intTypePromotion=1

Đề thi số 8 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hiêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
18
lượt xem
0
download

Đề thi số 8 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi số 8 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh" có kết cấu nội dung gồm 50 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp đến thật tốt. Chúc các em ôn thi thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi số 8 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> y  2x3  9x2  12x  4<br /> <br /> ố y  5x  1 <br /> <br /> {<br /> <br /> 1 5<br /> A  ;  ó p ươ<br /> 2 2<br /> 3<br /> A. y  2x <br /> 2<br /> Câ 3:<br /> l<br /> x 5<br /> A. y <br /> 3 x<br /> x 2<br /> B. y <br /> x 3<br /> 1 x<br /> C. y <br /> x 3<br /> x 2<br /> D. y <br /> 3 x<br /> <br /> ì<br /> <br /> D. 2; <br /> <br /> 1<br /> ó đồ thị  C  . Tiếp tuyến của  C  tạ đ ểm<br /> 2  x  1<br /> <br /> l{ :<br /> <br /> B. y  2x <br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> C. y  3x  1<br /> <br /> ie<br /> <br /> Câ 2: . C<br /> <br /> C. 2;3<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> B. 1;2<br /> <br /> A.  ;1<br /> <br /> D. y  3x  1<br /> <br /> iL<br /> <br /> Câ 1:<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM<br /> ĐỀ SỐ 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> 3<br /> <br /> O<br /> -1<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> y<br /> <br /> y  x4  2x2<br /> <br /> A. 0<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> A. x  0;x  1<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> 4x<br /> ln  x  2<br /> <br /> A. D  2;4<br /> Câ 7: C<br /> <br /> y<br /> <br /> C. x  1<br /> p<br /> <br /> B. D  2;4<br /> {<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> đ<br /> <br /> B. x  0<br /> y<br /> <br /> Câ 6:<br /> <br /> ơ<br /> <br /> C. 2<br /> đư<br /> <br /> ce<br /> <br /> Câ 5:<br /> <br /> đ<br /> <br /> B. 1<br /> <br /> bo<br /> <br /> Câ 4:<br /> <br /> đ<br /> <br /> l D<br /> <br /> đ<br /> D. D  2;4 \ 3<br /> <br /> C. D  2;4<br /> <br /> ố y  sin3 x  cos2x  sinx  2 . GTNN củ<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> x  1  2x  1<br /> x2  x<br /> D. x  0;x  1<br /> <br /> {<br /> <br /> ố ê<br /> <br />   <br /> ảng   ;  l{<br />  2 2<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 1<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> <br /> 5<br /> ố f  x   5x   2 . Mệ<br /> x<br /> <br /> {<br /> <br /> A. f  x  đạ<br /> <br /> đề<br /> <br /> y<br /> <br /> ị {<br /> <br /> x 1<br /> tạ<br /> x 1<br /> <br /> | ị cự<br /> <br /> ì đường thẳng  d  : y  x  m cắ đồ thị<br /> <br /> ủ<br /> <br /> đ ểm A, B sao cho AB  3 2<br /> B. m  2<br /> <br /> A. m  3<br /> <br /> ại x  1<br /> <br /> ê<br /> <br /> D. M 1;8  l{ đ ểm cực tiểu.<br /> <br /> C. f  x  ó | ị cự đạ l{ 8<br /> |<br /> <br /> l{<br /> B. f  x  đạ<br /> <br /> | ị cự đại tại x  1<br /> <br /> Câ 9: Vớ<br /> <br /> D. 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câ 8: C<br /> <br /> C. 5<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> 27<br /> <br /> B.<br /> <br /> C <br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> 23<br /> 27<br /> <br /> củ<br /> <br /> {<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> A.<br /> <br /> D. m  <br /> <br /> C. m  1<br /> <br /> ố<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 3x  1<br /> ó đồ thị  C  . Q đ ểm M 1;3 ó ấy tiếp tuyế đến  C  ?<br /> x 1<br /> A. 0<br /> B. 1<br /> C. 2<br /> D. 3<br /> 2x  1<br /> Câ 11. C đ ểm M nằ<br /> ê đồ thị { ố y <br /> (C) {<br /> ả<br /> |<br /> ừ M đến tiệm<br /> x 1<br /> cậ đứng củ đồ thị (C) bằng khoản |<br /> ừ M đến trục Ox. Tọ độ củ đ ể M l{<br /> ố y<br /> <br /> {<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> Câ 10: C<br /> <br /> A. M 0; 1  m 2;5<br /> <br /> s/<br /> <br /> B. M 0; 1  m  4;3<br /> <br /> a<br /> <br /> /g<br /> <br /> 5<br /> 18<br /> p<br /> <br /> ce<br /> <br /> A. 3  13<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> Câ 14: ạ<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> 3<br /> 18<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2 x 1<br /> <br /> <br /> <br /> Câ 15: Cho<br /> <br /> {<br /> <br /> 3<br /> 4<br />  <br /> <br /> {<br /> <br /> 2x ln2<br /> 2x  1<br /> <br /> <br /> <br /> x 1<br /> <br /> B. 3  10<br /> ủ<br /> <br /> B.<br /> <br />  <br /> x<br /> <br /> 5 2 <br /> <br /> A. x  2<br /> <br /> 7<br /> 18<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> 18<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3  10<br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br /> 2x ln2<br /> x<br /> 2 x 1 2 1<br /> <br /> 1<br /> <br />  4 x 9<br /> .  <br /> l<br />  3  16<br /> C.<br /> <br /> <br /> <br /> 3  13<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> ố y  x  1  ln 2x  1 l{<br /> <br /> 1<br /> x 1<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 2x ln2<br /> 2x  1<br /> <br /> 5  2 . Khẳ<br /> <br /> B. x  2<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> ê ?<br /> <br /> C.<br /> <br /> p ươ<br /> <br /> bo<br /> <br /> Câ 13:<br /> <br /> A.<br /> <br /> a<br /> l{<br /> b<br /> <br /> co<br /> <br /> B.<br /> <br /> | ị của<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> A.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2 3 3 2  2 b<br /> . .<br /> <br /> 3 2 3  3 <br /> <br /> m<br /> <br /> Câ 12: Cho<br /> <br /> 1<br /> <br /> D. M  4;3  m  ; 2 <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> up<br /> ro<br /> <br /> C. M  4;3  m 2;5<br /> <br /> 2<br /> <br /> C.<br /> đị<br /> <br /> 2x ln2<br /> x<br /> x 1 2 1<br /> 1<br /> <br /> {<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> đ}y đú<br /> <br /> C. x  2<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 1<br /> <br /> D. x  23<br /> 2<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> đề sau:<br /> <br /> (2) ạ<br /> <br /> {<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ố y<br /> <br /> {<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> p ươ<br /> <br /> .<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> 2 x 1<br /> <br /> <br /> <br /> 2x ln2<br /> .<br /> 2x  1<br /> <br /> 1 <br /> ì a   ;0 <br /> 2 <br /> <br /> 4<br /> 2log8 2x   log 8 x2  2x  1  . Với x thuộ<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> ì<br /> <br /> ó p ép ươ<br /> <br /> l{ D <br /> <br />  <br /> <br /> ln 3x<br /> <br /> ố y  x  1  ln 2x  1 l{<br /> <br /> {<br /> <br /> (3) Nếu 2a  1  2a  1<br /> (4) C<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> (1) Tập | định củ<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> ệ<br /> <br /> <br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> |<br /> <br /> X .<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> Câ 16: C<br /> <br /> đươ<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 2<br /> 2<br />  2log 8 2x   log 8  x  1   log 8 2x  x  1  <br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> Trong những mệ đề ê ó<br /> ê<br /> ệ đề sai<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 3<br /> D. 4<br /> Câ 17: Cho log27 5  a,log8 7  b,log2 3  c . í log12 35 bằng:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B.<br /> <br /> 3b  2ac<br /> c2<br /> <br /> <br /> <br /> để y  a2  a  1<br /> <br /> Câ 18: Vớ đ ều kiệ<br /> <br /> {<br /> <br /> A. a  0;1<br /> <br /> B. a  ;0  1;  <br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> ủ<br /> <br /> 2<br /> <br /> ệm của  * <br /> <br /> co<br /> <br /> A. x  1 l{<br /> <br /> /g<br /> <br /> ì<br /> <br /> C. Tập nghiệm của  *  l{  1;  <br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> 1<br /> <br />  1 x<br />  1 x<br />  3   3 3 <br />  <br />  <br /> <br /> m<br /> <br /> Câ 19: Cho bấ p ươ<br /> <br /> 3b  2ac<br /> c 3<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> <br /> D.<br /> <br /> Ta<br /> <br /> 3b  3ac<br /> c2<br /> <br /> <br /> <br /> x<br /> <br /> s/<br /> <br /> A.<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> 2log8 2x   log8 x2  2x  1 <br /> <br /> đồng biế<br /> <br /> ê<br /> <br /> 3b  2ac<br /> c 1<br /> <br /> :<br /> <br /> C. a  0 { a  1<br /> <br />  12  *  . Khẳ<br /> <br /> đị<br /> <br /> { Đú<br /> <br /> D.<br /> <br /> ùy ý.<br /> <br /> ?<br /> <br /> B. Tập nghiệm của  *  l{  1;0<br /> D.  *  ó<br /> <br /> ệ<br /> <br /> yê<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> Câ 20: V{<br /> {y 1/1 ô Lanh mua mộ<br /> ô<br /> { l{<br /> ă p ò<br /> ê<br /> ì<br /> |<br /> 200 triệ đồng với sự thỏa thuậ<br /> |<br /> ư<br /> ả ngay 10% số tiền. Số ò lại trả<br /> dầ {<br /> ă<br /> ằ<br /> 5 ă<br /> p ải chị l~ ấ 6%/ ă ủa số nợ ò lại<br /> (<br /> p ươ<br /> ứ l~ ép). ờ đ ể í<br /> ả l~ {<br /> ă l{ ố ă (31/12). Số tiền<br /> phải trả h{<br /> ă l{<br /> ệ đồ để lần cuố ù l{ ừa hết nợ. Vậy | ị của m gần<br /> nhất vớ | ị {<br /> đ}y<br /> A. 42,730 triệ đồng<br /> B. 42,630 triệ đồng<br /> C. 42,720 triệ đồng<br /> D. 42,620 triệ đồng.<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 3<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> f  x   2sin2<br /> <br /> {<br /> <br /> x<br /> ó dạng:<br /> 2<br /> <br /> yê<br /> <br /> ủa f  x   3 x <br /> <br /> {<br /> <br /> a, b tối giản) bằng:<br /> 3<br /> A.<br /> 4<br /> <br /> B.<br /> <br /> x<br /> <br /> 1<br /> <br />  x3  x<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> C.<br /> 0<br /> <br /> Câ 23:<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> ó dạng<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> D.<br /> <br /> 2 <br /> <br /> <br /> <br />   x  1  x  1  dx đươ<br /> <br /> p<br /> <br /> a3 4<br /> a<br /> (Biết<br /> x  2 x  C . Tỉ số<br /> b<br /> b<br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> Câ 22: N<br /> <br /> B. x  sinx  C<br /> D. x  cosx  C<br /> <br /> ab<br /> <br /> í<br /> <br /> 9<br /> 7<br /> D.<br /> 2<br /> 2<br /> V ủa vật thể tạo bởi miề S được minh họ<br /> <br /> <br /> B. .<br /> C. .<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> ể í<br /> <br /> D.<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> <br /> 11<br /> 2<br /> <br /> ư<br /> D.<br /> <br /> <br /> .<br /> 5<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> co<br /> <br /> m<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> í<br /> <br /> s/<br /> <br /> B.<br /> <br /> Câ 25:<br /> <br /> A. .<br /> 2<br /> <br /> D. <br /> <br /> p ẳng giới hạn bở | đường y  x2  2 { y  x l{<br /> <br /> ì<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> <br /> up<br /> <br /> A.<br /> <br /> dệ<br /> <br /> C.<br /> <br /> Ta<br /> <br /> Câ 24: í<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> đ<br /> <br /> iL<br /> <br /> B. <br /> <br /> ie<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> a  bln2 .<br /> <br /> dươ d<br /> <br /> 1<br /> <br /> A.<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> A. x  sinx  C<br /> C. x  cosx  C<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> Câ 26: C<br /> <br /> í<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> p } I<br /> 0<br /> <br /> A. 7<br /> <br /> Câ 27: C<br /> <br /> B. 5<br /> í<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> 2  3tan x<br /> dx  a 5  b 2 . í<br /> 1  cos2x<br /> <br /> C. 4<br /> <br /> A  9  a  b<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> p } I   x.tan2 xdx  a2  b  cln2 . í<br /> <br /> A  16a  2b  2c<br /> <br /> 0<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> 1<br /> <br /> yê<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> Câ 21: N<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 4<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> BỘ 10 ĐỀ 8 ĐIỂM THPTQG 2017<br /> C. -1<br /> <br /> D. 1<br /> 3<br /> ốc a <br /> m / s2 . Vận tốc<br /> t 1<br /> <br /> <br /> <br /> Câ 28: Một vật chuyể động với vận tốc v  t   m / s  ó<br /> đầu của vậ l{ 6  m / s  . Hỏi vận tốc của vậ<br /> B. 13<br /> <br /> Câ 29: Gọ Q l{ ì<br /> <br /> p ẳng giới hạn bởi trụ<br /> <br /> C. 14<br /> y ó<br /> <br /> đ 0xyz<br /> <br /> x 1 y 2 z 3<br /> <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> p<br /> <br /> 1<br /> <br /> x  3<br /> <br /> D. y  2  t<br /> z  4<br /> <br /> <br /> ư<br /> <br /> đ đươ<br /> <br /> P : 4x  3y  z  m  0 .<br /> <br /> đ<br /> <br /> ô<br /> <br /> m<br /> <br /> B. m  2<br /> <br /> ro<br /> <br /> n l<br /> <br /> n  1<br /> <br /> ới hệ tọ độ<br /> <br /> C. m  4<br /> <br /> x 3 y 1 z 1<br /> <br /> <br /> . P ươ<br /> 7<br /> 2<br /> 3<br /> ó ọ độ củ V P l{<br /> <br /> bo<br /> <br /> ce<br /> <br /> A.  4; 5;6<br /> Câ 34: Tr<br /> <br /> ô<br /> <br /> gọi A, B, C lầ lượ l{<br /> <br /> B.  4;5;6<br /> <br /> n 7<br /> <br /> đường thẳng d1 :<br /> <br /> yz<br /> <br /> đường thẳng d2 :<br /> song với d2<br /> <br /> x y  2 z 1<br /> đ<br /> : <br /> <br /> 1 1<br /> 3<br /> <br /> 0xyz đươ<br /> <br /> ok<br /> .<br /> <br /> Câ 33:<br /> <br /> m<br /> <br /> co<br /> <br /> n 1<br /> <br /> A. m  2<br /> <br /> đ<br /> <br /> /g<br /> <br /> ơ<br /> <br /> up<br /> <br /> B. m  1<br /> D.<br /> <br /> đ m M 2;m;n  .<br /> <br /> w<br /> .fa<br /> <br /> ó dạng<br /> <br /> s/<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ới trụ O<br /> <br /> iL<br /> <br /> ơ<br /> <br /> Câ 32:<br /> <br /> w<br /> <br /> ằng<br /> D. 122,9<br /> <br /> x  3<br /> <br /> C.  y  2<br />  z  4<br /> <br /> <br /> A. m  1<br /> C. m R<br /> <br /> w<br /> <br /> ể í<br /> <br /> A 3;2; 4 {<br /> <br /> đ<br /> <br /> x  3<br /> <br /> B. y  2<br /> z  4  t<br /> <br /> <br /> Câ 31:<br /> :<br /> <br /> ò<br /> <br /> C. 126<br /> <br /> đường thẳ<br /> <br /> x  3  t<br /> <br /> A.  y  2<br /> z  4<br /> <br /> <br /> { đường Parabol y  5x  x2 . Cho Q<br /> <br /> {<br /> <br /> Ta<br /> <br /> ì<br /> <br /> ì<br /> <br /> D. 11<br /> <br /> ie<br /> <br /> quay quanh trục Ox, ta nhậ đượ<br /> 625<br /> <br /> A.<br /> B. 166<br /> 6<br /> Câ 30: P ươ<br /> <br /> 10 }y ần nhất với kết quả {<br /> <br /> uO<br /> nT<br /> hi<br /> D<br /> <br /> A. 12<br /> <br /> <br /> <br /> oc<br /> 0<br /> <br /> B. 2<br /> <br /> ai<br /> H<br /> <br /> A. – 3<br /> <br /> ì<br /> <br /> D. m  0<br /> <br /> n 7<br /> <br /> x  8 y 5 z  8<br /> <br /> <br /> {<br /> 1<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> ặt phẳng  P  chứa d1 {  P  song<br /> <br /> C.  4;5; 6<br /> <br /> D.  4;5;6<br /> <br /> ới hệ trục tọ độ Oxzy, cho mặt phẳng  P : x  2y  2z  6  0 ,<br /> đ ểm của  P  vớ |<br /> <br /> ục tọ độ Ox, Oy, Oz. Viế p ươ<br /> <br /> ì<br /> <br /> mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC.<br /> A. x2  y 2  z2  3x  2y  2z  0<br /> <br /> B. x2  y 2  z2  4x  6y  2z  0<br /> <br /> C. x2  y 2  z2  6x  3y  3z  0<br /> <br /> D. x2  y 2  z2  2x  6y  4z  0<br /> <br /> http://dodaho.com/<br /> <br /> http://nguyenthilanh.com/<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2