intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều tra nhu cầu sư dụng nước

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

851
lượt xem
214
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng nước sử dụng cho dân dụng bao gồm lượng nước dùng cho tắm rửa, ăn uống, sản xuất, chế biến thực phẩm, tưới cây xanh và vệ sinh đường phố. Tiêu chuẩn dùng nước cho từng đầu người tuỳ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của từng vùng và điều kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều tra nhu cầu sư dụng nước

 1.  CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 3.1. NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 3.1.1. Sæí duûng næåïc trong caïc khu dán cæ Læåüng næåïc sæí duûng cho dán duûng bao gäöm læåüng næåïc duìng cho tàõm, ræía, àn uäúng, saín xuáút nheû, chãú biãún thæûc pháøm, tæåïi cáy xanh vaì vãû sinh âæåìng phäú. Tiãu chuáøn duìng næåïc cho tæìng âáöu ngæåìi thæåìng tuìy thuäüc vaìo mæïc âäü phaït triãøn kinh tãú cuía tæìng vuìng vaì âiãöu kiãûn cáúp næåïc. Khi láûp qui hoaûch cáúp næåïc åí Viãût Nam, coï thãø tham khaío säú liãûu cáúp næåïc cho mäùi âáöu ngæåìi trong mäüt ngaìy-âãm nhæ sau: Baíng 3.1: Læåüng næåïc cáúp cho qui hoaûch åí Viãût Nam Læåüng næåïc cáúp (lêt/ngæåìi-ngaìy) Vuìng 50 - 60  Nuïi, baïn sån âëa 60 - 70  Ven biãøn 60 - 80  Näüi âäöng 70 - 90  Thë tæï, thë tráún 80 - 100  Ven âä, ngoaìi thaình 100 - 120  Caïc thaình phäú, khu cäng nghiãûp 120 - 150  Âä thë låïn Baíng 3.2: Dæû baïo nhu cáöu cáúp næåïc tæìng giai âoaûn åí Viãtû Nam Dán säú Tè lãû dán Tiãu chuáøn Nhu cáöu Æåïc tênh Giai âoaûn âä thë säú âæåüc cáúp næåïc (triãûu m3/ngaìy) kinh phê (triãûu cáúp næåïc sinh hoaût Næåïc Næåïc cäng âáöu tæ ngæåìi) (%) (l/ngæåìi.ngaìy) sinh hoaût nghiãûp vaì (triãûu USD) nhu cáöu khaïc Nàm 2000 23,36 75 120 2,10 2,20 900 Nàm 2010 30,4 95 150 4,50 4,50 2,165 Nàm 2020 46,0 100 165 7,59 15,94 3,570 (Trêch dáùn: Âënh hæåïng Phaït triãøn Cáúp næåïc Âä thë âãún nàm 2020, QÂ 63/1998/QÂ-TTg ngaìy 18/3/1998 cuía Thuí tæåïng Chênh phuí) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 34
 2. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.2. Sæí duûng næåïc trong gia âçnh Næåïc sinh hoaût tênh bçnh quán theo âáöu ngæåìi (lêt/ngæåìi.ngaìy) qui âënh:  Tiãu chuáøn trãn duìng cho nhu cáöu àn uäúng sinh hoaût trong caïc nhaì åí, phuû thuäüc vaìo mæïc âäü trang bë kyî thuáût vãû sinh trong nhaì, âiãöu kiãûn khê háûu, táûp quaïn sinh hoaût vaì caïc âiãöu kiãûn coï aính hæåíng khaïc cuía mäùi âëa phæång.  Næåïc cáúp tiãu duìng trong sinh hoaût, àn uäúng laì khäng âäöng âãöu theo thåìi gian. Âãø phaín aïnh chãú âäü laìm viãûc cuía haûng muûc cäng trçnh trong hãû thäúng cáúp næåïc theo thåìi gian, nháút laì traûm båm cáúp II, maì khäng laìm tàng hoàûc giaím cäng suáút cuía hãû thäúng, ngæåìi ta âæa ra hãû säú khäng âiãöu hoìa giåì (Kg) - laì tè säú giæîa læu læåüng täúi âa vaì læu læåüng trung bçnh giåì trong ngaìy cáúp næåïc täúi âa.  Âãø phaín aïnh cäng suáút cuía hãû thäúng trong ngaìy duìng næåïc täúi âa, thæåìng laì vãö muìa noïng, våïi cäng suáút duìng næåïc trong ngaìy trung bçnh (tênh trong nàm), ta duìng hãû säú khäng âiãöu hoaì ngaìy (Kng), theo TCXD-33-68, Kng = 1,35 - 1,5.  Khi choün tiãu chuáøn cáúp næåïc sinh hoaût cáön læu yï vuìng khê háûu vaì xeït khaí nàng phuûc vuû cuía hãû thäúng êt nháút laì 5 - 10 nàm sau. Baíng 3.3: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût vaì hãû säú khäng âiãöu hoìa Kh max cho caïc khu dán cæ âä thë (20 TCN-33-85) Mæïc âäü tiãûn nghi cuía nhaì åí Tiãu chuáøn duìng Hãû säú khäng trong caïc khu dán cæ âä thë næåïc trung bçnh âiãöu hoìa giåì (l/ngæåìi.ngaìy) (Kh max) 1. Nhaì khäng trang thiãút bë vãû sinh, láúy næåïc åí 40 - 60 2,5 - 2,0 voìi næåïc cäng cäüng 2. Nhaì chè coï voìi næåïc, khäng coï thiãút bë vãû 80 - 100 2,0 - 1,8 sinh khaïc 3. Nhaì coï hãû thäúng cáúp thoaït næåïc bãn trong 120 - 150 1,8 - 1,5 nhæng khäng coï thiãút bë tàõm 4. Nhæ trãn, coï thiãút bë tàõm gæång sen. 150 - 200 1,7 - 1,4 5. Nhaì coï hãû thäúng cáúp thoaït næåïc, bãn trong 200 - 300 1,5 - 1,3 coï bäön tàõm vaì coï cáúp næåïc noïng cuûc bäü Ghi chuï: 1. Hãû säú khäng âiãöu hoìa Kng = 1,4 - 1,5 2. Tiãu chuáøn duìng næåïc trãn bao gäöm caí læåüng næåïc cäng cäüng trong caïc khu nhaì åí . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 35
 3. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.3. Sæí duûng næåïc cho caïc hoaût âäüng cäng cäüng Baíng 3.4 : Nhu cáöu næåïc cho caïc cå såí hoaût âäüng cäng cäüng Loaûi hçnh Nhu cáöu næåïc  Træåìng hoüc khäng näüi truï 15 - 30 lêt/ngaìy - ngæåìi  Træåìng hoüc näüi truï 90 - 100 lêt/ngaìy - ngæåìi  Bãûnh viãûn 220 - 300 lêt/ngaìy - gæåìng  Khaïch saûn 80 - 120 lêt/ngaìy - ngæåìi  Nhaì haìng àn uäúng 65 - 95 lêt/ngaìy - chäù  Chuìa chiãön, nhaì thåì 25 - 40 lêt/ngaìy - ngæåìi  Raûp chiãúu boïng, âiãøm ca nhaûc 10 - 15 lêt/ngaìy - ngæåìi  Cäng såí 20 - 30 lêt/ngaìy - ngæåìi  Bãún xe, nhaì ga, sán bay 15 - 20 lêt/ngaìy - ngæåìi  Tæåïi cäng viãn, cáy xanh quaíng træåìng 0,5 - 11 lêt/m2 diãûn têch  Næåïc duìng trong khu xæí lyï: Âãø tênh toaïn så bäü coï thãø choün tè lãû 5 - 10% cäng suáút cuía traûm xæí lyï (trë säú nhoí duìng cho cäng suáút låïn hån 20.000 m3 /ngaìy). Læåüng næåïc naìy duìng cho nhu cáöu kyî thuáût cuía traûm, phuû thuäüc vaìo tæìng loaûi cäng trçnh: bãø làõng 1,5 - 3%, bãø loüc 3 - 5%, bãø tiãúp xuïc 8 - 10%.  Næåïc chæîa chaïy: Læu læåüng næåïc, säú âaïm chaïy âäöng thåìi, aïp læûc næåïc âãø chæîa chaïy cho mäüt âiãøm dán cæ phuû thuäüc vaìo qui mä dán säú, säú táöng cao, báûc chëu læía vaì maûng âæåìng äúng næåïc chæîa chaïy âaî qui âënh trong Tiãu chuáøn Thiãút kãú 20 TCN-33-85. Baíng 3.5: Tiãu chuáøn næåïc chæîa chaïy cho caïc khu dán cæ âä thë theo säú âaïm chaïy âäöng thåìi Säú dán Säú âaïm Læu læåüng cho mäüt âaïm chaïy (l/s) (x 1000 chaïy Nhaì 2 táöng tråí xuäúng, Nhaì häùn håüp Nhaì 3 táöng tråí ngæåìi) âäöng thåìi våïi báûc chëu læía caïc táöng lãn I, II, III IV, V khäng phuû thuäüc khäng phuû thuäüc báûc chëu læía báûc chëu læía âãún 5 1 5 5 10 10 25 2 10 10 15 15 50 2 15 20 20 25 100 3 20 25 30 35 200 3 20 - 30 40 300 3 - - 40 55 400 3 - - 50 70 500 3 - - 60 80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 36
 4. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.4. Sæí duûng næåïc cho saín xuáút Tiãu chuáøn cáúp næåïc cäng nghiãûp phaíi âæåüc xaïc âënh trãn cå såí dáy chuyãön cäng nghãû cuía xê nghãûp do cå quan thiãút kãú hay quaín lyï cáúp. Tiãu chuáøn cáúp næåïc cäng nghiãûp âæåüc tênh theo âån vë saín pháøm. Cuìng mäüt loaûi xê nghiãûp nhæng do dáy chuyãön cäng nghãû vaì trang thiãút bë khaïc nhau, læåüng næåïc duìng cho nhu cáöu saín xuáút coï thãø chãnh lãûch nhau. Baíng sau nãu vê duû vãö tiãu chuáøn næåïc duìng cho saín xuáút. Baíng 3.6: Tiãu chuáøn duìng næåïc trong caïc nhaì maïy cäng nghiãûp Caïc loaûi næåïc Âån vë âo Tiãu chuáøn Chuï duìng næåïc thêch (m3/âån vë âo)  Næåïc laìm laûnh trong nhaì maïy nhiãût âiãûn 1000 KW/h 160 - 400 Trë säú nhoí duìng cho  Næåïc cáúp näöi håi nhaì maïy nhiãût âiãûn 1000 KW/h 3-5 cäng suáút  Næåïc laìm nguäüi âäüng cå âäút trong 1 HP/h 0,015 - 0,04 nhiãût âiãûn  Næåïc khai thaïc than 1 táún than 0,2 - 0,5 låïn  Næåïc laìm giaìu than 1 táún than 0,3 - 0,7  Næåïc váûn chuyãøn than theo maïng 1 táún than 1,5 - 3 Bäø sung cho hãû thäúng  Næåïc laìm nguäüi loì luyãûn gang 1 táún gang 24 - 42 tuáön hoaìn  Næåïc laìm nguäüi loì Maïc-tanh 1 táún theïp 13 - 43  Næåïc cho xæåíng caïn äúng 1 táún 9 - 25  Næåïc cho xæåíng âuïc theïp 1 táún 6 - 20  Næåïc âãø xáy caïc loaûi gaûch 1000 viãn 0,09 - 0,21  Næåïc ræía soíi âãø âäø bã-täng 1 m3 1 - 1,5  Næåïc ræía caïc âãø âäø bã-täng 1 m3 1,2 - 1,5  Næåïc phuûc vuû âãø âäø 1 m3 bã-täng 1 m3 2,2 - 3,0  Næåïc âãø saín xuáút caïc loaûi gaûch 1000 viãn 0,7 - 1,0  Næåïc âãø saín xuáút ngoïi 1000 viãn 0,8 - 1,2  Næåïc cáúp cho cäng nghiãûp âëa phæång: træåìng håüp åí phán taïn vaì khäng tênh cuû thãø âæåüc, cho pheïp láúy bàòng 5 - 10% (theo TCXD-33-68) læåüng næåïc àn uäúng vaì sinh hoaût trong ngaìy duìng næåïc täúi âa cuía âiãøm dán cæ. Baíng 3.7: Tiãu chuáøn duìng næåïc cho nhu cáöu àn uäúng vaì sinh hoaût cuía cäng nhán saín xuáút taûi caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp Loaûi phán xæåíng Tiãu chuáøn Hãû säú khäng (l/ngæåìi.ca) âiãöu hoìa giåì (Kg)  Phán xæåíng noïng toía nhiãût låïn hån 20 KCalo -m2 /h 35 2,5  Phán xæåíng khaïc 25 3,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 37
 5. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chuï: Læåüng næåïc tàõm cho cäng nhán sau giåì laìm viãûc laì: - 40 lêt/ngæåìi laìm viãûc åí phán xæåíng bçnh thæåìng - 60 lêt/ngæåìi laìm viãûc åí phán xæåíng noïng Læåüng næåïc tàõm cuía cäng nhán sau giåì laìm viãûc tênh theo kêp âäöng nháút våïi tiãu chuáøn 40 ngæåìi mäüt voìi tàõm 500 l/h våïi thåìi gian tàõm 45 phuït. 3.2. LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CÄNG SUÁÚT TRAÛM CÁÚP NÆÅÏC 3.2.1. Læu læåüng cáúp næåïc cho khu dán cæ Læu læåüng cáön cho khu dán cæ xaïc âënh theo cäng thæïc: q tb .N q .N Q max . ngd  K ngd . max  t (m3/ngâ) (3-1) 1000 1000 Q max . ngd Q max . h  K h . max (m3/h) (3-2) 24 Q .1000 Q max . s  max . h (l/s) (3-3) 3600 trong âoï: Qmax ngâ, Qmax h, Qmax s - læu læåüng tênh toaïn låïn nháút ngaìy, giåì, giáy; qtb - tiãu chuáøn duìng næåïc trung bçnh (l/ngæåìi.ngaìy) - theo baíng tra; qt - tiãu chuáøn duìng næåïc tênh toaïn ngaìy duìng næåïc låïn nháút (l/ngæåìi.ngaìy); Kngâ max, Kh max - hãû säú khäng âiãöu hoìa låïn nháút theo ngaìy, giåì; Læu læåüng ngaìy duìng næåïc låïn nháút åí âáy K ngâ max  vaì Læu læåüng ngaìy duìng næåïc trung bçnh Læu læåüng giåì duìng næåïc låïn nháút K h max  Læu læåüng giåì duìng næåïc trung bçnh 3.2.2. Læu læåüng næåïc cho tæåïi âæåìng, tæåïi cáy Xaïc âënh theo cäng thæïc: Q tngâ  10.q t .Ft (m3/ngaìy) (3-4) q t . ngâ Q t .h  (m3/h) (3-5) T trong âoï: qt - tiãu chuáøn næåïc tæåïi âæåìng, tæåïi cáy (l/m2.ngaìy); Ft - diãûn têch cáön tæåïi (ha); Qt.ngâ - læåüng næåïc tæåïi trong 1ngaìy âãm (m3/ngaìy); T - thåìi gian tæåïi trong 1 ngaìy âãm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 38
 6. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thäng thæåìng, âæåìng phäú âæåüc tæåïi vaìo khoaíng 8 giåì saïng âãún 16 giåì; tæåïi cäng viãn, cáy xanh, thaím coí tæì 5 - 8 giåì saïng vaì 16 - 19 giåì haìng ngaìy. 3.2.3. Læu læåüng næåïc cho sinh hoaût cuía cäng nhán khi laìm viãûc åí nhaì maïy Xaïc âënh theo cäng thæïc: q N  qlN 2 Q shngâ  n 1 CN (m3/ngaìy) (3-6) 1000 q N  q lN 4 Q shca  n 3 CN (m3/ca) (3-7) 1000 Q CN Q sh. h  shca CN (m3/ca) (3-8) T0 trong âoï: Q shngâ ; Q shca ; Q sh. h - læu læåüng næåïc sinh hoaût cuía cäng nhán trong 1 ngaìy âãm, CN CN CN 1 ca vaì 1 giåì; qn, ql - tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cuía cäng nhán phán xæåíng noïng vaì laûnh (l/ngæåìi.ca); N1, N2 - säú cäng nhán phán xæåíng noïng vaì laûnh cuía nhaì maïy (ngæåìi); N3, N4 - säú cäng nhán phán xæåíng noïng vaì laûnh trong tæìng ca (ngæåìi); T0 - säú giåì laìm viãûc trong 1 ca (giåì). 3.2.4. Læu læåüng næåïc tàõm cuía cäng nhán khi laìm viãûc åí xê nghiãûp Xaïc âënh theo cäng thæïc: 60 N n  40 N l Q CN  (m3/giåì) (3-9) 1000 ta Q CN gâ  Q CN .C tan ta (m3/ngaìy) (3-10) trong âoï: Q CN ; Q CNngâ - læu læåüng næåïc tàõm cuía cäng nhán trong 1 ca vaì 1 ngaìy âãm; ta ta . (qui âënh tàõm 45 phuït sau khi tan ca) 60, 40 - tiãu chuáøn næåïc tàõm cuía 1 cäng nhán trong 1 láön tàõm trong phán xæåíng noïng vaì bçnh thæåìng (l/ngæåìi); Nn, Nl - säú cäng nhán tàõm trong caïc phán xæåíng noïng vaì bçnh thæåìng (ngæåìi); C - säú ca laìm viãûc trong xê nghiãûp trong 1 ngaìy âãm (ca). 3.2.5. Læu læåüng næåïc saín xuáút Tuìy theo loaûi hçnh vaì tênh cháút cuía saín xuáút, læu læåüng næåïc âæåüc xaïc âënh theo cå såí cäng suáút hoàûc säú læåüng saín pháøm cuía nhaì maïy, xê nghiãûp trong 1 ngaìy âãm vaì tiãu chuáøn duìng næåïc (xem baíng 2.7). Sæí duûng cäng thæïc Q sx .ngâ Q sx .h  (m3/h) (3-11) T trong âoï: Qsx h, Qsx ngâ - læu læåüng næåïc saín xuáút theo giåì vaì ngaìy (m3/ngaìy); T - thåìi gian saín xuáút cuía nhaì maïy, xê nghiãûp (giåì) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 39
 7. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2.6. Cäng suáút cáúp næåïc Âäúi våïi 1 âä thë, khu cäng nghiãûp, cäng suáút nhaì maïy cáúp næåïc tênh theo: Q  (a.Q sh  Q t  Q sh  Q CN  Q sx ).b.c CN t (m3/ngaìy) (3-12) trong âoï: Q sh , Q t , Q sh , Q CN , Q sx - læu læåüng næåïc sinh hoaût cuía khu dán cæ; læåüng næåïc CN t tæåïi âæåìng, tæåïi cáy, næåïc sinh hoaût, tàõm cuía cäng nhán, næåïc saín xuáút cuía nhaì maïy (m3/ngaìy) a - hãû säú tàng cæåìng do coï caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp nhoí vaì tiãøu thuí cäng vaì caïc dëch vuû khaïc xen keî trong khu væûc; a = 1,1 b - hãû säú roì rè, våïi hãû thäúng måïi b = 1,1 - 1,15; hãû thäúng cuî b = 1,2 - 1,35 c - hãû säú bäø sung cho caïc hoaût âäüng traûm cáúp næåïc (ræía caïc bãø làõng, loüc, ...); c = 1,05 - 1,1. Hãû thäúng caìng nhoí, hãû säú c caìng låïn 3.2.7. Âiãöu tra læu læåüng næåïc tiãu thuû Âãø thuáûn låüi cho viãûc tênh toaïn nhu cáöu sæí duûng næåïc mäüt khu væûc naìo âoï, ngæåìi ta thæåìng laìm baíng âiãöu tra theo máùu nhæ sau: Baíng 3.8: Máùu âiãöu tra læu læåüng næåïc tiãu thuû Tãn thaình phäú, khu væûc: ____________________ Ngaìy âiãöu tra: ____________________ Giåì Khu dán cæ Khu saín xuáút Tiãu thuû khaïc Roì rè Täøng cäüng m3 % m3 % m3 % m3 m3 % 0-1 1-2 2-3 ... ... 21 - 22 22 - 23 23 - 24 Täøng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 40
 8. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kãút quaí naìy phaíi âæåüc xæí lyï täøng håüp vaì veî thaình biãøu âäö duìng næåïc nhæ sau: %Q Læåüng tiãu thuû theo giåì Læåüng tiãu thuû trung bçnh giåì 60 50 Khoaíng båm (Max - Min) 40 30 20 10 0 2 4 6 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 giåì Hçnh 5.3: Daûng biãøu âäö duìng næåïc trong 1 ngaìy âãm cho 1 âä thë, khu væûc Thæûc tãú, caïc tênh toaïn noïi trãn thæåìng âæåüc aïp duûng trong âiãöu kiãûn coï kinh phê vaì coï dæû aïn cáúp næåïc cho caïc vuìng näng thän trong hoaìn caính âæåüc cäng nghiãûp hoïa tæìng bæåïc (âiãöu naìy âang thaình khuynh hæåïng: chuyãøn caïc nhaì maïy, cå xæåíng saín xuáút ra vuìng ngoaûi ä, caïc vuìng näng thän vaì tæì âoï dáön dáön hçnh thaình caïc cuûm dán cæ chung quanh hoàûc caïc thë tráún). Âäúi våïi caïc vuìng näng thän xa, näng thän sáu thç viãûc âiãöu tra coï thãø âån giaín hån, dæûa vaìo säú dán, qui mä saín xuáút vaì nguäön næåïc kãút håüp våïi viãûc täø chæïc tiãúp cáûn våïi ngæåìi dán thç ngæåìi caïn bäü cäng thän coï thãø hçnh thaình mäüt chæång trçnh hoàûc dæû aïn cáúp næåïc loaûi nhoí vaì væìa cho cæ dán näng thän. Mäüt dæû aïn cáúp næåïc thæåìng phuûc vuû cho caïc cäüng âäöng cæ dán nhæng váùn coï thãø phaït sinh máu thuáùn khi coï sæû tranh daình vãö quyãön sæí duûng næåïc trong caïc nhoïm cæ dán khaïc nhau, nháút laì trong âiãöu kiãûn nguäön næåïc bë haûn chãú. Coï nhiãöu caïch tiãúp cáûn ngæåìi dán näng thän khaïc nhau âãø âiãöu tra nhu cáöu duìng næåïc. Kinh nghiãûm cho tháúy, khäng nãn sæí duûng mäüt phæång phaïp duy nháút âãø thu tháûp thäng tin tæì nhiãöu nguäön khaïc nhau. Mäùi phæång phaïp âiãöu tra âãöu coï æu vaì khuyãút âiãøm riãng cuía noï. Tuìy âäúi tæåüng cáön nghiãn cæïu maì xaïc âënh phæång phaïp thêch håüp. Mäüt säú phæång phaïp sau thæåìng âæåüc aïp duûng hiãûn nay:  Baíng cáu hoíi (Questionaire)  Phoíng váún træûc tiãúp (Direct Interview)  Quan saït (Observation)  Thaío luáûn nhoïm (Group discussion)  ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 41
 9. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baíng 3.9: So saïnh æu khuyãút âiãøm mäüt säú phæång phaïp âiãöu tra BAÍNG CÁU HOÍI ÆU ÂIÃØM NHÆÅÜC ÂIÃØM  Gåíi âæåüc nhiãöu ngæåìi  Khoï ra cáu hoíi hay, dãù hiãøu, ngàõn goün  Khäng täún keïm vaì traïnh aïp læûc tám lyï  Ngæåìi traí låìi coï thãø dáúu tãn  Cáu traí låìi coï thãø khäng nghiãm tuïc  Ngæåìi traí låìi coï cå häüi tæû do yï kiãún  Khäng håüp våïi ngæåìi muì chæî  Dãù toïm læåüc caïc sæû kiãûn nháûn âæåüc  Máút thåìi gian thu häöi cáu hoíi  Dãù sæía âäøi cho phuì håüp PHOÍNG VÁÚN TRÆÛC TIÃÚP ÆU ÂIÃØM NHÆÅÜC ÂIÃØM  Coï thãø duìng cho ngæåìi muì chæî  Täún thåìi gian vaì tiãön baûc  Ngæåìi phoíng váún linh hoaût trong hoíi  Cáön kyî nàng phoíng váún âaïp våïi tæìng caï nhán  Khäng tiãúp xuïc âæåüc nhiãöu ngæåìi  Thu tháûp nhæîng thäng tin âàûc biãût  Tãn ngæåìi traí låìi khäng âæåüc giæî kên  Giuïp saïng toí nhæîng âiãöu hiãøu láöm  Coï thãø coï âënh kiãún QUAN SAÏT ÆU ÂIÃØM NHÆÅÜC ÂIÃØM  Ghi nháûn âæåüc nhæîng âàûc âiãøm thãø lyï,  Chuí quan caïc haình vi khäng låìi  Täún thåìi gian vaì tiãön baûc  Coï thãø thàm doì phaín æïng  Cáön kyî nàng thaình thaûo  Linh hoaût  Khäng biãút âiãöu ngæåìi dán suy nghé  Toaìn diãûn  Chè coï thãø bao gäöm 1 säú âäúi tæåüng  Coï thãù thu âæåüc dæî liãûu báút thæåìng  Khoï ghi nháûn kãút quaí THAÍO LUÁÛN NHOÏM ÆU ÂIÃØM NHÆÅÜC ÂIÃØM  Khêch lãû tinh tháön cäüng âäöng  Khäng giæî kên danh tênh  Taûo mäúi giao tiãúp nhiãöu chiãöu  Báút låüi khi coï sæû chia reî cäüng âäöng  Coï âuí thåìi gian thaío luáûn sáu vaì laìm roî  Dãù laûc âãö, âi xa troüng tám nhæîng traí låìi haìm häö  Khoï theo doîi kyî  Coï phaín häöi tæïc thåìi vãö nhæîng thäng  Caïc nhoïm âäöng quan âiãøm coï thãø låüi tin måïi duûng leìo laïi 1 säú quan âiãøm naìo âoï Nguäön: Dale Duane, Trung tám Giaïo duûc Quäúc tãú, Âaûi hoüc Massachusettes, Hoa kyì, 1978 Dæåïi âáy laì mäüt máùu phoíng váún âiãöu tra, ngæåìi caïn bäü näng thän coï thãø âiãöu chènh khi aïp duûng cho phuì håüp våïi hoaìn caính âëa phæång. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 42
 10. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BAÍNG PHOÍNG VÁÚN SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC ÅÍ HÄÜ GIA ÂÇNH NÄNG THÄN --- oOo --- Giåì/ Ngaìy phoíng váún: ________________________________ Âëa âiãøm: ___________________________________________ Tãn ngæåìi phoíng váún: ________________________________ Tãn ngæåìi âaûi diãûn gia âçnh: ___________________________ Phiãúu phoíng váún säú: __________________________________ 1. Thäng tin vãö gia âçnh:  Säú ngæåìi trong gia âçnh: ________ trong âoï: Säú nam: ______, Säú næî: _______  Säú ngæåìi dæåïi 14 tuäøi: __________ ; Säú lao âäüng trong gia âçnh:___________  Nguäön thu nháûp chênh : _____________________________________________  Nguäön thu nháûp phuû: _______________________________________________ 2. Nåi láúy næåïc: [ ] Mæa [ ] Ao häö [ ] Säng suäúi [ ] Kãnh mæång [ ] Giãúng ngáöm [ ] Næåïc voìi [ ] Khaïc, kãø ra: ____________________ 3. Phæång tiãûn chæïa næåïc: [ ] Lu, chum [ ] Can, chai [ ] Bãø xáy [ ] Bäön chæïa nhæûa/kim loaûi [ ] Khaïc, kãø ra: ________________________________________________________ 4. Liãût kã viãûc sæí duûng næåïc tæì caïc nguäön næåïc khaïc nhau: Muûc âêch Nguäön næåïc * duìng næåïc Mæa Ao häö Säng Giãúng Voìi Khaïc Uäúng Náúu àn Tàõm Giàût aïo quáön Vãû sinh Lau ræía nhaì Ræía cheïn baït Khaïc ** (*) Lêt: Nãúu biãút læåüng duìng trung bçnh/ngaìy; Âaïnh dáúu X nãúu khäng roî læåüng (**) Kãø ra caïc muûc âêch duìng næåïc khaïc, nãúu coï. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 43
 11. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Thäng tin vãö láúy næåïc:  Ai laì ngæåìi thæåìng xuyãn âi láúy næåïc cho gia âçnh? ____________________  Mäùi ngaìy máút bao láu cho viãûc láúy næåïc? Muìa khä ______; Muìa mæa:_____  Caïc khoï khàn trong viãûc láúy næåïc? ____________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________  Gia âçnh coï nhaì vãû sinh riãng khäng? [ ] Coï; [ ] Khäng Nãúu khäng, âi vãû sinh åí âáu? __________________________________________ Nåi âi vãû sinh caïch nguäön næåïc bao xa? _________________________________ 6. Xæí lyï vaì sæí duûng næåïc:  Anh (chë) coï quan tám âãún cháút læåüng næåïc? [ ] Coï ; [ ] Khäng  Nãúu coï, anh (chë) nháûn xeït nguäön næåïc âang sæí duûng nhæ thãú naìo ?_______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Anh (chë) âaïnh giaï cháút læåüng næåïc dæûa vaìo âáu? ______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Caïc phæång phaïp xæí lyï næåïc taûi nhaì: [ ] Làõng pheìn [ ] Bãø làõng [ ] Bãø loüc nhanh/cháûm [ ] Náúu chên [ ] Khaïc, kãø ra: _______________________________________________________  Trong gia âçnh, trong 2 - 3 nàm gáön âáy coï gàûp caïc dëch bãûnh xaíy ra khäng ? [ ] Coï ; [ ] Khäng. Nãúu coï, kãø tãn dëch bãûnh: [ ] Tiãu chaíy [ ] Dëch taí [ ] Thæång haìn [ ] Kiãút lyñ [ ] Säút reït [ ] Säút xuáút huyãút [ ] Gheí ngæïa [ ] Saïn laîi [ ] Khaïc, kãø ra: _____________________________________________________  Anh (chë) coï haìi loìng vãö nguäön næåïc âang duìng khäng ? [ ] Coï; [ ] Khäng  Anh (chë) coï thoía maîn vãö caïch xæí lyï næåïc duìng hiãûn nay?[ ] Coï; [ ] Khäng  Anh (chë) coï muäún nhæîng caíi thiãûn gç vãö viãûc sæí duûng nguäön næåïc (nhæ xáy dæûng thãm caïc cäng trçnh cáúp næåïc, giaï næåïc, caïch phán phäúi næåïc, ...)? ___ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________  Caïc âãö xuáút riãng cuía gia âçnh? ______________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 44
 12. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BAÍNG KIÃØM TRA ÂIÃÖU KIÃÛN VÃÛ SINH LIÃN QUAN ÂÃÚN VIÃÛC CÁÚP NÆÅÏC (máùu cuía Lloyd vaì Helmer, 1991, trêch dáùn båíi Jan Davis vaì Robert Lambert, 1997) 1. Giãúng âaìo (läù khoan) duìng båm tay Coï Khäng  Coï nhaì vãû sinh trong voìng 10 m cuía giãúng âaìo? [ ] [ ]  Nhaì vãû sinh cao hån miãûng giãúng? [ ] [ ]  Coï báút kyì nguäön ä nhiãùm naìo trong voìng 10 cuía giãúng? [ ] [ ]  Coï mäüt haìng raìo så quanh giãúng? [ ] [ ]  Coï xáy bãû baío vãû xi-màng êt nháút 1 m bao quanh giãúng? [ ] [ ]  Coï vuîng næåïc âoüng naìo quanh giãúng khäng? [ ] [ ]  Maïng tiãu næåïc coï bë våî hoàûc nhiãùm báøn? [ ] [ ]  Coï báút kyì ao vuîng naìo quanh giãúng khäng? [ ] [ ]  Bãû baìo vãû quanh giãúng coï bë næït våî khäng? [ ] [ ]  Båm tay coï bë roì rè chäø näúi khäng? [ ] [ ]  Coï gç nhiãùm báøn trãn miãûng giãúng khäng? [ ] [ ]  Dæåïi nãön giãúng 3 m âæåüc bët kên khäng? [ ] [ ]  Båm tay coï bë næït våî chäø naìo khäng? [ ] [ ] ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Mæïc ruíi ro (täøng säú cáu traí låïi "Coï" ) [ ] 2. Giãúng âaìo läü thiãn (giãúng khåi) Tæång tæû nhæ pháön 1 nhæng thay caïc cáu hoíi vãö båm tay bàòng caïc cáu hoíi vãö caïch thæïc láúy næåïc. Vê duû: Coï Khäng  Ngæåìi dán duìng dáy thæìng vaì gaìu âãø muïc næåïc? [ ] [ ]  Dáy vaì gaìu coï bë nhiãùm báøn? [ ] [ ]  Quanh giãúng coï thaình vaì nãön baío vãû khäng? [ ] [ ]  Næåïc láúy lãn âãø khåi (khäng âáûy) khi chæa duìng? [ ] [ ] 3. Giãúng khoan våïi maïy båm âiãûn Duìng caïc cáu hoíi vãö liãn quan âãún viãûc láúy næåïc bàòng båm âiãûn vaì tçnh traûng vãû sinh cuía nhaì (traûm) båm. Vê duû: Coï Khäng  Coï nhaì vãû sinh trong voìng 50 m cuía giãúng? [ ] [ ]  Coï nguäön gáy ä nhiãùm naìo quanh giãúng trong voìng 50 m? [ ] [ ]  Coï raìo så quanh nhaì âãø båm khäng? [ ] [ ]  Nãön nhaì (traûm) båm coï bë næït våî khäng? [ ] [ ] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 45
 13. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Nãön nhaì (traûm) båm coï bë âoüng næåïc khäng? [ ] [ ]  Coï sæû roì rè næåïc taûi âiãøm näúi tæì giãúng âãún nhaì (traûm) båm? [ ] [ ] 4. Suäúi láúy næåïc coï cäng trçnh baío vãû Coï Khäng  Nguäön suäúi láúy næåïc màût coï bë nhiãùm báøn? [ ] [ ]  Thaình dáùn næåïc hoàûc âiãøm thu næåïc coï bë næït våî? [ ] [ ]  Nãúu coï nàõp kiãøm tra, noï coï bë våî hoàûc lãûch vë trê? [ ] [ ]  Thiãúu læåïi chàûn åí äúng chaíy traìn hoàûc äúng bë báøn? [ ] [ ]  Quanh nguäön suäúi coï raìo så laûi khäng? [ ] [ ]  Chäù âaìo måí räüng loìng suäúi coï ngàn caïch khäng? [ ] [ ]  Coï nhaì vãû sinh naìo phêa trãn doìng chaíy khäng? [ ] [ ]  Coï nguäön ä nhiãùm naìo trãn doìng chaíy khäng? [ ] [ ]  Coï næåïc âoüng vuîng taûi âiãøm thu næåïc? [ ] [ ]  Coï âæåìng traìn åí chäù láúy næåïc? [ ] [ ] 5. Clo hoïa vaì viãûc cáúp næåïc bàòng äúng Coï Khäng  Coï sæû roì rè naìo trãn âæåíng äúng khäng? [ ] [ ]  Coï sæû roì rè naìo åí caïc van láúy næåïc khäng? [ ] [ ]  Coï vuîng næåïc âoüng naìo åí caïc häüp van khäng? [ ] [ ]  Coï caïc nàõp thuìng giaím aïp naìo naìo bë máút hoàûc næït khäng? [ ] [ ]  Coï âæåìng äúng caïch dæåïi 10m laì häú tiãu, âæåìng cäúng khäng? [ ] [ ]  Coï sæû nuït våî naìo åí thaình hoàûc maïi caïc bãø chæïa næåïc khäng? [ ] [ ]  Coï bëû máút hoàûc næït åí nàõp kiãøm tra bãø chæïa næåïc khäng? [ ] [ ]  Coï dæ læåüng clo tæû do nhoí hån 0,2 mg/l åí caïc voìi khäng? [ ] [ ] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC 46
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2