intTypePromotion=1

Giáo dục giới tính trẻ 6 - 11

Chia sẻ: Nguyễn Biển | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
250
lượt xem
87
download

Giáo dục giới tính trẻ 6 - 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệua tham khảo về giaos dục giới tính lớp 6 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục giới tính trẻ 6 - 11

 1. EM HIỂU GÌ V Ề CƠ TH Ể MÌN H ? Roberto Roberto
 2. CÂU CHUYỆN CỦA TIN TIN Roberto Roberto
 3. Tin Tin laø moät chuù tinh truøng nhoû Roberto Roberto
 4. • Tin Tin s o á n g ô û n h a ø c u û a Ch u ù B in . . . Tin Tin s o á n g c h u n g v ô ù i 3 0 0 t rie ä u c h u ù t in h t ru ø n g k h a ù c , c h u n g m o ä t n ô i, ô û n h a ø c h u ù Bin . Roberto Roberto
 5. ÔÛ t rö ô ø n g , Tin Tin h o ïc t o a ù n k h o â n g g io û i la é m ñ a â u . Roberto Roberto
 6. N h ö n g Tin Tin la ïi b ô i lo ä i ra á t g io û i. Ba ïn Bim Bim c u õ n g b ô i g io û i la é m ñ a á y ! . Roberto Roberto
 7. OÀ k h o â n g , 3 0 0 t rie ä u b a ïn t in h t ru ø n g k h a ù c c u õ n g b ô i g io û i lu o â n ! Roberto Roberto
 8. Th a à y g ia ù o h o û i Tin Tin "N e á u 3 0 0 t rie ä u b a ïn t in h t ru ø n g c u ø n g t h a m g ia c u o ä c t h i b ô i t h ì b a ïn Tin Tin p h a û i c h ie á n ñ a á u v ô ù i b a o n h ie â u b a ïn ñ e å g ia ø n h ñ ö ô ïc q u a û t rö ù n g ñ e ïp ?" Tin Tin t ra û lô ø i “ Ch ie á n ñ a á u v ô ù i 1 0 b a ïn a ï ! ” . O â i, Tin Tin d ô û q u a ù , k h o â n g b ie á t la ø m t o a ù n g ì c a û . N h ö n g Tin Tin b ô i ra á t la ø nhanh Roberto Roberto
 9. Roberto Roberto
 10. Ch a ú n g b a o la â u s a u , c o ù m o ä t c u o ä c ñ u a t e â n la ø “ Cu o ä c t h i b ô i lô ù n n h a á t ” . Tin Tin m u o á n t h a m g ia t h i b ô i, n e â n n g a ø y n a ø o b a ïn a á y c u õ n g t a ä p lu y e ä n b ô i l o ä i. Ch æ c o ù 1 g ia û i t h ö ô û n g d u y n h a á t t h o â i, ñ o ù la ø m o ä t c a ù i t rö ù n g ra á t ñ e ïp . Ca ù i t rö ù n g ô û t ro n g n g ö ô ø i c u û a Co â Bi . . . . Roberto Roberto
 11. Roberto Roberto
 12. Cu o á i c u ø n g , n g a ø y t h i b ô i ñ a õ ñ e á n . Th a à y g ia ù o ñ ö a c h o m o ã i b a ïn m o ä t c a ù i k ín h b ô i ñ e å ñ e o vaøo m aé t Roberto Roberto
 13. Mo ã i b a ïn ñ e à u ñ ö ô ïc ñ a ù n h s o á thöù töï vaø m ang the o 2 taám b a û n ñ o à ñ e å b ie á t ñ ö ô ø n g ñ i. Roberto Roberto
 14. Ta á m b a û n ñ o à ñ a à u t ie â n c h æ ñ ö ô ø n g ñ i b e â n t ro n g b u ïn g c u û a Ch u ù Bin Roberto Roberto
 15. Ta á m b a û n ñ o à t h ö ù 2 c h æ ñ ö ô ø n g ñ i b e â n t ro n g b u ïn g c u û a Co â Bi Roberto Roberto
 16. To á i h o â m ñ o ù , Ch u ù Bin v a ø Co â Bi n g u û v ô ù i n h a u . Ñ o ù la ø l u ù c c u o ä c ñ u a b a é t ñ a à u , Th a à y g ia ù o h o â t o "Ba é t ñ a à u " ! Roberto Roberto
 17. Tin Tin b ô i h e á t t o á c lö ïc . B a ïn Bu Bu c u õ n g c o á g a é n g b ô i n h a n h . Tin Tin b ô i n h a n h b ô û i v ì c u o ä c s o á n g c u û a b a ïn a á y n h ô ø v a ø o la à n b ô i n a ø y . B u Bu c u õ n g t h e á . Bu Bu ñ a õ ñ u o å i k ò p Tin Tin ro à i. N h a n h l e â n ! Tin Tin c o ø n p h a û i b ô i b a o la â u n ö õ a ? Tin Tin c u õ n g k h o â n g b ie á t . Tin Tin d ô û t o a ù n la é m m a ø . . . N h ö n g b ô i t h ì s o á 1 ! U-ra ! Ye ! Tin Tin Roberto Roberto
 18. Roberto Roberto
 19. Qu a û t rö ù n g ra á t d e ã t h ö ô n g v a ø m e à m m a ïi. Tin Tin t ìm m o ïi c a ù c h ñ e å c h u i v a ø o . . . . Cu o á i c u ø n g , Tin Tin c u õ n g v a ø o ñ ö ô ïc b e â n t ro n g . Roberto Roberto
 20. Va ø s a u ñ o ù , ñ ie à u k y ø d ie ä u ñ a õ x a û y ra . Th a ä t la ø t u y e ä t v ô ø i. Cö ù y n h ö la ø p h e ù p m a ø u c u û a b a ø t ie â n . Tro n g b u ïn g c u û a Co â Bi c o ù c a ù i g ì ñ o ù ñ a n g lô ù n le â n . N o ù lô ù n le â n m a õ i, t o h ô n c a û c a ù i t rö ù n g n ö õ a . Ro à i n o ù c o ø n t o h ô n c a û c a ù i b u ïn g c u û a Co â Bi n ö õ a . Vì t h e á , b u ïn g c u û a c o â Bi p h a û i to the âm ñe å ñuû choã cho n o ù . AØ, v a ä y la ø c o ù 1 e m b e ù Roberto t ro n g b u ïn g c u û a Co â Bi ro à i ! Roberto
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2