Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 51 Đa dạng của lớp thú

Chia sẻ: Võ Mạnh Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
99
lượt xem
5
download

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 51 Đa dạng của lớp thú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tt) CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học xong bài này học sinh cần: + Nêu được đặc điểm cơ bản của bộ móng guốc và phân biệt được bộ guốc chẵn, bộ guốc lẽ. + Nêu được đặc điểm bộ linh trưởng, phân biệt các đại diện của bộ linh trưởng. + Nêu được vai trò của lớp thú. + Nêu được đặc điểm chung của lớp thú....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 51 Đa dạng của lớp thú

  1. ̀ TUÂN: 28 ́ TIÊT : 52 BAI 51: ĐA DANG CUA LỚP THÚ (tt) ̀ ̣ ̉ CAC BỘ MONG GUÔC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG ́ ́ ́ ̣ I/ MUC TIÊU: 1. Kiên thức: ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ - Hoc xong bai nay hoc sinh cân: + Nêu được đăc điêm cơ ban cua bộ mong guôc và phân biêt được ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̣ bộ guôc chăn, bộ guôc le. ́ ̃ ́ ̃ + Nêu được đăc điêm bộ linh trưởng, phân biêt cac đai diên cua bộ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ linh trưởng. + Nêu được vai trò cua lớp thu. ̉ ́ + Nêu được đăc điêm chung cua lớp thu. ̣ ̉ ̉ ́ 2. Kĩ năng: - Ren kĩ năng quan sat, so sanh, hoat đông nhom. ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ 3. Thai đô: - Giao duc hoc sinh có ý thức bao vệ và yêu quý đông vât ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ II/ ĐỒ DUNG DAY - HOC:• ̀ ̣ ̣ - Chuân bị cua GV: ̉ ̉ + Kẻ bang trang 167 vao phiêu hoc tâp. ̉ ̀ ́ ̣ ̣ + Tranh phong to chân cua lợn, bo, tê giac, ngựa. ́ ̉ ̀ ́ -Chuân bị cua HS : ̉ ̉ +Kẻ bang trang 167 vao vở bai tâp. ̉ ̀ ̀ ̣ III/ PHƯƠNG PHAP DAY - HOC: ́ ̣ ̣ ́ ́ - Vân đap. ̉ ̣ ́ ̀ ̀ - Thao luân nhom – tim toi.
  2. ́ ̉ ̃ ̣ - Quan sat tranh anh mâu vât. ̣ ̣ ̣ ̣ IV/ HOAT ĐÔNG DAY – HOC: 1/ Ôn đinh lớp ( 1 phut ): ̉ ̣ ́ 2/Kiêm tra bai cũ : ( 4 phut ) ̉ ̀ ́ ̣ ̉ -GV đăt câu hoi cho HS : Caau1: Hãy lựa chọn các điểm của bộ thú ăn thịt trong các đ ặc điểm sau? a. Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. b. Có đủ 3 loại răng: Răng nanh, răng cửa, răng hàm. c. Rình và vồ mồi. d. Ăn tạp. e. Ngón chân có vuốt cong, nhọn sắc, đệm thịt dày. g. Đào hang trong đất. -HS : Trả lời: Các đặc điểm của bộ thú ăn thịt là: B, C, E Câu 2: Răng của bộ Gặm nhấm có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau? a. Răng nanh dài, nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc. b. Các răng đều nhọn. c. Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. d. Cả a và b HS trả lời: Răng của bộ gặm nhấm có đặc điêm: Răng cửa lớn có khoảng trống hàm 3/Bai mới : ̀ Vào bài: Tiếp theo các bộ thú đã học, bài học hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu về thú móng guốc như lợn, hươu, bò, tê giác, ngựa, voi,... Chúng có cơ thể đặc biệt chân được cấu tạo, thích nghi với tập tính di chuyển nhanh. Còn thú Linh trưởng như khỉ, vượn lại có chân thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.
  3. ̣ ̣ ́ Hoat đông 2 ( 10 phut ) Bộ linh trưởng Mục tiêu: Giúp các em so sánh được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú trong bộ linh trưởng, giải tích được sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm leo trèo. ̀ ̣ ̣ GV: Yêu câu HS đoc thông HS :Đoc thông tin II/Bộ linh tin và quan sat hinh 51.4 ́ ̀ quan sat hinh 51.4 và ́ ̀ trưởng : SGK ghi nhớ kiên thức. ́ ̣ ̉ -Đăc điêm: ̣ ̉ GV đăt câu hoi : HS suy nghĩ trả lời: ̀ ̀ +Đi băng ban -Đăc điêm cơ ban cua bộ ̣ ̉ ̉ ̉ -Đăc điêm cơ ban cua ̣ ̉ ̉ ̉ chân. linh trưởng? bộ linh trưởng : +Ban tay,baǹ ̀ ̀ +Đi băng 2 chân. chân có 5 ngon, ́ ́ ngon cai đôi ́ ́ +Ban tay và ban chân ̀ ̀ diên với cac ̣ ́ có 5 ngon. ́ ́ ngon con lai→ ̀ ̣ ́ ́ ́ +Ngon cai đôi diêṇ thich nghi với ́ với cac ngon con lai. ́ ́ ̀ ̣ sự câm năm leò ́ treo ̀ +Thich nghi với câm ́ ̀ năm và leo treo. ́ ̀ ̣ +Ăn tap. -Cho biêt tai sao bộ linh ́ ̣ ̣ +Ăn tap. trưởng leo treo rât gioi? ̀ ́ ̉ -Bộ linh trưởng leo treo gioi là vì chung ̀ ̉ ́ co:́ +2 chi trước: ngon cai ́ ́ đôi diên với cac ngon ́ ̣ ́ ́ con lai→thich nghi với ̀ ̣ ́ sự câm năm nên chung ̀ ́ ́ có thể dễ dang leo treo. ̀ ̀
  4. ́ +2 chi sau: ngon cai ́ không đôi diên với cac ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ngon con lai→ thich ́ nghi với viêc đi lai trên ̣ ̣ ̉ GV: Cho HS thao luân ̣ ̣ ́ măt đât. ́ Cach phân tiêp để phân biêt 3 đai diên ́ ̣ ̣ ̣ ̉ HS : Thao luân nhon ̣ ́ ̣ ̣ biêt 3 đai diêṇ cua bộ linh trưởng băng ̉ ̀ ́ ̀ ̀ cach hoan thanh bang ̉ và cử đai diên 1 nhom cua bộ linh ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ lên điên vao bang→cac trưởng : Chai Khỉ Vượ Khỉ nhom khac bổ sung. ́ ́ mông n ̀ hinh +Có chai mông ngườ lớn, tui má lớn, ́ i đuôi dai→là khỉ ̀ ́ Tui ́ (sông theo đan). ̀ má +Có chai mông Đuôi nho,không có ̉ tui má và ́ đuôi→ là vượn ́ ̀ (sông theo đan ) +Không có chai mông,tuí má và đuôi→ là khỉ hinh người: ̀ + Đười ươi +Tinh tinh +Gôrila ̣ ̣ ́ Hoat đông 3 ( 5 phut ) Đăc điêm chung cua lớp thú ̣ ̉ ̉ Mục tiêu: Giúp HS nắm bắt được đặc điểm của lớp thú.
  5. GV : Yêu câu HS nhớ lai ̀ ̣ ̣ HS tâp trung suy ̣ ̉ III/Đăc điêm kiên thức đã hoc về lớp thú nghĩ ,thao luân ́ ̣ ̉ ̣ chung cua lớp ̉ và trả lời câu hoi: ̉ nhom để nhanh ́ thú: ́ ̀ chong tim ra đaṕ ́ -Thông qua cac đai diên ̣ ̣ +Là đông vât có ̣ ̣ ́ an. xương sông,có tổ ́ ̀ ̣ ̉ tim đăc điêm chung cua ̉ lớp thu? ́ HS Trả lời: chức cao nhât.́ +Có bộ lông mao (Những điêm gợi ý để trinh -Đăc điêm chung ̉ ̀ ̣ ̉ bao phủ cơ thê.̉ ̀ ̣ ̉ bay đăc điêm chung : cua lớp thu: ̉ ́ +Có hiên tượng ̣ thai sinh và nuôi con băng sữa. ̀ -Tổ chức sông ́ +Là đông vât có ̣ ̣ xương sông có tổ ́ +Bộ răng phân chức sông cao nhât. hoa thanh 3 loai : ́ ́ ́ ̀ ̣ -Đẻ con răng cửa, răng +Thai sinh và nuôi nanh, răng ham. ̀ con băng sữa. ̀ +Tim 4 ngăn, bộ -Bộ lông ̃ ́ nao phat triên. ̉ +Có bộ lông mao -Hệ tiêu hoa ́ +Là đông vât ̣ ̣ +Bộ răng phân hoa hăng nhiêt ́ ̀ ̣ -Hệ tuân hoan ̀ ̀ +Tim 4 ngăn. -Hệ thân kinh ̀ +Bộ nao phat triên ̃ ́ ̉ ̣ -Thân nhiêt +Là đông vât hăng ̣ ̣ ̀ ̣ nhiêt. ̣ ̣ ́ Hoat đông 4 ( 5 phut ) Vai trò cua thú ̉ Mục tiêu: Giúp HS nắm được vai trò của lớp thú. ̀ ̣ ̣ GV : Yêu câu HS đoc thông HS:Đoc thông tin IV/ Vai trò cua ̉ tin và trả lời câu hoi: ̉ và ghi nhớ kiên ́ ́ thu: thức sau đó trả -Thú có những vai trò gì ̀  Vai tro: lời : trong đời sông coń +Cung câp thực ́
  6. người? →Vai trò cua thú ̉ ̉ phâm cho con trong đời sông : ́ người.  (Gợi ý cho HS trả lời về 2 măt :măt có lợi ̣ ̣ -Có lợi: +Cung câp sức ́ ́ keo. và măt có hai ) ̣ ̣ +Cung câp thực ́ ̉ phâm cho con +Cung câp dược ́  GV phai liên hệ với ̉ ̣ ́ liêu quy. người( bo, lợn...) ̀ thực tiên ngay sau khi ̃ HS trả lời xong vai trò +Cung câp nguôn +Cung câp ́ ́ ̀ ̣ nguyên liêu san ̉ về măt lợi cua ̣ ̉ dược liêu quý ̣ xuât mĩ nghê. ́ ̣ ́ ̀ ́ thu→nhăm giao duc (sừng, nhung...) ̣ cac em có ý thức ́ ̣ ́ ̀ +Tiêu diêt cac loai +Cung câp nguyên ́ găm nhâm có hai. ̣ ́ ̣ trong viêc bao vệ ̣ ̉ liêu san xuât mĩ ̣ ̉ ́ đông vât quý hiêm. ̣ ̣ ́ ́ +Cung câp vât ̣ nghệ (da, lông..) liêu thí nghiêm. ̣ ̣ ̀ +Dung trong ̣ ́  Biên phap: nghiên cứu khoa +Bao vệ đông vât ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ hoc(chuôt nhăc,́ hoang da.̃ ̣ chuôt lang...) +Xây dựng khu ̣ ́ ̀ +Tiêu diêt cac loai ̉ ̀ ̣ ̣ bao tôn đông vât. găm nhâm có hai ̣ ́ ̣ +Tổ chức chăn ̀ (meo tiêu diêṭ nuôi những loai có ̀ ̣ chuôt,...) giá trị kinh tê. ́ +Thú là môt măc ̣ ́ xich đa dang và ́ ̣ ̉ ̉ đam bao cân băng ̀ hệ sinh thai.́ Về măt có hai thì GV ̣ ̣ -Có hai : ̣ ́ cung câp thêm thông tin thực tế để HS biêt rõ hơn ́ ́ +Cac loai găm ̀ ̣ về măt hai: Tông bộ thú ̣ ̣ ̉ nhâm gây phá hoai ́ ̣ hiên có 4.600 loai trong đó ̣ ̀ mua mang và môt ̀ ̀ ̣ bộ găm nhâm chiêm số ̣ ́ ́ số vât dung trong ̣ ̣ lượng đông nhât là 2.500 ́ nhà dân,… loai.Khả năng phat triên noi ̀ ́ ̉ ̀
  7. ́ ̉ ̣ giông cua chuôt nhanh 1 cach khung khiêp (cụ thể : ́ ̉ ́ 1 đôi chuôt trong 1 năm đẻ ̣ 2-4 lứa,môi lứa đẻ 2-15 ̃ con,tuôi trưởng thanh sinh ̉ ̀ ̣ ̉ duc khoang 1-3 thang) ́ →liên hệ thực tê: giao duc ́ ́ ̣ cho HS phai biêt giữ gin vệ ̉ ́ ̀ sinh,nhà cửa gon gang, sach ̣ ̀ ̣ se…để han chế sự phá hoai ̃ ̣ ̣ ̉ cua chuôt.̣ ̣ ́ ̉ GV đăt tiêp câu hoi : HS suy nghĩ trả lời: -Vây chung ta phai lam gì ̣ ́ ̉ ̀ -Biên phap bao vệ ̣ ́ ̉ để bao vệ và giup thú phat ̉ ́ ́ và giup thú phat ́ ́ ̉ triên? ̉ triên: +Bao vệ đông vât ̉ ̣ ̣ hoang da.̃ +Xây dựng khu ̉ ̀ ̣ ̣ bao tôn đông vât. +Tổ chức chăn nuôi những loai có ̀ giá trị kinh tê. ́ ̉ ́ ́ 4/Cung cô: ( 4 phut ) - GV yêu câu hoc sinh đoc ghi nhớ SGK( Trang 169). ̀ ̣ ̣ -GV Cho bai tâp trăc nghiêm nhỏ để cung cố kiên thức cả lớp: ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ Câu 1. Đăc điểm cơ bản nào giúp nhận biết Bộ Guốc chẵn? a. Tầm vóc to lớn. b. Chân cao, số ngón chân chẵn. c. Đầu ngón chân có hộp sừng bảo vệ ( gọi là guốc).
  8. d. Cả b và c. Câu 2. Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là gì? a. Thích nghi với hoạt động cầm, nắm, leo trèo. b. Bàn tay, bàn chân có 5 ngón; ngón cái đối diện với các ngón còn lại. c. Ăn tạp (ăn thực vật, côn trùng). d. Cả a, b và c. Câu 3. Đặc điểm chung của lớp Thú là gì? a. Tim 4 ngăn, là động vật hằng nhiệt. b. Bộ não phát triển nhất là bán cầu não và tiểu não. c. Có hiện tượng thai sinh, nuôi con bằng sữa. d. Cả a, b, c. -HS Suy nghĩ trả lời nhanh 3 bai tâp. ̀ ̣ 5/Dăn dò :( 1 phut ) ̣ ́ -GV dăn dò HS: về nhà hoc và lam hêt bai tâp trong SGK ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ : đoc muc “ em có biêt? ’’ ̣ ̣ ́ : chuân bị bai mới BAI 52 Thực hanh xem băng hinh ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ về đời sông và tâp tinh cua thú ,HS chuân bị : ́ ̣ ́ ̉ ̉ +Ôn những bai cua lớp thú ̀ ̉ +Băng hinh về nôi dung,tâp tinh cua thu. ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ +Vở ghi chep nôi dung xem băng. ́ ̣ ́ ̣ V/ Rut kinh nghiêm : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  9. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ̣ ́ ̉ NHÂN XET CUA GV ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ̉ ̃ ̀ Quang ngai, ngay 30/03/2013
Đồng bộ tài khoản