intTypePromotion=1

Giáo trình đánh giá tác động môi trường ( PGS.TS. Hoàng Hư ) - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
114
lượt xem
52
download

Giáo trình đánh giá tác động môi trường ( PGS.TS. Hoàng Hư ) - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN Quá trình đưa đất nước đi lên chúng ta đã và đang cần một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Chính việc sử dụng một khối lượng lớn nhiên liệu hóa thạch để tạo ra nguồn năng lượng to lớn ấy đã và đang góp phần làm ô nhiễm môi trường không khí… Dưới đây chúng ta cùng xem một số nét hoạt động của các ngành công nghiệp chính ở đất nước ta có liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình đánh giá tác động môi trường ( PGS.TS. Hoàng Hư ) - Chương 4

 1. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö CHÖÔNG IV TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA CAÙC DÖÏ AÙN NHIEÄT ÑIEÄN VAØ LÖÔÙI ÑIEÄN Quaù trình ñöa ñaát nöôùc ñi leân chuùng ta ñaõ vaø ñang caàn moät nguoàn naêng löôïng voâ cuøng to lôùn. Chính vieäc söû duïng moät khoái löôïng lôùn nhieân lieäu hoùa thaïch ñeå taïo ra nguoàn naêng löôïng to lôùn aáy ñaõ vaø ñang goùp phaàn laøm oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí… Döôùi ñaây chuùng ta cuøng xem moät soá neùt hoaït ñoäng cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp chính ôû ñaát nöôùc ta coù lieân quan ñeán vieäc söû duïng nhieân lieäu hoùa thaïch, goùp phaàn taïo ra oâ nhieãm khoâng khí nhö sau: Naêm 1985 toång coâng suaát nguoàn ñieän cuûa Vieät Nam khoaûng 4000Mw trong ñoù thuûy ñieän chieám 66%, nhieät ñieän 21%, diezel vaø turbin khí 13% Naêm 1994 toång saûn löôïng ñieän cuûa caùc nhaø maùy ñieän öôùc tính 12000GWh trong ñoù thuûy ñieän chieám 73%, nhieät ñieän 19%, diezel vaø turbin khí hôn 8%. Cho ñeán naêm 2005 thì nhöõng soá lieäu thoáng keâ chöa coâng boá nhöng sô boä chuùng ta ñaõ: Hình thaønh trung taâm ñieän – khí lôùn nhaát caû nöôùc taïi Baø Ròa – Vuõng Taøu. Goàm 6 nhaø maùy ñieän vôùi toång coâng suaát 3875MW chieám gaàn 40% toång coâng suaát ñieän caû nöôùc. Sau trung taâm ñieän – khí Baø Ròa – Vuõng Taøu chuùng ta ñang gaáp ruùt hoaøn thaønh nhaø maùy khí – ñieän ñaïm Caø Mau vôùi coâng suaát 505MW (moãi naêm nhaø maùy naøy söû duïng 850 trieäu m3 khí… ) Thuûy ñieän Sôn La: vôùi coâng suaát 2400MW vôùi saûn löôïng ñieän phaùt ra töông ñöông 50% toång saûn löôïng ñieän nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình vaø 10 nhaø maùy thuûy ñieän khaùc trong caû nöôùc… 1. Nhieät ñieän: Veà ñaëc ñieåm cuûa nguoàn nhieân lieäu hoùa thaïch Vieät Nam ñang söû duïng cho nhieät ñieän nhö sau: - Caùc cô sôû phía Baéc duøng than Hoøn Gai vôùi ñaëc ñieåm laø haøm löôïng löu huyønh thaáp (0.5 ÷ 0.8% khoái löôïng). Löôïng tieâu hao than tieâu chuaån tính cho 1 KWh ñieän: 0.473 KG (Phaû Laïi) Theá giôùi 0.40 KG 0.808 KG (Ninh Bình) Naêm 1993 saûn löôïng than söû duïng cho rieâng 3 nhaø maùy nhieät ñieän phía Baéc laø 479520 Taán öôùc tính ñaõ thaûi vaøo khí quyeån: 6713 taán SO2 2724 taán NOx 277×103 taán CO2 1490 taán buïi vaø 203.5×103 taán xæ - Naêm 1995 saûn löôïng than söû duïng cho 3 nhaø maùy treân laø 900.000 Taán (gaáp 2 laàn 1993) Trang 91
 2. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Caùc cô sôû nhieät ñieän phía Nam söû duïng daàu FO haøm löôïng löu huyønh - raát cao (2.5÷3% khoái löôïng) 2- Coâng nghieäp luyeän kim Ngaønh luyeän kim ôû nöôùc ta chæ môùi xaây döïng vaø phaùt trieån ôû moät soá lónh vöïc nhö luyeän gang luyeän theùp vaø kim loaïi maøu. Qui moâ saûn xuaát quaù nhoû beù vôùi saûn löôïng theùp caùn naêm 1993 laø 242.000 taán vaø 2000 taán thieác. Khu gang theùp Thaùi Nguyeân laø cô sôû duy nhaát luyeän gang töø quaëng theùp, lieân hôïp vôùi luyeän coác vaø luyeän theùp. Ñònh möùc tieâu hao nhieân lieäu raát cao: 900 Kg coác/t Taán than. (Treân theá giôùi 500÷600 Kg coác/1 Taán than). Do qui moâ nhoû, coâng ngheä laïc haäu… neân moâi tröôøng khoâng khí trong ngaønh luyeän theùp ñang ôû thôøi kyø baùo ñoäng… Ñaëc bieät laø caùc khu luyeän kim taäp trung nhö gang theùp Thaùi Nguyeân, Bieân Hoøa, Nhaø Beø… Buïi vaø khí thaûi cuûa luyeän coác, luyeän gang theùp vaø luyeän thieác nhö CO, CO2, HC, phenol, C6H6, SO2, NH3, AsH… 3- Coâng nghieäp hoùa chaát: Nhö phaân boùn hoùa hoïc (phaân Ureâ, phaân super laân) 4- Coâng nghieäp vaät lieäu xaây döïng: Nhö xi maêng Naêm 1994 ñaõ söû duïng 1.8 trieäu taán than cho ngaønh vaät lieäu xaây döïng. Coù theå noùi ñaây cuõng laø moät ngaønh gaây oâ nhieãm khoâng khí raát lôùn. I. Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng cuûa caùc döï aùn nhieät ñieän. Döï aùn nhieät ñieän bao goàm caùc nhaø maùy chaïy baèng daàu, khí, than… Heä thoáng goàm caùc thaønh phaàn chính laø tuoác bin, maùy phaùt vaø caùc haïng muïc coù lieân quan nhö heä thoáng laøm maùt, heä thoáng loïc khí, caùc khu vöïc chöùa vaø cung caáp nhieân lieäu, caùc khu vöïc thaûi chaát raén, traïm vaø caùc tuyeán ñöôøng daây ñaàu noái… Quy moâ, vò trí cuûa nhaø maùy quyeát ñònh quy moâ cuûa caùc haïng muïc lieân quan trong heä thoáng. Döï aùn nhieät ñieän coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng bao goàm caùc vaán ñeà sau ñaây: 1. Caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa döïa aùn nhieät ñieän coù theå xaûy ra caû trong thôøi gian xaây döïng döï aùn vaø trong suoát thôøi gian quaûn lyù vaän haønh nhaø maùy. Caùc aûnh höôûng coù theå gaây ra trong quaù trình xaây döïng nhö: Chuaån bò maët baèng (thu doïn, san uûi, naïo veùt soâng, tieâu nöôùc, tröõ nöôùc, söû duïng caùc khu vöïc laøm moû, baõi thaûi. Söï taäp trung ñoâng moät löïc luôïng coâng nhaân, caùc caùn boä kyõ thuaät ñeán coâng tröôøng xaây döïng gaây taùc ñoäng lôùn ñeán moâi tröôøng xaõ hoäi cho coäng ñoàng ñòa phöông, di chuyeån caùc maùy xaây döïng, nhieân lieäu thaûi xuoáng soâng trong quaù trình thi coâng laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc gaây aûnh höôûng ñeán sinh hoaït vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân vuøng döï aùn…) 2. Nhaø maùy nhieät ñieän gaây aûnh höôûng lôùn ñeán moâi tröôøng laø khí thaûi cuûa nhaø maùy (Laøm aûnh höôûng deán khoâng khí trong vuøng coù hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy). Cuï theå nhö: Sulfur dioxide (SO2), oxide nitrogen (NOX), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) vaø ñaëc bieät laø coøn coù theå coù caùc veát kim loaïi taïo ra trong quaù trình ñoát nhieân lieäu. Möùc ñoä oâ nhieãm hay aûnh höôûng phuï thuoäc vaøo quy moâ cuûa nhaø maùy vaø caùc haïng muïc coù lieân quan, loaïi vaø chaát löôïng cuûa nhieân lieäu ñöôïc söû duïng, coâng ngheä ñoát nhieân lieäu… Ñoä khueách taùn vaø möùc ñoä taäp trung Trang 92
 3. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö gaàn maët ñaát phuï thuoäc vaøo nhieàu quan heä mang tính chaát phöùc taïp veà vaät lyù cuûa töøng nhaø maùy, caùc ñaët ñieåm lyù, hoùa cuûa chaát thaûi, caùc ñieàu kieän veà khí töôïng trong vuøng trong thôøi gian hoaït ñoäng vaø vieäc ñöa chaát thaûi vaøo khoâng khí cuûa nhaø maùy töø oáng khoùi xuoáng maët ñaát, phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa hình quanh nhaø maùy vaø caùc khu vöïc phuï caän, ñieàu kieän cuûa caùc thaønh phaàn tieáp nhaän nhö con nguôøi, gia suùc, thaûm thöïc vaät… 3. Khoái luôïng lôùn löôïng nöôùc thaûi töø nhaø maùy nhieät ñieän laø nöôùc thaûi töø quaù trình laøm maùt, nöôùc thöôøng töông ñoái saïch, coù theå xöû lyù laïi hoaëc xaû thaúng xuoáng soâng vaø chæ coù möùc ñoä aûnh höôûng nhoû veà hoùa nöôùc. AÛnh höôûng cuûa nöôùc thaûi ñeán nhieät ñoä cuûa nöôùc xung quanh caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu, xem xeùt. Söï taêng nhieät ñoä cuûa nöôùc soâng hoaëc hoà… töø nöôùc thaûi qua heä thoáng laøm maùt cuûa nhaø maùy seõ aûnh höôûng ñeán caùc sinh vaät soáng ôû döôùi nöôùc. Nhöõng aûnh höôûng khaùc khoâng lôùn nhöng vaán ñeà thay ñoåi chaát löôïng nöôùc laø ñaùng keå vaø phaûi xem xeùt, xöû lyù. Khoâng nhöõng vaäy moät soá nhaø maùy caàn moät khoái löôïng nöôùc laøm maùt lôùn maø löôïng nöôùc caàn cung caáp naøy phaûi laáy töø soâng hoà. Khi löôïng nöôùc ñöôïc laáy vaøo söû duïng cho quaù trình laøm maùt, nöôùc soâng hoaëc hoà seõ giaûm vaø cuõng seõ laø nguyeân nhaân laøm giaøm soá löôïng thuûy sinh coù theå chaên nuoâi, sinh soáng döôùi soâng, hoà ñoù. Neáu nôi cung caáp nguoàn nöôùc laøm maùt coù caùc loaøi thuûy saûn coù giaù trò kinh teá cao thì möùc aûnh höôûng veà kinh teá seõ thaáy roõ. Ngoaøi vaán ñeà veà nhieät, veà giaûm khoái löôïng nöôùc trong soâng, hoà coøn coù vaán ñeà oâ nhieãm do quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy nhö traøn daàu, xaû caùc chaát loûng trong quaù trình laøm saïch, röûa caùc thieát bò heä thoáng chaïy than, chaïy daàu… 4. Söû duïng moät khoái löôïng nöôùc lôùn cho quaù trình laøm maùt cuõng gaây aûnh höôûng maø cuï theå laø laøm giaûm nguoàn nöôùc sinh hoaït, nöôùc töôùi, coù theå gaây ra tình traïng thieáu nöôùc cho caùc muïc ñích naøy trong moät thôøi gian ngaén, coù caû vieäc aûnh höôûng ñeán vaän taûi thuûy. 5. AÛnh höôûng cuûa khí thaûi nhaø maùy nhieät ñieän nhieàu khi coøn mang tính roäng lôùn, toaøn caàu nhö coù theå gaây möa acid, ñaëc bieät laø khi duøng nhieân lieäu ñoát laø than coù haøm löôïng sulfur cao. Möa acid seõ laøm aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình kieán truùc, xaây döïng, aûnh höôûng ñeán heä sinh thaùi nöôùc, sinh thaùi caïn. Vieäc ñoát caùc nguyeân lieäu seõ taïo ra vaø laøm taêng haøm löôïng caùc khí CO2, NOX trong khí quyeån. Tuy vaäy, hieän taïi cuõng raát khoù döï baùo veà möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc khí thaûi naøy treân moät vuøng roäng lôùn hoaëc treân phaïm vi toaøn caàu. 6. Söï ñoát noùng nhieân lieäu cuûa nhaø maùy trong quaù trình hoaït ñoäng cuõng laøm taêng nhieät ñoä cuûa khoâng khí trong vuøng. Quaù trình ñoát vaø thaûi khí cuõng taïo ra vaø ñöa vaøo khoâng khí moät haøm löôïng buïi vaø nhö ñaõ neâu treân coù theå coù caû caùc buïi kim loaïi. Khi phaùt ñieän caùc vuøng xung quanh phaûi chòu aûnh höôûng cuûa tieáng oàn vaø coù theå taïo ra ñoä rung nhoû. Moät soá nguyeân lieäu phaûi chuyeân chôû nhö than seõ gaây oâ nhieãm do laøm buïi trong quaù trình chuyeân trôû töø nguoàn cung caáp veà nhaø maùy. Taøu chôû daàu coù theå bò caùc söï coá trong quaù trình chuyeân chôû nhö bò baõo, va chaïm nhau gaây ñaém taøu, caùc tai naïn seõ gaây oâ nhieãm caùc vuøng soâng hoaëc bieån do daàu loang. Trang 93
 4. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö 7. Cuõng nhö khi xaây döïng thuûy ñieän, vieäc thöïc hieän caùc döï aùn nhieät ñieän cuõng coù caùc aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xaõ hoäi nhö aûnh höôûng ñeán taøi saûn veà ñaát ñai, caây coái, hoa maøu, nhaø cöûa, coù theå moät soá caùc gia ñình phaûi di chuyeån vaø taùi ñònh cö ñeå giaønh maët baèng cho vieäc xaây döïng nhaø maùy, laøm ñöôøng thi coâng, chuyeân chôû vaät lieäu, laøm caùc heä thoáng daãn nhieân lieäu nhö khí, daàu, laøm caûng nhaän nhieân lieäu, laøm kho baõi… (Chæ coù ñieàu laø so vôùi döï aùn thuûy ñieän thì möùc ñoä aûnh höôûng veà xaõ hoäi cuûa caùc döï aùn nhieät ñieän nhoû hôn nhieàu). Khi moät löïc löôïng lôùn coâng nhaân vaø caùn boä kyõ thuaät ñöôïc ñieàu ñeán laøm coâng vieäc xaây döïng döï aùn vaø quaûn lyù, vaän haønh nhaø maùy sau naùy seõ daãn ñeán moät söï buøng noå veà möùc ñoä gia taêng daân soá cuûa coäng ñoàng vuøng nhaø maùy. Moïi sinh hoaït ñeàu thay ñoåi, vaên minh taêng leân, haï taàng cô sôû seõ ñöôïc caûi thieän, caùc loaïi dòch vuï phuïc vuï sinh hoaït, vui chôi, giaûi trí… cuõng seõ ñöôïc taêng cöôøng, keøm theo ñoù laø caùc aûnh höôûng tieâu cöïc nhö: möùc ñoä an ninh xaõ hoäi seõ phöùc taïp hôn, an toaøn giao thoâng seõ trôû neân xaáu hôn, caùc beänh truyeàn nhieãm coù theå gia taêng, giaù caû sinh hoaït taêng… Töø ñoù keùo theo nhu caàu phaûi phaùt trieån haøng loaït caùc coâng trình haï taàng cô sôû, giaùo duïc, söùc khoûe nhö heä thoàng ñöôøng saù, tröôøng hoïc, beänh vieän, traïm xaù, caùc traïm cöùu hoûa, ñoàn coâng an… Vôùi khaû naêng veà taùc ñoäng ñeán caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng nhö ñaõ neâu treân, ñeå coù theå traùnh hoaëc giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc, haïn cheá toái ña caùc aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng cuûa caùc döï aùn nhieät ñieän, caùc vaán ñeà sau ñaây caàn ñöôïc caùc nhaø kyõ thuaät vaø moâi tröôøng phaân tích, löïa choïn: - Phöông aùn khoâng theå thöïc hieän - Caùc phöông aùn veà nhieân lieäu cung caáp cho nhaø maùy. - Caùc phöông aùn veà quaûn lyù phuï taûi vaø naêng löôïng. - Caùc phöông aùn veà vò trí (tuyeán) cuûa nhaø maùy. - Caùc phöông aùn veà heä thoáng thaûi nhieät. - Caùc phöông aùn veà cung caáp nöôùc. - Caùc phöông aùn veà nhaø maùy vaø veä sinh nöôùc thaûi. - Caùc phöông aùn veà baõi thaûi caùc chaát thaûi raén. - Caùc phöông aùn veà thieát bò vaø kieåm soaùt, xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng. - Caùc phöông aùn giaûm möùc aûnh höôûng veà xaõ hoäi nhö söû duïng lao ñoäng, aûnh höôûng, phaùt trieån haï taàng cô sôû… Taát caû caùc phöông aùn caàn ñöôïc phaân tích vaø löïa choïn treân cô sôû caùc chæ tieâu veà kinh teá, kyõ thuaät vaø an toaøn, phöông aùn cho lôïi ích cao, möùc ñoä aûnh höôûng nhoû seõ ñöôïc löïa choïn. II. Tính toaùn söï phaùt taùn khoâng khí oâ nhieãm do hoaït ñoäng coâng nghieäp I. Ñaët vaán ñeà. 1.1.Phaân loaïi tính toaùn oâ nhieãm khoâng khí A – Xeùt veà ñoä cao ñöôïc phaân ra: Trang 94
 5. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö - Nguoàn thaáp: thaûi ra töø caùc daây chuyeàn coâng ngheä, töø caùc heä thoáng thoâng gioù… loaïi naøy thöôøng töông ñoái phöùc taïp vì laø vuøng quaån. - Nguoàn cao: töø nhöõng oáng khoùi ôû nhöõng nhaø maùy lôùn, loaïi naøy ít aûnh höôûng tôùi caùc vuøng laân caän. B – Xeùt veà hình theå phaân thaønh: - Nguoàn ñieåm: töø caùc oáng khoùi, caùc mieäng oáng thaûi cuûa caùc heä thoáng thoâng gioù - Nguoàn ñöôøng: caùc ñoaïn ñöôøng coù maät ñoä xe coä ñi laïi nhieàu… - Nguoàn maët: caùc baõi chöùa than, caùc beå chöùa hoùa chaát, caùc maët nöôùc ao hoà bò oâ nhieãm… - Nguoàn khoâng gian: caùc vuøng gioù quaån, caùc mieäng thaûi heä thoáng thoâng gioù taïo ra nhöõng ñaùm maây laø laø treân maët ñaát… C – Veà phöông dieän nhieät: - Nguoàn noùng: caùc loø nung, loø saáy… - Nguoàn nguoäi: caùc oáng thaûi khí ñoäc haïi coù nhieät ñoä thaáp… ☺ Caùc moâ hình toaùn thöôøng chæ aùp duïng tính toaùn cho caùc nguoàn cao… ☺ Veà coâng thöùc kinh nghieäm thì thöôøng aùp duïng cho caùc nguoàn thaáp, bôûi vì söï khueách taùn oâ nhieãm ñoái vôùi caùc nguoàn thaáp raát laø khoù xaùc ñònh baèng lyù thuyeát… 1.2.OÂ nhieãm khoâng khí töø nhöõng hoaït ñoäng coâng nghieäp: Trong coâng nghieäp, nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí chuû yeáu laø khí thaûi töø caùc oáng khoùi… Coù theå noùi haàu heát caùc ngaønh coâng nghieäp ñeàu söû duïng caùc loaïi nhieân lieäu khaùc nhau ñeå laøm chaát ñoát cung caáp naêng löôïng cho quaù trình coâng ngheä khaùc nhau, ví duï nhö daàu DO, FO… than ñaù, voû haït ñieàu… Taát caû nhöõng nguyeân lieäu naøy khi ñoát leân ñeàu thaûi vaøo khoâng khí moät löôïng lôùn nhöõng chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö CO2, SO2, NOX, khoùi, buïi… Vì vaäy caàn phaûi tính toaùn cuï theå möùc ñoä phaùt taùn cuûa nhöõng chaát khí aáy aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán moâi tröôøng soáng xung quanh laø ñieàu raát caàn thieát cho coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. II. Caùc phöông phaùp tính toaùn khueách taùn caùc chaát ñoäc haïi vaøo moâi tröôøng khoâng khí töø caùc oáng khoùi . 2.1. Sô löôïc lòch söû phaùt trieån cuûa lyù thuyeát khueách taùn caùc chaát ñoäc haïi vaøo moâi tröôøng khoâng khí Lyù thuyeát khueách taùn cuûa chaát khí, buïi lô löûng trong khoâng khí do Taylor (1915) vaø Sthmidt (1917) xaây döïng vôùi phöông trình vi phaân toång quaùt nhö sau: ∂c ∂c ∂ ⎛ ∂c ⎞ ∂ ⎛ ∂c ⎞ ∂ ⎛ ∂c ⎞ + = ⎟ + ⎜ ky ⎟ + ⎜ kz ⎜ kx ⎟ [1] ∂t ∂x ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠ Trong ñoù: c- - noàng ñoä trong khoùi cuûa chaát oâ nhieãm x, y, z - toïa ñoä ñieåm tính toaùn maø goác toïa ñoä truøng vôùi nguoàn lan toûa, truïc x truøng vôùi vôùi chieàu gioù vaø truïc z laø truïc thaúng ñöùng Trang 95
 6. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö kx, ky, kz - heä soá khueách taùn roái theo caùc phöông x, y, z. Phöông trình treân theå hieän ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng vaø döïa vaøo giaû thieát cho raèng quaù trình khueách taùn phaân töû roái cuõng laø töông töï nhau. Ñieàu kieän bieân cuûa phöông trình treân laø: Ct ≤ 0 = 0 [2] C X 2 +Y 2 + Z 2 → 0 = 0 Naêm 1923 Robert F.T. giaûi ñöôïc nghieäm cuûa phöông trình treân ñoái vôùi nguoàn coá ñònh ñaët taïi toïa ñoä (0,0,h) khi vaän toác gioù khoâng ñoåi nhö sau: ⎛ uy 2 ⎞ ⎧ ⎡ u( z + h)2 ⎤ ⎫ ⎡ u( z − h)2 ⎤ ⎪ ⎪ M Cx, y, z = exp ⎜ − ⎟ ⎨exp ⎢− + exp ⎢− [3] ⎥⎬ ⎥ ⎜ 4k .x ⎟ ⎪ ⎪ ⎣ 4kz .x ⎦ ⎣ 4kz .x ⎦ ⎭ 4π x k k ⎠⎩ ⎝ y yz Naêm 1932 Sutton O.G. döïa theo lyù thuyeát cuûa Taylor vaø cho raèng söï phaân boá noàng ñoä cuûa chaát oâ nhieãm trong quaù trình lan toûa tuaân theo luaät phaân phoái chuaån Gauss, töø ñoù thu ñöôïc coâng thöùc nhö sau: ⎡⎛ y ⎞⎤ z2 M C x, y,z = exp ⎢ − ⎜ 2 22 − n + 2 2 − n ⎟⎥ [4] ⎢ ⎜ ky x ⎟⎥ π ux 2 − n k y k z kz x ⎣⎝ ⎠⎦ n coù giaù trò töø 0 → 1 vaø xaùc ñònh theo tröôøng vaän toác gioù theo chieàu ñöùng (profil gioù). Naêm 1963 M.E Berliand (Nga) thu ñöôïc keát quaû ñoái vôùi nguoàn ñaët ôû ñoä cao H nhö sau (noàng ñoä treân maët ñaát khi z = 0) ⎡ y2 ⎤ u H 1+ m M Cx, y ,0 = exp ⎢− 1 − 2 2⎥ [5] ⎣ k1 (1 + m) x 2ϕo x ⎦ (1 + m)k1ϕo x 2 2π 2 k1, u - heä soá khueách taùn roái vaø vaän toác gioù ôû ñoä cao 1m - heä soá khueách taùn theo chieàu gioù ϕo M = n(2-n) 2.2 – Giôùi thieäu caùc phöông phaùp tính toaùn khueách taùn ñöôïc aùp duïng khaù phoå bieán hieän nay. 2.2.1 – Phöông phaùp Sutton – Pasquill (maø ta thöôøng goïi laø phöông phaùp Gauss) Daïng coâng thöùc phoå bieán nhaát maø Sutton vaø Pasquill ñöa ra: Trang 96
 7. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö () ⎧ ⎛ y2 ⎞⎪ ⎫ ⎡ ( z − H )2 ⎤ ⎡ ( z + H )2 ⎤⎪ g M [4-6] C( x, y,z ) = exp ⎜ − ⎟ ⎨ exp ⎢ − + exp ⎢ − ⎥⎬ m3 ⎥ ⎜ ⎟ 2πδ y δ z .u ⎝ 2δ y 2δ z2 2δ z2 2 ⎪ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎭ ⎠⎪⎩ Khi tính toaùn noàng ñoä treân maët ñaát ta coù z = 0 vaø coâng thöùc treân trôû thaønh: ⎡ 1 ⎛ y 2 H 2 ⎞⎤ M [4-7] C x , y ,o = exp ⎢ − ⎜ 2 + 2 ⎟ ⎥ ⎢ 2 ⎜ δ y δ z ⎟⎥ πδ y δ z u ⎝ ⎠⎦ ⎣ Trong ñoù: M - löôïng phaùt thaûi chaát oâ nhieãm, g/s. x,y,z - Toïa ñoä ñieåm tính toaùn, m u - Vaän toác gioù, m/s δy, δz - Heä soá khueách taùn roái theo phöông ngang vaø phöông ñöùng töông ñöông vôùi sai chuaån cuûa haøm phaân phoái Gauss, m. Chuùng ta nhôù laïi doøng chaûy trong soâng ngoøi thì söï phaân boá toác ñoä maïch ñoäng cuõng phuø hôïp vôùi phaân boá Gauss. ( w − v )2 1 f ( w − v) = 2δ 2 [4-8] e 2πδ ÔÛ ñaây: f(w-v) - laø taàn suaát roái ñoäng w - Toác ñoä töùc thôøi cuûa moät ñieåm naøo ñoù. v - Toác ñoä trung bình - sai soá quaân phöông δ ∑ (w − v) 2 [4-9] δ= n Trong coâng thöùc [4-7] treân ñaây: δy, δz ñöôïc cho döôùi daïng bieåu ñoà hoaëc coâng thöùc vaø phuï thuoäc vaøo ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån do Gifford xaây döïng 1960 döïa treân soá lieäu thöïc nghieäm (Xem hình 1) Trong tröôøng hôïp y = 0, töùc laø ta chæ xeùt noàng ñoä khueách taùn cuûa khoùi thaûi ñoäc haïi theo höôùng cuûa gioù maø thoâi. Theo höông chính cuûa gioù thì noàng ñoä ñoäc haïi ñaït tôùi giaù trò cao nhaát – bôûi vì nhö coâng thöùc [4-7] treân ñaây thì thöøa soá luoân luoân nhoû hôn hoaëc baèng 1.0 khi naøo Y = 0 thì noù seõ laø 1.0 ⎡ y⎤ 2 [4-10] exp ⎢− ⎥ ⎣ δ y⎦ ⎢ 2 2⎥ Trang 97
 8. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Hình 1: Heä thoáng toïa ñoä bieåu thò söï phaân boå Gauss theo phöông thaúng ñöùng vaø naèm ngang. Treân maët f (w - v) Döôùi ñaùy σv (w – v) σv Hình 2: Söï phaân boå toác ñoä maïch ñoäng cuûa doøng chaûy. (w − v ) 2 f (w − v ) = 1 2δ e [4-11] 2 2πδ Trang 98
 9. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Theo Pasquill, ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån ñöôïc chia thaønh 6 caáp khaùc nhau: A, B, C, D, E, F (hoaëc 1, 2, 3, 4, 5, 6) tuøy theo toác ñoä gioù, böùc xaï maët trôøi ban ngaøy hoaëc ñoä maây ban ñeâm (xem baûng 1). Baûng 4-1 – Phaân caáp ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån Vaän toác gioù M/s Möùc ñoä böùc xaï maët trôøi Ñoä maây ban ñeâm ÔÛ ñoä cao Vöøa Yeáu 10 (chung) 60o C o 15-35o C 10 m 35-60 C >5(möùc thaáp) (möùc thaáp) 6 C D D D D Söï thay ñoåi nhieät ñoä theo chieàu cao cuõng aûnh höôûng ñeán ñoä oån ñònh cuûa khueách taùn: - Caøng leân cao nhieät ñoä caøng giaûm (thöôøng gaëp) ta coù cheá ñoä khoâng oån ñònh veà khueách taùn. - Ngöôïc laïi, neáu caøng leân cao nhieät ñoä caøng taêng ta coù cheá ñoä oån ñònh veà khueách taùn; - Trung tính laø khi gradt =-1oC/100m. 2.2.2 – Phöông phaùp Berliand. Ñaëc ñieåm cuûa phöông phaùp Berliand laø tính toaùn söï phaân boá noàng ñoä caùc chaát ñoäc haïi (keå caû khí vaø buïi) do quaù trình khueách taùn gaây ra töø nguoàn ñieåm cao (oáng khoùi) theo vaän toác gioù nguy hieåm. Noàng ñoä caùc chaát khí vaø buïi trong khoâng khí treân maët ñaát doïc theo truïc gioù hoaëc taïi toïa ñoä (x,y) baát kyø (maø truïc x laø truïc truøng vôùi höôùng gioù) gaây ra bôûi khí thaûi töø oáng khoùi ñöôïc xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc cho ôû baûng sau ñaây (baûng 2). Trang 99
 10. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Hình 4-3 Trang 100
 11. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Hình 4-4 Trang 101
 12. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Baûng 4-2 – Coâng thöùc tính toaùn theo moâ hình Berliand Thöù Ñaïi löôïng tính toaùn Ñôn vò Coâng thöùc tính toaùn töï Ñoái vôùi nguoàn noùng f< Ñoái vôùi nguoàn laïnh f > 2o 100 m/s2. oC vaø Δt < 0 100 m/s . C vaø Δt > 0 mg/m3 1 Noàng ñoä cöïc ñaïi cuûa khí ñoäc haïi treân maët ñaát A.M .F .m.n A.M .F .Dn = = C C L.Δt m 23 m 8 LH 3 H H 2 Thoâng soá Vm m/s L.Δt w.D = 1,3 V m = 0.653 V m H H mg/m3 3 Noàng ñoä cöïc ñaïi cuûa khí ñoäc haïi treân maët ñaát doïc Cx = S1 . Cm theo truïc x mg/m3 4 Noàng ñoä cöïc ñaïi cuûa khí ñoäc haïi treân maët ñaát ôû toïa Cy = S2 . Cx ñoä x,y 5 Khoaûng caùch töø oáng khoái M ñeán ñieåm coù noàng ñoä cöïc Xm = d . H ñaïi m/soC 6 Thoâng soá f – tieâu chuaån 2 = 10 w .D 3 phaân bieät nguoàn noùng vaø f H .Δt 2 nguoàn laïnh 7 Vaän toác phuït ω ôû mieäng m/s oáng khoùi 8 Vaän toác gioù nguy hieåm um Um = 0,5 - Khi Vm ≤ 0,005 m/s Um = Vm ( ) - Khi Vm = 0,05 – 2 m/s U m = V m 1 + 0,12. f - Khi Vm > 2 m/s Trang 102
 13. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Trong caùc coâng thöùc treân: A – Haèng soá ñòa lyù phuï thuoäc vaøo söï phaân taàng khí quyeån. Theo taùc giaû Nguyeãn Cung, ñoái vôùi nöôùc ta coù theå laáy A = 240; M – Löôïng chaát ñoäc haïi thaûi ra trong ñôn vò thôøi gian mg/ s. L – Löu löôïng khí thaûi (m3/s); H, D – Chieàu cao vaø ñöôøng kính mieäng ra cuûa oáng khoùi, m; Δt – Cheânh leäch nhieät ñoä khí thaûi vaø moâi tröôøng xung quanh; F – Chæ soá veà khí, buïi; - Ñoái vôùi khí: F = 1 - Ñoái vôùi buïi: F = 2 khi coù loïc buïi vôùi hieäu suaát > 90% F = 2,5 khi coù loïc buïi vôùi hieäu suaát > 90% F = 2 khi coù loïc buïi vôùi hieäu suaát < 75% Hoaëc khoâng coù heä thoáng loïc buïi M, n, d, s1, s2 – Caùc heä soá cho döôùi daïng bieåu ñoà vaø ñaõ ñöôïc nhieàu chuyeân gia chuyeån thaønh daïng coâng thöùc phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá Vm, f, x/xm, vaø Um; m = f(f); n = f(Vm); d = f(Vm, f); s1 = (x/xm); s2 = (Um , y2/x2). 2.3 – Ñoä döïng oáng khoùi Δh vaø chieàu cao höõu duïng H. Do khí thaûi coù nhieät ñoä cao hôn nhieät ñoä khoâng khí ngoaøi trôøi, vì vaäy khí thaûi coù chieàu höôùng bay cao hôn so vôùi mieäng oáng khoùi tröôùc khi phaùt taùn vaøo khoâng khí nhö hình 1. Ñoä döïng oáng khoùi luoân tyû leä thuaän vôùi nhieät ñoä khí thaûi vaø tyû leä nghòch vôùi toác ñoä gioù. ⎛ ⎞ 0 ΔH = f ⎜ T C ⎟ ⎜U ⎟ [4-12] ⎝ ⎠ Coâng thöùc tính chieàu cao höõu duïng coät khoùi theo Bosanquet He = Ho + α (Hm + Ht) He = h + α (Δh) Ôû ñaây: Ho – Chieàu cao thöïc (chieàu cao vaät lyù) cuûa oáng khoùi, m; α – Heä soá kinh nghieäm; Hm – Ñoä naâng cuûa coät khoùi do taùc ñoäng cuûa vaän toác khoùi thaûi taïi mieäng oáng khoùi. Ht – Ñoä naâng cuûa coät khoùi do taùc ñoäng chuû yeáu cuûa cheânh leäch nhieät ñoä giöõa khoùi thaûi vaø moâi tröôøng khí quyeån. Trang 103
 14. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Hình 4-5 ⎡ ⎤ ⎢ ⎥ [4-13] QV 4,77 H m = ⎢⎛ ⎥X v ⎞⎥ ⎢ 2 U U ⎢ ⎜1 + 0,43. V ⎟⎥ ⎣⎝ ⎠⎦ QΔT ⎡ ⎤ 2 [4-14] = 6,37 g ⎢ln J + J − 2⎥ 2 H U T kk ⎣ ⎦ 3 t ⎡V ⎤ U ×V T − 0,28 ⎢ ⎥ T kk J= × 0,43 kk [4-15] (g × G ) ⎣ g ⎦ ΔT Q ×V Ôû ñaây: U – Toác ñoä gioù ôû ñaàu oáng khoùi (m/sec). V – Vaän toác khoùi thaûi taïi mieäng oáng khoùi (m/sec). g = 9,81 m/sec2 Q - Theå tích khoùi thaûi (m3/sec) Trang 104
 15. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Tính chieàu cao hieäu duïng theo CONCAWE: Hc = Ho + ΔH [4-16] Ôû ñaây: ΔH - Ñoä naâng cuûa coät khoùi do cheânh leäch nhieät ñoä giöõa khoùi thaûi vaø khoâng khí cuøng vôùi toác ñoä khoùi thaûi daãn ñeán. 1 Q 2 [4-17] ΔH = 0,175 H 3 U 4 Ôû ñaây: Ho – Chieàu cao thöïc (chieàu cao vaät lyù) cuûa oáng khoùi, m; QH – Thaûi löôïng nhieät cuûa khoùi thaûi (Calo/sec); QH = Ro x Cp x Q x ΔT [4-18] Ôû ñaây: Ro – Tyû troïng cuûa khoùi thaûi (gam/m3) CT – Nhieät trò rieäng cuûa khoùi thaûi (Calo/gam) Q – Theå tích cuûa khoùi thaûi vaøo khí quyeån (m3/sec) ΔT – Cheânh leäch nhieät ñoä giöõa khoùi thaûi ra vôùi nhieät ñoä khí quyeån (oK) Δh Hc = H0 + ΔH H0 Trang 105
 16. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Hình 4-6 Veà heä soá khoâng thöù nguyeân P: Khi khí quyeån caøng oån ñònh thì toác ñoä gioù caøng taêng nhanh theo chieàu cao töùc laø P caøng lôùn. Cuïc baûo veä moâi tröôøng Myõ (USEPA) kieán nghò baûn [4-3] döôùi ñaây söû duïng caùch tìm heä soá P ñoái vôùi maët ñaát goà gheà. Khi maët ñaát laø baèng phaúng hoaëc maët nöôùc thì caàn nhaân theâm vôùi heä soá hieäu chænh laø 0,60. p ⎡Z⎤ U =U s ⎢ ⎥ [4-19] ⎢Z s⎥ ⎣ ⎦ ÔÛ ñaây: U – Toác ñoä gioù taïi ñoä cao Z. Us – Toác ñoä gioù taïi ñoä cao Zs. P – Chæ soá kinh nghieäm. P = 0,20 – 0,30 Sau khi ñaõ tìm ñöôïc chieàu cao hieäu duïng cuûa oáng khoùi He aùp duïng moâ hình khueách taùn nhö coâng thöùc [4-7] ñaõ trình baøy tröôùc ñaây ñeå tính toaùn noàng ñoä khoùi thaûi taïi maët ñaát theo chieàu gioù töùc aùp duïng coâng thöùc döôùi ñaây: ⎡ 2⎤ [4-20] Y 2 ⎥ exp ⎡ − H e2 ⎤ 2 M exp ⎢ − = ⎢ ⎥ C πUδ δ ⎢ 2δ y ⎥ ⎢ 2δ z ⎥ x , y ,0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ y z Trong tröôøng hôïp ñôn giaûn: Khi noàng ñoä chaát oâ nhieãm chæ lan truyeàn chuû yeáu theo phöông gioù thoåi coøn caùc phöông Y vaø Z xem nhö khoâng ñaùng keå thì phöông trình [4-20] coù daïng giaûn ñôn nhö sau: ⎡ −H ⎤ 2 M exp ⎢ ⎥ C x = πU [4-21] δ y δ z ⎢ 2δ 2z ⎥ ⎣ ⎦ Veà caùc heä soá khueách taùn δx, δy, δz: Khi söû duïng maùy tính ñeå tính toaùn söï lan truyeàn chaát oâ nhieãm maø duøng caùc bieåu ñoà coù daïng log nhö hình veõ [4-3],[4-4] thì raát phöùc taïp. Do ñoù Martin naêm 1976 ñeà xuaát söû duïng caùc coâng thöùc kinh nghieäm döôùi ñaây ñeå xaùc ñònh δy, δz δy = ax0.894 [4-22] d δz = cx + f [4-23] Caùc heä soá: a, c, d, f coù theå xaùc ñònh theo baûng (4-5) Trang 106
 17. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö III. Nhöõng ñieàu caàn löu yù khi tính toaùn veà khí thaûi ñoäc haïi ôû caùc khu coâng nghieäp, khu daân cö… 1. Trong thöïc teá khi quaûn lyù khai thaùc caùc khu coâng nghieäp, moät soá ñôn vò thöôøng chæ chuù troïng khaâu giao thoâng tieän lôïi maø coøn xem nheï khaâu baûo veä moâi tröôøng. 2. Nhieàu khu coâng nghieäp laïi chæ chuù troïng xöû lyù khí thaûi ôû ñoä cao treân 10 m (phaàn khí thaûi, khoùi thaûi) nhöng xem nheï vieäc xöû lyù phaàn khí, vaán ñeà oâ nhieãm trong phaïm vi nhaø maùy (vi khí haäu). 3. Khi tính xöû lyù khí thaûi ra oáng khoùi thì chæ chuù troïng löôïng khí thaûi naøy coù ñöôïc thaûi ra khoûi vuøng daân cö hay khoâng (nhôø ñoä cao oáng khoùi) nhöng laïi queân ñi vieäc giaûi quyeát vaán ñeà taùc duïng toång hôïp (aûnh höôûng toång hôïp cuûa nhieàu loaïi khí thaûi) taùc ñoäng ñeán cô theå con ngöôøi. Chuùng ta bieát raèng phaàn lôùn caùc chaát oâ nhieãm taùc ñoäng tôùi cô theå con ngöôøi coù tính ñoäc laäp vôùi nhau, thoâng thöôøng ngöôøi ta xem taùc ñoäng cuûa chuùng laø rieâng leû, vì vaäy taùc duïng chung cuûa chuùng seõ taêng leân theo caùch coäng taùc duïng. Ñoái vôùi khí ñoäc thì toå chöùc y teá theá giôùi (WHO) qui ñònh tính noàng ñoä cho pheùp chung theo coâng thöùc. [4-24] C C C [C ] [C ] [C ] + + ... + ≤ 1.0 n! 1 2 1 2 n ÔÛ ñaây: C1, C2, …, Cn – Noàng ñoä ño ñöôïc cuûa töøng loaïi hôi khí oâ nhieãm [C]1, [C]2, …, [C]n – Noàng ñoä cho pheùp cuûa caùc chaát ñoù theo qui ñònh nhaø nöôùc (TCVN) . Coâng thöùc treân ñaây chæ aùp duïng cho caùc chaát oâ nhieãm coù taùc duïng rieâng reû nhö: Axeton, Phenol, Ozone, NO2, Formaldehit (HCHO), S, H2S… Nhöng coù moät soá chaát oâ nhieãm khi taùc ñoäng ñoàng thôøi thì taùc duïng chung cuûa chuùng lôùn hôn toång taùc duïng cuûa töøng chaát rieâng bieät. Trong tröôøng hôïp naøy thì toång caùc soá haïng veá traùi cuûa coâng thöùc [4-24] treân ñaây phaûi nhoû hôn 1 raát nhieàu, nhö baèng 0,2 ÷ 0,50… Ngöôïc laïi cuõng coù chaát oâ nhieãm laøm giaûm taùc duïng cuûa chaát khaùc, thì toång caùc soá haïng veá traùi cuûa coâng thöùc treân laïi cho pheùp lôùn hôn 1.0. Trang 107
 18. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Baûng 4-3: Heä soá muõ P cuûa bieán thieân toác ñoä gioù theo chieàu cao ñoái vôùi maët ñaát goà gheà. Caáp oån ñònh cuûa khí Dieãn giaûi Heä soá P quyeån A Raát khoâng oån ñònh 0,15 B Khoâng oån ñònh ñieån hình 0,15 C Khoâng oån ñònh nheï 0,20 D Trung tính 0,25 E OÅn ñònh nheï 0,40 F OÅn ñònh 0,60 Baûng 4-4: Phaân caáp oån ñònh cuûa khí quyeån (theo Turner (1970)) Toác ñoä Ban ngaøy theo naéng chieáu Ban ñeâm theo ñoä maây gioù treân (5) maët ñaát Maïnh Trung bình Yeáu Nhieàu Ít maây, ñoä (m/s) (2) (3) (4) maây, ñoä maây ≤ 3/8 (1) maây ≥ 4/8 6 D D D D D Ghi chuù: 1. Laø toác ñoä gioù ôû ñoä cao 10 m so vôùi maët ñaát. 2. Naéng muøa heø, khi maët trôøi coù goùc cao lôùn hôn 60o 3. Naéng muøa heø, khi baàu trôøi coù moät soá maûng maây vaø trôøi trong saùng, maët trôøi coù goùc cao 30 – 60o 4. Ñaëc tröng laø buoåi chieàu muøa thu hay ngaøy muøa heø coù maây, hoaëc muøa heø trong saùng, maët trôøi coù goùc cao 15 – 35o 5. Ñoä maây ñöôïc xaùc ñònh baèng möùc maây che phuû baàu trôøi. A,B,C,D,F – caùc caáp oån ñònh cuûa khí quyeån (baûng 4-4). Caáp oån ñònh A – B hay C – D laø trung bình cuûa hai möùc treân. Trang 108
 19. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö Baûng 4-5 : Caùc heä soá a, c, d vaø f cuûa caùc coâng thöùc [4-22] vaø [4-23] [theo Martin (1976)] Caáp oån ñònh khí a x ≤ 1 Km x > 1 Km quyeån e d f e d f A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,094 - 9,6 B 156 106,6 1,941 3,3 108,2 1,098 2,0 C 104 61,0 0,911 0,0 61,0 0,911 0,0 D 68 33,2 0,725 - 1,7 44,5 0,516 - 13,0 E 50,5 22,8 0,678 - 1,3 55,4 0,305 - 34,0 F 34 14,35 0,740 - 0,35 62,6 0,180 - 48,6 Ghi chuù: Caùc khoaûng caùch x töø ñieåm tính ôû cuoái höôùng gioù ñeán nguoàn tính baèng km, caùc heä soá δ tính baèng m Baûng 4-6 : Moät soá trò soá cuûa heä khueách taùn δx, δz (m) trong caùc coâng thöùc [4-22] vaø [4-23] Khoaûng Caáp oån ñònh khí quyeån vaø heä soá δy theo Caáp oån ñònh khí quyeån vaø heä soá theo caùch x caáp oån ñònh khí quyeån δz (Km) A B C D E F A B C D E F 0,2 51 37 25 16 12 8 29 20 14 9 6 4 0,4 94 69 46 30 22 15 84 40 26 15 11 7 0,6 135 99 66 43 32 22 173 63 38 21 15 9 0,8 174 128 85 56 41 28 295 86 50 27 18 12 1 213 156 104 68 50 34 450 110 61 31 22 14 2 396 290 193 126 94 63 1953 234 115 51 34 22 4 736 539 359 235 174 117 498 216 78 51 32 8 1367 1001 667 436 324 218 1063 406 117 70 42 16 2540 1860 1240 811 602 405 2274 763 173 95 55 20 3101 2271 1514 990 735 495 2904 934 196 104 59 Trang 109
 20. Giaùo trình Ñaùnh giaù Taùc ñoäng Moâi tröôøng PGS.TS. Hoaøng Hö 4. Vaán ñeà khí ñoäng hoïc vaø kích thöôùc hình hoïc cuûa khu coâng nghieäp, cuûa ñoâ thò: Khi quy hoaïch xaây döïng khu coâng nghieäp, khu vöïc ñoâ thò phaûi tính ñeán moät soá thoâng soá lieân quan ñeán khí ñoäng hoïc vaø kích thöôùc hình hoïc nhaèm baûo veä moâi tröôøng khoâng khí khu coâng nghieäp vaø khu vöïc ñoâ thò… Ví duï caàn kieåm tra heä soá maät ñoä. ⎛ ⎞ p = f ⎜ w nh ⎟ [4-26] ⎜ ⎟ ⎝ WR ⎠ Ôû ñaây: Wnh - Dung tích nhaø, coâng trình choaùn (töùc phaàn ñaëc) WR - Dung tích phaàn troáng (roãng) nhö ñöôøng ñi, ñaát troáng, vöôøn hoa… Chieàu cao ñöôïc xaùc ñònh baèng chieàu cao lôùn nhaát hoaëc trung bình cuûa phaàn nhaø hoaëc coâng trình chieám… = 1.0 Sô ñoà khí ñoäng taïm ñöôïc Khi P > 1.0 Sô ñoà khí ñoäng xaáu < 1.0 Sô ñoà khí ñoäng toát 5. Heä soá doøng lieân tuïc. Ñeå ñaûm baûo moâi tröôøng khoâng khí giöõa caùc coâng trình xaây döïng phaûi ñaûm baûo söï thoâng thoaùng giöõa caùc khoái kieán truùc vôùi nhau. Heä soá doøng lieân tuïc cuõng laø moät trong nhöõng chæ tieâu goùp phaàn ñaùnh giaù moâi tröôøng khoâng khí…. [4-27] L = L T h 0 Ôû ñaây: LT - Bieåu thò doøng lieân tuïc L - Khoaûng caùch giöõa caùc khoái kieán truùc, (m) h0 - Chieàu cao vaät kieán truùc, vaät caûn… (m) 2 ÷ 3 Ñaït yeâu caàu Khi 1.5 ÷ 2 Ñaït thaáp < 1.5 Khoâng ñaït Ngoaøi nhöõng chæ tieâu treân trong khi ñaùnh giaù aûnh höôûng moâi tröôøng do nhöõng coâng trình kieán truùc... mang ñeán chuùng ta coøn xem xeùt ñeán caùc heä soá khaùc, ví duï: - Heä soá maáp moâ. Trang 110

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản