intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

605
lượt xem
179
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/20003 của Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; • Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; • Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; • Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18/09/2007 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án đầu tư: Công trình trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

 1. Dù ¸n ®Çu t C«ng tr×nh: trô së lµm viÖc trung t©m khoa häc x· héi & nh©n v¨n nghÖ an néi dung cña Dù ¸n ®Çu t ThuyÕt minh • Chñ ®Çu t vµ ®Þa chØ liªn l¹c • C¨n cø ph¸p lý vµ c¬ së lËp B¸o c¸o Kinh tÕ – Kü thuËt • Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t • §Þa ®iÓm x©y dùng • H×nh thøc, néi dung vµ qui m« ®Çu t • C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt • Phßng chèng ch¸y næ vµ b¶o vÖ m«i trêng • Tæng møc ®Çu t vµ nguån vèn • HiÖu qu¶ cña dù ¸n • Tæ chøc thùc hiÖn • KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ thuyÕt minh dù ¸n ®Çu t 1
 2. I-/ Chñ ®Çu t - §Þa chØ liªn l¹c * Chñ ®Çu t :Trung T©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an * §Þa chØ liªn l¹c :45 NguyÔn thÞ Minh Khai – TP Vinh – NghÖ An * §iÖn tho¹i : II-/ C¸c c¨n cø ph¸p lý vµ c¬ së ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t Dù ¸n X©y dùng Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®îc lËp trªn c¬ së: • C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/20003 cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; • C¨n cø v¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ngµy 14/08/2007 cña Bé x©y dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2005/N§-CP ngµy 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 104/2007/Q§-UBND ngµy 18/09/2007 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng vµ lùa chän nhµ thÇu trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An; • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; • C¨n cø Th«ng t sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; • C¨n cø HÖ thèng c¸c Tiªu chuÈn, quy chuÈn vÒ x©y dùng; • C¨n cø QuyÕt ®Þnh /Q§.UBND-CN ngµy th¸ng n¨m 2008 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc cho phÐp lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An; III-/ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t 2
 3. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khoa häc x· héi - nh©n v¨n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng lý luËn vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®óc rót tõ thùc tiÔn ngµy cµng cã vai trß quan träng. Gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chØ riªng khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ cha ®ñ. C¸c vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc tæng thÓ, quy ho¹ch tæng thÓ, ph¸t triÓn ®éng lùc, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, x©y dùng c¬ chÕ, c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, tæ chøc bé m¸y, ®µo t¹o nguån nh©n lùc... lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®ßi hái ph¶i cã c¸ch nh×n vµ gi¶i quyÕt ë tÇm chiÕn lîc tõ nhiÒu ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ tõ c¸ch nh×n vµ gi¶i quyÕt ë tÇm chiÕn lîc tõ nhiÒu ph¬ng diÖn, ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ, x· héi lµ vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m vµ phøc t¹p cÇn ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch hµi hoµ. Cung cÊp luËn cø khoa häc vµ thùc tiÔn cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn sù nghiÖp nµy cã sù ®ãng gãp quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña ho¹t ®éng nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ KHXH & NV. NghÖ An lµ mét tØnh ®Êt réng, ngêi ®«ng, cã bÒ dµy v¨n ho¸, lÞch sö. Lµ tØnh cã vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ kh¸ thuËn lîi, cã lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ x· héi, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c tØnh trong khu vùc B¾c Trung Bé víi hai cùc t¨ng trëng cña ®Êt níc lµ Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh, víi c¸c níc trong khu vùc. Tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng vµ cã u thÕ lín trong vïng kh«ng chØ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn mét ngµnh n«ng nghiÖp toµn diÖn mµ cßn lµ tiÒn ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng vÒ c«ng nghiÖp, dÞch vô. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña NghÖ An trong nh÷ng n¨m qua cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng, lîi thÕ ®ã. MÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, nhng nh÷ng nghÞch lý xuÊt hiÖn trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë NghÖ An cÇn ®îc quan t©m nghiªn cøu lµ: - Sù l·nh ®¹o qu¶n lý cña tØnh cã nhiÒu n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ ®i ®Çu trong viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi, nhng c¸c chØ tiªu thu nhËp, chØ tiªu xuÊt khÈu b×nh qu©n ®Çu ngêi vµ nhiÒu chØ tiªu vµ chÊt lîng cuéc sèng cña ngêi d©n cßn thÊp so víi c¸c tØnh trong khu vùc vµ c¶ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch cha m¹nh, tû träng GDP vµ tû träng lao ®éng trong c«ng nghiÖp thÊp vµ sö dông chËm, søc Ðp b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i cã chiÒu híng gia t¨ng. 3
 4. Cã thÓ nãi, trong nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh ®ãng gãp cha t¬ng xøng víi vai trß vèn cã cña khoa häc - x· héi - nh©n v¨n vµ lý luËn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc quan t©m vµ triÓn khai nghiªn cøu khoa häc x· héi - nh©n v¨n vµ lý luËn tØnh ®· ®îc chó träng. Mét sè ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi khoa hoc - x· héi & nh©n v¨n ®· ®îc tæ chøc thùc hiÖn. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· gãp phÇn lµm c¨n cø cho tØnh uû vµ UBND tØnh trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh. §iÓn h×nh nh c¸c ®Ò tµi: X©y dùng ph- ¬ng ¸n tæ chøc gi¶i quyÕt viÖc lµm g¾n liÒn víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho lao ®éng; C¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an ninh trËt tù, an ninh trËt tù, an toµn x· héi n«ng th«n NghÖ An, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ng©n s¸ch x·, X©y dùng v¨n ho¸ lµng x·, phßng chèng tÖ n¹n ma tuý trong thanh thiÕu niªn vµ hoc sinh ë NghÖ An. §Æc biÖt lµ trong n¨m 1996-2000, c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ®· tËp trung nghiªn cøu lµm s¸ng tá b¶n s¾c con ngêi vµ céng ®ång NghÖ An, ®Ò xuÊt hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng vµ ph¸t huy c¸c yÕu tè con ngêi, truyÒn thèng v¨n ho¸, lÞch sö, ph¸t triÓn tiÒm lùc, KHCN, n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh vµ ®Çu t phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh nhµ,... Tuy ®· cã mét sè kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn, nhng so víi yªu cÇu thùc tiÔn th× kÕt qu¶ nghiªn cøu trong lÜnh vùc cha thùc sù ®¸p øng yªu cÇu. Sè lîng ®Ò tµi nghiªn cøu trong lÜnh vùc KHXH & NV chiÕm tû lÖ cßn khiªm tèn so víi c¸c ®Ò tµi khoa häc, c«ng nghÖ, v× thÕ nh÷ng ph¸t hiÖn vµ nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cßn thiÕu vµ yÕu. Nguyªn nh©n lµ: - Thùc lùc ®éi ngò c¸n bé trong lÜnh vùc khoa häc x· héi - nh©n v¨n cña tØnh cha ®îc ph¸t huy ®óng møc, mÆc dï ®éi ngò nh÷ng ngêi lµm viÖc vµ nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc nµy cña tØnh kh«ng Ýt so víi c¸c tØnh trong vïng còng nh c¶ níc. Cã nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã sù quan t©m cha thùc sù ®óng møc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh còng nh qu¶n lý khoa häc ®èi víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò thuéc khoa häc x· héi - nh©n v¨n, nªn cha tËp hîp ®îc ®«ng ®¶o lùc lîng nµy vµ cha cã nh÷ng ®Þnh híng x¸c ®Þnh cho nh÷ng nghiªn cøu cña hä phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. TØnh NghÖ An cha cã mét ®¬n vÞ ®Çu mèi ho¹t ®éng ®ñ tÇm vµ d søc ®Ó tËp hîp lùc lîng vµ tæ chøc nghiªn cøu cÊp Trung ¬ng nh ViÖn Khoa 4
 5. häc X· héi ViÖt Nam vµ mét sè Ph©n viÖn trùc thuéc (ViÖn khoa häc x· héi vïng Nam Bé, ViÖn khoa häc x· héi vïng duyªn h¶i miÒn Trung vµ T©y nguyªn), ë c¸c trêng §¹i häc nh §¹i häc An Giang, §¹i häc HuÕ... c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu cÊp tØnh chØ cã hai ®¬n vÞ lµ trung t©m khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n H¶i phßng (trùc thuéc Së KHCN Phßng) vµ ViÖn nghiªn cøu khoa häc x· héi TP Hå ChÝ Minh ( trùc thuéc UBND TP HCM) §Æc bÞªt lµ vïng B¾c Trung Bé cha cã mét c¬ quan nµo chuyªn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò KHXH & NV cña vïng còng nh c¸c ®Þa ph¬ng trong vïng. Tõ nhËn thøc vµ thùc tiÔn nãi trªn, tØnh uû ®· cã chñ tr¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh ®· x¸c ®Þnh viÖc x©y dùng vµ thµnh lËp Trung t©m khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n NghÖ An lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô thuéc ®Ò ¸n "X©y dùng thµnh phè Vinh trë thµnh mét trung t©m khoa häc - C«ng nghÖ vïng B¾c Trung Bé ( QuyÕt ®Þnh sè 71/2006/Q§-UBND ngµy 28/07/2006). Trong ®Ò ¸n ghi râ "X©y dùng, thµnh lËp Trung t©m Khoa häc, x· héi Nh©n v¨n phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi" Néi dung chÝnh cña ®Ò ¸n " Thµnh lËp trung t©m Khoa häc x· héi Nh©n v¨n NghÖ An" lµ nghiªn cøu chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y tuyÓn dông c¸n bé ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu, x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, h¹ tÇng ( trô së lµm viÖc, trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt...) Yªu cÇu ®Ò ¸n mang tÝnh kh¶ thi, sím ®îc phª duyÖt vµ tæ chøc triÓn khai. X©y dùng vµ ph¸t triÓn Trung t©m khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An ®ñ n¨ng lùc KHCN ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. IV-/ §Þa ®iÓm x©y dùng a- VÞ trÝ C«ng tr×nh n»m trªn tuyÕn §êng Lý Tù Träng , Phêng Hµ Huy TËp, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An. b- §iÒu kiÖn kü thuËt h¹ tÇng - §iÖn: lÊy tõ nguån ®iÖn cña thµnh phè 5
 6. - CÊp níc sinh ho¹t: Sö dông hÖ thèng cÊp níc chung cña thµnh phè. - Tho¸t níc ma, níc bÈn: theo hÖ thèng tho¸t níc cña thµnh phè ; - Giao th«ng: C¸c vÞ trÝ x©y dùng n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi vÒ giao th«ng. - Th«ng tin liªn l¹c: §· cã m¹ng §iÖn tho¹i, Fax, Internet, c- §iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh Cã mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh cã t¶i träng t¬ng ®èi lín nªn can khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt theo ®óng quy ph¹m x©y dùng. d- §iÒu khÝ hËu c«ng tr×nh Khu ®Êt x©y dùng ë trong khu vùc khÝ hËu nãng, Èm, chÞu ¶nh hëng giã mïa ®iÓn h×nh cña B¾c MiÒn Trung: - Mïa hÌ n¾ng, nãng, bÞ chi phèi bëi giã Lµo, ®é Èm cao; nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m 23,7°C, NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi: 41,1°C; ®é Èm trung b×nh: 80% (mïa giã Lµo vµo kho¶ng 54%-55%) - Mïa ®«ng thêng bÞ ¶nh hëng bëi ma phïn, giã §«ng - B¾c, trêi rÐt; NhiÖt ®é thÊp nhÊt: 4°C . Mïa ma b·o thêng xuÊt hiÖn trong c¸c th¸ng 7, 8, 9, 10, 11 víi tÇn suÊt cao vµ cêng ®é m¹nh (Lîng ma trung b×nh 1900 mm/ n¨m; b·o m¹nh cÊp 12, giËt trªn cÊp 12) e- VËt liÖu x©y dùng: C«ng tr×nh n»m ë trung t©m thµnh phè Vinh lµ khu vùc mµ viÖc cung cÊp vËt liÖu rÊt thuËn lîi c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i. V-/ Môc tiªu Dù ¸n, h×nh thøc vµ quy m« ®Çu t A- Môc tiªu Dù ¸n: X©y dùng trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. 6
 7. B- H×nh thøc ®Çu t : X©y dùng míi C- Quy m« ®Çu t vµ gi¶i ph¸p kü thuËt: DiÖn tÝch x©y dùng bao gåm: Nhµ lµm viÖc cã diÖn tÝch sµn: 2800m2; Gara ®Ó xe diÖn tÝch sµn 30m2, cæng têng rµo 140m. R·nh tho¸t níc 90m. S©n bª t«ng 625m H¹ng môc Quy m« Gi¶i ph¸p kü thuËt - Nhµ lµm Tæng diÖn Gi¶i ph¸p kiÕn tróc viÖc tÝch x©y - MÆt b»ng nhµ ®îc thiÕt kÕ theo d¹ng ch÷ dùng: 2800m nhËt gåm 7 gian, kÝch thíc phßng ®iÓn sµn; Nhµ 7 h×nh (6.6x3,9)m; bíc cét 3,9m; hµnh lang tÇng réng 1,8m. ChiÒu cao tÇng 1 lµ 3,6m; ChiÒu cao tÇng 2 lµ 3,6m, chiÒu cao nÒn 0,75m. M¸i lîp t«n mµu xanh dµy 0.47mm, xµ gå t«n dËp C80x40x4.5mm Hoµn thiÖn: NÒn, sµn l¸t g¹ch Granit 50x50x1cm. Tr¸t têng VXM-M50, tr¸t trÇn VXM-M75, l¨n s¬n mµu tr¾ng, kÕt hîp s¬n mµu Cafe sÉm. Cöa ®i, cöa sæ b»ng Pan« gç kÝnh, khu«n ®¬n gç xoay. Hoa s¾t cöa sæ b»ng thÐp vu«ng 12x12. BËc cÊp, bËc cÇu thang mµi Granito, lan can hµnh lang x©y têng kÕt hîp s¾t hép 50x100. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu - Mãng cäc BTCT M300, Bª t«ng lãt mãng: BT ®¸ 4x6 M50 #. Mãng têng x©y ®¸ héc VXM-M50; - PhÇn th©n dïng gi¶i ph¸p cét, dÇm, sµn ®æ BTCT-M300, ®¸ 1x2 toµn khèi, kÕt hîp v¸ch cøng BTCT chÞu lùc, têng thu håi m¸i x©y g¹ch rçng M75 V÷a XM M50#. - ThÐp dïng cho c«ng tr×nh : +ThÐp AII:(10
 8. Rs = 2250 kg/cm2. Gi¶i ph¸p kü thuËt ®iÖn - Nguån ®iÖn: Sö dông nguån ®iÖn hiÖn ®· cã. - D©y dÉn ®i ngÇm trong têng, trÇn, chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn Neon cã chôp, ®Ìn Neon b¸nh xe, th«ng giã b»ng qu¹t trÇn Vinawin, Cã ®iÒu hoµ 12.000 BTU trong mét sè phßng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c cña liªn doanh cã chÊt l¬ng cao. - PhÇn chèng sÐt: Kim thu sÐt φ16; L=0.9mm, d©y dÉn sÐt φ10; d©y tiÕp ®Þa φ14; cäc tiÕp ®Þa s¾t gãc L60x60x6 dµi 2.5m. - Têng rµo Têng rµo bao - Gi¶i ph¸p kiÕn tróc: quanh 3 phÝa Têng x©y b»ng g¹ch ®Æc, cao 2.2m, quÐt dµi 373.5m v«i mµu tr¾ng, trªn cã d©y thÐp gai cao 0.6m. - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu: Mãng x©y ®¸ héc M50. Toµn bé têng rµo cã gi»ng bª t«ng cèt thÐp. - ThÐp dïng cho c«ng tr×nh : + ThÐp AI : (φ
 9. KÕt luËn: C¸c h¹ng môc nªu trªn lµ hîp lý vÒ mäi mÆt VI. HÖ thèng quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông : + C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kiÕn tróc : o TCXDVN 276 : 2003 C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ. o TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ. o TCVN 5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ sëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 4474 : 1987 Tho¸t níc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 4513 : 1988 CÊp níc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCXD 16 : 1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông. o TCXD 29 : 1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. o TCXD 25 : 1991 §Æt ®êng d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCXD 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. + C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kÕt cÊu : 9
 10. o TCVN 2737 : 1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. TiÓu chuÈn thiÕt kÕ . o TCVN 356 : 2005 KÕt cÊu BTCT. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 5573 : 1991 KÕt cÊu g¹ch ®¸. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. o TCVN 5575 : 1991 KÕt cÊu thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. VII. Gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ vµ b¶o vÖ m«i trêng 1. Gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y næ TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu dïng ®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña Trô së lµm viÖc Trung t©m khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Òu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu dÔ ch¸y. §©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ bªn trong c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn thùc hiÖn ®ång thêi c¸c gi¶i ph¸p sau: • TÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu ®îc bè trÝ c¸c b×nh bät ch÷a ch¸y t¹i c¸c vÞ trÝ thuËn lîi, dÔ thÊy; • TÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu ®îc bè trÝ c¸c b¶ng hiÖu, tiªu lÖnh theo quy ®Þnh; Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y tæng thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch: • §Æt c¸c bÓ níc ch÷a ch¸y ë c¸c vÞ trÝ thÝch hîp; • §Æt c¸c häng ch÷a ch¸y á vÞ trÝ thÝch hîp, dÔ thÊy; • ThiÕt kÕ c¸c ®êng èng dÉn níc ®Õn c¸c häng ch÷a ch¸y tõ bÓ ch÷a ch¸y; • Bè trÝ c¸c b¶ng hiÖu, tiªu lÖnh theo quy ®Þnh; 10
 11. • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Thµnh; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho tËp thÓ c¸n bé cña Trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc phßng chèng ch¸y næ cho ngêi d©n xung quanh Trung t©m ; 2. Gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i trêng C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p sau: • C¸c chÊt th¶i h÷u c¬ cña ngêi vµ ®éng vËt ®îc xö lý b»ng bÓ tù ho¹i tríc khi ch¶y vµo nguån níc ngÇm; • Trêng hîp v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng thÓ cho vµo bÓ tù ho¹i th× cÇn ®µo hè ®Ó ch«n; • Víi nh÷ng r¸c th¶i kh«ng thÓ xö lý b»ng bÓ tù ho¹i th× ®èt; • §Æt c¸c thïng r¸c ë nh÷ng n¬i c«ng céng; • Thêng xuyªn quÐt dän, lµm vÖ sinh; • Trång nhiÒu c©y xanh ®Ó h¹n chÕ tiÕng ån lan ra xung quanh, c¶i t¹o m«i trêng trong s¹ch; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho tËp thÓ c¸n bé cña Trung t©m; • Thêng xuyªn tuyªn truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cho ngêi d©n xung quanh Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n; 11
 12. ViIi- Tæng møc ®Çu t vµ nguån vèn A-/ TÝnh to¸n tæng vèn ®Çu t: Kh¸i to¸n (cã hå s¬ kh¸i to¸n kÌm theo) dùa theo hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së do C«ng ty TNHH t vÊn x©y dùng T©y §« ®Ó tÝnh theo th«ng b¸o gi¸ th¸ng 9/2008: Tæng møc ®Çu t :14.668.277.000,0 ®ång (Mêi bèn tû, s¸u tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu, hai tr¨m b¶y m¬i b¶y ngh×n ®ång) Bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng :12.098.937.000,0 ®ång - Chi phÝ kh¸c: 1.235.860.000,0 ®ång - Dù phßng: 1.333.480.000,0 ®ång B-/ Nguån vèn: Vèn ®Çu t x©y dùng lÊy tõ nguån: Vèn hç trî cña tØnh NghÖ an; Ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t hµng n¨m Huy ®éng c¸c nguån hîp ph¸p kh¸c; Ix. HiÖu qu¶ ®Çu t §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh Trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n NghÖ an sÏ mang l¹i c¸c lîi Ých sau: X©y dùng vµ ph¸t triÓn Trung t©m khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n tØnh NghÖ An ®ñ n¨ng lùc KHCN ®Ó nghiªn cøu, tæng kÕt khoa häc thùc tiÔn vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ së khoa häc thuéc lÜnh vùc KHXH & NV phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh Trung t©m Kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ x©y dùng Thµnh phè Vinh thµnh trung t©m kinh tÕ - X· héi vïng B¾c Trung Bé nãi riªng. x. Tæ chøc thùc hiÖn 12
 13. 1. TiÕn ®é thùc hiÖn: - LËp vµ tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t trong Quý 4 n¨m 2008. - ThiÕt kÕ c¸c h¹ng môc trong 40 ngµy. - Tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¨p vµ x©y dung c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (®îc ph©n thµnh c¸c gãi thÇu) trong 480 ngµy. 2. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: - Chñ ®Çu t ký hîp ®ång thuª ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc vµ chøc n¨ng qu¶n lý dù ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3. Ph¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n- íc. Xi. KÕt luËn- KiÕn nghÞ X©y dùng trô së lµm viÖc Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n NghÖ an ®Ó n©ng cao quy m«, n¨ng lùc phôc vô lµ viÖc lµm xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tiÔn vµ còng ®· héi ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý cÇn thiÕt. Trung t©m Khoa häc x· héi & nh©n v¨n kÝnh mong c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan gióp ®ì ®¬n vÞ lËp vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t. V× ®©y lµ c¬ së ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c quy ®inh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng./. Chñ ®Çu t ®¬n vÞ lËp dù ¸n Trung t©m khxh & nv C«ng ty TNHH t vÊn & x©y dùngt©y ®« Tp vinh – nghÖ an Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc 13
 14. NguyÔn b¸ c¬ng NguyÔn quèc hång 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2