intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích khả năng phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy trong khối công nghiệp p3

Chia sẻ: Sgew Deaewtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng cường công tác chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân ,giải quyết tốt việc cho thuê đất để các doanh nghiệp phấn khởi đầu tư hình thành các cụm công nghiệp ở các huyện, cụm làng nghề và các làng nghề trong tỉnh. Kiên quyết xử lý những hiện tượng tiêu cực trong việc giao đất, cho thuê đất. - Chính sách thuế và hải quan: Thuế nói chung không những là nguồn thu chủ yếu của ngân sách mà còn là công cụ quan trọng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy trong khối công nghiệp p3

  1. thu nhËp kh«ng cao, chiÕm sè ®«ng, thiÕu viÖc lµm song khu vùc doanh nghiÖp, nhÊt lµ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã n¨ng suÊt cao vµ thu nhËp khã lín. Thùc tÕ tõ n¨m 2000 - 2002 mçi n¨m cã 700 ngh×n lao ®éng ®­îc tuyÓn dông vµo khu vùc doanh nghiÖp chiÕm kho¶ng 50% lao ®éng ®ù¬c gi¶i quyÕt cã viÖc lµm hµng n¨m, ®©y chÝnh lµ gi¶i ph¸p tÝch cùc nhÊt ®Ó thùc hiÖn chuyÓn dÞch lao ®éng n«ng nghiÖp tõ gÇn 70% hiÖn nay xuèng cßn 56 - 57% vµo cuèi n¨m 2005. b. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ th­¬ng m¹i - VÒ quy m« lao ®éng vµ vèn: Nh×n chung c¸c hé c¸ thÓ tiÓu chñ cã quy m« nhá kho¶ng 1 -2 lao ®éng/hé. XÐt vÒ vèn th× khã cã thÓ x¸c ®Þnh møc b×nh qu©n chung v× nhiÒu lo¹i nghµnh nghÒ cã nhu cÇu vèn kh¸c nhau nh­ng nh×n chung lµ thÊp: møc b×nh qu©n mçi C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã sè lao ®éng lµ 43 ng­êi vµ sè vèn trªn 1 lao ®éng lµ 50 triÖu ®ång; doanh nghiÖp t­ nh©n lµ 13,5 lao ®éng vµ 23,5 triÖu ®ång/1 lao ®éng. XÐt theo ngµnh th× ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c cã sè lao ®éng b×nh qu©n trong 1 doanh nghiÖp lµ cao nh¸t 564 lao ®éng nh­ng sè vèn cho 1 lao ®éng l¹i thÊp kho¶ng 1 triÖu ®ång. T¹i thêi ®iÓm 1/1/2003, b×nh qu©n mét doanh nghiÖp chØ cã 74 lao ®éng vµ 22,9 tû ®ång tiÒn vèn; so víi n¨m 2000 lµ 83 ng­êi vµ 26 tû ®ång vèn, ®Êy lµ sè liÖu ®iÒu tra b×nh qu©n chung cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. NÕu nãi riªng vÒ thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n th× quy m« cßn nhá h¬n nhiÒu, cã nh÷ng doanh nghiÖp t­ nh©n cã thÓ gäi lµ siªu nhá víi vèn ho¹t ®éng kho¶ng vµi ba chôc triÖu, lao ®éng tõ 5-7 ng­êi, mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã, cã khi cßn ph¶i lÊy nhµ ë, s©n, v­ên lµm v¨n phßng vµ n¬i s¶n xuÊt. Theo ®iÒu tra, khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n b×nh qu©n mét doanh nghiÖp chØ cã 31 lao ®éng, vµ 4 tû ®ång tiÒn vèn; b»ng 7,4 vÒ lao ®éng vµ 2,4% vÒ vèn so víi doanh nghiÖp t­ nh©n vµ b»ng 10,3% vÒ lao ®éng vµ 2,9% vÒ vèn so víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
  2. - VÒ doanh thu vµ nép ng©n s¸ch: doanh thu s¶n xuÊt kinh doanh cña hé c¸ thÓ tiÓu chñ nh×n chung kh«ng lín vµ còng khã x¸c ®Þnh bëi tÝnh ®a d¹ng cña ngµnh nghÒ, khu vùc kh¸c nhau doanh thu vµo kho¶ng mét vµi cho ®Õn vµi cho ®Õn 4,5 triÖu ®ång/hé/th¸ng. TÝnh chØ tiªu tû lÖ thu trªn tæng thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ë 1 sè ®Þa ph­¬ng th× thÊy râ sù ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n : thµnh phè Hå ChÝ Minh chiÕm 15%, §ång Th¸p 16%; Ninh B×nh 19%… §Ó hiÓu râ h¬n vÒ khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n , ta ®i t×m hiÓu thªm vÒ nh÷ng ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ nµy vµo sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc; ®ång thêi ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ, nguyªn nh©n cña nã. Tõ ®ã cã c¸i nh×n kh¸ch quan, toµn diÖn h¬n vÒ khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ nªu ra ®­îc mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm trªn. 3. C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, c¸c yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc 3.1. C¸c thµnh tùu chñ yÕu * Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ tû träng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ. Theo sè liÖu ­íc tÝnh, tû träng ®Çu t­ cña d©n c­ vµ doanh nghiÖp trong tæng ®Çu t­ toµn x· héi ®· t¨ng tõ 20% n¨m 2000 lªn 23% n¨m 2001 vµ 27% n¨m 2003. Tû träng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp t­ nh©n trong n­íc liªn tôc t¨ng vµ ®· v­ît lªn h¬n h¼n tû träng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Sè liÖu ®· chøng minh cho ta thÊy tû träng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp d©n doanh trong tæng ®Çu t­ toµn x· héi t­¬ng øng lµ 2000 lµ 19,5%/ 18,25% n¨m 2001 lµ 23,5%/19,3%; n¨m 2002 lµ 25,9%/16,87% n¨m 2003 lµ 26,73%/17,74%. Vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp d©n doanh ®· ®ãng vai trß quan träng, thËm chÝ lµ nguån vèn ®Çu t­ chñ yÕu ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. VÝ dô ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp d©n doanh n¨m 2002 ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· chiÕm 38% tæng sè vèn ®Çu t­ toµn x· héi; cao h¬n tû träng cña vèn ®Çu t­
  3. cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ng©n s¸ch Nhµ n­íc gép l¹i (36,5%). §Æc biÖt lµ, kh¸c với ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi chØ thùc hiÖn ë 15 tØnh, thµnh phè th× ®Çu t­ cña doanh nghiÖp tư nhan trong n­íc ®· ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nh÷ng ®æi míi vÒ thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp, nh÷ng khuyÕn khÝch ®Ó thóc ®Èy sù h×nh thµnh c¸c doanh nghiÖp. ¦íc tÝnh cø ®Çu t­ vµo cïng mét lÜnh vùc th× khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n sö dông vèn Ýt h¬n khu vùc kinh tÕ Nhà nước 0,1 lÇn nh­ng l¹i sö dông lao ®éng x· héi nhiÒu h¬n khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc lµ 1,25 lÇn. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n theo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc sÏ thóc ®Èy mäi thµnh viªn trong x· héi nç lùc ®Çu t­, n¨ng ®éng trong viÖc khai th¸c mäi nguån lùc lµm ra cña c¶i ®¸p øng nhu cÇu cho m×nh vµ ®ãng gãp cho x· héi. Ngoµi viÖc khuyÕn khÝch ®Çu t­ vèn cña t­ nh©n vµo kinh doanh th× sù ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cßn gi¶i quyÕt mét sè l­îng lín viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. ViÖc t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm míi kh«ng chØ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh tÕ, mµ cßn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, vÊn ®Ò æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña n­íc ta hiÖn nay. N­íc ta hµng n¨m cã kho¶ng 1,2 triÖu - 1,4 triÖu ng­êi ®Õn tuæi lao ®éng trong khi ®ã tû lÖ thÊt nghiÖp kh¸ cao kho¶ng d­íi 7% lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá cña Nhµ n­íc trong viÖc gi¶i quyÕt ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ æn ®Þnh cuéc sèng. N«ng, l©m, ng­ nghiÖp ph¸t triÓn (chñ yÕu do kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ) sÏ gi¶i phãng lùc l­îng lao ®éng chuyÓn sang c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong c«ng nghiÖp, dÞch vô, tõ ®ã h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng theo h­íng hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ®Õn n¨m 2010 chØ cßn 50% lao ®éng n«ng nghiÖp mµ NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng ®· ®Ò ra lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n lµ 21.017.326 ng­êi chiÕm 56,3% lao ®éng cã viÖc lµm th­êng xuyªn trong toµn x· héi (sè liÖu n¨m 2000), riªng trong lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp lµ 4.643.844 ng­êi t¨ng 20,12% so víi n¨m 1996. Thùc tÕ ë nhiÒu ®Þa
  4. ph­¬ng cho thÊy, 1 ha trång lóa chØ gi¶i quyÕt ®­îc kho¶ng 5 lao ®éng (gåm 2 th­êng xuyªn vµ 3 thêi vô) vµ cã doanh thu kho¶ng 20 - 25 triÖu ®ång/n¨m; 1 ha trång c©y l©u n¨m cho doanh thu kho¶ng 40 - 50 triÖu ®ång. Trong khi ®Êt phôc vô ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cã thÓ sö dông hµng chôc ®Õn hµng tr¨m lao ®éng th­êng xuyªn víi thu nhËp b×nh qu©n kho¶ng 10 triÖu ®ång/n¨m. Víi sè liÖu trªn, ta cã thÓ thÊy ®­îc doanh lîi thu ®­îc tõ viÖc trång c©y c«ng nghiÖp cao h¬n nhiÒu so víi trång lóa. V× thÕ, viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ thêi tiÕt cho doanh thu cao lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt. Theo kÕt qu¶ s¬ bé t×nh h×nh thùc hiÖn khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc cho thÊy, trong 9 n¨m thùc hiÖn ®· cã trªn 1,5 triÖu lao ®éng ®­îc lµm trong c¸c dù ¸n thùc hiÖn theo luËt. Riªng khu vùc kinh tÕ d©n doanh t¹o ra h¬n 1 triÖu viÖc lµm trùc tiÕp vµ hµng ngh×n lao ®éng gi¸n tiÕp, ®­a tæng sè lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp d©n doanh xÊp xØ b»ng tæng sè lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®­a tæng sè lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n lªn h¬n 7 triÖu ng­êi. *Kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch vµ thóc ®Èy nªn kinh tÕ t¨ng tr­ëng. §ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn tõ kho¶ng 6,4% n¨m 2001 lªn 7,4% n¨m 2002 (tû lÖ t­¬ng øng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ 5,2% vµ 6%; cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ 21,6% vµ 23,4%). Thu tõ thuÕ c«ng th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh n¨m 2002 ®¹t 103,6% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 13% so víi n¨m 2001. N¨m 2003: sè thu tõ doanh nghiÖp d©n doanh chiÕm kho¶ng 15% tæng sè thu, t¨ng 29,5% so víi cïng kú c¸c n¨m tr­íc.
  5. Víi c¬ chÕ chÝnh s¸ch kinh tÕ khuyÕn khÝch kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh, khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ sè l­îng, vèn ®Çu t­ ®Õn quy m« ho¹t ®éng, ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc phôc håi vµ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Trong 8 th¸ng ®Çu n¨m 2004, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë mét sè ®Þa ph­¬ng t¨ng tèc ®é cao nh­ Hµ Néi 25,8%; H¶i Phßng lµ 23%;CÇn Th¬ 50,3%. Doanh nghiÖp t­ nh©n hiÖn nay ®ang chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong hÇu hÕt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu: chiÕm 50% gi¸ trÞ c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n, c«ng nghiÖp giÊy b×a; 30% c«ng nghiÖp may mÆc §Õn nay, doanh nghiÖp t­ nh©n trong c«ng nghiÖp chiÕm 26,5% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¶ n­íc, t¨ng 1,85 ®iÓm phÇn tr¨m so víi sè thùc hiÖn ë thêi ®iÓm cuèi th¸ng 12 n¨m 2002, vµ 4 ®iÓm phÇn tr¨m so víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµo cuèi n¨m 2000. * Thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý theo h­íng thÞ tr­êng t¹o sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, trõ mét sè lÜnh vùc ngµnh nghÒ mµ Nhµ n­íc ®éc quyÒn, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n kh«ng ®­îc kinh doanh, cßn l¹i hÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ kh¸c kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Òu tham gia. Thùc tiÔn cho thÊy nhiÒu lÜnh vùc mµ kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn mµ cßn chiÕm ­u thÕ ¸p ®¶o nh­ s¶n xuÊt l­¬ng thùc thùc phÈm, nu«i trång thuû s¶n vµ víi c¸c mÆt hµng nh­ g¹o, c¸c chÕ phÈm tõ n«ng nghiÖp ®· mang vÒ hµng tû ®« la cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn ®ang ®Æt ra vÊn ®Ò cÇn xem xÐt lµ vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh nghÒ mµ khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· tham gia vµ chiÕm tû träng lín. ChÝnh sù ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc buéc khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i c¶i tæ, s¾p xÕp l¹i, ®Çu t­ ®æi míi, c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Qua ®ã, khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· thóc ®Èy sù c¹nh tranh gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ lµm cho nÒn kinh tÕ trë nªn n¨ng ®éng, ®ång thêi t¹o søc Ðp lín buéc c¬ chÕ qu¶n lý
  6. hµnh chÝnh cña Nhµ n­íc ph¶i ®æi míi ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. * T¹o nªn sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt, thùc hiÖn d©n chñ ho¸ kinh tÕ, kÝch thÝch vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ph¸t triÓn ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u víi c¸c tr×nh ®é x· héi ho¸ vÒ së h÷u, vÒ qu¶n lý vµ vÒ ph©n phèi t¹o nªn sù phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o ra kh¶ n¨ng huy ®éng réng r·i tiÒm n¨ng nguån lùc, ®éng lùc trong toµn x· héi ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu cña c¶i lµm giµu cho m×nh vµ cho ®Êt n­íc kh¾c phôc t×nh tr¹ng tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ tËp trung, bao cÊp tr­íc ®©y. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc cña kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®­îc tù do ph¸t triÓn, Nhµ n­íc cßn t¹o ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, ®­îc luËt ph¸p b¶o hé vµ lµ biÓu hiÖn d©n chñ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ trong x· héi ta. Cho nªn, nã thóc ®Èy vµ ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, cÇn cï s¸ng tao cña quÇn chóng nh©n d©n trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn, gãp phÇn to lín vµo sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. MÆc kh¸c, qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®­îc më réng nãi trªn sÏ t¸c ®éng vµ ®ßi hái sù c¶i tiÕn vÒ tæ chøc, qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo h­íng hiÖn ®¹i, v¨n minh, tiÕn bé, còng nh­ thóc ®Èy, n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸, d©n trÝ vµ tinh thÇn trong toµn x· héi. b. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm: - Nh÷ng n¨m võa qua ë ViÖt Nam, khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n chñ yÕu ph¸t triÓn theo bÒ réng mµ ®iÓn h×nh lµ t¨ng thªm sè l­îng doanh nghiÖp. Sù thay ®æi quy m« vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ kh«ng ®¸ng kÓ thËm chÝ cã xu h­íng gi¶m xuèng. §a phÇn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n cã quy m« nhá nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, chèng ®ì, v­ît qua nh÷ng biÕn
  7. ®éng, rñi ro, bÊt ch¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh bÞ h¹n chÕ. HiÖn cã tíi 87,2% doanh nghiÖp t­ nh©n cã møc vèn d­íi 1 tû ®ång. Trong ®ã, doanh nghiÖp cã møc vèn d­íi 100 triÖu ®ång chiÕm tíi 29,4%. ChØ cã 1% sè doanh nghiÖp cã møc vèn trªn 10 tû ®ång vµ 0,1% cã møc vèn trªn 100 tû ®ång. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu khëi sù hoµn toµn b»ng vèn tù cã cña m×nh, cã vay nh­ng sè tiÒn vay lµ Ýt. Ng©n hµng th× lu«n trong tr×nh tr¹ng chê doanh nghiÖp ®Õn vay vèn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi s¶n thÕ chÊp chø kh«ng ph¶i lµ t×m ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó cho vay. MÆt kh¸c, b¶n th©n doanh nghiÖp còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn tiÕp cËn th«ng tin, thµnh lËp doanh nghiÖp dùa trªn kinh nghiÖm chø ch­a tÝnh to¸n ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô. §ång thêi cßn lµ t×nh tr¹ng kÕ to¸n cña Doanh nghiÖp kh«ng minh b¹ch, b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng ®Çy ®ñ, doanh nghiÖp kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay, rñi ro tÝn dông lín, gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc h­ëng tÝn dông ­u ®·i bëi v× kh«ng ®ñ hiÓu biÕt vÒ thñ tôc vay vµ hoµn thiÖn hå s¬ vay. - M¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu vµ nguån nh©n lùc - cßn nhiÒu h¹n chÕ. PhÇn lín c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuéc khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Òu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu tõ 2 ®Õn 3 thÕ hÖ. M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®¹i ®a sè ®Òu mua l¹i cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc thanh lý, nhiÒu m¸y mãc ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX, nh­ vËy sù l¹c hËu cã thÓ lªn tíi hµng tr¨m n¨m, chÝ Ýt còng lµ n¨m, b¶y chôc n¨m. PhÇn lín c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ sö dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt truyÒn thèng víi c¸c c«ng cô thñ c«ng vµ b¸n c¬ khÝ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ c¸c hîp t¸c x· ®· sö dông m¸y mãc víi tû lÖ c¬ khÝ ho¸ ®¹t 40,6%. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy tr×nh ®é c«ng nghÖ, chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ë nhiÒu c¬ së vÉn cßn thÊp kÐm kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn.
  8. Thªm vµo ®ã, chÊt l­îng nguån nh©n lùc thÊp. ë khu vùc kinh tÕ nµy, sè lao ®éng kh«ng ®­îc ®µo t¹o chiÕm tõ 55 - 75%. Víi sè lao ®éng kh«ng ®­îc ®µo t¹o chiÕm qu¸ nöa nªn còng g©y nhiÒu trë ng¹i cho c¸c doanh nghiÖp cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n tiÕp cËn víi khoa häc vµ c«ng nghÖ míi,còng nh­ gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt c«ng viÖc. Theo sè liÖu thèng kª th× khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cã sè ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn chØ chiÕm 5,13%, sè chñ doanh nghiÖp cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë nªn chiÕm 31,2%, trong tæng sè c¸c chñ doanh nghiÖp cã tíi 46,4% sè chñ doanh nghiÖp kh«ng cã b»ng cÊp chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Víi c¬ cÊu c¸n bé qu¶n lý nh­ vËy, tuyÖt ®¹i bé phËn doanh nghiÖp t­ nh©n kh«ng cã tÇm nh×n dµi h¹n trong kinh doanh, sù kÐm hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, sù chi phèi cña thÞ tr­êng dÉn ®Õn ph­¬ng ph¸p kinh doanh ng¾n h¹n, phi vô trong kinh doanh lµ khã tr¸nh khái. §ã lµ mÆt h¹n chÕ kh«ng dÔ kh¾c phôc mét sím, mét chiÒu vµ ®iÒu nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n . - ThiÕu mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh. Thªm n÷a, chÝnh s¸ch t¹o mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu bÊt cËp nh­ thñ tôc phiÒn hµ. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ g¾n liÒn víi ®Êt cßn chËm nªn nhiÒu khi lµm mÊt c¬ héi kinh doanh; céng víi sù ph©n biÖt ®èi xö trong viÖc giao ®Êt cña Nhµ n­íc cho c¸c doanh nghiÖp còng nh­ cho thuª ®Êt víi c¸c c¬ së kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n còng g©y bÊt lîi vµ thiÖt thßi cho khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n . RÊt Ýt doanh nghiÖp cã ®­îc mÆt b»ng s¶n xuÊt ngay tõ khi míi thµnh lËp mµ th­êng ph¶i ®i thuª hoÆc tËn dông ®Êt ë, chÝnh ®iÒu nµy còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi s¶n xuÊt kinh doanh. - ThiÕu thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò quan träng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n .
  9. Do ¶nh h­ëng tõ nguån lao ®éng Ýt ®­îc ®µo t¹o, c«ng nghÖ thiÕt bÞ l¹c hËu nªn s¶n phÈm lµm ra kh«ng cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, c¶ thÞ tr­êng tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ cã yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ nµy mua nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra trªn thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng chñ yÕu dùa vµo m¹ng l­íi quan hÖ c¸ nh©nvµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng cña hé c¸ thÓ tiÓu chñ. V¶ l¹i, c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm gÆp nhiÒu h¹n chÕ bëi quy m« nhá, s¶n l­îng s¶n phÈm lµm ra kh«ng nhiÒu, chi phÝ cho mçi lÇn tham gia c¸c cuéc triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu còng lµ lín cho nªn nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ra kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng kinh tÕ ®Ó tham gia mµ ®· bá l¬ c¬ héi qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng còng nh­ víi nh÷ng hîp ®ång tiªu thô. ViÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë trong n­íc cßn khã kh¨n th× viÖc tham gia t¹i c¸c héi triÓn l·m ë n­íc ngoµi ®Ó t×m kiÕm b¹n hµng xuÊt khÈu lµ mét ­íc m¬ thËt xa vêi ®èi víi nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña lo¹i h×nh kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n . - Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cã tèc ®é cao nh­ng kh«ng ®Òu. Nã ®­îc thÓ hiÖn ë khÝa c¹nh lµ gi÷a c¸c vïng, ®Þa ph­¬ng, gi÷a c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. ë c¸c vïng §«ng Nam Bé, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ ®ång b»ng s«ng Hång tËp trung hµng ngµn doanh nghiÖp t­ nh©n th× ë c¸c vïng miÒn nói Trung Du vµ T©y Nguyªn mçi n¬i chØ cã kho¶ng 500 - 700 doanh nghiÖp. LÜnh vùc th­¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ®· chiÕm h¬n mét nöa trong tæng sè doanh nghiÖp t­ nh©n vµ 2/3 sè doanh thu thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Dï ph¸p luËt cã quy ®Þnh quyÒn b×nh ®¼ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; song trªn thùc tÕ, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vÉn bÞ h¹n chÕ trong viÖc tiÕp cËn mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng nh­ xuÊt nhËp khÈu, tµi chÝnh, ng©n hµng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2