intTypePromotion=1

Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 1): Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
16
lượt xem
2
download

Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 1): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ra đời nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2012) và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thành phố năm 2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy sưu tầm, biên tập, phát hành tập Tài liệu Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thêm tư liệu giúp tìm hiểu về Bác và về những chiến sĩ cách mạng, về cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố đã noi gương làm theo Người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 1): Phần 1

Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh<br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> (Taäp 1)<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHIEÀU TAÙC GIAÛ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh<br /> <br /> THAØNH UÛY THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> BAN TUYEÂN GIAÙO<br /> <br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 1<br /> <br /> Nhaø xuaát baûn Vaên hoùa - Vaên ngheä<br /> TP.Hoà Chí Minh 2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHIEÀU TAÙC GIAÛ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh<br /> <br /> Trôøi coù boán muøa: Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng.<br /> Ñaát coù boán phöông: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc.<br /> Ngöôøi coù boán ñöùc: Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính.<br /> Thieáu moät muøa, thì khoâng thaønh trôøi.<br /> Thieáu moät phöông, thì khoâng thaønh ñaát.<br /> Thieáu moät ñöùc, thì khoâng thaønh ngöôøi.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản