intTypePromotion=1

Giáo trình HTLM Và javascript: Phần 2 - Việt Tiến

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
44
lượt xem
3
download

Giáo trình HTLM Và javascript: Phần 2 - Việt Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 giáo trình trình bày 6 chương tướng ứng 6 nội dung: Câu lệnh điều kiện, câu lệnh vòng lặp, hàm, mảng, các đối tượng cơ bản của javascript, xử lý form và các sự kiện cho các phần tử trên form. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình HTLM Và javascript: Phần 2 - Việt Tiến

VIETHANIT<br /> <br /> Chương 7. Câu lệnh điều kiện<br /> <br /> CHƯƠNG 7<br /> <br /> CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN<br /> 7.1 Lệnh và khối lệnh<br /> 7.1.1 Lệnh và quy ước lệnh trong JavaScript<br /> Cũng như trong hầu hết các ngôn ngữ khác, đơn vị làm việc cơ bản của<br /> JavaScript là câu lệnh. Trong hai chương trước, chúng ta đã làm quen với rất nhiều câu<br /> lệnh trong JavaScript. Nó có thể là kết quả của một phép gán giá trị cho một biến, có<br /> thể là lời gọi một hàm, hay biểu diễn một dạng phép tính, hoặc thậm chí là sự kết hợp<br /> của tất cả những công việc đó. Trong các ví dụ trước đây, một trong những câu lệnh<br /> mà chúng ta đã làm quen là câu lệnh khai báo, câu lệnh này không những dùng để khởi<br /> tạo (hay định nghĩa) một biến mới, mà còn có thể gán giá trị cho nó, ví dụ như:<br /> var x = 10;<br /> <br /> Như đã nói ở trên, một chương trình JavaScript là một tập hợp của các câu lệnh,<br /> các câu lệnh này có thể được tổ chức thành từng hàm (sẽ được đề cập trong chương 5).<br /> Các câu lệnh JavaScript bao gồm các từ khóa được sử dụng với cú pháp thích hợp và<br /> được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;). Một câu lệnh duy nhất có thể nằm trên nhiều<br /> dòng. Nhiều câu lệnh cũng có thể được viết trên một dòng duy nhất nếu mỗi câu lệnh<br /> được phân tách bởi một dấu chấm phẩy (;).<br /> 7.1.2 Khối lệnh<br /> Một khối lệnh được sử dụng để nhóm các câu lệnh. Các câu lệnh này được gọi là<br /> đồng cấp và sẽ được nhóm lại bởi một cặp dấu ngoặc móc ({}).<br /> Bên trong một khối lệnh lại có thể viết lồng khối lệnh khác. Sự lồng nhau theo<br /> cách như vậy là không hạn chế.<br /> 7.2 Các câu lệnh điều kiện<br /> Một câu lệnh điều kiện là một tập hợp các lệnh thi hành nếu điều kiện chỉ định là<br /> đúng. Kết quả của điều kiện xác định câu lệnh hoặc khối lệnh sẽ được thực thi.<br /> JavaScript cung cấp hai câu lệnh điều kiện: if…else và switch.<br /> 7.2.1 Câu lệnh if…else<br /> Câu lệnh này dùng để kiểm tra điều kiện, nó thực thi việc tính toán trên một biểu<br /> thức, nó kiểm tra điều kiện là đúng hay sai để thực hiện khối lệnh tương ứng.<br /> Một câu lệnh if đơn giản có cú pháp lệnh như sau:<br /> if (điều kiện )<br /> {<br /> // các câu lệnh ứng với điều kiện đúng<br /> }<br /> <br /> Đây là cú pháp lệnh đơn giản, nó sẽ kiểm tra nếu điều kiện sau theo sau if là<br /> đúng thì khối lệnh sẽ được thực thi.<br /> <br /> HTML và JavaScript<br /> <br /> Trang 139<br /> <br /> VIETHANIT<br /> <br /> Chương 7. Câu lệnh điều kiện<br /> <br /> Ví dụ 7.1: Kiểm tra một số có phải là số chẵn hay không? Nếu là số chẵn thì hiển<br /> thị kết luận số chẵn.<br /> Đối với bài toán này, ta sẽ sử dụng phép chia lấy dư (%) để kiểm tra. Nếu một số<br /> thực hiện phép chia lấy dư cho 2 mà trả về kết quả là 0 thì kết luận số đó là số chẵn.<br /> Đoạn mã sau minh họa cho bài toán trên. Trong đoạn mã này, ta lưu ý đến cách<br /> sử dụng câu lệnh if:<br /> <br /> <br /> <br /> var x = 4;<br /> r=x%2;<br /> if (r==0)<br /> {<br /> document.write("so "+x+" la so chan");<br /> }<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kết quả:<br /> <br /> Hình 7.1: Câu lệnh điều kiện if đơn giản<br /> Nếu trong ví dụ trên, ta thay giá trị của x = 5 thì trên màn hình sẽ không xuất<br /> hiện gì cả, nói cách khác, nó không thực hiện khối lệnh sau if, vì trong trường hợp này,<br /> biểu thức r == 0 trả về giá trị sai (false).<br /> Ta cũng có thể chỉ ra khối lệnh cần thực hiện khi điều kiện là sai (false) bằng<br /> cách dùng mệnh đề else.<br /> Cú pháp như sau:<br /> if (điều kiện)<br /> <br /> HTML và JavaScript<br /> <br /> Trang 140<br /> <br /> VIETHANIT<br /> <br /> Chương 7. Câu lệnh điều kiện<br /> <br /> {<br /> // các câu lệnh ứng với điều kiện đúng<br /> }<br /> else<br /> {<br /> // các câu lệnh ứng với điều kiện sai<br /> }<br /> <br /> Cú pháp trên được hiểu như sau: Nếu điều kiện là đúng (true) thì khối lệnh sau if<br /> sẽ được thực hiện, và ngược lại, nếu là sai (false) thì khối lệnh sau else sẽ được thực<br /> hiện.<br /> Trong cả hai cú pháp lệnh trên, điều kiện có thể là bất cứ biểu thức JavaScript<br /> nào có giá trị là true hoặc false. Khối lệnh sau if hoặc else cũng có thể là bất cứ câu<br /> lệnh JavaScript nào, kể cả các câu lệnh if được lồng thêm vào trong. Nếu chúng ta<br /> muốn sử dụng thêm một hoặc nhiều câu lệnh sau một câu lệnh if hoặc else thì ta phải<br /> đóng các câu lệnh bằng các dấu ngoặc móc ({}).<br /> Ví dụ sau minh họa cho câu lệnh điều kiện if…else. Trong ví dụ này, ta cũng xét<br /> một số là số chẵn hay lẻ, sau đó hiển thị kết quả ra màn hình.<br /> Cũng như ví dụ 3.1, ta cũng sẽ sử dụng phép chia lấy dư (%) để kiểm tra. Nếu<br /> một số thực hiện phép chia lấy dư cho 2 mà trả về kết quả là 0 thì kết luận số đó là số<br /> chẵn, ngược lại thì kết luận nó là số lẻ<br /> Đoạn mã sau minh họa cho bài toán trên.<br /> Ví dụ 7.2:<br /> <br /> <br /> <br /> var x=prompt ("enter a num: ","");<br /> r=x%2;<br /> if (r==0)<br /> {<br /> document.write("so "+x+" la so chan");<br /> }<br /> else<br /> {<br /> document.write("so "+x+" la so le");<br /> }<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HTML và JavaScript<br /> <br /> Trang 141<br /> <br /> VIETHANIT<br /> <br /> Chương 7. Câu lệnh điều kiện<br /> <br /> Kết quả:<br /> <br /> Hình 7.2.1: Trường hợp nhập vào một số chẵn<br /> <br /> Hình 7.2.2: Trường hợp nhập vào một số lẻ<br /> <br /> HTML và JavaScript<br /> <br /> Trang 142<br /> <br /> VIETHANIT<br /> <br /> Chương 7. Câu lệnh điều kiện<br /> <br /> 7.2.2 Câu lệnh switch<br /> Khi có nhiều tùy chọn if…else thì tốt hơn ta nên sử dụng lệnh switch. Lệnh này<br /> còn được xem là lệnh case. Câu lệnh switch cho phép một chương trình định giá trị<br /> một biểu thức và thử so khớp giá trị của biểu thức với từng trường hợp. Nếu so khớp<br /> thỏa mãn thì chương trình thi hành câu lệnh tương ứng. Nếu không tìm thấy một giá trị<br /> nào trong danh sách các case của nó, khối lệnh trong phần default sẽ được thực hiện.<br /> Lệnh break dùng để thoát ra khỏi câu lệnh switch.<br /> Câu lệnh switch có dạng như sau:<br /> switch (expression){<br /> case label:<br /> statements;<br /> break;<br /> case label:<br /> statements;<br /> break;<br /> …<br /> defaul: statements;<br /> }<br /> <br /> Đầu tiên chương trình tìm một nhãn trùng khớp với giá trị biểu thức và thi hành<br /> câu lệnh tương ứng nếu so khớp thành công. Nếu nhãn so khớp không được tìm thấy,<br /> chương trình sẽ tìm đến khối lệnh trong lựa chọn default, và nếu tìm thấy sẽ thực hiện<br /> câu lệnh tương ứng. Nếu không tìm thấy câu lệnh default, thì chương trình tiếp tục thi<br /> hành câu lệnh tiếp theo sau câu lệnh switch.<br /> Câu lệnh tùy chọn break kết hợp với mỗi trường hợp đảm bảo rằng chương trình<br /> sẽ thoát khỏi lệnh switch khi câu lệnh so khớp được thi hành và tiếp tục thực thi câu<br /> lệnh tiếp theo câu lệnh switch. Nếu không sử dụng câu lệnh break thì chương trình vẫn<br /> tiếp tục thi hành lệnh kế tiếp trong câu lệnh switch.<br /> Ví dụ7.3: Trong ví dụ sau, nếu exp ước lượng đến “Bananas”, thì chương trình<br /> so khớp giá trị với trường hợp “Bananas” và thi hành câu lệnh được kết hợp. Khi bắt<br /> gặp break thì chương trình ngắt switch và thi hành câu lệnh theo sau switch. Nếu break<br /> được bỏ qua, thì câu lệnh cho trường hợp “Cherries” cũng sẽ được thi hành:<br /> <br /> <br /> <br /> document.write("1.Oranges");<br /> document.write("2.Apples");<br /> document.write("3.Bananas");<br /> document.write("4.Cherries");<br /> var exp=prompt ("Vui lòng hãy chọn một loại trái cấy trong danh sách:<br /> ","");<br /> switch (exp){<br /> <br /> HTML và JavaScript<br /> <br /> Trang 143<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2