intTypePromotion=1

Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hiêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
23
lượt xem
0
download

Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh" có kết cấu nội dung gồm 50 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp đến thật tốt. Chúc các em ôn thi thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LANH<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> Câu 1. Đường cong hình bên là đồ thị của một<br /> hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn<br /> phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó<br /> là hàm số nào?<br /> x 1<br /> x 1<br /> A. y <br /> B. y <br /> x<br /> x 1<br /> 2x  2<br /> x 1<br /> C. y <br /> D. y <br /> x<br /> x<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM<br /> ĐỀ SỐ 6<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> y<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> O<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> s/<br /> <br /> B. (C) không có tiệm cận ngang<br /> <br /> up<br /> <br /> A. y <br /> <br /> Ta<br /> <br /> Câu 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  x  x2  3x  1 .<br /> <br /> D. y  <br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> ro<br /> <br /> C. y  3<br /> <br /> Câu 3. Cho hàm số y  2x  1 . Phát biểu nào sau đây đúng?<br /> <br /> /g<br /> <br /> 3<br /> <br /> m<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> A. Hàm số đồng biến trên  ;  và nghịch biến trên  ;  <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> co<br /> <br /> B. Hàm số nghịch biến trên  ;  <br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> C. Hàm số đồng biến trên  ;  <br /> <br /> bo<br /> <br /> 1<br /> <br /> D. Hàm số nghịch biến trên  ;  và đồng biến trên<br /> 2<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br />  2 ;  <br /> <br /> <br /> <br /> ce<br /> <br /> Câu 4. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x)  x3 tại điểm x = 0 là<br /> A. y  0<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> B. Không có<br /> <br /> C. x  0<br /> <br /> D. y  x<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> Câu 5. Tìm m để hàm số f(x)  mx3  mx2   m  1 x  2 đồng biến trên R.<br /> m  0<br /> A. <br />  m  3<br /> <br /> 2<br /> <br /> B. m  0<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> C. m  0<br /> <br /> m  0<br /> D. <br />  m  3<br /> <br /> 2<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 1<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LANH<br /> <br /> Câu 6. Gọi m là giá trị nhỏ nhất và M là giá trị lớn nhất của hàm số f  x   2x3  3x  1 trên<br /> đoạn 0;4 . Khi đó giá trị của M - m bằng :<br /> C. 138<br /> <br /> D. -140<br /> <br /> Câu 7. Trên nửa khoảng 0;  , hàm số f  x   2x3  x  cos x  3 , Chọn đáp án đúng ?<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> A. Có giá trị lớn nhất là – 3, không có giá trị nhỏ nhất.<br /> B. Không có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất là –4.<br /> C. Có giá trị lớn nhất là 4, giá trị nhỏ nhất là – 4.<br /> D. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.<br /> <br /> Câu 8. Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) <br /> trên [0;2] bằng -1<br /> A. m<br /> <br /> B. m  0;m  1<br /> <br /> C. m  1;m  2<br /> <br /> D. Không tồn tại m<br /> <br /> <br /> <br /> x  m2  m<br /> x 2<br /> <br /> ie<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> B. 139<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> A. 140<br /> <br /> iL<br /> <br /> Câu 9. Cho hàm số: y   x  1  x2  mx  m . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba<br />  1<br />   m0<br /> D.  2<br /> <br />  m  4<br /> <br /> x 2<br /> có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới<br /> 2x  1<br /> <br /> ro<br /> <br /> Câu 10. Cho hàm số y <br /> <br /> C. 0  m  4<br /> <br /> s/<br /> <br /> 1<br /> B.   m  0<br /> 2<br /> <br /> up<br /> <br /> m  4<br /> A. <br /> m  0<br /> <br /> Ta<br /> <br /> điểm phân biệt:<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> đây ?<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 2<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br />  x 2 <br /> A. y   <br /> <br />  2x  1 <br /> <br /> B. y <br /> <br /> x 2<br /> <br /> C. y <br /> <br /> 2 x 1<br /> <br /> x 2<br /> 2x  1<br /> <br /> D. y <br /> <br /> x 2<br /> 2x  1<br /> <br /> .<br /> <br /> A. D  [0; )\ 1<br /> <br /> <br /> <br /> x 1<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br />  log3  x  1  là :<br /> <br /> \ 1<br /> <br /> B. D <br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> Câu 12. Tập xác định của hàm số y <br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> Câu 11. Một vật chuyển động theo qui luật s  45t 2  t 3 , với t (giây) là khoảng thời gian<br /> tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng<br /> thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 20 giây,kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn<br /> nhất của vật đạt được ở giây thứ bao nhiêu?<br /> A. 12<br /> B. 30<br /> C. 20<br /> D. 15<br /> <br /> 1<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LANH<br /> <br /> C. D  [1;  )<br /> <br /> D. D  [0;  )<br /> <br /> x<br /> <br /> Câu 13. Đối xứng qua đường thẳng y  x của đồ thị hàm số y  52 là đồ thị nào trong các<br /> B. y  log5 x2<br /> <br /> x<br /> <br /> Câu 14. Tập hợp tất cả các giá trị a để<br /> <br /> 15 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> B. a  0<br /> <br /> C. a  1<br /> <br /> ro<br /> <br /> C.  4; <br /> <br /> D.  2;  <br /> <br />  <br /> D. xy '  1  x  .y<br /> B. x.y '  1  x2 y<br /> 2<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> 2<br /> <br /> m<br /> <br />  <br /> C. xy  1  x  .y '<br /> A. xy  1  x2 y '<br /> <br /> 1<br /> là<br /> 8<br /> <br /> . Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau:<br /> <br /> co<br /> <br /> Câu 16. Hàm số<br /> <br /> x2<br /> y  x.e 2<br /> <br /> D. 0  a  1<br /> <br /> /g<br /> <br /> B.  2; <br /> <br /> up<br /> <br /> Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình 2x 1 <br /> A.  4;  <br /> <br /> 1<br /> D. y  log5 x<br /> 2<br /> <br /> a  a2 là :<br /> <br /> s/<br /> <br /> A. a  0<br /> <br /> C. y  log5 x<br /> <br /> iL<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ta<br /> <br /> A. y  log<br /> <br /> ie<br /> <br /> đồ thị có phương trình sau đây?<br /> <br /> ce<br /> <br /> A. 1<br /> <br /> bo<br /> <br /> Câu 17. Số nghiệm của phương trình log3 2x  1  2 là<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> Câu 18. Phương trình<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> A. 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> B. 2.<br /> 3<br /> <br /> C. 0 .<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> x  3x  4x  12<br />  0 có tổng các nghiệm là<br /> lnx<br /> B. 3<br /> C. 12<br /> <br /> D. 7<br /> <br /> Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 3.9x  10.3x  3  0 có dạng S  a;b . Khi đó<br /> a  b bằng:<br /> <br /> A.<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> B. 2<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> C. 1<br /> <br /> D. -2<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 3<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LANH<br /> <br /> Câu 20. Phương trình 2log3 cot x  log 2 cos x có mấy nghiệm trong [2;2]<br /> A. 2<br /> <br /> B. 3<br /> <br /> C. 1<br /> <br /> D. 4<br /> <br /> C. 1<br /> <br /> D.<br /> <br /> x<br /> <br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> B. F  x   sin   x <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> A. F  x   sin   x   C<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 22. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là một nguyên hàm của f(x)  cos   x <br /> 2<br /> <br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của y = 21 x ?<br /> 1<br /> A.Không có.<br /> B.<br /> 2 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br />  f(x)dx   f(x)dx<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> /g<br /> <br />  f(x)dx   f(x)dx<br /> <br /> m<br /> <br /> C.<br /> <br /> 4<br /> <br /> co<br /> <br /> A.<br /> <br /> 3<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> <br /> <br /> C. F  x    sin   x <br /> D. F  x   cos x<br /> 2<br /> <br /> Câu 23. Cho đồ thị hàm số y = f (x). Diện tích hình phẳng (phần gạch trong hình) là:<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br />  f(x)dx   f(x)dx<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br />  f(x)dx<br /> <br /> 3<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> Câu 24. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới<br /> <br /> 3<br /> <br /> ce<br /> <br /> A.<br /> <br /> bo<br /> <br /> hạn bởi các đường y  3 x y = 0, x = 1, x = 8.<br /> <br /> 8<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> Câu 25. Đặt I <br /> <br /> <br /> <br /> B.<br /> <br /> 93<br /> 5<br /> <br /> C.<br /> <br /> 9<br /> 4<br /> <br /> D. 8<br /> <br /> 16  x2 dx và x  4sin t . Số khẳng định sai trong các khẳng định sau là<br /> <br /> 0<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> I. I   16cos2 tdt<br /> 0<br /> <br /> II. I  2  4<br /> III. dx  4cos tdt<br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 4<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LANH<br /> IV. 16  x2  4cos t<br /> A. 0<br /> <br /> B. 1<br /> <br /> C. 2<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B.  ex dx <br /> <br /> <br /> <br /> C. cos      x  sin xdx   1<br /> <br /> <br /> 0<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br />  x dx  ln x  C<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> D.<br /> <br /> ex 1<br /> C<br /> x 1<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2x3  x dx   x  2x3 dx<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> 3<br /> <br /> A.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu 26. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?<br /> <br /> Câu 27. Để tính  xln 2  x dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:<br /> u  ln  x  2<br /> <br /> B. <br /> <br /> dv  xdx<br /> <br /> <br /> u  x ln 2  x <br /> C. <br /> <br /> dv  dx<br /> <br /> <br /> u  ln 2  x <br /> D. <br /> <br /> dv  dx<br /> <br /> <br /> <br />  2x  x  1<br /> x 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> định đúng trong các khẳng định sau:<br /> <br /> ro<br /> <br /> A. a  b  c  13<br /> <br /> Ta<br /> <br /> 2<br /> <br /> dx  a  bln2  cln3 với a,b,c<br /> <br /> . Chọn khẳng<br /> <br /> s/<br /> <br /> Câu 28. Cho tích phân I  <br /> <br /> x<br /> <br /> up<br /> <br /> 2<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> <br /> u  x<br /> A. <br /> <br /> dv  ln 2  x  dx<br /> <br /> B. a  b  c <br /> <br /> 43<br /> 3<br /> <br /> 7<br /> D. a  b  c  0<br /> 3<br /> Câu 29. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?<br /> A. Số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> C. a  b  c <br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> B. Số phức z = a + bi có mô đun<br /> <br /> a2  b2<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> a  0<br /> C. Số phức z = a + bi = 0  <br /> b  0<br /> D. Số phức z = a + bi có số phức đối là z’ = a – bi<br /> Câu 30. Cho số phức z = a + a2i với a  R. Khi đó điểm biểu diễn của số phức liên hợp nằm<br /> trên.<br /> A. Đường thẳng d: y = 2x<br /> B. Đường thẳng : y = -x + 1<br /> 2<br /> C. Parabol y = x<br /> D. Parabol y = -x2<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2