intTypePromotion=1

Đề thi số 9 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hiêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
19
lượt xem
4
download

Đề thi số 9 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi số 9 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh" có kết cấu nội dung gồm 50 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp đến thật tốt. Chúc các em ôn thi thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi số 9 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM<br /> ĐỀ SỐ 9<br /> Câ 1: H{m số y  2x  x2 đồng biến trên khoảng n{o?<br /> B. 1;2<br /> <br /> C. 0;1<br /> <br /> Câ 2: Cho h{m số f  x   x3  ax  b<br /> <br /> D.  ;1<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> A. 0;2<br /> <br /> a  b có đồ thị  C  . Tiếp tuyến của  C  tại x  a<br /> <br /> x  b song song với nhau. Tính f 1 ?<br /> <br /> B. 1  2b<br /> <br /> C. 4<br /> <br /> c ch đ u h i truc to đo<br /> A. MN  4 2<br /> <br /> i t r ng ch co đung 2 đi m thuoc đo thi  C <br /> <br /> oi c c đi m đo n<br /> <br /> t<br /> <br /> ie<br /> <br /> x 3<br /> x 1<br /> <br /> Câ 3: Cho đo thi h m so  C  : y <br /> <br /> D. 1<br /> <br /> M v N T nh đo<br /> <br /> i đo n MN<br /> <br /> iL<br /> <br /> A. 1  2a<br /> <br /> v{<br /> <br /> D. MN  3 5<br /> <br /> C. MN  2 2<br /> <br /> Ta<br /> <br /> B. MN  3<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Câ 4: Đ ờng cong trong hình ên { đồ thị của một h{m số trong bốn h{m số đ ợc liệt kê<br /> ở bốn ph ng |n A B C D ới đ}y Hỏi h{m số đó { h{m số n{o ?<br /> A. y  x3  3x2  1<br /> B. y  x  3x  1<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> /g<br /> <br /> C. y  x3  3x2  1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> O<br /> <br /> -3<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> 1<br /> D. y  x3  x2  1<br /> 3<br /> <br /> y<br /> <br /> ro<br /> <br /> 3<br /> <br /> bo<br /> <br /> Câ 5: Cho h m so y  f  x  co<br /> <br /> ng i n thi n nh h nh<br /> <br /> n ođ<br /> <br /> ng ti m c n ng ng<br /> <br /> B. 2<br /> D. 1<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> A. 0<br /> C. 3<br /> <br /> ce<br /> <br /> cu đo thi h m so y  f  x <br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 1<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> hi đo to đo đi m M<br />  3 <br /> D. M   ;0 <br />  2 <br /> <br /> C. M 0;3<br /> <br /> B. M 0; 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3 <br /> A. M  ;0 <br /> 2 <br /> <br /> 2x  3<br /> gi o v i truc ho nh t i đi m M<br /> x 1<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> Câ 6: Đo thi h m so y <br /> <br /> A. min y  3 2; max y  3 2<br /> <br /> B. min y  0; max y  3 2<br /> <br /> C. min y  0; max y  6<br /> <br /> D. min y  3 2; max y  6<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> Câ 7: Tìm gi| trị lớn nhất v{ gi| trị nhỏ nhất củ h{m số y  x  18  x2<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> Câ 8: T m t t c c c gi tri th c cu th m so m đ h m so y  x2  2  mx  2 đong<br /> i n tr n kho ng  ;  <br /> B. 1; <br /> <br /> A.  ;1<br /> <br /> C.  1;1<br /> <br /> D.  ; 1<br /> <br /> Câ 9: Tính khoảng c|ch giữ h i điểm cực trị củ đồ thị h{m số y  x3  3x2  2 .<br /> B. d  2 5<br /> <br /> C. d  2 2<br /> <br /> Câ 10: Cho h{m số y  x  2mx   m  3 x  4<br /> <br /> x<br /> <br /> bo<br /> <br /> ce<br /> <br /> B. <br /> <br /> w<br /> .fa<br /> w<br /> <br /> 1  137<br /> 2<br /> <br /> D. f  x  đồng biến trên  ;2 ; 2;  <br /> <br /> Câ 12: i trị x thỏ m~n iểu thức<br /> <br /> w<br /> <br /> s/<br /> up<br /> <br /> ro<br /> <br /> C. f  x  đồng biến trên R<br /> <br /> 2<br /> 15<br /> <br /> D. m <br /> <br /> B. f  x  nghịch biến trên  ;2 ; 2;  <br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> A. f  x  nghịch biến trên R<br /> <br /> A.<br /> <br /> 1  137<br /> 2<br /> <br /> x 1<br /> Trong c|c mệnh đề s u tìm mệnh đề đúng<br /> x 2<br /> <br /> co<br /> <br /> Câ 11. Cho h{m số f  x  <br /> <br /> /g<br /> <br /> 1  137<br /> 2<br /> <br /> B. m <br /> <br /> m<br /> <br /> C. m <br /> <br /> 4<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br /> b3 a a<br /> <br />  a, b  0 {<br /> a b  b <br /> <br /> C.<br /> 1<br /> <br /> Câ 13: Tập nghiệm của bất ph<br /> 5<br /> <br /> A.  ;1   ;  <br /> 4<br /> <br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> i| trị của tham số m để đ ờng<br /> <br /> điểm A 0;4 ,B,C ph}n biệt sao cho t m gi|c BC có<br /> <br /> diện tích ằng 8 2 với điểm K 1;3 {<br /> 1  137<br /> 2<br /> <br /> D. d  10<br /> <br /> iL<br /> <br /> thẳng  d  : y  x  4 cắt  Cm  tại<br /> <br /> A. m <br /> <br /> Cm <br /> <br /> 2<br /> <br /> Ta<br /> <br /> 3<br /> <br /> ie<br /> <br /> A. d  4<br /> <br /> 4<br /> 15<br /> <br />  3  x 1  3 <br /> ng trình     <br /> <br />  <br /> <br /> 5<br /> <br /> B.  ; <br /> 4<br /> <br /> <br /> D.<br /> <br /> 2<br /> 15<br /> <br /> 4<br /> <br />  5<br /> C.  1; <br />  4<br /> <br /> {<br /> 5<br /> <br /> D.  ;  <br /> 4<br /> <br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 2<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câ 14: H{m số y  x2  2x  2 ex có đạo h{m {<br /> <br /> ng trình  * <br /> <br /> 5<br /> <br /> A. T   1; <br /> 2<br /> <br /> <br /> Câ 16: Bất ph<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hi đó tập nghiệm của bất ph<br /> <br /> 5<br /> <br /> B. T   ;  <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. 0;2<br /> <br /> B. 0;2  3;7<br /> <br /> D. 0;1  2;3<br /> <br /> C.  ;1<br /> <br /> Câ 17: Cho log3 15  a . Tính P  log25 15 theo a.<br /> B. P <br /> <br /> 2a<br /> a 1<br /> <br /> C. P <br /> <br /> a<br /> 2  a  1<br /> <br /> D. P <br /> <br /> ie<br /> <br /> a<br /> 2 1  a <br /> <br /> a<br /> a 1<br /> <br /> ng trình log22 x  5log2 x  4  0 có h i nghiệm x 1 ;x2 . hi đó tích x 1 .x2 bằng<br /> B. 32<br /> <br /> C. 16<br /> <br /> D. 36<br /> <br /> Ta<br /> <br /> A. 4<br /> <br /> iL<br /> <br /> Câ 18: Ph<br /> <br />  5<br /> D. T   2; <br />  2<br /> <br /> ng trình log 1 x2  3x  2  1 có tập nghiệm {<br /> 2<br /> <br /> A. P <br /> <br /> ng trình  *  {<br /> <br /> C. T   ; 1<br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> { một<br /> 4<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> nghiệm của bất ph<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> ng tr nh loga x2  x  2  loga x2  2x  3  *  . Biết x <br /> <br /> t ph<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> Câ 15: Cho<br /> <br /> D. 2x  2 ex<br /> <br /> C. 2xex<br /> <br /> B. x2ex<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> A. 2x  2 ex<br /> <br /> s/<br /> <br /> Câ 19: T nh gi tri i u th c T  log2 3.log3 4.log 4 5.....log1023 1024<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> A. T  10<br /> B. T  12<br /> C. T  9<br /> D. T  11<br /> Câ 20: Một |c nông }n vừ |n một con tr}u đ ợc số tiền { 20 000 000 (đồng). Do<br /> ch cần ùng đến số tiền nên |c nông }n m ng to{n ộ số tiền đó đi gửi tiết kiệm ng}n<br /> h{ng oại kì hạn 6 th|ng với ~i suất kép { 8 5% một năm Hỏi s u 5 năm 8 th|ng |c nông<br /> }n nhận đ ợc o nhiêu tiền cả vốn lẫn ~i ( {m tròn đến h{ng đ n vị)? Biết rằng |c<br /> nông }n đó không rút vốn cũng nh ~i trong tất cả c|c định kì tr ớc v{ nếu rút tr ớc thời<br /> hạn thì ng}n h{ng trả ~i suất theo loại không kì hạn 0,01% một ng{y (1 th|ng tính 30<br /> ng{y)<br /> A. 31803311<br /> B. 31802750<br /> C. 33083311<br /> D. 30803311<br /> 1<br /> Câ 21: Tìm c|c h{m số F(x), biết rằng F'  x  <br /> 3x  2<br /> A. F  x   3x  2  C<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> B. F  x  <br /> D. F  x  <br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C. F  x   2 3x  2  C<br /> <br /> 2<br /> 3x  2  C<br /> 3<br /> 1<br /> <br /> 3x  2<br /> <br /> 3x  2<br /> <br /> C<br /> <br /> a<br /> <br /> Câ 22: Biết<br /> <br />  2x  3 dx  2<br /> <br /> Tính c|c gi| trị của tham số a.<br /> <br /> 0<br /> <br /> A. a  2<br /> <br /> B. a  3<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> C. a  1<br /> <br /> D. a  1,a  2<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 3<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> B.  f 2x  3 dx  F 2x  3  C<br /> <br /> 1<br /> C.  f 2x  3 dx  F 2x  3  C<br /> 2<br /> <br /> D.  f 2x  3 dx  2F 2x  3  C<br /> <br /> thỏ m~n<br /> <br /> dx<br /> <br />  3  2x <br /> <br /> 5<br /> <br />  m 3  2x   C Tìm m<br /> n<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> Câ 24: Biết m,n<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> A.  f 2x  3 dx  2F  x   3  C<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câ 23: Biết  f  u  du  F  u   C Tìm khẳng định đúng<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> B.<br /> C. <br /> D.<br /> 8<br /> 4<br /> 4<br /> 8<br /> Câ 25: Tính thể tích khối tròn xo y khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị c|c h{m số<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> A. <br /> <br /> y  x2  2x v{ y  x2 quay quanh trục Ox.<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2x  1<br /> <br /> 2x  1  2<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> với F 1  3 {<br /> <br /> C. 2 2x  1  1<br /> <br /> Ta<br /> <br /> A. 2 2x  1<br /> <br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br /> iL<br /> <br /> Câ 26: Nguyên h{m F  x  củ h{m f  x  <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> ie<br /> <br /> A.<br /> <br /> D. 2 2x  1  1<br /> <br /> s/<br /> <br /> Câ 27: Cho f  x  { một nguyên h{m của f  x   e3x thỏ m~n F 0  1 . Mệnh đề n{o s u<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> đ}y { đúng?<br /> 1<br /> A. F  x   e3x  1<br /> 3<br /> 1<br /> 2<br /> C. F  x   e3x <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> x<br /> 1<br /> <br /> 3<br /> dx  a ln5  bln2  a,b Z  . Mệnh đề n{o s u đ}y đúng?<br />  3x<br /> <br /> co<br /> <br /> 5<br /> <br /> Câ 28: Biết rằng<br /> <br /> 1<br /> B. F  x   e3x<br /> 3<br /> 1<br /> 4<br /> D. F  x    e3x <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> A. a  2b  0<br /> B. 2a  b  0<br /> C. a  b  0<br /> D. a  b  0<br /> Câ 29: Tính iện tích hình phẳng đ ợc giới hạn bởi c|c đ ờng y  lnx;y  0;x  e<br /> A. 1<br /> <br /> B. 3<br /> <br /> C. 7<br /> <br /> D. 9<br /> <br /> ce<br /> <br /> Câ 30: Trong không gi n với hệ tọ độ Oxyz cho M  4;1;1 v{ đ ờng thẳng<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> x  1  3t<br /> <br /> X|c định tọ độ hình chiếu vuông góc H củ M ên đ ờng thẳng d.<br /> d : y  2  t<br /> z  1  2t<br /> <br /> <br /> A. H 3;2; 1<br /> <br /> B. H 2;3; 1<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> C. H  4;1;3<br /> <br /> D. H  1;2;1<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 4<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> Câ 31: Trong không gi n với hệ tọ độ Oxyz cho A 1;0;2 ,B 1;1;1 ,C 2;3;0 . Viết<br /> A.  ABC : x  y  z  1  0<br /> <br /> B.  ABC : x  y  z 1  0<br /> <br /> C.  ABC : x  y  z  3  0<br /> <br /> D.  ABC : x  y  2z  3  0<br /> <br /> Câ 32: Ph<br /> <br /> 1<br /> <br /> ng trình mặt phẳng (ABC).<br /> <br /> ng trình đ ờng thẳng đi qu A 3;2; 4 v{ song song với trục Ox có ạng:<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> x  3  t<br /> x  3<br /> x  3<br /> x  3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A.  y  2<br /> B. y  2<br /> C.  y  2<br /> D. y  2  t<br /> z  4<br />  z  4<br /> z  4<br /> z  4  t<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câ 33. Trong không gi n Oxyz cho mặt phẳng (P) cắt Ox tại A, Oy tại B v{ Oz tại C. Biết<br /> trực t}m củ t m gi|c ABC { H(1;2;3) Ph ng trình mặt phẳng ( P) {<br /> A. x  2y  3z  14  0<br /> B. x  2y  3z  6  0<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> ph<br /> <br /> C. x  2y  3z  10  0<br /> <br /> x  t  1<br /> <br /> C.  y  1<br /> z  0<br /> <br /> <br /> Ta<br /> <br /> x  1<br /> <br /> B. y  1  t<br /> z  0<br /> <br /> <br /> s/<br /> <br /> x  1<br /> <br /> A.  y  1<br /> z  t<br /> <br /> <br /> iL<br /> <br /> có ạng:<br /> <br /> up<br /> <br /> Oyz <br /> <br /> ng trình đ ờng thẳng d đi qu A 1; 1;0 v{ vuông góc với mặt phẳng<br /> <br /> ie<br /> <br /> Câ 34: . Ph<br /> <br /> D. x  2y  3z  0<br /> <br /> x  1<br /> <br /> D.  y  1<br /> z  0<br /> <br /> <br /> Câ 35: Trong không gi n với hệ tọ độ Oxyz, cho h i điểm A 0;0;4 ,B 2;0;0 v{ mặt<br /> ng trình mặt cầu  S  đi qu O A B v{ có khoảng<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> phẳng  P :2x  y  z  5  0 . Lập ph<br /> <br /> m<br /> <br /> c|ch từ t}m I của mặt cầu đến mặt phẳng  P  bằng<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> <br />  x2  y 2  z2  2x  4z  0<br /> B.  2<br /> 2<br /> 2<br />  x  y  z  2x  20y  4z  0<br /> <br />  x2  y 2  z2  10x  6z  0<br /> C.  2<br /> 2<br /> 2<br />  x  y  z  4x  30y  8z  0<br /> <br />  x2  y 2  z2  6x  10z  0<br /> D.  2<br /> 2<br /> 2<br />  x  y  z  8x  10y  2z  0<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> co<br /> <br />  x2  y 2  z2  6x  8z  0<br /> A.  2<br /> 2<br /> 2<br />  x  y  z  x  10y  6z  0<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> Câ 36: Cho h i m t ph ng  P : x  2y  2z  3  0 v<br /> <br /> w<br /> <br /> .<br /> <br /> x  t<br /> <br /> th ng d : y  1 . i t ph<br /> z  t<br /> <br /> <br /> Q  : x  2y  2z  7  0 v<br /> <br /> đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng tr nh m t c u  S  co t m thuoc d v ti p xuc v i 2 m t<br /> <br /> ph ng đ cho<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2