intTypePromotion=1

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
134
lượt xem
42
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thay đổi điện áp 1 chiều người ta thường dùng bộ biến đổi điện áp DC. Bộ biến đổi điện áp tạo ra điện áp 1 chiều có giá trị trung bình thay đổi được nhờ thay đổi tần số đóng ngắt của switch điện tử. sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều kép . Khi kích cho S1 vàS2 dẫn dòng điện chạy qua đoạn mạch RLE theo chiều từ M đến N. Nếu ta tạo một chuổi xung kích có tỉ lệ thời gian on và thời gian off thay đổi ta có thể tạo điện áp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 14

  1. Chương 14: Phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp 1 chieàu Ñeå thay ñoåi ñieän aùp 1 chieàu ngöôøi ta thöôøng duøng boä bieán ñoåi ñieän aùp DC. Boä bieán ñoåi ñieän aùp taïo ra ñieän aùp 1 chieàu coù giaù trò trung bình thay ñoåi ñöôïc nhôø thay ñoåi taàn soá ñoùng ngaét cuûa switch ñieän töû. 63.1Boä giaûm aùp : S L + U R - Vo + E _ Hình 6.2 sô ñoà nguyeân lyù maïch giaûm aùp 6.3.2Boä taêng aùp :
  2. Vo L + U R - + E _ Hình 6.3 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch taêng aùp 6.3.3 Boä bieán ñoåi ñaûo chieàu keùp : Vo S1 D1 S3 D2 -E + L R + U M N - S2 D4 S4 D3 Hình 6.4 : sô ñoà nguyeân lyù maïch ñaûo chieàu keùp .  Khi kích cho S1 vaøS2 daãn doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch RLE theo chieàu töø M ñeán N. Neáu ta taïo moät chuoåi xung kích coù tæ leä thôøi gian on vaø  
  3.  thôøi gian off thay ñoåi ta coù theå taïo ñieän aùp DC trung binh thay ñoåi ñöôïc.  Khi kích S3 vaø S4 daãn thì doøng qua RLE coù chieàu töø N ñeán M. Nhö vaäy duøng boä bieán ñoåi moät chieàu keùp ngoaøi vieäc coù theå ñieàu khieån ñöôïc ñieän aùp trung bình ngoõ ra ta coøn coù theå ñaûo chieàu doøng ñieän hay ñaûo chieàu quay cuûa ñoäng cô. Ut=U.( 2T1 - 1) (6.5). T hình 6.5 : giaûn ñoà xung kích . Hình 6.6 : Ñoà thò ñieän aùp ra töông öùng vôùi giaûn ñoà xung kích. 6.4.Tìm hieåu heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô DC 6.4.1 Ñieàu khieån voøng hôû :
  4. Heä thoáng ñieàu khieån voøng hôû hay coøn goïi laø heä thoáng baùn töï ñoäng, noù thöïc hieän nguyeân taéc khoáng cheá cöùng. Töùc laø tín hieäu ra khoâng caàn ño löôøng ñeå hoài tieáp chuyeån trôû veà ñaàu vaøo. Hình 6.7 : Sô ñoà ñieàu khieån voøng hôû. 6.4.2 Ñieàu khieån voøng kín : Heä thoáng ñieàu khieån voøng kín hay coøn goïi laø heä thoáng töï ñoäng, noù thöïc hieän nhôø nguyeân taéc ñieàu khieån coù phaûn hoài, töùc laø tín hieäu ra ñöôïc ño löôøng vaø phaûn hoài ñeán ñaàu vaøo boä ñieàu khieån vaø thoâng qua boä ñieàu khieån ñeå taïo tín hieäu ñieàu khieån môùi cho ñoäng cô. Hình 6.8 : Sô ñoà ñieàu khieån voøng kín. Ñeå ñieàu khieån heä thoáng voøng kín ngöôøi ta duøng raát nhieàu phöông phaùp : ñieàu khieån PID , ñieàu khieån môø , môø thích nghi, môø lai.
  5. 6.5. Lyù thuyeát PID veà ñieàu khieån heä thoáng voøng kín : Boä ñieàu khieån PID ( goàm caùc khaâu I (integrative:tích phaân), P(proportional: tæ leä), D(derivative: vi phaân) thöôøng duøng trong caùc heä thoáng ñieàu khieån voøng kín nhaèm giaûm voït loá, thôøi gian xaùc laäp hoaëc sai soá tuøy theo yeâu caàu caàu cuûa töøng ñoái töôïng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2