intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2017 (Mã đề 01)

Chia sẻ: Lem Thai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

39
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết môn Chính trị (Mã đề 01) có kèm theo đáp án chi tiết, giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức, vượt qua bài thi kết thúc môn với kết quả như mong đợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết môn Chính trị năm 2017 (Mã đề 01)

  1. TRƯỜNG TCN DTNT BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : LS_KIV­01 Ngày thi : 24/4/2017 Thời gian làm bài : 60 Phút ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm) Anh/chị hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của nghĩa xã hội? Câu 2: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế? Câu 3: (4,0 điểm)  Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ  bản tư  tưởng Hồ  Chí Minh? Là học  sinh thì anh/chị  cần làm gì để  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  chí  Minh? Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.    Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT VÀ  KHOA CƠ BẢN CÁC MÔN CHUNG
  2. TRƯỜNG TCN DTNT BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 01 Môn thi : Chính trị Mã môn học : MH 01 Khóa/Lớp : LS_KIV­01 Ngày thi : 24/4/2017 Thời gian làm bài : 60 Phút TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1: 3,0 Chủ nghĩa xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:  ­ Cơ sở vật chất ­ kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (hay xã hội xã  0.5 hội chủ nghĩa) là nền sản xuất công nghiệp hiện đại. ­ Xã hội xã hội chủ nghĩa đã xoá bỏ chế độ  tư hữu tư bản chủ  0.5 nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. ­ Chủ nghĩa xã hội tạo ra các cách tổ  chức lao động và kỷ luật   0.5 lao động mới. ­ Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động ­ nguyên tắc  0.5 phân phối cơ bản nhất. ­ Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân,   0.5 tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; thực hiện quyền   lực và lợi ích của nhân dân. ­ Xã hội xã hội chủ nghĩa giải phóng con người khỏi áp bức bóc  0.5 lột, thực  hiện công bằng, bình  đẳng, tiến bộ  xã hội, tạo ra  những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện. 2 Câu 2: 3,0 ­ Đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh   1.0 tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. ­  Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng  0.5 quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. ­ Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn ngoại lực  0.5 và chủ  động hội nhập kinh tế  quốc tế  để  phát triển nhanh, có  hiệu quả và bền vững. ­ Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước   0.5 cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực   hiện tiến bộ  và công bằng xã hội, bảo vệ  và cải thiện môi 
  3. trường. 0.5 ­   Kết   hợp   phát   triển   kinh   tế   ­   xã   hội   với   tăng   cường   quốc  phòng, an ninh. 3 Câu 3:  4,0 Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh  ­ Tư  tưởng về  giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải   0.25 phóng con người. ­ Tư  tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ  nghĩa xã hội,  0.25 kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. ­ Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân  0.25 tộc. ­ Tư  tưởng về  quyền làm chủ  của nhân dân, xây dựng Nhà  0.25 nước thật sự của dân, do dân, vì dân. ­ Tư  tưởng về  quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ   0.25 tranh nhân dân. ­ Tư tưởng về phát triển về văn hóa, không ngừng nâng cao đời   0.25 sống vật chất và tinh thần của nhân dân. ­ Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí,  0.25 công, vô tư ­ Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 0.25 ­ Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  2.0  ­ Đạo đức là một chuẩn mực, định hướng giá trị là nền tảng tinh  thần xã hội, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con  người. ­ Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người học sinh. ­  Thực   hiện   chuẩn   mực   đạo   đức   Hồ   Chí   Minh   “Trung   với   nước, Hiếu với dân”. ­ Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. ­ Thực hiện lời dạy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. ­ Gắn chặt chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong  sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn  cầu hoá, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Lưu ý: Phần liên hệ của câu 3, học sinh có thể làm khác, nhưng vẫn đảm bảo   yêu cầu thì vẫn được điểm tối đa. Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo
  4. Đề số: 01 TỔ BỘ MÔN CTXH, MTT VÀ  KHOA CƠ BẢN CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2