minh phải kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính v ới chủ nghĩa quốc tế vô sản. 6. Người luôn nhắc nhở đảng ta: “Phải tăng cường và củng cố mối quan h ệ bền chặt giữa Đảng và dân” 7. Hồ Chí Minh nói muốn xây dựng thành công CNXH phải có con người XHCN 8. Con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân t ộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Người quan niệm “dân chủ” như thế nào? 2. Liên hệ thực tế vấn đề dân chủ ở nước ta hiện nay như thế nào? ĐỀ SỐ 5 Câu 1: Chọn đáp áp đúng nhất 1. Hồ Chí Minh từng dạy học ở trường nào? a. Quốc học Huế b. Tiểu học Đông Ba ở Huế c. Tiểu học Pháp-Việt ở Vinh d. Dục Thanh ở Phan Thiết 2. Thời kỳ nào dưới đây hình thành nên tư tưởng yêu nước, thương nòi của Hồ Chí Minh ? a. 1890-1911 b. 1911-1920 c. 1921-1930 d. 1930-1945 3. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng CNXH ở nước ta về lĩnh v ực chính tr ị là gì? a. Phát triển toàn diện con người b. Xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh c. Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng d. Cũng cố mặt trận dân tộc thống nhất 4. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam là: a. Giữa CNXH và CNTB
 10. b. Giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước với thực tr ạng kinh tế - xã hội quá thấp kém c. Giữa sản xuất nhỏ với sản xuất lớn d. Giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất 5. Trong kháng chiến chống thực dân, tư tưởng Hồ Chí Minh đã định h ướng cho việc hình thành mặt trận: a. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc b. Mặt trận đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia c. Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam d. Cả a, b, c 6. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, nhà nước Việt Nam: a. Mang bản chất của giai cấp công nhân b. Có tính dân tộc c. Tính nhân dân sâu sắc d. Cả a, b, c 7. Trong di chúc Hồ Chí Minh xác định công việc đầu tiên là: a. Tiếp tục phát triển kinh tế b. Ra sức phát triển văn hóa c. Mở rộng quan hệ đối ngoại d. Công việc đối với con người 8. Trong thời kỳ dân tộc dân chủ, nền văn hóa mới có tính chất gì? a. Dân tộc b. Khoa học c. Đại chúng d. Cả a,b,c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Theo Hồ Chí Minh, CNXH là của nhân dân do nhân dân xây dựng lấy. (Đ) 2. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH có 6 đặc trưng. (S) 3. Đảng là hạt “nhân” trong hệ động lực CNXH. (Đ) 4. Nét đặc sắc trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đó là ch ủ nghĩa nhân văn hành động. (Đ) 5. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp nông dân. (S) 6. Theo Hồ Chí Minh, cá nhân phụ trách sẽ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kết quả là không ai làm. (S) 7. Theo Hồ Chí Minh, mục đích cuối cùng của phê bình và tự phê bình là “c ốt đ ể đoàn kết và thống nhất nội bộ” (Đ)
 11. 8. Nhà nước pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là nhà n ước pháp quy ền nhân nghĩa. (Đ) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân t ộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 2. Hồ Chí Minh khẳng định :động lực quan trọng và quy ết định nh ất c ủa CNXH là con người XHCN 3. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ phải ưu tiên phát triển nông nghiệp 4. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: mục đích của Đảng LĐViệt Nam là động viên toàn dân 5. Theo Hồ Chí Minh phải đặt Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong s ự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới 6. Người nhấn mạnh: “Một dân tộc không tự lực cách mạng mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng được độc lập.” 7. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và tự đổi mới 8. Theo Hồ Chí Minh, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển CNXH Câu 4: Câu tự luận 1. Vì sao nói Chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn gốc lý lu ận tr ực ti ếp, quy ết đ ịnh b ản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? 2. Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo Ch ủ nghĩa Mác–Lênin vào đi ều ki ện cụ thể của nước ta như thế nào? ĐỀ SỐ 6 Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất 1. Người thầy đầu tiên của chủ tịch Hồ Chí Minh là ông: a. Vương Thúc Quý c. Phan Bội Châu c. Nguyễn Sinh Sắc d. Trần Thân 2. Giai đoạn nào dưới đây là thời kỳ thử thách, kiên trì giữ v ững quan đi ểm và nêu cao tư tưởng độc lập tự do của Hồ Chí Minh? a. 1911 - 1920 c. 1931 - 1945 c. 1921 – 1930 d. 1945 – 1969 3. Trong bước đi của thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh c ần ưu tiên phát tri ển ngành kinh tế nào? a. Nông nghiệp c. Công nghiệp nhẹ b. Tiểu thủ công nghiệp d. Công nghiệp nặng 4. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh ví Đảng ta như:
 12. a. Con đường cách mạng c. Quan cách mạng b. Người cầm lái con đường cách mạng d. Cả a, b, c 5. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức: a. Bằng đường lối, chủ trương c. Bằng công tác kiểm tra b. Tổ chức đảng trong bộ máy nhà nước d. Cả a, b, c 6. Nhà nước vì dân là Nhà nước: a. Lấy lợi ích chính đáng của dân làm mục tiêu b. Không đặc quyền, đặc lợi c. Mọi công chức đều là “công bộc” của dân d. Cả a, b, c 7. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì? a. Yêu nước c. Thương nhân loại bị áp bức b. Thương dân d. Cả a, b, c 8. Trung với nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là: a. Đặt lợi ích của tổ quốc lên trên hết b. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu cách mạng c. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước d. Cả a, b, c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Tiêu chí để phân kỳ lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa vào nội dung chuyển biến về mặt tư tưởng của Người. (Đ) 2. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, Hồ Chí Minh coi công nghi ệp là m ặt trận hàng đầu. (S) 3. Thành tựu khoa học – kỹ thuật là một nhân tố động lực quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. (Đ) 4. Theo Hồ Chí Minh: Thang thuốc hay nhất để chữa khuy ết điểm, sai l ầm là t ự phê bình và phê bình.(Đ) 5. Bản chất giai cấp công nhân làm triệt tiêu tình nhân dân, tính dân t ộc c ủa nhà nước ta(s)
 13. 6. Tình thương yêu con người của Hồ Chí Minh trước hết dành cho người cùng khổ, người lao động. (Đ) 7. Trước khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, nhận thức của Hồ Chí Minh về con người chủ yếu trong phạm vi dân tộc.(Đ) 8. Theo Hồ Chí Minh, thực hành đời sống mới là cái gì cũ cũng b ỏ h ết, cái gì cũng phải làm mới. (S) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng CNXH ở nước ta về lĩnh v ực chính tr ị là củng cố và mở rộng quy mô mặt trận độc lập thống nhất và giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng. 2. Hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh khi nói về tinh thần quốc tế: “Rằng đây bốn biển là nhà Vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em” 3. Trong tác phẩm Đường cách mênh, Hồ Chí Minh viết: “Đảng mà không có ch ủ nghĩa cũng thuyền không bánh lái” 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước, Nhà nước của dân, do dân, và vì dân. 5. Hồ Chí Minh khái quát những phẩm chất đạo đức của con người Vi ệt Nam cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng, yêu thương con người. 6. Một trong những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới là: Ph ải tu d ưỡng đạo đức suốt đời. 7. Theo Hồ Chí Minh, “Văn hóa soi đường cho cách mạng” 8. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình” Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Một trong những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam theo tư t ưởng Hồ Chí Minh là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t ư. Anh (Ch ị) hãy làm rõ quan điểm đó: 2. Liên hệ với bản thân đã thực hiện vấn đề đó như thế nào? ĐỀ SỐ 7 Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập một cách toàn diện và có h ệ thống trong Đại hội nào của Đảng? a. Đại hội VII (1986) c. Đại hội IX (2001) b. Đại hội VII (1991) d. Đại hội X (2006)
 14. 2. Tư tưởng Hồ Chí Mình về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành c ơ bản vào giai đoạn nào? a. 1911-1920 c. 1931-1945 b. 1921-1930 d. 1945-1969 3. Theo Hồ Chí Minh, nước ta muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển: a. Kinh tế c. Chính trị và kinh tế d. Kinh tế và văn hóa b. Văn hóa 4. Quan điểm Hồ Chí Minh xem đại đoàn kết dân tộc là: a. Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng b. Vấn đề chiến lược c. Phải biết biến sức mạnh thành vật chất d. Cả a, b,c 5. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là: a. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu c. Thương yêu con người b. Quan tâm đến con người d. Lòng khoan dung rộng lớn 6. Nói về con người, Bác thể hiện mức độ tình cảm nào? a. Sự thông cảm sâu sắc c. Quyết tâm giải phóng con người b. Tin vào con người d. Cả a, b, c 7.Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng? a. Lòng cao thượng c. Tài năng b. Đạo đức d. Đạo đức và tài năng 8. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì? a. Đào tạo con người có ích cho xã hội b. Cải tạo trí thức cũ c. Đào tạo trí thức mới d. Cả a, b, c Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Hồ Chí Minh xem chủ nghĩa Mác-Lênin là mặt trời soi sáng con đ ường nhân dân ta đi tới thắng lợi. (Đ) 2. Trọng tâm của tư tưởng Hồ Chí Minh về XHCN là giá trị con người. (Đ) 3. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân do yếu tố số lượng của giai cấp công nhân quy định. (S) 4. “Tập trung” trong nguyên tắc xây dựng Đảng nghĩa là: thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trển. (S)
 15. 5. Hồ Chí Minh rất coi trọng việc thực thi pháp luật trong cuộc sống. (Đ) 6. Cần, kiệm, liêm, chính trong quan niệm phong kiến và Hồ Chí Minh khác nhau về đối tượng thực hiện. (S) 7. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng CNXH ở nước ta về lĩnh v ực chính tr ị là giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. (Đ) 8. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH trước hết ph ải có khoa h ọc kỹ thu ật (S) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Hồ Chí Minh từng nói: “Khi tôi 13 tuổi, tôi đã nghe các t ừ tự do, bình đẳng, bác ái” 2. Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 3. Hồ Chí Minh xem chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. 4. Biện pháp cơ bản trong xây dựng CNXH ở nước ta là đem của dân, tài dân, sức dân ra làm lợi cho dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố:chính sách ngoại giao của chính ph ủ thì ch ỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ yên hòa bình 6. Hồ Chí Minh ví: Cũng như có đất có bốn phương đông, tây, nam, b ắc ng ười phải có bốn đức cần, kiệm, liêm, chính. 7. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng con người là chiến lược hàng đầu của cách mạng. 8. Người khẳng định, đạo đức cm do đấu tranh bền bỉ hàng ngày mà đ ược phát triển và cũng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng , vàng càng luyện càng Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Quan điểm Hồ Chí Minh nhà nước ta là nhà n ước c ủa dân. Anh (ch ị) hãy làm rõ quan điểm đó? 2. Liên hệ thực tế việc vận dụng quan điểm đó ở nước ta hiện nay như thế nào? ĐỀ SỐ 8 1. Tác phẩm Đường cách mệnh được xuất bản năm nào? a. 1925 b. 1927 c. 1937 c. 1945 2. Ham muốn tộc bậc của Hồ Chí Minh là gì ? a. Nước được độc lập b. Dân được tự do
 16. c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành d. Cả a, b, c 3. Tư tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được phát triển mới về tư tưởng về kháng chiến và kiến quốc vào thời điểm nào? a. 1911-1920 b. 1921-1930 c. 1931-1945 d. 1945-1969 4. Theo Hồ Chí Minh biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng CNXH là gì? a. Học tập kinh nghiệm các nước anh em b. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân c. Kết hợp xây dựng và bảo vệ d. Xuất phát từ thực tiễn đất nước 5. Theo Hồ Chí Minh để lãnh đạo mặt trận dân tộc thống nhất Đảng phải a. Đông về số lượng b. Có năng lực lãnh đạo c. Có chính sách đúng đắn d. Cả b, c 6. Nhà nước của dân là nhà nước a. Dân là chủ b. Dân làm chủ c. Quyền lực của dân ở vị trí tối thượng d. Cả a, b, c 7. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào a. Chính trị b. Tư tưởng c. Tổ chức d. Cả a,b,c 8. Câu nói nào sau đây của Hồ Chí Minh a. Học không biết chản ,dạy không biết mỏi b.Việc học không bao giờ cùng còn sống còn phải học c. Học, học nữa, học mãi d. Học suốt đời Câu 2: Viết (Đ) vào câu đúng, viết (S) vào câu sai 1. Tư duy độc lâp, tự chủ, sáng tạo là phẩm chất quan trọng giúp H ồ Chí Minh tiếp biến tinh thần nhân loại. (Đ) 2. Nét độc đáo trong tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh là bên cạnh chỉ ra các động lực còn cảnh cáo các phản động lực của CNXH. (Đ)
 17. 3. Động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là khoa học – kỹ thuật. (S) 4. Nguyên tắc tập trung dân chủ “nhằm làm cho Đảng tuy đông nhưng khi hành động chỉ những người” (S) 5. Theo Hồ Chí Minh công việc phải giao cho tập thể phụ trách nh ư th ế mới có chuyên trách công việc mới chạy. (Đ) 6. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo không phải là thành viên của mặt trận dân tộc thống nhất. (S) 7. Lòng thương yêu con người của Bác giống với lòng thương yêu con người của tôn giáo về chất lượng và cơ sở khoa học. 8. Theo Hồ Chí Minh: Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị thúc đ ẩy phát triển kinh tế. (Đ) Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu 1. Mác –Lênin là thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Người kêu gọi chúng ta phải đoàn kết muôn người như một, phải nhớ chữ đồng thì……………. 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Toàn quốc đồng bào ph ải đ ứng d ậy đem sức ta đem lực ta mà tự giải phóng ta. 4. Trong tác phẩm Đường cách mệnh Hồ Chí Minh khẳng định cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh. 5. Người luôn nhắc nhở đảng viên: đảng viên đi trước, làng nước theo sau 6. Theo Hồ Chí Minh văn hóa có chức năng bồi dưỡng tư t ưởng đúng đ ắn và tình cảm cao đẹp. 7. Người khẳng định một dân tộc dốt là một dân tộc yếu 8. Trong Di chúc người căn dặn đảng phải đào tạo thanh niên thành nh ững ng ười thừa kế xây dựng CNXH vừa hồng, vừa chuyên. Câu 4: Câu hỏi tự luận 1. Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nhà nước thể hiện quy ền làm ch ủ của nhân dân lao động thì nước đó phải là nhà nước vì dân. Anh (chị) hãy làm rõ quan điểm đó? 2.Thực tế nhà nước ta đã và đang thực hiện vấn đề đó như thế nào?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2