intTypePromotion=1

Đề thi Trắc nghiệm Điện xoay chiều

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
19
download

Đề thi Trắc nghiệm Điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi Trắc nghiệm Điện xoay chiều tập hợp các đề thi của môn học Điện xoay chiều giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Trắc nghiệm Điện xoay chiều

  1. Câu 1: M ch ñi n xoay chi u n i ti p g m cu n dây có ñ t c m L, ñi n tr r và t ñi n C. ð t vào hai ñ u ño n m ch m t hi u ñi n th u = 30 2cos (100πt )( V ) . ði u ch nh C ñ hi u ñi n th trên hai b n t ñ t giá tr c c ñ i và b ng 50V. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u cu n dây khi ñó có giá tr là A. 30V B. 20V C. 40V D. 50V Câu 2: ð t hi u ñi n th xoay chi u u = 200 2cos (100πt )( V ) vào hai ñ u ño n m ch g m cu n dây có ñ t 0,1 c m L= H , ñi n tr r n i ti p v i t ñi n có ñi n dung C. Khi m ch ch có cu n dây hay m ch g m cu n dây π n i ti p v i t thì công su t tiêu th c a m ch ñ u b ng 2 kW. Giá tr c a ñi n tr r là A. 40 B. 20 C. 30 D. 10 2 Câu 3: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p g m cu n thu n c m L = H , t ñi n có ñi n dung C = π −3 10 F , ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th u = 150 2 sin100πt (V) thì m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n 8π tr R trong m ch có giá tr A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 Câu 4: Cho ño n m ch m c n i ti p g m m t t ñi n và m t bi n tr . ð t hi u ñi n th xoay chi u vào hai ñ u ño n m ch có giá tr hi u d ng U = 100 2 V không ñ i. Thay ñ i ñi n tr bi n tr , khi cư ng ñ dòng ñi n là 1A thì công su t tiêu th trên ño n m ch ñ t c c ñ i. Giá tr c a bi n tr lúc ñó là A. 100 B. 200 C. 50 2Ω D. 100 2Ω Câu 5: M ch ñi n xoay chi u không phân nhánh, ghép vào gi a hai ñi m A, B 3 ph n t theo th t R, L, C. 8 Khi ñ t vào hai ñ u A, B hi u ñi n th u = 200 2cos (100πt )( V ) thì U L = U R = 2U C . Hi u ñi n th hi u 3 d ng gi a hai ñ u ñi n tr thu n nh n giá tr A. 180 V B. 145 V C. 120 V D. 100 V Câu 6: M t m ch R,L,C m c n i ti p mà L,C không ñ i R bi n thiên. ð t vào hai ñ u m ch m t ngu n xoay chi u r i ñi u ch nh R ñ n khi Pmax. Khi ñó A. ñi n áp hai ñ u ño n m ch cùng pha v i dòng ñi n qua m ch vì m ch có c ng hư ng 3π B. ñi n áp hai ñ u t ñi n tr pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch 4 C. ñi n áp hai ñ u ñi n tr thu n cùng pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch π D. ñi n áp hai ñ u cu n thu n c m l ch pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch 2 Câu 7: M ch ñi n xoay chi u không phân nhánh g m cu n dây n i ti p v i t ñi n ñ t vào hai ñ u ño n m ch ñi n áp xoay chi u u = 300 2cos (100πt )( V ) . Bi t UC = 140(V), dòng ñi n qua m ch tr pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch góc φ th a cosφ = 0,8. Hi u ñi n th hi u d ng hai ñ u cu n dây là A. 100V B. 200V C. 300V D. 400V Câu 8: M ch ñi n R, L, C không phân nhánh g m cu n dây n i ti p v i t ñi n, ñ t vào hai ñ u ño n m ch ñi n áp xoay chi u u = 200 2cos (100πt )( V ) thì giá tr ñi n áp hi u d ng hai ñ u cu n dây và hai ñ u t ñi n 2π là như nhau nhưng giá tr t c th i c a chúng l ch pha nhau rad, Giá tr ñi n áp hi u d ng ñó là 3 A. 100 V B. 200 V C. 300 V D. 400 V Câu 9: ðo n m ch xoay chi u không phân nhánh ghép theo th t R, L, C. Dòng ñi n ch y qua ño n m ch có  π bi u th c i = I0 cos  100πt +  ( A ) . T i th i ñi m t = 0,06 s, cư ng ñ dòng ñi n có giá tr b ng 0,5A. Cư ng ñ  4 hi u d ng c a dòng ñi n b ng 1 2 A. 1A B. 2A C. A D. A 2 2 Câu 10: Trong ño n m ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n, cu n c m thu n và t ñi n m c n i ti p thì A. ñi n áp gi a hai ñ u cu n c m cùng pha v i ñi n áp gi a hai ñ u t ñi n.
  2. B. ñi n áp gi a hai ñ u cu n c m tr pha so v i ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch. C. ñi n áp gi a hai ñ u t ñi n tr pha so v i ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch. D. ñi n áp gi a hai ñ u t ñi n ngư c pha v i ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch. Câu 11: ð t ñi n áp xoay chi u u = 100 2cos (100πt )( V ) vào ño n m ch ch ch a ñi n tr thu n thì cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng qua m ch là 2 A, n i ti p ñi n tr thu n này v i cu n thu n c m L, t ñi n C t o thành m ch ñi n kín r i ñ t vào hai ñ u ño n m ch ñi n áp u = 100 2cos (100πt )( V ) thì dòng ñi n qua m ch l ch pha π so v iñi n áp hai ñ u m ch. Cư ng ñ dòngñi n hi u d ng qua m ch lúc này nh n giá tr 4 A. 1A B. 2A C. 2A D. 2 2A Câu 12: ði n áp gi a hai ñ u m t ño n m ch là u = 100 2 cos100πt (V). C m i giây có bao nhiêu l n ñi n áp này b ng không? A. 2 l n. B. 100 l n. C. 50 l n. D. 200 l n. Câu 13: ð t ñi n áp u = 200 2cos ( ωt )( V ) có ω thay ñ i ñư c vào hai ñ u ño n m ch g m ñi n tr thu n 400 1 200 , cu n c m thu n có ñ t c m L = H và t ñi n có ñi n dung C = µF m c n i ti p. Công su t tiêu 2π π th c a ño n m ch là 100 W. Giá tr c a ω là A. 100π rad/s. B. 50π rad/s. C. 120π rad/s. D. 150π rad/s. Câu 14: M ch ñi n xoay chi u không phân nhánh g m cu n dây n i ti p v i t ñi n. ð t vào hai ñ u ño n m ch ñi n áp xoay chi u u = 120 2cos (100πt )( V ) . H s công su t c a toàn m ch 0,6 và h s công su t c a cu n dây là 0,8. ði n áp hi u d ng gi a hai ñ u cu n dây nh n giá tr A. 96V B. 72V C. 90V D. 150V Câu 15: Dòng ñi n có d ng i = cos100πt (A) ch y qua cu n dây có ñi n tr thu n 10 và h s t c m L. Công su t tiêu th trên cu n dây là A. 5 W B. 7 W C. 9 W D. 10 W 1 Câu 16: M t ño n m ch RLC không phân nhánh g m ñi n tr thu n 100 , cu n dây thu n c m L = H và t π ñi n có ñi n dung C thay ñ i ñư c. ð t vào hai ñ u ño n m ch hi u ñi n th u = 200 2 cos100π t (V). Thay ñ i ñi n dung C c a t ñi n ñ hi u ñi n th gi a hai ñ u cu n dây ñ t giá tr c c ñ i. Giá tr c c ñ i ñó b ng A. 100 2 V. B. 200 V. C. 50 2 V D. 50 V. Câu 17: ð t ñi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U, t n s 50Hz vào vào hai ñ u ño n m ch AB theo th t : 10 −4 cu n dây, t ñi n thay ñ i ñư c, ñi n tr thu n. ði u ch nh ñi n dung c a t ñi n thì nh n th y khi C = F π thì ñi n áp hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch AC ñ t giá tr c c ti u (ño n m ch AC g m cu n dây n i ti p v i t ñi n), khi ñó ñ t c m cu n dây nh n giá tr 1 2 3 4 A. H B. H C. H D. H π π π π Câu 18: ð t ñi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 100V vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p, cu n dây thu n c m kháng, R có giá tr thay ñ i ñư c. ði u ch nh R hai giá tr R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 thì th y công su t tiêu th c a ño n m ch ng v i hai trư ng h p này như nhau, công su t này có giá tr là A. 50W. B. 100W. C. 400W. D. 200W. Câu 19: ð t vào hai ñ u AB m t ñi n áp xoay chi u có tr hi u d ng 220V thì ñi n áp hi u d ng trên ño n AM và MB l n lư t là 100V và 120V (ño n m ch AM ch a cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng, ño n m ch MB là m t h p kín X). H p kín X có th là m t trong ba ph n t ñi n tr thu n, cu n dây, t ñi n. H p kín X là A. ñi n tr . B. cu n dây thu n c m. C. t ñi n. D. cu n dây có ñi n tr thu n Câu 20: L n lư t ñ t ñi n áp xoay chi u u = 5 2 cosωt (V) v i ω không ñ i vào hai ñ u m i ph n t : ñi n tr thu n R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C thì dòng ñi n qua m i ph n t trên ñ u có giá tr hi u d ng không ñ i và b ng 50 mA. ð t ñi n áp này vào hai ñ u ño n m ch g m các ph n t trên m c n i ti p thì t ng tr c a ño n m ch là A. 100 2 B. 100 3 C. 100 D. 300

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản