intTypePromotion=1

Hóa đơn chứng từ

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
86
lượt xem
13
download

Hóa đơn chứng từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa đơn chứng từ

 1. KHOA TÀI CHÍNH - K TOÁN M c tiêu bài h c Bài 4 • Ki n th c • N m v ng ư c các ki n th c hóa ơn ch ng t • Hi u ư c các y u t căn b n và nâng cao c u thành trong các lo i hóa ơn ch ng t • Hi u ư c phương pháp s d ng hóa ơn ch ng t . • Hi u ư c cách mua, cách ghi chép các n i dung Giáo viên: NGUY N TI N TRUNG trên hóa ơn ch ng t Lý thuy t: 3 gi , Th c hành: 2 gi Khoa Tài chính K toán www.ispace.edu.vn • K năng M c tiêu bài h c Văn b n pháp quy • Trình bày ư c các y u t căn b n và nâng cao c u N 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph quy nh 1 thành trong các lo i hóa ơn ch ng t v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hóa ơn. • Th c hi n ư c các phương pháp s d ng hóa ơn 2 TT s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng ch ng t sau: d n thi hành NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 – Phương pháp mua, t in hóa ơn ch ng t . 3 TT s 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 c a B Tài chính s a đ i b sung TT s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 – Phương pháp ghi chép các n i dung trên hóa ơn ch ng t . – Phương pháp kê khai s d ng hóa ơn ch ng t TTLT s 12/2007/TTLT ngày 28/02/2007 c a B Tài chính 4 – B Thương m i – B Công an hư ng d n ch đ hóa – Phương pháp b o qu n hóa ơn ch ng t . đơn ch ng t đ i v i hàng nh p kh u – Phương pháp x lý các trư ng h p phát sinh v hóa ơn ch ng t . 5 TT s 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính (M c IV, Ph n B) www.ispace.edu.vn 1
 2. Văn b n pháp quy TH O LU N 6 Ngh đ nh c a Chính ph s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy đ nh v hóa đơn bán hàng hóa, cung ng d ch v • HÓA ƠN LÀ GÌ? • PHÂN BI T CÁC LO I HÓA ƠN? 7 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 c a B Tài chính v hoá đơn bán hàng hóa, cung ng d ch v Công văn c a B Tài chính s 16573/BTC-TCT ngày 8 6/12/2010 v vi c đi u ki n c a t ch c nh n in hoá đơn 9 1 PHAÀN I Khái ni m Hoá ơn là ch ng t do ngư i bán l p, ghi nh n thông tin bán hàng hóa, d ch v theo quy nh c a pháp lu t nh m xác nh n kh i lư ng, giá tr c a hàng hoá, d ch v , quy n l i và nghĩa v c a các HOÙA ÑÔN, ÑOÁI TÖÔÏNG bên tham gia giao d ch mua, bán, trao i. SÖÛ DUÏNG HOAÙ ÑÔN Hóa ơn g m: t in t các máy móc, thi t b t i doanh nghi p; t các doanh nghi p i u ki n in hóa ơn; kh i t o hóa ơn i n t theo Lu t Giao d ch i n t . 11 10 2
 3. 1 Khái ni m 1 Khái ni m Hóa ơn ph i có các n i dung sau: Hóa ơn ph i có các n i dung sau: a) Tên lo i hóa ơn th hi n trên m i t hoá ơn. a) Tên lo i hóa ơn th hi n trên m i t hoá ơn. Ví d : HÓA ƠN GIÁ TR GIA TĂNG, HÓA ƠN BÁN i v i hoá ơn xu t kh u, th hi n tên lo i hoá ơn là HÀNG… HOÁ ƠN XU T KH U ho c tên g i khác theo thông l , t p Trư ng h p hoá ơn còn dùng như m t ch ng t c th quán thương m i. cho công tác h ch toán k toán ho c bán hàng thì có th t thêm Ví d : HOÁ ƠN XU T KH U, INVOICE, tên khác kèm theo, nhưng ph i ghi sau tên lo i hoá ơn v i c COMMERCIAL INVOICE… ch nh hơn ho c ghi trong ngo c ơn. Ví d : HÓA ƠN GIÁ TR GIA TĂNG - PHI U B O HÀNH, HOÁ ƠN GIÁ TR GIA TĂNG (PHI U B O HÀNH), HÓA ƠN GIÁ TR GIA TĂNG - PHI U THU TI N, HÓA ƠN GIÁ TR GIA TĂNG (PHI U THU TI N) … 12 13 1 Khái ni m 1 Khái ni m Hóa ơn ph i có các n i dung sau: Ký hi u: b) Ký hi u hóa ơn, s hóa ơn, tên liên hóa ơn. i Ký hi u m u s hóa ơn là thông tin th hi n ký hi u tên lo i hóa v i hóa ơn t in còn ph i ghi tên t ch c ã nh n in ơn, s liên, s th t m u trong m t lo i hóa ơn. Ký hi u m u hoá ơn có 11 ký t hóa ơn; + 2 ký t u th hi n lo i hoá ơn: Hóa ơn GTGT: 01; Hóa ơn Liên hóa ơn là các t trong cùng m t s hóa ơn. M i s bán hàng: 02; hóa ơn xu t kh u: 06; hóa ơn bán hàng (dành cho hoá ơn ph i có t 2 liên tr lên và t i a không quá 9 liên, trong t ch c, cá nhân trong khu phi thu quan): 07; Phi u xu t kho ó: + Liên 1: Lưu. KVCNB: 03; Phi u xu t kho GH L: 04; + Liên 2: Giao cho ngư i mua. + 4 ký t ti p theo th hi n tên hoá ơn: Hóa ơn GTGT: GTKT; Các liên t liên th 3 tr i ư c t tên theo công d ng c Hóa ơn bán hàng: GTTT; Hóa ơn bán hàng (dành cho t ch c, th mà ngư i t o hoá ơn quy nh. Riêng hoá ơn do cơ quan cá nhân trong khu phi thu quan): KPTQ; Hóa ơn xu t kh u: thu c p l ph i có 3 liên, trong ó liên 3 là liên lưu t i cơ quan HDXK; Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b : XKNB, Phi u thu . 14 xu t kho g i bán hàng i lý: HGDL 15 3
 4. 1 Khái ni m 1 Khái ni m Ký hi u: Ký hi u: + 1 ký t ti p theo th hi n s liên c a hóa ơn - i v i tem, vé, th : B t bu c ghi 3 ký t u phân bi t tem, + 1 kí t ti p theo là “/” phân bi t s liên v i s th t c a m u vé, th thu c lo i hóa ơn giá tr gia tăng hay hóa ơn bán hàng. trong m t lo i hóa ơn. Các thông tin còn l i do t ch c, cá nhân t quy nh nhưng + 3 kí t ti p theo là s th t c a m u trong m t lo i hóa ơn. Ví không vư t quá 11 ký t . C th : d : Ký hi u 01/: i v i tem, vé, th thu c lo i hóa ơn GTGT Ký hi u 01GTKT2/001 ư c hi u là: M u th nh t c a lo i hóa Ký hi u 02/: i v i tem, vé, th thu c lo i hóa ơn bán hàng ơn giá tr gia tăng 2 liên. Ký hi u 02GTTT3/002 ư c hi u là: m u th hai c a lo i hóa ơn bán hàng 3 liên. Ký hi u 03XKNB2/001 ư c hi u là: M u th nh t c a lo i phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b 2 liên. 16 17 1 Khái ni m 1 Khái ni m Ký hi u: Ký hi u: Ký hi u H là d u hi u phân bi t H b ng h th ng ch cái ti ng + 3 ký t ti p theo th hi n năm thông báo phát hành hoá ơn và Vi t và năm phát hành H . Ký hi u H có 6 ký t iv iH hình th c hoá ơn. c a các t ch c, cá nhân t in và t in và 8 ký t i v i H do Năm thông báo phát hành hoá ơn ư c ghi hai s cu i c a năm C c Thu phát hành. thông báo phát hành; + 2 ký t u phân bi t các ký hi u hóa ơn. Ký hi u c a hình th c hoá ơn: s d ng 3 kí hi u: E: Hoá ơn Ký t phân bi t là hai ch cái trong 20 ch cái in hoa c a b ng i n t , T: Hoá ơn t in và P: Hoá ơn t in ; ch cái ti ng Vi t bao g m: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, Thí d : R, S, T, U, V, X, Y; AA/11E: là H i n t , ký hi u AA ư c phát hành năm 2011; + 01 kí t ti p theo là “/” phân bi t ký hi u v i năm thông báo AB/11T: là H t in, ký hi u AB ư c phát hành năm 2011; phát hành hóa ơn. AA/12P: là H t in, ký hi u AA ư c phát hành năm 2012. 18 19 4
 5. 1 Khái ni m 1 Khái ni m Hóa ơn ph i có các n i dung sau: Ví d : - Doanh nghi p A là doanh nghi p v a có ho t c) Tên, a ch , mã s thu c a ngư i bán; ng bán hàng trong nư c v a có ho t ng xu t kh u ra d) Tên, a ch , mã s thu c a ngư i mua; nư c ngoài. S d ng hóa ơn như th nào? e) Tên, ơn v tính, s lư ng, ơn giá hàng hóa, d ch Tr l i: v ; thành ti n chưa có thu giá tr gia tăng, thu su t Doanh nghi p A s d ng hoá ơn giá tr gia tăng thu giá tr gia tăng, s ti n thu giá tr gia tăng trong cho ho t ng bán hàng trong nư c. trư ng h p là hóa ơn giá tr gia tăng; Doanh nghi p A s d ng hoá ơn xu t kh u cho f) T ng s ti n thanh toán, ch ký ngư i mua, ch ký ho t ng xu t kh u ra nư c ngoài, ngư i bán, d u ngư i bán (n u có) và ngày, tháng, năm l p hóa ơn. 20 21 1 Khái ni m Tr l i: i m c kho n 2 i u 3 Thông tư 153 hư ng d n: “c) Hoá Trong năm 2010, doanh nghi p B ã t in ( t in) hoá ơn xu t kh u là hoá ơn dùng trong ho t ng kinh ơn v a dùng bán hàng trong nư c và dùng xu t doanh xu t kh u hàng hoá, cung ng d ch v ra nư c kh u hàng ra nư c ngoài. Theo quy nh k t ngày ngoài, xu t vào khu phi thu quan và các trư ng h p 01/01/2011 xu t kh u ph i dùng hoá ơn xu t kh u ư c coi như xu t kh u, hình th c và n i dung theo nhưng do lư ng hoá ơn t in ( t in) c a m t s DN còn thông l qu c t và quy nh c a pháp lu t v thương t n v i s lư ng l n, v y doanh nghi p có th dùng m i.” chung m t lo i hoá ơn (còn t n nói trên) cho c hai hình - Doanh nghi p B là doanh nghi p v a có ho t ng bán th c bán hàng (trong nư c và xu t kh u) ư c không? hàng trong nư c v a có ho t ng bán hàng cho t ch c, cá nhân trong khu phi thu quan. Doanh nghi p B ư c s d ng hoá ơn giá tr gia tăng cho c hai ho t ng 22 trên.” 23 5
 6. 1 Khái ni m 2 i tư ng sử d ng hóa ơn 1. Ngư i bán hàng hóa, cung ng d ch v , g m: a) T ch c, cá nhân Vi t Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ng d ch v (g i chung là bán hàng hóa, d ch v ) t i Vi t Nam ho c bán ra nư c ngoài; b) T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh bán hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam ho c s n xu t kinh doanh Vi t Nam bán hàng ra nư c ngoài; c) T ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam 2. T ch c nh n in hóa đơn. 3. T ch c, cá nhân mua hàng hóa, d ch v 4. Cơ quan qu n lý thu các c p và các t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c in, phát hành, s d ng hóa 24 đơn 25 3 Các lo i hóa ơn 3 Các lo i hóa ơn a) Hóa ơn xu t kh u là hóa ơn dùng trong ho t ng kinh a) Hóa ơn t in là hóa ơn do các t ch c, cá nhân doanh xu t kh u hàng hóa, d ch v ra nư c ngoài, xu t kh u vào kinh doanh t in ra trên các thi t b tin h c, máy tính khu phi thu quan: m u s 5.3. Ph l c 5, Thông tư 153/2010; ti n ho c các lo i máy khác khi bán hàng hóa, d ch v ; b) Hóa ơn giá tr gia tăng là hóa ơn bán hàng hóa, d ch v n i a dành cho các t ch c, cá nhân khai thu giá tr gia tăng theo b) Hóa ơn i n t là t p h p các thông i p d li u phương pháp kh u tr : m u s 3.1 Ph l c 3 và m u s 5.1 Ph i n t v bán hàng hóa, d ch v , ư c kh i t o, l p, l c 5 , Thông tư 153/2010; g i, nh n, lưu tr và qu n lý theo quy nh t i Lu t c) Hóa ơn bán hàng là hóa ơn bán hàng hóa, d ch v n i a Giao d ch i n t và các văn b n hư ng d n thi hành; dành cho các t ch c, cá nhân khai thu giá tr gia tăng theo c) Hóa ơn t in là hóa ơn do các t ch c, cá nhân phương pháp tr c ti p: m u s 3.2 Ph l c 3 và m u s 5.2 Ph kinh doanh t in theo m u s d ng cho ho t ng l c 5 , Thông tư 153/2010; kinh doanh hàng hóa, d ch v , ho c do cơ quan thu d) Các lo i hóa ơn khác, g m: vé, th ho c các ch ng t có tên g i khác… t in theo m u c p, bán cho các t ch c, cá nhân. 6
 7. 3 Các lo i hóa ơn 3 Các lo i hóa ơn STT LO I HÓA ĐƠN ĐƠN V PHÁT GHI CHÚ HÀNH 1 Hóa đơn VAT (HĐ đ ) B tài chính VAT 2 Hóa đơn bán hàng (HĐ đ ) B tài chính Tr c ti p H H H H bán 3 Hóa đơn t in Công ty thuê in VAT t in bán 4 Hóa đơn bán l Nhà sách VAT hàng l 4 Hoá ơn h p l & không h p l 4 Hoá ơn h p l & không h p l Hoá ơn h p l : Hoá ơn không h p l : - Mua, bán hoá ơn chưa ghi n i dung theo quy nh, tr - Là hóa ơn do BTC phát hành ho c Công ty ư c phép trư ng h p mua hoá ơn do cơ quan thu phát hành phát hành H theo quy nh c a B tài chính ( H t in ) - Ph i ghi chính xác và y các thông tin trên hóa ơn - Mua, bán, s d ng hoá ơn ã ghi các ch tiêu, n i dung nghi p v kinh t nhưng không phát sinh vi c - Hóa ơn ph i còn nguyên v n, không t y xóa mua bán HH-DV kèm theo. - Không ghi tr c ti p lên liên 2 ( liên ) - Mua, s d ng hoá ơn gi , hoá ơn c a CSKD khác - Không ư c ghi nhi u nét ch trên cùng 1 hóa ơn bán ra, h p th c hoá HH-DV mua vào không có ch ng t ho c HH-DV bán ra gian l n thu , bán hàng hoá nhưng không kê khai n p thu - 7
 8. 4 Hoá ơn h p l & không h p l 5 Hóa ơn u vào, u ra Hoá ơn không h p l : Hoá ơn u vào: Doanh nghi p mua HH,DV - Mua, bán, s d ng hoá ơn có s chênh l ch v giá tr Là hóa ơn do nhà cung c p xu t cho Doanh nghi p b n ang làm HH-DV gi a các liên c a hoá ơn vi c, trong ó thông tin khách hàng là thông tin v ơn v c a b n. - Mua, bán, s d ng hoá ơn ã h t giá tr s d ng. - Hoá ơn mua HH-DV mà th i i m mua HH-DV Hoá ơn u ra: Doanh nghi p bán HH,DV phát sinh trư c ngày xác nh CSKD b tr n theo Là hóa ơn do Doanh nghi p c a b n xu t cho khách hàng, trong ó thông báo c a cơ quan thu , nhưng cơ quan thu , cơ thông tin khách hàng là thông tin cá nhân ho c thông tin v ơn v quan công an và các cơ quan ch c năng khác ã có c a khách hàng ó. k t lu n ó là các hoá ơn b t h p pháp 1. Khái ni m PH N II T o hoá ơn là ho t ng làm ra m u hoá ơn s d ng cho m c ích bán hàng hoá, cung ng d ch v T O VÀ PHÁT HÀNH c a t ch c, h , cá nhân kinh doanh HÓA ƠN I N T T ch c, h , cá nhân kinh doanh có th ng th i t o nhi u hình th c hóa ơn khác nhau (hóa ơn t HÓA ƠN T IN in, hóa ơn t in, hóa ơn i n t ) theo quy nh t i Ngh nh s 51/2010/N -CP HÓA ƠN T IN 34 35 8
 9. 2/ Hoá ơn i n t 3/ Hoá ơn t in 1. Hoá ơn i n t ư c kh i t o, l p, x lý trên h 3.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in th ng máy tính c a t ch c, h , cá nhân kinh doanh ã a) Các doanh nghi p, ơn v s nghi p ư c t o hóa ư c c p mã s thu khi bán hàng hoá, d ch v và ơn t in k t khi có mã s thu g m: ư c lưu tr trên máy tính c a các bên theo quy nh - Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp c a pháp lu t v giao d ch i n t . lu t trong khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, 2. Hoá ơn i n t ư c s d ng theo quy nh c a khu công ngh cao. pháp lu t v giao d ch i n t . - Các ơn v s nghi p công l p có s n xu t, kinh 3. Vi c qu n lý, s d ng hóa ơn i n t ư c th c doanh theo quy nh c a pháp lu t. hi n theo hư ng d n riêng c a B Tài chính (ch thông - Doanh nghi p có m c v n i u l t năm (05) t tư hư ng d n). ng tr lên tính theo s v n ã th c góp n th i i m thông báo phát hành hóa ơn. 36 37 3/ Hoá ơn t in 3/ Hoá ơn t in 3.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in 3.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in b) T ch c kinh doanh ang ho t ng không thu c các - Là ơn v k toán theo quy nh c a Lu t K toán và có trư ng h p nêu trên ư c t in hoá ơn s d ng cho ph n m m bán hàng hoá, d ch v g n li n v i ph n m m k vi c bán hàng hoá, cung ng d ch v n u có các i u toán, m b o d li u c a hoá ơn bán hàng hoá, d ch v ki n sau: ư ct ng chuy n vào ph n m m (ho c cơ s d li u) k toán t i th i i m l p hoá ơn. - ã ư c c p mã s thu ; - Không b x ph t vi ph m pháp lu t v thu ho c ã b x - Có doanh thu bán hàng hoá, d ch v ; ph t và ã ch p hành x ph t vi ph m pháp lu t v thu mà - Có h th ng thi t b (máy tính, máy in, máy tính ti n) t ng s ti n ph t vi ph m pháp lu t v thu dư i hai mươi m b o cho vi c in và l p hoá ơn khi bán hàng hoá, (20) tri u ng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày cung ng d ch v ; tính liên t c t ngày thông báo phát hành hoá ơn t in l n 38 u tr v trư c. 39 9
 10. 3/ Hoá ơn t in 3/ Hoá ơn t in 3.2. Quy t nh áp d ng hóa ơn t in 3.2. Quy t nh áp d ng hóa ơn t in Quy t nh áp d ng hoá ơn t in g m các n i dung ch y u sau: Trư c khi t o hoá ơn các t ch c trên ph i ra quy t - Tên h th ng thi t b (máy tính, máy in, ph n m m ng d ng) nh áp d ng hoá ơn t in g i cho cơ quan thu qu n dùng in hoá ơn; lý tr c ti p và ch u trách nhi m v quy t nh này - B ph n k thu t ho c tên nhà cung ng d ch v ch u trách (m u s 5.8 Ph l c 5 ban hành kèm theo Thông tư nhi m v m t k thu t t in hoá ơn; 153-2010-BTC). - Trách nhi m c a t ng b ph n tr c thu c liên quan vi c t o, l p, luân chuy n và lưu tr d li u hoá ơn t in trong n i b t Quy t nh áp d ng hoá ơn t in g m các n i dung ch c; ch y u sau: - M u các lo i hoá ơn t in cùng v i m c ích s d ng c a m i lo i ph i có các tiêu th c khi l p m b o y các n i dung 40 hư ng d n t i kho n 1 i u 4 Thông tư 153-2010-BTC. 41 3/ Hoá ơn t in 3/ Hoá ơn t in 3.3. Chương trình t in hóa ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in T ch c ư c t o hóa ơn t in ph i s d ng chương trình t in hoá ơn t các thi t b tin h c, máy tính ti n i v i T ng công ty, t p oàn, liên hi p có nhi u ho c các lo i máy khác m b o nguyên t c: Công ty, xí nghi p, ơn v , chi nhánh óng nhi u - Vi c ánh s th t trên hoá ơn ư c th c hi n t ng. t nh, thành ph tr c thu c TW thì ăng ký s d ng M i liên c a m t s hoá ơn ch ư c in ra m t l n, n u in hoá ơn t in v i T ng c c Thu ra t l n th 2 tr i ph i th hi n là b n sao (copy). - Ph n m m ng d ng in hoá ơn ph i m b o yêu c u i v i các t ch c, cá nhân khác ăng ký t i các v b o m t b ng vi c phân quy n cho ngư i s d ng, ngư i C c Thu t nh, thành ph tr c thu c TW không ư c phân quy n s d ng không ư c can thi p làm thay i d li u trên ng d ng. 42 43 10
 11. 3/ Hoá ơn t in 3/ Hoá ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in 1. Thông báo phát hành hoá ơn: 2. Hóa ơn m u là b n in th hi n úng, các tiêu th c trên Tên ơn v phát hành hoá ơn, liên c a hóa ơn giao cho ngư i mua lo i ư c phát hành, có Mã s thu , s hóa ơn là m t dãy các ch s 0 và in ho c óng ch “M u” trên t hóa ơn” a ch , i n tho i, Lưu ý: Thông báo phát hành hóa ơn g m c hoá ơn m u Các lo i hoá ơn phát hành (tên lo i hóa ơn, ký hi u hóa ph i ư c niêm y t rõ ràng ngay t i các cơ s s d ng hóa ơn ơn, ký hi u m u s hóa ơn, ngày b t u s d ng, s bán hàng hóa, d ch v trong su t th i gian s d ng hóa ơn, lư ng hóa ơn thông báo phát hành (t s ... n s ...)), ph i ư c g i n cơ quan thu qu n lý tr c ti p ch m nh t Hoá ơn m u, năm (05) ngày trư c khi t ch c, h , cá nhân kinh doanh b t Tên và mã s thu c a doanh nghi p in hoá ơn ( i v i u s d ng hóa ơn và trong th i h n mư i (10) ngày, k t hoá ơn t in), Ngày l p Thông báo phát hành, tên, ch ký ngày ký thông báo phát hành. c a ngư i i di n theo pháp lu t và d u c a ơn v . 44 45 3/ Hoá ơn t in 3/ Hoá ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in 4- Các b n sao không ph i công ch ng: 3- Sơ a i m SXKD, văn phòng giao d ch do t ch c, cá nhân t v có xác nh n và cam k t c a ngư i - Gi y phép ăng ký kinh doanh ng u t ch c, cá nhân v : a ch , s nhà, ư ng - Ch ng minh nhân dân (còn trong th i h n s d ng ph ( i v i thành ph , th xã), a i m thôn, xã... ( i theo quy nh c a pháp lu t) c a ngư i ng u t v i nông thôn) theo dõi giao d ch, qu n lý. ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh 5- Gi y ch ng nh n ăng ký thu b n chính kèm theo b n Photocopy 46 47 11
 12. 3/ Hoá T Ct ĂNG KÝ T IN HÓA ƠN II/ TH ơn in 4/ Hoá ơn t in 3.4. Th t c phát hành hóa ơn t in 4.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in a) T ch c kinh doanh; h và cá nhân kinh doanh Hoá ơn do t ch c, cá nhân t in ph i ăng ký lưu có mã s thu (không bao g m h , cá nhân n p thu giá hành m u hoá ơn v i cơ quan thu nơi ăng ký s tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p) ư c t o hoá d ng hoá ơn g m: Ký hi u, s lư ng, s hoá ơn ơn t in s d ng cho các ho t ng bán hàng hoá, (t s ... n s ...) cung ng d ch v . S lư ng hoá ơn t in ư c ăng ký lưu hành s b) C c Thu t o hóa ơn t in bán và c p cho d ng theo t ng kỳ t 1 tháng n 3 tháng. Trư c khi in các i tư ng hư ng d n t i kho n 1 i u 11 và kho n hoá ơn t m i ph i báo cáo vi c s d ng hoá ơn in 1 i u 12 Thông tư 153-2010-BTC, như sau: t cũ và ăng ký in m i v i cơ quan thu v ký hi u, s lư ng, s th t hoá ơn 48 49 4/ Hoá ơn t in 4/ Hoá ơn t in 4.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in 4.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in Cơ quan thu bán hoá ơn cho t ch c không ph i là - Doanh nghi p siêu nh theo hư ng d n t i kho n này doanh nghi p nhưng có ho t ng kinh doanh; h , cá nhân là cơ s kinh doanh có t mư i (10) lao ng tr xu ng kinh doanh; doanh nghi p siêu nh ; doanh nghi p t i a theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh s bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó 56/2009/N -CP ngày 30/6/2009 c a Chính ph v tr khăn không thu c i tư ng t o hoá ơn t in. Trong ó: giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. Cơ s kinh - T ch c không ph i là doanh nghi p nhưng có ho t ng doanh xác nh và ch u trách nhi m v s lư ng lao kinh doanh theo hư ng d n t i kho n này là các t ch c có ng kê khai v i cơ quan thu khi mua hoá ơn. ho t ng kinh doanh nhưng không ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t các t ch c tín d ng, Lu t Kinh doanh b o hi m. 50 51 12
 13. 4/ Hoá ơn t in 4/ Hoá ơn t in 4.1. i tư ng ư c t o hóa ơn t in 4.1. Th t c mua hóa ơn t in Ví d : Doanh nghi p A ư c thành l p và ho t ng t i huy n Thanh Sơn (t nh Phú Th ) là a bàn có i u ki n kinh t -xã h i c bi t khó khăn và a- Gi y gi i thi u kèm theo ơn ngh ư c mua không thu c i tư ng t o hoá ơn t in thì doanh nghi p A ư c mua hoá ơn t in c a cơ quan thu . hoá ơn (m u s 3.3 Ph l c 3 ban hành kèm theo Trư ng h p doanh nghi p A có chi nhánh B t i thành ph Vi t Trì (t nh Thông tư 153-2010-BTC Phú Th ) không ph i là a bàn có i u ki n kinh t -xã h i khó khăn ho c b- Xu t trình ch ng minh nhân dân (còn trong th i c bi t khó khăn, chi nhánh B th c hi n khai thu giá tr gia tăng riêng thì chi nhánh B không thu c i tư ng mua hoá ơn t in c a cơ quan thu . h n s d ng theo quy nh c a pháp lu t) c a ngư i Chi nhánh B t o hoá ơn t in ho c hoá ơn t in s d ng khi bán tr c ti p mua hoá ơn hàng hoá, d ch v . c- Gi y phép KKD kèm theo b n Photocopy Trư ng h p doanh nghi p A có chi nhánh C t i qu n ng a, thành ph Hà N i thì chi nhánh C không thu c i tư ng mua hoá ơn t in c a cơ d- Gi y ch ng nh n KT kèm theo b n Photocopy quan thu . 52 53 I/ CÁCH L P HÓA ƠN 1- Hoá ơn ph i ư c l p ngay khi cung c p hàng hóa d ch v và các kho n thu ti n phát sinh theo PHAÀN III quy nh Khi l p hoá ơn, bên bán ph i ph n nh y các n i dung, ch tiêu in s n trên m u hoá ơn, g ch chéo ph n SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN b tr ng (n u có) t trái qua ph i và ph i có y ch ký c a ngư i mua, ngư i bán 2- Hoá ơn ph i s d ng theo th t , t s nh n 54 s l n, không ư c dùng cách s 55 13
 14. I/ CÁCH L P HÓA ƠN 3- Vi c l p hoá ơn có th vi t b ng tay, ánh máy 1 l n in sang các liên có n i dung như nhau COÂNG TY TNHH HOAØNG HOÂN 2BIS LEÂ LÔÏI , F2,Q1, TP.HCM 4- i v i hoá ơn GTGT ph i ghi rõ giá bán chưa 030 106 9871 có thu GTGT, ph thu và phí tính ngoài giá bán Xăng A92 909.091 1 ng Lít 100 9.090,91 (n u có), thu GTGT, t ng giá thanh toán ã có 3 4 thu ; 5-N u không ghi tách riêng giá bán chưa có thu và thu GTGT, mà ch ghi chung giá thanh toán thì thu GTGT u ra ph i tính trên giá thanh toán, tr 10 909.091 90.909 1.100.000 trư ng h p s d ng ch ng t c thù 56 M t tri u m t trăm ngàn ng ch n I/ CÁCH L P HÓA ƠN I/ CÁCH L P HÓA ƠN 7- Trư ng h p vi t sai c n h y b hoá ơn thì g ch 6- Trư ng h p m u hoá ơn có ch tiêu th trư ng chéo hu b và không ư c xé r i kh i quy n ơn v ký duy t thì không nh t thi t th trư ng hoá ơn và ph i lưu y các liên c a s hoá ơn ơn v ph i ký duy t mà có th u quy n cho trên quy n hóa ơn ngư i bán hàng ký, ghi rõ h , tên khi l p và giao hoá ơn cho khách hàng Vi c u quy n ngư i ký duy t hoá ơn bán hàng ph i có quy t nh c a th trư ng ơn v và hoá ơn này ph i ư c óng d u c a t ch c, cá nhân vào góc trên, bên trái c a liên 2 hoá ơn 58 59 14
 15. II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 8. Trư ng h p hoá ơn ã ư c xé r i kh i quy n, 1./Trư ng h p HHDV không ch u thu GTGT sau ó phát hi n sai ph i hu b thì t ch c, cá Cơ s SXKD n p thu theo phương pháp kh u tr nhân ph i l p biên b n có ch ký xác nh n c a bên thu bán HHDV thu c i tư ng không ch u thu mua hàng, bên bán hàng, n u là t ch c ph i có ký GTGT; bán cho i tư ng ư c mi n thu GTGT xác nh n ( óng d u) c a ngư i ng u t ch c; ph i s d ng hoá ơn GTGT bên mua hàng, bên bán hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s hoá ơn hu b Trên hoá ơn GTGT ch ghi dòng giá bán là giá không Căn c biên b n h y hóa ơn, bên bán l p l i t hóa có thu GTGT, dòng thu su t, s thu GTGT không ghi ơn khác, ghi úng theo quy nh. Trên t hóa ơn ph i và g ch b . Hoá ơn ghi rõ là hàng hoá không ch u ghi rõ :”Thay th t hóa ơn s …, ký hi u hóa ơn…, thu GTGT ho c hàng hoá bán cho i tư ng ư c ngày tháng năm … c a t hóa ơn cũ” 60 mi n thu GTGT 61 II/ S D NG HÓA ƠN 2/ Hóa ơn bán vàng b c, á quý, ngo i t CAÙCH GHI HOÙA ÑÔN COÂNG TY TNHH HOAØNG HOÂN Cơ s SXKD thu c i tư ng n p thu theo HAØNG phương pháp kh u tr thu bán vàng, b c, á quý, 2BIS LEÂ LÔÏI , F2,Q1, TP.HCM 030 106 9871 HOÙA ngo i t ph i s d ng hoá ơn GTGT KHOÂNG MUOÁI 1 Kg 1.000 1.000 1.000.000 (Haøng hoùa dòch CHÒU vuï khoâng chòu thueá GTGT ) Trên hoá ơn GTGT ch ghi dòng giá bán là giá không THUEÁ có thu GTGT, dòng thu su t, s thu GTGT không ghi GTGT và g ch b 1.000.000 Ñoàng 1.000.000 Ñoàng 63 (Moät trieäu ñoàng chaún ) 15
 16. II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 3/ HHDV mua c a t ch c, cá nhân kinh doanh 4/ Hoá ơn xu t tr hàng y thác nh p kh u không thư ng xuyên CS nh n nh p kh u u thác khi xu t tr hàng nh p Khi CSKD mua HHDV cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân kh u u thác, n u ã n p thu GTGT khâu nh p kinh doanh khoâng thöôøng xuyeân nhö: Thueâ nhaø… kh u, cơ s l p hoá ơn GTGT cho cơ s i u thì yeâu caàu ngöôøi baùn HHDV laøm ñôn ñeà nghò söû thác i v i hàng hoá u thác nh p kh u duïng hoùa ñôn leû göûi cô quan thueá ñeå ñöôïc caáp hoùa ñôn leû; loïai hoùa ñôn caáp leû laø: Hoùa ñôn baùn Trư ng h p cơ s nh n nh p kh u u thác chưa n p haøng thoâng thöôøng thu GTGT khâu nh p kh u, khi xu t tr hàng nh p kh u u thác, cơ s l p phi u xu t kho kiêm v n chuy n Hoùa ñôn caáp leû ñöôïc ñoùng daáu cuûa cô quan thueá nôi n i b kèm theo l nh i u ng n i b theo quy nh laäp hoùa ñôn vaøo phía treân beân traùi cuûa töøng lieân hoùa làm ch ng t lưu thông hàng hoá trên th trư ng ñôn 64 65 II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN Hoá ơn GTGT xu t tr hàng nh p kh u u thác ghi: 5/ Xu t HH cho các chi nhánh (a) Giá bán chưa có thu GTGT bao g m: giá tr hàng hoá th c t 5.1- Các cơ s SXKD xu t i u chuy n hàng hoá nh p kh u theo giá CIF, thu nh p kh u, thu tiêu th c bi t và cho các cơ s h ch toán ph thu c như các chi các kho n ph i n p theo ch quy nh khâu nh p kh u (n u nhánh, c a hàng cùng a phương (t nh, thành có) ph tr c thu c Trung ương) bán ho c ngư c l i, (b) Thu su t thu GTGT và ti n thu GTGT ghi theo s thu ã CSKD l p Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b n p khâu nh p kh u kèm theo L nh i u ng n i b (c) T ng c ng ti n thanh toán (= a + b) Cơ s nh n nh p kh u u thác l p hoá ơn GTGT riêng thanh toán ti n hoa h ng u thác nh p kh u 66 67 16
 17. II/ S D NG HÓA ƠN a) S d ng hoá ơn GTGT làm căn c thanh toán và 5/ Xu t HH cho các chi nhánh kê khai n p thu GTGT t ng ơn v và t ng khâu c l p v i nhau; 5.2- Các cơ s SXKD xu t i u chuy n hàng hoá cho các cơ s h ch toán ph thu c như các chi b) S d ng Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b kèm nhánh, c a hàng khác a phương (t nh, thành theo L nh i u ng n i b ; ph tr c thu c Trung ương) bán ho c xu t i u Cơ s h ch toán ph thu c, chi nhánh, c a hàng, khi bán chuy n gi a các chi nhánh, ơn v ph thu c v i hàng ph i l p hóa ơn theo quy nh giao cho ngư i nhau; cơ s có th l a ch n m t trong hai cách s mua, ng th i l p B ng kê hàng hóa bán ra g i v cơ s d ng hoá ơn, ch ng t như sau: có hàng hóa i u chuy n cơ s giao hàng l p hóa ơn GTGT cho hàng hóa th c t tiêu th giao cho cơ s h ch 68 toán ph thu c, chi nhánh, c a hàng, 69 II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 6/ Hóa ơn xu t HH cho các i lý bán úng giá, 6/ Hóa ơn xu t HH cho các i lý bán úng giá, hư ng hoa h ng hư ng hoa h ng Các cơ s SXKD xu t hàng hoá cho cơ s nh n Cơ s nh n làm i lý bán hàng khi bán hàng ph i làm i lý bán úng giá, hư ng hoa h ng, cơ s l p hóa ơn theo quy nh giao cho ngư i mua giao i lý có th l a ch n m t trong hai cách s d ng hoá ơn, ch ng t như sau: Trư ng h p cơ s giao i lý bán hàng l p Phi u xu t a) S d ng hoá ơn GTGT kho hàng g i bán i lý thì t ng kỳ bên nh n bán i lý l p B ng kê hàng hóa bán ra g i v cơ s giao hàng b) S d ng Phi u xu t kho hàng g i bán i lý kèm theo l p hóa ơn GTGT cho hàng hóa th c t tiêu th giao L nh i u ng n i b 70 cơ s nh n làm i lý bán hàng 71 17
 18. II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 6/ Hóa ơn xu t HH cho các i lý bán úng giá, 6/ Hóa ơn xu t HH cho các i lý bán úng giá, hư ng hoa h ng hư ng hoa h ng Khi nhaän tieàn hoa hoàng beân nhaän ñaïi lyù laäp hoùa Trư ng h p CSKD nh n bán i lý HHDV thu c ñôn giao cho beân chi tieàn hoa hoàng i tư ng không ch u thu GTGT, các i lý d ch v bưu i n, b o hi m, bán vé xe, vé tàu, vé máy bay, x s hư ng hoa h ng thì Treân hoùa ñôn GTGT ghi tieàn hoa hoàng chöa coù thueá GTGT, doøng thueá suaát ghi 10% (khoâng phaân bieät HH chòu thueá suaát thueá GTGT 5% hoaëc 10%) vaø tieàn thueá không tính và kê khai n p thu GTGT i v i HHDV bán GTGT theo ñuùng quy ñònh ra và hoa h ng ư c hư ng 73 72 II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 7/ Xu t HH tr cho cơ s y thác thu mua 8/ Xu t HH, nguyên li u ưa i gia công Tröôøng hôïp xuaát haøng hoùa, nguyeân vaät lieäu ñöa ñi gia coâng phaûi coù Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä CSKD làm i lý thu mua hàng hóa theo các hình keøm theo Leänh ñieàu ñoäng noäi boä vaø hôïp ñoàng gia coâng. th c khi tr hàng hóa cho cơ s u thác thu mua Treân Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä ghi roõ ph i l p hóa ơn cho hàng hóa thu mua i lý và “xuaát haøng ñöa ñi gia coâng” hoa h ng ư c hư ng (n u có) Cô sôû nhaän gia coâng ñöa saûn phaåm gia coâng traû laïi cho cô sôû thueâ gia coâng phaûi coù Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä keøm theo Leänh ñieàu ñoäng noäi boä vaø ghi roõ teân cô sôû thueâ gia coâng, soá, ngaøy, thaùng, naêm 74 cuûa hôïp ñoàng gia coâng 75 18
 19. II/ S D NG HÓA ƠN II/ S D NG HÓA ƠN 9/ HH bán qua Fax, i n tho i 10/ HH xu t khuy n m i, qu ng cáo, hàng m u Ñoái vôùi HH bán cho khaùch haøng theo ñôn ñaët i v i HHDV dùng khuy n m i, qu ng cáo, haøng qua ñieän thoaïi, Fax theo phöông thöùc giao hàng m u ph c v cho SXKD HHDV (s n ph m, haøng taïi kho ngöôøi mua haøng, thì beân mua haøng HHDV dùng khuy n m i, qu ng cáo, hàng m u khoâng phaûi kyù treân hoùa ñôn theo quy nh c a pháp lu t thương m i v ho t ng xúc ti n thương m i) thì ph i l p hoá ơn GTGT Trên hóa ơn ghi rõ là hàng mua qua i n tho i, FAX... Trên hoá ơn ghi tên và s lư ng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuy n m i, qu ng cáo, hàng m u không thu ti n; 76 dòng thu su t, thu GTGT không ghi, g ch chéo 77 II/ S D NG HÓA ƠN Hóa ơn xu t tiêu dùng n i b 11/ HH DV cho, bi u, t ng, trao i, cho vay, cho mư n tr thay lương cho ngư i lao ng và tiêu TR M DU L CH dùng n i b 01 Ngô Quy n, Hà N i 030 106 9871 i v i HHDV dùng cho, bi u, t ng, trao i, Xăng A92 Lít 909.091 cho vay, cho mư n, tr thay lương cho ngư i lao 1 ng 3 100 9.090,91 ng và tiêu dùng n i b thì ph i l p hoá ơn 4 GTGT (ho c hoá ơn bán hàng) Trên hoá ơn ghi y các ch tiêu và tính thu GTGT 10 909.091 90.909 như hoá ơn xu t bán HHDV cho khách hàng 78 1.100.000 M t tri u m t trăm ngàn ng ch n 19
 20. II/ S D NG HÓA ƠN 12/ HH bán gi m giá Ví d : Công ty bán HHDV có gi m giá thì trên hóa ơn ghi giá bán ã gi m, 55.000 ng/bao xi COÂNG TY TNHH HOAØNG HOÂN thu GTGT, t ng giá thanh toán ã có thu GTGT măng (chưa có thu 2BIS LEÂ LÔÏI , F2,Q1, TP.HCM 030 106 9871 GTGT) nhưng Công XI MAÊNG 50.000.000 N u vi c gi m giá áp d ng căn c vào s lư ng, ty có chính sách bán 1 Bao 1000 50.000 doanh s HHDV th c t mua t m c nh t nh thì s gi m 5.000 ti n gi m giá c a hàng hoá ã bán ư c tính i u ng/bao. Cách ghi ch nh trên hoá ơn bán HHDV c a l n mua cu i cùng hóa ơn như sau: ho c kỳ ti p sau. Trên hoá ơn ph i ghi rõ s hóa ơn 50.000.000 Ñoàng 10 5.000.000 Ñoàng ư c gi m giá và s ti n ư c gi m giá 80 55.000.000 Ñoàng Naêm möôi năm trieäu ñoàng chaün II/ S D NG HÓA ƠN 13/ Hoá ơn xu t tr l i hàng COÂNG TY TNHH HOAØNG HOÂN a) CSKD mua hàng hoá, ngư i bán ã xu t hoá ơn, Cách ghi hóa ơn 1 2BIS LEÂ LÔÏI , F2,Q1, TP.HCM 030 106 9871 ngư i mua ã nh n hàng, nhưng sau ó ngư i mua gi m giá cho các l n phát hi n hàng hoá không úng quy cách, ch t lư ng mua trư c chưa ư c XI MAÊNG Bao 10 55.000 550.000 ph i tr l i toàn b hay m t ph n hàng hoá, khi xu t (Giaûm gía haøng hoùa baùn cho caùc hoùa ñôn soá .. .kyù gi m giá hieäu.. .ngaøy ..thaùng..naêm..) 200.000 hàng tr l i cho ngư i bán, cơ s ph i l p hoá ơn Trên hoá ơn ghi rõ hàng hoá tr l i ngư i bán do 350.000 Ñoàng 10 35.000 Ñoàng không úng quy cách, ch t lư ng, ti n thu GTGT 385.000 Ñoàng (Ba traêm tám möôi năm ngaøn ñoàng ch n ám m 83 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2