intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 1- Cấu trúc máy tính

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1.157
lượt xem
462
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide Tài liệu hướng dẫn từ căn bản đến nâng cao ngôn ngữ lập trình cấp thấp Assembly ASM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 1- Cấu trúc máy tính

 1. CẤU TRÚC MÁY TÍNH U TRÚC MÁY TÍNH LẬP TRÌNH HỢP NGỮ P TRÌNH HỢP NGỮ P TRÌNH HỢP NG H NGỮ Chương 1- Cấu trúc máy tính
 2. MUC TIEU MUÏC TIEÂU Cấu trúc Máy tính & : Lập trình Assembly 1. Kham pha 1 Khaùm phaù bí maät ben trong maùy tính beân may tính. 2.Trang bị nhöõng kieán thöùc cô baûn veà caáu truùc toång quaùt cuûûa maùy tính cuõng nhö caùc thaønh phaààn caááu taïo neân PC . 3. Naém ñöôïc caùch hoaït ñoäng,caùch giao tiếp cuûa caùc thaønh phan caáu tao neân may phaàn cau taïo nen maùy tính. 4. Bieát vieát 1 chöông trình baèng Assembly – dòch lieân keát vaø thöïc thi chöông trình naøy. 5. Bieát laäp trình xöû lyù đơn giản phaàn cöùng, laäp trình heä thoáng . 6. Các khái niệm cơ bản về virus TH - nghiên ệ g cứu các kỹ thuật lây lan của virus tin học Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 3. Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Structured Computer Organization – Andrew Tanenbaum Assembly Language For the IBM PC – Kip R Irvine IBM-PC Assembly Programming Language & IBM PC Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyeãn Ngoc Taán -Vũ Thanh Hiền Nguyen Ngoïc Tan Vũ Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 4. Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Computer Virus Handbook Virus Writing guide Billy Belceb The Th macro virus writing guide i iti id The little black book of computer viruses Một số mẫu chương trình virus (virus file, virus macro) ẫ Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 5. Giaù i Gi ùo vieâân : Ngoââ Phöôùc N N Nguyeâân E @ M Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 6. Đề cương môn học Chương 1 : Tổ chức tổng quát của hệ thống MT Chương 2 : Tổ chức CPU Chương 3 : Mức logic số Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ Chương 5 : Xuất nhập Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C… Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse hình bàn phím mouse. Chương 10 : Lập trình xử lý File Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – g ệ ọ phân tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan trên mạng. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 7. Chương 1 :CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 8. Mục tiêu : • Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính.  • Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann • Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính • Naé N ém nguyên lý hoạt động máy tính ê lý h t độ á tí h • Biết các component của máy tính :  Processors,Memory,Input/Output devices,Bus Processors Memory Input/Output devices Bus Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 9. Chöông Toång quan veà caáu truùc maùy tính. Mo Moâ hình maùy Turing may Nguyeân lyù Von Neumann. Sô ñoà S ñ à toåång quaùùt cuûûa moäät maùùy tính. í h Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy tính Caâu hoûi oân taäp Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 10. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 11. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 12. Maùy tính & Söï tính toaùn Bộ xử lý Memory : chứa 2+3/4*3-5=? các chỉ thị & dữ ……………. liệu …………….. ………………. Input device : thiết bị nhập Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 13. The system bus (shown in yellow) connects the various components of a computer. The CPU is the heart of the computer, most of computations occur inside the CPU. RAM is a place to where the programs are loaded in order to be executed. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 14. Tổng quan về cấu trúc máy tính Máy tính hiện đại ngày nay được thiết kế dựa trên mô hình Turing Church và mô hình Von Neumann. Mô hình Turing : hì h T i Mô hình này rất đơn giản nhưng nó có tất cả các đặc trưng của 1 hệ thống máy tính sau này. Nguyên lý cấ tạo máy Turing : má sa nà Ng ên cấu má T ring đầu đọc ghi khối xử lý chứa tập hữu hạn các trạng thái Băng dữ liệu vô hạn, dữ liệu kết thúc là b Si b Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2