intTypePromotion=1

Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
583
lượt xem
177
download

Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/20003 của Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; • Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; • Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; • Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18/09/2007 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

 1. Dù ¸n ®Çu t C«ng tr×nh: trô së lµm viÖc trung t©m khoa häc x· héi & nh©n v¨n nghÖ an néi dung cña Dù ¸n ®Çu t ThuyÕt minh • Chñ ®Çu t vµ ®Þa chØ liªn l¹c • C¨n cø ph¸p lý vµ c¬ së lËp B¸o c¸o Kinh tÕ – Kü thuËt • Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t • §Þa ®iÓm x©y dùng • H×nh thøc, néi dung vµ qui m« ®Çu t • C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt • Phßng chèng ch¸y næ vµ b¶o vÖ m«i trêng • Tæng møc ®Çu t vµ nguån vèn • HiÖu qu¶ cña dù ¸n • Tæ chøc thùc hiÖn • KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ thuyÕt minh dù ¸n ®Çu t 1
 2. I-/ Chñ ®Çu t - §Þa chØ liªn l¹c * Chñ ®Çu t :Trung T©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an * §Þa chØ liªn l¹c :45 NguyÔn thÞ Minh Khai – TP Vinh – NghÖ An * §iÖn tho¹i : II-/ C¸c c¨n cø ph¸p lý vµ c¬ së ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t Dù ¸n X©y dùng Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®îc lËp trªn c¬ së: • C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/20003 cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; • C¨n cø v¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ngµy 14/08/2007 cña Bé x©y dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2005/N§-CP ngµy 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 104/2007/Q§-UBND ngµy 18/09/2007 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng vµ lùa chän nhµ thÇu trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An; • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; • C¨n cø Th«ng t sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø HÖ thèng c¸c Tiªu chuÈn, quy chuÈn vÒ x©y dùng; • C¨n cø QuyÕt ®Þnh /Q§.UBND-CN ngµy th¸ng n¨m 2008 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc cho phÐp lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An; III-/ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t 2
 3. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khoa häc x· héi - nh©n v¨n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lý luËn vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®óc rót tõ thùc tiÔn ngµy cµng cã vai trß quan träng. Gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chØ riªng khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ cha ®ñ. C¸c vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc tæng thÓ, quy ho¹ch tæng thÓ, ph¸t triÓn ®éng lùc, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, x©y dùng c¬ chÕ, c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, tæ chøc bé m¸y, ®µo t¹o nguån nh©n lùc... lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®ßi hái ph¶i cã c¸ch nh×n vµ gi¶i quyÕt ë tÇm chiÕn lîc tõ nhiÒu ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ tõ c¸ch nh×n vµ gi¶i quyÕt ë tÇm chiÕn lîc tõ nhiÒu ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ, x· héi lµ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m vµ phøc t¹p cÇn ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch hµi hoµ. Cung cÊp luËn cø khoa häc vµ thùc tiÔn cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn sù nghiÖp nµy cã sù ®ãng gãp quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña ho¹t ®éng nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ KHXH & NV. NghÖ An lµ mét tØnh ®Êt réng, ngêi ®«ng, cã bÒ dµy v¨n ho¸, lÞch sö. Lµ tØnh cã vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ kh¸ thuËn lîi, cã lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ x· héi, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c tØnh trong khu vùc B¾c Trung Bé víi hai cùc t¨ng trëng cña ®Êt níc lµ Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh, víi c¸c níc trong khu vùc. Tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng vµ cã u thÕ lín trong vïng kh«ng chØ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn mét ngµnh n«ng nghiÖp toµn diÖn mµ cßn lµ tiÒn ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng vÒ c«ng nghiÖp, dÞch vô. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña NghÖ An trong nh÷ng n¨m qua cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng, lîi thÕ ®ã. MÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, nhng nh÷ng nghÞch lý xuÊt hiÖn trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë NghÖ An cÇn ®îc quan t©m nghiªn cøu lµ: - Sù l·nh ®¹o qu¶n lý cña tØnh cã nhiÒu n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ ®i ®Çu trong viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi, nhng c¸c chØ tiªu thu nhËp, chØ tiªu xuÊt khÈu b×nh qu©n ®Çu ngêi vµ nhiÒu chØ tiªu vµ chÊt lîng cuéc sèng cña ngêi d©n cßn thÊp so víi c¸c tØnh trong khu vùc vµ c¶ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch cha m¹nh, tû träng GDP vµ tû träng lao ®éng trong c«ng nghiÖp thÊp vµ sö dông chËm, søc Ðp b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i cã chiÒu híng gia t¨ng. 3
 4. Cã thÓ nãi, trong nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh ®ãng gãp cha t¬ng xøng víi vai trß vèn cã cña khoa häc - x· héi - nh©n v¨n vµ lý luËn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc quan t©m vµ triÓn khai nghiªn cøu khoa häc x· héi - nh©n v¨n vµ lý luËn tØnh ®· ®îc chó träng. Mét sè ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi khoa hoc - x· héi & nh©n v¨n ®· ®îc tæ chøc thùc hiÖn. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· gãp phÇn lµm c¨n cø cho tØnh uû vµ UBND tØnh trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh. §iÓn h×nh nh c¸c ®Ò tµi: X©y dùng ph- ¬ng ¸n tæ chøc gi¶i quyÕt viÖc lµm g¾n liÒn víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho lao ®éng; C¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an ninh trËt tù, an ninh trËt tù, an toµn x· héi n«ng th«n NghÖ An, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ng©n s¸ch x·, X©y dùng v¨n ho¸ lµng x·, phßng chèng tÖ n¹n ma tuý trong thanh thiÕu niªn vµ hoc sinh ë NghÖ An. §Æc biÖt lµ trong n¨m 1996-2000, c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ®· tËp trung nghiªn cøu lµm s¸ng tá b¶n s¾c con ngêi vµ céng ®ång NghÖ An, ®Ò xuÊt hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng vµ ph¸t huy c¸c yÕu tè con ngêi, truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, ph¸t triÓn tiÒm lùc, KHCN, n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh vµ ®Çu t phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh nhµ,... Tuy ®· cã mét sè kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn, nhng so víi yªu cÇu thùc tiÔn th× kÕt qu¶ nghiªn cøu trong lÜnh vùc cha thùc sù ®¸p øng yªu cÇu. Sè lîng ®Ò tµi nghiªn cøu trong lÜnh vùc KHXH & NV chiÕm tû lÖ cßn khiªm tèn so víi c¸c ®Ò tµi khoa häc, c«ng nghÖ, v× thÕ nh÷ng ph¸t hiÖn vµ nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cßn thiÕu vµ yÕu. Nguyªn nh©n lµ: - Thùc lùc ®éi ngò c¸n bé trong lÜnh vùc khoa häc x· héi - nh©n v¨n cña tØnh cha ®îc ph¸t huy ®óng møc, mÆc dï ®éi ngò nh÷ng ngêi lµm viÖc vµ nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc nµy cña tØnh kh«ng Ýt so víi c¸c tØnh trong vïng còng nh c¶ níc. Cã nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã sù quan t©m cha thùc sù ®óng møc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh còng nh qu¶n lý khoa häc ®èi víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò thuéc khoa häc x· héi - nh©n v¨n, nªn cha tËp hîp ®îc ®«ng ®¶o lùc lîng nµy vµ cha cã nh÷ng ®Þnh híng x¸c ®Þnh cho nh÷ng nghiªn cøu cña hä phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. TØnh NghÖ An cha cã mét ®¬n vÞ ®Çu mèi ho¹t ®éng ®ñ tÇm vµ d søc ®Ó tËp hîp lùc lîng vµ tæ chøc nghiªn cøu cÊp Trung ¬ng nh ViÖn Khoa 4
 5. häc X· héi ViÖt Nam vµ mét sè Ph©n viÖn trùc thuéc (ViÖn khoa häc x· héi vïng Nam Bé, ViÖn khoa häc x· héi vïng duyªn h¶i miÒn Trung vµ T©y nguyªn), ë c¸c trêng §¹i häc nh §¹i häc An Giang, §¹i häc HuÕ... c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu cÊp tØnh chØ cã hai ®¬n vÞ lµ trung t©m khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n H¶i phßng (trùc thuéc Së KHCN Phßng) vµ ViÖn nghiªn cøu khoa häc x· héi TP Hå ChÝ Minh ( trùc thuéc UBND TP HCM) §Æc bÞªt lµ vïng B¾c Trung Bé cha cã mét c¬ quan nµo chuyªn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò KHXH & NV cña vïng còng nh c¸c ®Þa ph¬ng trong vïng. Tõ nhËn thøc vµ thùc tiÔn nãi trªn, tØnh uû ®· cã chñ tr¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh ®· x¸c ®Þnh viÖc x©y dùng vµ thµnh lËp Trung t©m khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n NghÖ An lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô thuéc ®Ò ¸n "X©y dùng thµnh phè Vinh trë thµnh mét trung t©m khoa häc - C«ng nghÖ vïng B¾c Trung Bé ( QuyÕt ®Þnh sè 71/2006/Q§-UBND ngµy 28/07/2006). Trong ®Ò ¸n ghi râ "X©y dùng, thµnh lËp Trung t©m Khoa häc, x· héi Nh©n v¨n phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi" Néi dung chÝnh cña ®Ò ¸n " Thµnh lËp trung t©m Khoa häc x· héi Nh©n v¨n NghÖ An" lµ nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y tuyÓn dông c¸n bé ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu, x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, h¹ tÇng ( trô së lµm viÖc, trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt...) Yªu cÇu ®Ò ¸n mang tÝnh kh¶ thi, sím ®îc phª duyÖt vµ tæ chøc triÓn khai. X©y dùng vµ ph¸t triÓn Trung t©m khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An ®ñ n¨ng lùc KHCN ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. IV-/ §Þa ®iÓm x©y dùng a- VÞ trÝ C«ng tr×nh n»m trªn tuyÕn §êng Lý Tù Träng , Phêng Hµ Huy TËp, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An. b- §iÒu kiÖn kü thuËt h¹ tÇng - §iÖn: lÊy tõ nguån ®iÖn cña thµnh phè 5
 6. - CÊp níc sinh ho¹t: Sö dông hÖ thèng cÊp níc chung cña thµnh phè. - Tho¸t níc ma, níc bÈn: theo hÖ thèng tho¸t níc cña thµnh phè ; - Giao th«ng: C¸c vÞ trÝ x©y dùng n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng. - Th«ng tin liªn l¹c: §· cã m¹ng §iÖn tho¹i, Fax, Internet, c- §iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh Cã mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh cã t¶i träng t¬ng ®èi lín nªn can khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt theo ®óng quy ph¹m x©y dùng. d- §iÒu khÝ hËu c«ng tr×nh Khu ®Êt x©y dùng ë trong khu vùc khÝ hËu nãng, Èm, chÞu ¶nh hëng giã mïa ®iÓn h×nh cña B¾c MiÒn Trung: - Mïa hÌ n¾ng, nãng, bÞ chi phèi bëi giã Lµo, ®é Èm cao; nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m 23,7°C, NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi: 41,1°C; ®é Èm trung b×nh: 80% (mïa giã Lµo vµo kho¶ng 54%-55%) - Mïa ®«ng thêng bÞ ¶nh hëng bëi ma phïn, giã §«ng - B¾c, trêi rÐt; NhiÖt ®é thÊp nhÊt: 4°C . Mïa ma b·o thêng xuÊt hiÖn trong c¸c th¸ng 7, 8, 9, 10, 11 víi tÇn suÊt cao vµ cêng ®é m¹nh (Lîng ma trung b×nh 1900 mm/ n¨m; b·o m¹nh cÊp 12, giËt trªn cÊp 12) e- VËt liÖu x©y dùng: C«ng tr×nh n»m ë trung t©m thµnh phè Vinh lµ khu vùc mµ viÖc cung cÊp vËt liÖu rÊt thuËn lîi c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i. V-/ Môc tiªu Dù ¸n, h×nh thøc vµ quy m« ®Çu t A- Môc tiªu Dù ¸n: X©y dùng trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. 6
 7. B- H×nh thøc ®Çu t : X©y dùng míi C- Quy m« ®Çu t vµ gi¶i ph¸p kü thuËt: DiÖn tÝch x©y dùng bao gåm: Nhµ lµm viÖc cã diÖn tÝch sµn: 2800m2; Gara ®Ó xe diÖn tÝch sµn 30m2, cæng têng rµo 140m. R·nh tho¸t níc 90m. S©n bª t«ng 625m H¹ng môc Quy m« Gi¶i ph¸p kü thuËt - Nhµ lµm Tæng diÖn Gi¶i ph¸p kiÕn tróc viÖc tÝch x©y - MÆt b»ng nhµ ®îc thiÕt kÕ theo d¹ng ch÷ dùng: 2800m nhËt gåm 7 gian, kÝch thíc phßng ®iÓn sµn; Nhµ 7 h×nh (6.6x3,9)m; bíc cét 3,9m; hµnh lang tÇng réng 1,8m. ChiÒu cao tÇng 1 lµ 3,6m; ChiÒu cao tÇng 2 lµ 3,6m, chiÒu cao nÒn 0,75m. M¸i lîp t«n mµu xanh dµy 0.47mm, xµ gå t«n dËp C80x40x4.5mm Hoµn thiÖn: NÒn, sµn l¸t g¹ch Granit 50x50x1cm. Tr¸t têng VXM-M50, tr¸t trÇn VXM-M75, l¨n s¬n mµu tr¾ng, kÕt hîp s¬n mµu Cafe sÉm. Cöa ®i, cöa sæ b»ng Pan« gç kÝnh, khu«n ®¬n gç xoay. Hoa s¾t cöa sæ b»ng thÐp vu«ng 12x12. BËc cÊp, bËc cÇu thang mµi Granito, lan can hµnh lang x©y têng kÕt hîp s¾t hép 50x100. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu - Mãng cäc BTCT M300, Bª t«ng lãt mãng: BT ®¸ 4x6 M50 #. Mãng têng x©y ®¸ héc VXM-M50; - PhÇn th©n dïng gi¶i ph¸p cét, dÇm, sµn ®æ BTCT-M300, ®¸ 1x2 toµn khèi, kÕt hîp v¸ch cøng BTCT chÞu lùc, têng thu håi m¸i x©y g¹ch rçng M75 V÷a XM M50#. - ThÐp dïng cho c«ng tr×nh : +ThÐp AII:(10
 8. Rs = 2250 kg/cm2. Gi¶i ph¸p kü thuËt ®iÖn - Nguån ®iÖn: Sö dông nguån ®iÖn hiÖn ®· cã. - D©y dÉn ®i ngÇm trong têng, trÇn, chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn Neon cã chôp, ®Ìn Neon b¸nh xe, th«ng giã b»ng qu¹t trÇn Vinawin, Cã ®iÒu hoµ 12.000 BTU trong mét sè phßng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c cña liªn doanh cã chÊt l¬ng cao. - PhÇn chèng sÐt: Kim thu sÐt φ16; L=0.9mm, d©y dÉn sÐt φ10; d©y tiÕp ®Þa φ14; cäc tiÕp ®Þa s¾t gãc L60x60x6 dµi 2.5m. - Têng rµo Têng rµo bao - Gi¶i ph¸p kiÕn tróc: quanh 3 phÝa Têng x©y b»ng g¹ch ®Æc, cao 2.2m, quÐt dµi 373.5m v«i mµu tr¾ng, trªn cã d©y thÐp gai cao 0.6m. - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu: Mãng x©y ®¸ héc M50. Toµn bé têng rµo cã gi»ng bª t«ng cèt thÐp. - ThÐp dïng cho c«ng tr×nh : + ThÐp AI : (φ
 9. KÕt luËn: C¸c h¹ng môc nªu trªn lµ hîp lý vÒ mäi mÆt VI. HÖ thèng quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông : + C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kiÕn tróc : o TCXDVN 276 : 2003 C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ. o TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ. o TCVN 5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ sëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 4474 : 1987 Tho¸t níc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 4513 : 1988 CÊp níc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCXD 16 : 1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông. o TCXD 29 : 1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. o TCXD 25 : 1991 §Æt ®êng d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCXD 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. + C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kÕt cÊu : 9
 10. o TCVN 2737 : 1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. TiÓu chuÈn thiÕt kÕ . o TCVN 356 : 2005 KÕt cÊu BTCT. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 5573 : 1991 KÕt cÊu g¹ch ®¸. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 5575 : 1991 KÕt cÊu thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. VII. Gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ vµ b¶o vÖ m«i trêng 1. Gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu dïng ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña Trô së lµm viÖc Trung t©m khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Òu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu dÔ ch¸y. §©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ bªn trong c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn thùc hiÖn ®ång thêi c¸c gi¶i ph¸p sau: • TÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu ®îc bè trÝ c¸c b×nh bät ch÷a ch¸y t¹i c¸c vÞ trÝ thuËn lîi, dÔ thÊy; • TÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu ®îc bè trÝ c¸c b¶ng hiÖu, tiªu lÖnh theo quy ®Þnh; Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y tæng thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch: • §Æt c¸c bÓ níc ch÷a ch¸y ë c¸c vÞ trÝ thÝch hîp; • §Æt c¸c häng ch÷a ch¸y á vÞ trÝ thÝch hîp, dÔ thÊy; • ThiÕt kÕ c¸c ®êng èng dÉn níc ®Õn c¸c häng ch÷a ch¸y tõ bÓ ch÷a ch¸y; • Bè trÝ c¸c b¶ng hiÖu, tiªu lÖnh theo quy ®Þnh; 10
 11. • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Thµnh; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho tËp thÓ c¸n bé cña Trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho ngêi d©n xung quanh Trung t©m ; 2. Gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i trêng C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p sau: • C¸c chÊt th¶i h÷u c¬ cña ngêi vµ ®éng vËt ®îc xö lý b»ng bÓ tù ho¹i tríc khi ch¶y vµo nguån níc ngÇm; • Trêng hîp v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng thÓ cho vµo bÓ tù ho¹i th× cÇn ®µo hè ®Ó ch«n; • Víi nh÷ng r¸c th¶i kh«ng thÓ xö lý b»ng bÓ tù ho¹i th× ®èt; • §Æt c¸c thïng r¸c ë nh÷ng n¬i c«ng céng; • Thêng xuyªn quÐt dän, lµm vÖ sinh; • Trång nhiÒu c©y xanh ®Ó h¹n chÕ tiÕng ån lan ra xung quanh, c¶i t¹o m«i trêng trong s¹ch; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho tËp thÓ c¸n bé cña Trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho ngêi d©n xung quanh Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n; 11
 12. ViIi- Tæng møc ®Çu t vµ nguån vèn A-/ TÝnh to¸n tæng vèn ®Çu t: Kh¸i to¸n (cã hå s¬ kh¸i to¸n kÌm theo) dùa theo hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së do C«ng ty TNHH t vÊn x©y dùng T©y §« ®Ó tÝnh theo th«ng b¸o gi¸ th¸ng 9/2008: Tæng møc ®Çu t :14.668.277.000,0 ®ång (Mêi bèn tû, s¸u tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i b¶y ngh×n ®ång) Bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng :12.098.937.000,0 ®ång - Chi phÝ kh¸c: 1.235.860.000,0 ®ång - Dù phßng: 1.333.480.000,0 ®ång B-/ Nguån vèn: Vèn ®Çu t x©y dùng lÊy tõ nguån: Vèn hç trî cña tØnh NghÖ an; Ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t hµng n¨m Huy ®éng c¸c nguån hîp ph¸p kh¸c; Ix. HiÖu qu¶ ®Çu t §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n NghÖ an sÏ mang l¹i c¸c lîi Ých sau: X©y dùng vµ ph¸t triÓn Trung t©m khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An ®ñ n¨ng lùc KHCN ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. x. Tæ chøc thùc hiÖn 12
 13. 1. TiÕn ®é thùc hiÖn: - LËp vµ tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t trong Quý 4 n¨m 2008. - ThiÕt kÕ c¸c h¹ng môc trong 40 ngµy. - Tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¨p vµ x©y dung c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (®îc ph©n thµnh c¸c gãi thÇu) trong 480 ngµy. 2. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: - Chñ ®Çu t ký hîp ®ång thuª ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc vµ chøc n¨ng qu¶n lý dù ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3. Ph¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n- íc. Xi. KÕt luËn- KiÕn nghÞ X©y dùng trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Ó n©ng cao quy m«, n¨ng lùc phôc vô lµ viÖc lµm xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tiÔn vµ còng ®· héi ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý cÇn thiÕt. Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n kÝnh mong c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan gióp ®ì ®¬n vÞ lËp vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t. V× ®©y lµ c¬ së ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c quy ®inh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng./. Chñ ®Çu t ®¬n vÞ lËp dù ¸n Trung t©m khxh & nv C«ng ty TNHH t vÊn & x©y dùngt©y ®« Tp vinh – nghÖ an Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc 13
 14. NguyÔn b¸ c¬ng NguyÔn quèc hång 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2