intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB05: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường phần Máy & Điện

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

193
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là tài liệu Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển phần Hướng dẫn kiểm tra hiện trường phần Máy & Điện do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên ngành Đóng tàu, cũng như những ai làm việc trong lĩnh vực trên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB05: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường phần Máy & Điện

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Hướng dẫn kiểm tra hiện trường – Máy và Ðiện
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 1 KiÌm tra trõèc khi h− thuý 101 KiÌm tra cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË 1. KiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn v¡ d¶u "VR" cða cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË H·u hÆt cŸc chi tiÆt v¡ vºt liÎu âng n±m trong danh mòc kiÌm tra ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra trõèc t−i xõêng s¨n xu¶t v¡ ½õìc giao cho nh¡ mŸy ½Üng t¡u cïng vèi cŸc gi¶y chöng nhºn trõèc khi l°p xuâng t¡u. D¶u "VR" v¡ cŸc gi¶y chöng nhºn cða cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË ph¨i ½õìc kiÌm tra xŸc nhºn l−i v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp sau khi cung c¶p cho cŸc xõêng ½Üng t¡u. CŸc qui trÖnh kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc quyÆt ½Ùnh tïy theo cŸc ½iËu kiÎn qu¨n lû cða nh¡ mŸy ½Üng t¡u. Thõéng thõéng, cŸc qui trÖnh sau ½õìc Ÿp dòng : (a) ‡Ë nghÙ nh¡ mŸy cung c¶p cŸc b¨n sao (c¡ lÅn gi¶y b±ng bît chÖ) cða cŸc d¶u " VR" v¡ lºp danh mòc cŸc thiÆt bÙ ½Ü. Sau ½Ü, kiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn cÜ cŸc b¨n sao d¶u "VR" v¡ cŸc danh mòc cða chîng v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp. (b) Sau khi cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË ½õìc cung c¶p cho nh¡ mŸy, cŸc ‡¯ng kiÌm viÅn ph¨i kiÌm tra cŸc d¶u "VR" v¡ kiÌm tra xŸc nhºn chîng vèi cŸc gi¶y chöng nhºn mæt v¡i l·n. (c) Vèi cŸc thiÆt bÙ ½õìc kiÌm tra bêi cŸc tä chöc ‡¯ng kiÌm khŸc thuæc khâi IACS, ph¨i tiÆn h¡nh cŸc bõèc (a), (b) trÅn ½Ì kiÌm tra sú phï hìp giùa GCN v¡ thiÆt bÙ. 102 L°p rŸp âng bao tròc 1. Thø thuý lúc âng bao tròc Do cŸc âng bao ½îc thõéng ½õìc chÆ t−o s³n bêi nh¡ s¨n xu¶t v¡ ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra, nÅn cÜ thÌ bÞ qua viÎc thø thuý lúc t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u. Tuy nhiÅn, ph¨i kiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn qui ½Ùnh ê mòc 101-1 v¡ kiÌm tra täng thÌ. ‡âi vèi cŸc âng bao ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p t¶m b±ng phõçng phŸp h¡n, âng bao t−o th¡nh mæt ph·n kÆt c¶u thμn t¡u. Do ½Ü, c·n tham kh¨o v¡ kÆt hìp vèi cŸc ½¯ng kiÌm viÅn vÞ t¡u ½Ì quyÆt ½Ùnh vË viÎc h¡n v¡ thø thuý lúc, thø kÏn, thø vÝi rãng vv... ½âi vèi cŸc k¾t mît ½uái t¡u. 2. KiÌm tra ½æ bÜng bÅn trong cð Sau khi doa xong lå, cŸc tr−ng thŸi cuâi cïng cða cŸc cð âng bao ê sâng ½uái ph¨i ½õìc kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ rå khÏ, xŸc ½Ùnh kÏch thõèc cuâi cïng v¡ cŸc dung sai l°p gh¾p trõèc khi l°p gh¾p âng bao v¡o thμn t¡u v¡ l°p gh¾p b−c v¡o trong âng bao. Do cð âng bao thõéng ½õìc chÆ t−o b±ng phõçng phŸp ½îc v¡ cung c¶p ê tr−ng thŸi thá cÜ möc dõ gia cáng lèn, cŸc khuyÆt tºt ½îc nhõ ngºm x×, rå khÏ vv... cÜ thÌ xu¶t hiÎn trong r¶t nhiËu trõéng hìp khi doa. Trong nhùng trõéng hìp n¡y, c·n ph¨i phμn biÎt ½´c tÏnh cða cŸc khuyÆt tºt, kiÌm tra cŸc khuyÆt tºt bÅn trong b±ng phõçng phŸp thø kháng phŸ hðy v.v... v¡ quyÆt ½Ùnh biÎn phŸp h¡n søa chùa ho´c xø lû nhiÎt sau khi søa chùa tïy theo möc ½æ cða khuyÆt tºt. C·n ph¨i thºn tràng trong mæt sâ trõéng hìp do viÎc søa chùa b±ng h¡n kháng triÎt ½Ì ½¬ 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn d¹n ½Æn sú xu¶t hiÎn cŸc vÆt nöt sau khi ½õa v¡o khai thŸc, ho´c ph¨i kho¾t l−i lå sau khi h¡n ½°p do biÆn d−ng sau søa chùa ê cŸc bæ phºn ½õìc h¡n. Do khÜ cÜ thÌ giù ½õìc ½æ chÏnh xŸc th¡nh ph¸m, cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc dung sai sau : ≤ 5/100 mm ‡æ á van : ‡æ cán (½æ kháng trò) : 5/100 - 8/100 mm (C·n ph¨i chî û trŸnh ½æ cán ngõìc trong l°p ¾p) CŸc gièi h−n cho ph¾p l°p ¾p : 3/100 -5/100 mm (âng bao tròc) 2/100-3/100 mm (cŸc ä ½ë) 3. T¨i tràng l°p ¾p âng bao/b−c Do viÎc l°p ¾p cŸc âng bao (ho´c l°p trúc tiÆp b−c) v¡o lå cð sâng ½uái ½õìc thúc hiÎn ½Ì chÙu cŸc t¨i tràng cða ä ½ë trong âng bao, cho nÅn âng bao v¡ sâng ½uái c·n ph¨i tiÆp xîc ½ãng ½Ëu trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ dung sai l°p gh¾p giùa chîng ph¨i hìp lû sao cho mâi gh¾p kháng bÙ lÞng ra do sú biÆn ½äi t¨i tràng gâi ½ë. Phõçng phŸp kiÌm tra tât nh¶t l¡ vÁ ½ã thÙ quan hÎ giùa ½æ d¡i ¾p v¡ t¨i tràng ¾p, ph¨i ½¨m b¨o quan hÎ n¡y l¡ tuyÆn tÏnh (khŸc vèi l°p ¾p chμn vÙt, ½æ d¡i ¾p ch× c·n ½o theo bõèc 10 cm l¡ ½ð). Måi nh¡ mŸy ½Üng t¡u sø dòng mæt möc dung sai l°p gh¾p giùa lå sâng ½uái v¡ âng bao (ho´c ä ½ë) khŸc nhau. M´c dï t¨i tràng l°p ¾p thúc tÆ phμn bâ theo d¨i khŸ ræng, tïy thuæc v¡o ½æ chÏnh xŸc cða kÏch thõèc sau gia cáng, t¨i tràng l°p ¾p cÜ thÌ l¶y giŸ trÙ g·n ½îng sau : T¨i tràng l°p ¾p cuâi cïng (t¶n) x¶p x× b±ng ½õéng kÏnh chμn vÙt (cm). ViÎc l°p ¾p b−c v¡o âng bao cñng tõçng tú nhõ ê trÅn, nhõng trong trõéng hìp b−c trong âng bao l¡ kim lo−i tr°ng, kháng ½õìc ph¾p Ÿp dòng möc dung sai l°p gh¾p lèn, do dÍ x¨y ra hiÎn tõìng trÜc m¨ng t−i cŸc bË m´t cða kim lo−i tr°ng ½õìc h¡n v¡o b−c ½ë khi b−c ½ë bÙ co l−i. Qui trÖnh l°p ¾p lúc ½õìc thÌ hiÎn dõèi ½μy : KÏch thðy lúc ‡âi vèi âng bao T¶m gia cõéng Gio¯ng nh¹n Ÿp kÆ Khung Bu láng âng bao âng bao tròc KÏch thðy lúc Bu láng d¹n hõèng T¶m ½Îm Bçm (gå ho´c kim lo−i) GiŸ ½ë (Phõçng phŸp n¡y ½õìc sø dòng chð yÆu cho cŸc (Phõçng phŸp n¡y ½õìc sø dòng chð yÆu t¡u cë trung v¡ cë lèn. Ph¨i ½¨m b¨o sú tiÆp xîc cho cŸc t¡u nhÞ. Ph¨i gia cõéng thÏch ½Ÿng cða gio¯ng nh¹n (O ring). Ph¨i sø dòng MOLY- giŸ ½ë, nÆu kháng giŸ ½ë cÜ thÌ bÙ vë COAT trÅn m´t trong cða cð v¡ m´t ngo¡i cða âng bao tròc ½Ì ½Ë phÝng kÂt) 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡âi vèi ä ½ë âng bao Bu láng Thanh d¹n ‡ai âc B−c ½ë Thanh d¹n d¹n hõèng hõèng âng bao hõèng T¶m ½Ïch ½´t lúc B−c ½ë KÏch thðy lúc KÏch thðy lúc 4. ‡o ½õéng kÏnh trong cða âng bao/b−c sau khi l°p ¾p Ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn biÅn b¨n ½o ½õéng kÏnh trong cða âng bao/b−c sau khi l°p ¾p. 103 L°p chμn vÙt 1. ‡æ d¡i l°p ¾p (a) Trõéng hìp chμn vÙt kháng cÜ then, ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh dúa trÅn "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2), chu¸n bÙ biÅn b¨n l°p ¾p (m¹u MT-6) v¡ ½¨m b¨o ½æ d¡i l°p ¾p. M¹u MT-2 ph¨i ½õìc lõu giù c¸n thºn trong hã sç biÅn b¨n kiÌm tra. Phõçng phŸp xŸc ½Ùnh, phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu õèt v.v... ph¨i ½õìc ½õa v¡o b¨n Bä sung 103 ½Ì tham kh¨o. (b) Trõéng hìp chμn vÙt cÜ then, then ½Üng vai trÝ truyËn má men xo°n t÷ tròc sang chμn vÙt, ½æ tiÆp xîc trÅn to¡n bæ bË m´t l¡ c·n thiÆt. Do bË m´t gia cáng lû tõêng nhõ vºy ½Ì ½−t ½õìc ½æ tiÆp xîc trÅn to¡n bæ bË m´t r¶t khÜ thúc hiÎn ½õìc trong thúc tÆ, ph¨i thúc hiÎn viÎc gia cáng bË m´t. Ph¨i kiÌm tra xem cÜ hõ hÞng gÖ trong quŸ trÖnh vºn chuyÌn, sú hÖnh th¡nh cŸc vÆt b¸n v.v... trõèc khi l°p chμn vÙt. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt cÜ then, viÎc l°p ¾p lúc thõéng hay ½õìc sø dòng ½Ì hå trì. Tuy nhiÅn kháng ½õìc sø dòng t¨i tràng l°p ¾p quŸ lèn dÍ l¡m do¬ng r¬nh then. Tháng thõéng, cÜ thÌ sø dòng cáng thöc sau ½Ì xŸc ½Ùnh ½æ d¡i l°p ¾p. 2d p × 10 −4 L= tgα Trong ½Ü : L : ‡æ d¡i l°p ¾p chu¸n (mm). dp : ‡õéng kÏnh tròc chμn vÙt t−i ½·u cán (mm). α : Mæt nøa gÜc cán t−i ph·n cán (½æ). C·n ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn cŸc biÅn b¨n l°p ¾p ngay c¨ vèi cŸc chμn vÙt cÜ then. (c) Khi chμn vÙt v¡ tròc chμn vÙt ½õìc nâi vèi nhau b±ng bÏch v¡ bu láng nhõ trong trõéng hìp chμn vÙt biÆn bõèc, cÜ hai trõéng hìp, trõéng hìp thö nh¶t sø dòng cŸc chât ½Ì ½Ùnh vÙ vÙ trÏ, trõéng hìp thö hai sø dòng cŸc bu láng tinh l¡m bu láng bÏch nâi. Ph¨i lºp biÅn b¨n ghi cŸc lúc xiÆt v¡ sú ½ãng ½Ëu cða chîng. Chî û : CŸc chμn vÙt biÆn bõèc ph¨i ½õìc thø rÝ r× sau khi l°p ½´t. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc chμn vÙt biÆn bõèc lo−i nhÞ ½ái khi ½õìc cung c¶p ½ãng bæ vèi tròc sau khi l°p ½´t t−i xõêng chÆ t−o. Trõéng hìp n¡y cñng yÅu c·u ph¨i thø rÝ r× sau khi l°p ½´t xuâng t¡u. 2. L°p rŸp ½ai âc chμn vÙt v¡ mñ chμn vÙt (a) Khi chμn vÙt ½õìc l°p ¾p ½−t ½Æn vÙ trÏ mong muân, trõèc hÆt thŸo Ÿp su¶t d·u W, sau ½Ü ½Æn Ÿp su¶t d·u D. Sau khi ½¨m b¨o b±ng ½ãng hã so r±ng chμn vÙt kháng bÙ trái ra, thŸo kÏch v¡ l°p ½ai âc chμn vÙt. Chî û : Mæt sâ ½ai âc chμn vÙt ½õìc sø dòng luán l¡m kÏch d·u trong l°p ¾p. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt cÜ then, nÅn sø dòng cé lÅ chμn vÙt cða t¡u ½Ì ½¨m b¨o lúc xiÆt. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt kháng then, thõéng kháng cÜ cé lÅ chμn vÙt, ½ai âc chμn vÙt ½õìc câ ½Ùnh vèi ½æ c¯ng kho¨ng 2 t¶n sø dòng dμy qu¶n quanh ½ai âc. (b) Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o viÎc l°p bæ l¡m kÏn cð chμn vÙt v¡ thiÆt bÙ châng xoay ½ai âc chμn vÙt. Sau khi l°p rŸp mñ chòp v¡ trõèc khi bçm më v¡o mñ chòp chμn vÙt, nÅn tiÆn h¡nh thø kÏn khÏ tháng qua lå n−p d·u ½Ì ½¨m b¨o nõèc biÌn kháng rÝ làt v¡o. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp n¡y, khÏ sø dòng ½Ì thø ph¨i ½¨m b¨o ½ð ½æ khá v¡ kháng bÙ ngõng ½àng nõèc. C·n ph¨i ½¨m b¨o r±ng cð chμn vÙt ½õìc n−p ½·y b±ng ch¶t ½iËn ½·y. Bæ ½Îm kÏn kiÌu t¶m giùa cð chμn vÙt v¡ mñ chμn vÙt/bÏch n¾n ½Îm ph¨i l¡ lo−i ch× cÜ mæt t¶m (kháng ½õìc sø dòng lo−i 2 t¶m) ½Ì ½¨m b¨o kÏn nõèc. 3. L°p rŸp vÝng ch°n rŸc VÝng ch°n rŸc ½õìc sø dòng ½Ì b¨o vÎ Ÿo bàc tròc, cŸc chi tiÆt câ ½Ùnh bæ ½Îm kÏn v.v... kháng bÙ hõ hÞng bêi cŸc vºt trái näi, lõèi ½Ÿnh cŸ, dμy rì v.v... Nhùng vºt n¡y cÜ thÌ qu¶n quanh tròc chμn vÙt khi h¡nh trÖnh. VÝng ch°n rŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o cÜ l°p v¡o thμn t¡u (lå sâng ½uái ho´c ½ai âc âng bao) b±ng bu láng ho´c ½õìc h¡n. ‡o−n phð Khe hê Bu láng VÝng ch°n rŸc L°p b±ng h¡n 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Bä sung cho ½iËu 103 CŸc phõçng phŸp l°p ¾p chμn vÙt kháng then v¡ phõçng phŸp xŸc ½Ùnh ½æ d¡i l°p ¾p (1) Hõèng d¹n l°p ¾p chμn vÙt HÖnh vÁ dõèi ½μy minh hàa vÏ dò vË cŸch l°p ¾p chμn vÙt. (D·u Ÿp lúc W ½Ì l°p õèt) ‡ãng hã KÏch thðy lúc so (D·u D) Chî û: Tham kh¨o ½iËu (2) vË Ÿp su¶t d·u D v¡ W D¨i ½´t chu¸n cho ½ãng hã Hæp van phμn phâi Ÿp su¶t Bçm d·u ½iÎn ho´c tay Phõçng phŸp gŸ n¡y kháng ½õìc ch¶p nhºn (2) Phõçng phŸp l°p ¾p chμn vÙt kháng then v¡ cŸch xŸc ½Ùnh chiËu d¡i l°p ¾p Trong Bä sung n¡y, phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu "l°p khá" ½õìc thúc hiÎn khi chμn vÙt ½õìc l°p ¾p trúc tiÆp v¡o tròc ch× b±ng Ÿp su¶t t÷ ½·u sau cða cð chμn vÙt. Phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu "l°p õèt" l¡ phõçng phŸp m¡ chμn vÙt ½õìc l°p ¾p b±ng Ÿp su¶t hõèng tròc cÜ sú trì giîp cða Ÿp su¶t d·u ½õìc ½õa v¡o cŸc r¬nh d·u bÅn trong cð chμn vÙt. Ÿp su¶t d·u tŸc dòng theo hõèng tròc gài l¡ "Ÿp su¶t D" v¡ Ÿp su¶t d·u ½õìc ½õa v¡o trong cŸc r¬nh d·u bÅn trong cð chμn vÙt ½õìc gài l¡ "Ÿp su¶t W". 1. L¡m s−ch d·u châng r× Trõèc khi l°p ¾p chμn vÙt, d·u châng r× bái bÅn ngo¡i m´t cán tròc chμn vÙt v¡ bË m´t trong cða chμn vÙt ph¨i ½õìc l¡m s−ch b±ng ch¶t pha lo¬ng v.v... Ngo¡i ra, t¶t c¨ cŸc d·u ½Ëu ph¨i ½õìc l¡m s−ch cŸc ch¶t b¸n. ViÎc l¡m s−ch n¡y ½õìc thúc hiÎn nh±m ½¨m b¨o ½îng hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i v¡ cÝn nh±m trŸnh sÜt d·u cÜ ½æ nhèt cao trÅn cŸc bË m´t tiÆp xîc. Chî û : CÜ cŸc lo−i d·u châng r× khŸc nhau nhõ NOX-RUST 366, NEOS PN-101, ho´c më. 2. ‡o nhiÎt ½æ Trõèc khi b°t ½·u l°p ¾p chμn vÙt, ph¨i ½o nhiÎt ½æ cð chμn vÙt (Cb) v¡ nhiÎt ½æ ph·n cán tròc chμn vÙt. C·n ph¨i ½o nhiÎt ½æ t−i mæt v¡i ½iÌm trÅn cð chμn vÙt v¡ ph·n cán cða tròc 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chμn vÙt sau ½Ü l¶y giŸ trÙ trung bÖnh. Tuy nhiÅn, nÆu cŸc sâ liÎu ½o ½õìc n¡y khŸc nhau nhiËu thÖ l¶y giŸ trÙ th¶p nh¶t cho cð chμn vÙt v¡ giŸ trÙ cao nh¶t cho tròc chμn vÙt ½Ì ½¨m b¨o an to¡n. 3. TÏnh toŸn ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt Sau khi ½o nhiÎt ½æ cða cð chμn vÙt (Cb) v¡ nhiÎt ½æ ph·n cán tròc chμn vÙt, ½àc giŸ trÙ b¾ (L1) cða ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm phÅ duyÎt ho´c "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2) do ‡¯ng kiÌm so−n. GiŸ trÙ lèn hçn (L2) ½õìc xŸc ½Ùnh ½çn gi¨n b±ng cŸch cæng thÅm giŸ trÙ kháng ½äi cða chμn vÙt vèi giŸ trÙ b¾ (L1) m¡ kháng c·n quan tμm ½Æn cŸc giŸ trÙ nhiÎt ½æ t−i théi ½iÌm l°p ¾p. 4. XŸc ½Ùnh ½iÌm "0" XŸc ½Ùnh giŸ trÙ b°t ½·u (½iÌm "0") ch× ½õìc thúc hiÎn vèi trõéng hìp l°p khá. CŸc van trÅn ½õéng âng d·u ½Ì l°p õèt kháng ½õìc mê cho ½Æn khi kÆt thîc viÎc l°p khá, nh±m ½Ì d·u kháng làt v¡o bË m´t tiÆp xîc. (1) Ban ½·u, Ÿp su¶t d·u D ½õìc duy trÖ trong kho¨ng 20 -50 t¶n. ‡ãng hã so ½õìc ½´t vË giŸ trÙ "0" ½Ì xŸc ½Ùnh chiËu d¡i l°p ¾p. Ït nh¶t ph¨i gŸ l°p 2 ½ãng hã so. Lîc n¡y, ghi l−i ½iÌm ½·u tiÅn trong b¨n sâ liÎu (½iÌm "a" trong HÖnh 1) (2) Sau ½Ü, t¯ng Ÿp su¶t d·u D lÅn cŸc bõèc thÏch hìp (theo cŸc möc kho¨ng 20÷50 t¶n) v¡ giù nguyÅn. Ghi l−i cŸc giŸ trÙ dÙch chuyÌn trÅn ½ãng hã so v¡ cŸc Ÿp su¶t d·u D v¡o b¨n sâ liÎu. Ph¨i thúc hiÎn viÎc ghi sâ liÎu cho Ït nh¶t 5 ½iÌm (cŸc ½iÌm "b", "c", "d", (1)) trÅn HÖnh 1). ViÎc l°p ¾p khá ph¨i ½õìc thúc hiÎn cho ½Æn khi ½−t ½õìc kho¨ng 1/5 ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt ho´c kho¨ng 2 mm. HÖnh 1 HÖnh 2 T¨i tràng theo Ÿp su¶t d·u D T¨i tràng theo Ÿp su¶t d·u D 1 1 d d c c b b a a ‡iÌm "0" thúc 0 ‡æ d¡i l°p ¾p 0 ‡æ d¡i l°p ¾p thúc tÆ ‡·u tiÅn, khi t¨i tràng ½õìc ½Æn "a", ½´t ½ãng hã so vË "0" 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (3) CŸc ½iÌm n¡y ph¨i ½õìc nâi l−i vèi nhau b±ng mæt ½õéng g·n nhõ th²ng. ‡iÌm c°t nhau cða ½õéng g·n th²ng n¡y v¡ ½õéng cç sê cða ½æ d¡i l°p ¾p ½õìc gài l¡ ½iÌm "0" thúc tÆ. NÆu cÜ sú khŸc biÎt giùa cŸc sâ liÎu cða 2 ½ãng hã so, chöng tÞ cÜ sú sai sÜt trong phõçng phŸp gŸ l°p cŸc ½ãng hã so (gŸ l°p kháng ½îng, kháng song song v.v...). NÆu sú khŸc biÎt n¡y kháng thÌ kh°c phòc ½õìc thÖ l¶y giŸ trÙ b¾ nh¶t. NÆu cŸc ½iÌm nâi n¡y kháng thÌ t−o th¡nh ½õéng g·n th²ng, cÜ nghØa l¡ bË m´t tiÆp xîc cÜ b¶t thõéng. Tuy nhiÅn, lîc n¡y ph¨i kiÌm tra xem sâ liÎu Ÿp su¶t d·u D cÜ chÏnh xŸc kháng (vÏ dò cŸc giŸ trÙ ½àc kháng rß r¡ng ...) 5. XŸc ½Ùnh hÎ sâ ma sŸt Sø dòng ½õéng th²ng dâc thu ½õìc t÷ phõçng phŸp l°p khá n¡y, cÜ thÌ tÏnh ½õìc hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i theo cáng thöc sau. HÎ sâ ma sŸt thu ½õìc n¡y ph¨i ½õìc ghi l−i trong biÅn b¨n l°p ¾p. μ r = K .K E − tgα μr : HÎ sâ ma sŸt thu ½õìc t÷ kÆt qu¨ thø l°p ¾p K : T× lÎ gia t¯ng t¨i tràng ¾p ½âi vèi ½æ d¡i l°p ¾p. T× lÎ n¡y thu ½õìc t÷ kÆt qu¨ thø l°p ¾p ½âi vèi trõéng hìp l°p khá (N/mm). KE : GiŸ trÙ cho trong "b¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2) tgα : 1/2 ½æ cán (cho trong m¹u MT-2) L°p ¾p õèt l¡ phõçng phŸp trong ½Ü sø dòng Ÿp su¶t d·u W lèn hçn Ÿp su¶t tiÆp xîc giùa tròc chμn vÙt v¡ cð chμn vÙt ½Ì t−o ½æ hê giùa chîng. T−i théi ½iÌm hÎ sâ ma sŸt giùa chîng thay ½äi t÷ Ÿp su¶t cða kim lo−i ½Æn Ÿp su¶t cða d·u, chμn vÙt ½õìc l°p ¾p b±ng Ÿp su¶t d·u D th¶p. Do hÎ sâ ma sŸt cða d·u v¡o kho¨ng 0,02, viÎc l°p ¾p sÁ trê lÅn ½Ëu ½´n v¡ nh nh¡ng. Do dÍ x¨y ra viÎc l°p ¾p b¶t ngé võìt qua gièi h−n trÅn, vÖ vºy trõèc hÆt ph¨i xem x¾t kþ vË möc ½æ ½´t Ÿp su¶t d·u D. M´c dï Ÿp su¶t d·u W c·n thiÆt ph¨i t¯ng lÅn theo ½æ t¯ng cða ½æ d¡i l°p ¾p, v¡o giai ½o−n cuâi cïng, c·n ph¨i cÜ t¨i tràng l°p ¾p ½Ì t−o ra Ÿp su¶t c·n thiÆt t−i bË m´t tiÆp xîc. Ÿp su¶t c·n thiÆt (P) ½õìc nÅu trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2). Do cð chμn vÙt thõéng ½õìc chÆ t−o b±ng hìp kim ½ãng v¡ tròc ½õìc chÆ t−o b±ng th¾p ½îc cho nÅn hÎ sâ gi¬n nê nhiÎt cða cŸc kim lo−i khŸc nhau. HÎ sâ gi¬n nê nhiÎt cða cð chμn vÙt lèn hçn cða tròc chμn vÙt, do ½Ü ph¨i giù mæt théi gian ½Ì nhiÎt cμn b±ng tõéng ½âi giùa cð chμn vÙt v¡ cán tròc. Khi l°p ¾p sao cho giù ½õìc Ÿp su¶t c·n thiÆt ngay c¨ khi cð chμn vÙt gi¬n nê khi h¡nh h¨i trong vïng nõèc cÜ nhiÎt ½æ cao l¡m Ÿp su¶t tiÆp xîc bÙ gi¨m. GiŸ trÙ l°p ¾p phò thuæc v¡o nhiÎt ½æ ½õìc nÅu trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2). Do ½Ü, ½æ d¡i l°p ¾p t−i cŸc vïng khŸc nhau v¡o cŸc mïa khŸc nhau thÖ cñng khŸc nhau, vÏ dò : ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt t−i Singapo v¡o mïa h¿ khŸc vèi ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt ê Nauy v¡o mïa ½áng. Do ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt t−i Nauy v¡o mïa ½áng d¡i hçn, Ÿp su¶t d·u ph¨i lèn hçn. T¨i tràng l°p ¾p dú tÏnh ½õìc biÌu thÙ trong ½ã thÙ cða "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt". (1) NÆu quŸ trÖnh l°p ¾p chμn vÙt ½õìc chuyÌn sang chÆ ½æ l°p õèt ê tr−ng thŸi ê HÖnh 1, ViÎc l°p ¾p ½æt ngæt chuyÌn ½Æn vÙ trÏ ½õìc ½Ÿnh d¶u "*" ê HÖnh 3. Do ½Ü, c·n ph¨i nghiÅn cöu trõèc, sao cho Ÿp su¶t d·u D t−i kháng bÙ cao quŸ. Ÿp su¶t d·u D ph¨i ½õìc ½´t sao cho ½æ d¡i l°p ¾p n±m trong ph−m vi t÷ 1 ½Æn 2 mm cho måi ½ìt t¯ng Ÿp 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn su¶t. Khi Ÿp su¶t d·u D t−i quŸ cao thÖ Ÿp su¶t n¡y ph¨i ½õìc gi¨m xuâng ½iÌm trÅn HÖnh 3. (2) Sau khi Ÿp su¶t d·u cμn b±ng t−i ½iÌm , viÎc l°p ¾p ½·u tiÅn ½õìc thúc hiÎn b±ng Ÿp su¶t d·u W ½õìc t¯ng lÅn t÷ t÷. Trong giai ½o−n ½·u tiÅn, do Ÿp su¶t bË m´t cÝn th¶p, ch× c·n Ÿp su¶t d·u W th¶p cñng ½ð cho viÎc l°p ¾p. Sau khi Ÿp su¶t d·u cμn b±ng t−i giai ½o−n 2, Ÿp su¶t d·u W ph¨i ½õìc t¯ng lÅn t÷ t÷ v¡ viÎc l°p ¾p ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh. CŸc Ÿp su¶t d·u D v¡ W ph¨i ½õìc t¯ng lÅn b±ng cŸch l´p l−i quŸ trÖnh n¡y. TiÆp theo, viÎc l°p ¾p ½õìc tiÆp tòc ½Æn vÙ trÏ v¡ , sau ½Ü ½Æn vÙ trÏ cuâi cïng . (3) VË lû thuyÆt thÖ ½õéng th²ng nâi cŸc ½iÌm cða kiÌu l°p õèt n¡y sÁ ½i qua "½iÌm "0" thúc cða ½æ d¡i l°p ¾p" thu ½õìc nhõ ê trÅn. Tuy nhiÅn, trong thúc tÆ cÜ nhiËu trõéng hìp cÜ mæt sâ sai lÎch. (4) NÆu ch× thúc hiÎn viÎc l°p khá thÖ ½iÌm cuâi cïng sÁ l¡ ½iÌm •. (5) ‡Ì ½¨m b¨o kÆt qu¨ cuâi cïng, ph¨i thúc hiÎn theo cŸc qui trÖnh sau : T−i vÙ trÏ cuâi cïng , ch× c°t Ÿp su¶t d·u W. Ÿp su¶t d·u D ph¨i ½õìc t¯ng lÅn ½Æn möc cÜ thÌ (½Æn vÙ trÏ trong HÖnh 3, kháng ½õìc võìt quŸ vÙ trÏ •) cÜ x¾t ½Æn cáng su¶t cða thiÆt bÙ thuý lúc v¡ biÆn d−ng cða cð chμn vÙt, v¡ ½ãng hã so ph¨i ½¨m b¨o kháng thay ½äi. Qui trÖnh n¡y l¡ mæt cŸch ½Ì ½¨m b¨o hÎ sâ ma sŸt l−i trê vË hÎ sâ ma sŸt cða cŸc kim lo−i. (ViÎc thø kiÌm tra n¡y ho¡n to¡n thÞa m¬n nÆu t¨i tràng cÜ thÌ ½õìc t¯ng lÅn ½Æn vÙ trÏ •). Lúc l°p ¾p do Ÿp su¶t d·u D t−o th¡nh (t¶n) Qui trÖnh ½Ì kiÌm tra Gièi h−n Ÿp su¶t d·u D cða thiÆt bÙ g ìn tõ g ên tõ ng õé NÆu lúc ¾p võìt quŸ ‡ vÙ trÏ , sÁ cÜ sú câ L°p khá μ = 0,13 Do lúc l°p ¾p ½æt ngæt võìt quŸ 6 nhanh, Ÿp su¶t d·u D 5 1 ph¨i gi¨m ½i 4 L°p õèt 3 μ = 0,02 2 0 ‡æ d¡i l°p ¾p thúc tÆ (mm) HÖnh 3 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu ½ãng hã so võìt quŸ vÙ trÏ Δ trong HÖnh 3 cÜ nghØa l¡ viÎc l°p ¾p tiÆp tòc phŸt triÌn thÅm, hÎ sâ ma sŸt ph¨i ½õìc tÏnh toŸn theo ½æ nghiÅng cða ½õéng th²ng nâi vÙ trÏ Δ v¡ ½iÌm "0" thúc. HÎ sâ ma sŸt n¡y l¡ hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i sau khi l°p õèt. NÆu hÎ sâ n¡y th¶p cÜ nghØa l¡ cÜ sai sÜt trong viÎc sø dòng d·u l¡m s−ch trõèc bË m´t tiÆp xîc, ch¶t lõìng d·u W v¡ cÜ thÌ coi l¡ gμy ra bêi lõìng d·u sÜt l−i trÅn bË m´t tiÆp xîc d¹n ½Æn trçn trõìt. Do ½Ü, ½Ì chu¸n bÙ cho viÎc l°p ¾p, nÅn vÁ trõèc cŸc ½õéng dâc cÜ cŸc hÎ sâ ma sŸt 0,16, 0,13, 0,02 v.v... ½Ì tham kh¨o. (6) Khi l°p õèt, Ÿp su¶t d·u W ph¨i ½õìc c°t trõèc Ÿp su¶t d·u D. NÆu Ÿp su¶t d·u D ½õìc c°t trõèc sÁ l¡m chμn vÙt b¶t ngé tuæt ra. CÜ kh¨ n¯ng chμn vÙt sÁ trái ra chît Ït do thay ½äi töc théi thö tú c°t Ÿp su¶t d·u. (7) Kháng ½õìc ch−m tay v¡o cŸc ½ãng hã so trong khi thúc hiÎn cŸc qui trÖnh n¡y. ViÎc sø dòng cŸc giŸ trÙ ½àc ½õìc cða ½ãng hã so tõçng tú nhõ nÅu ê trÅn. (8) Khi kÆt thîc cáng viÎc, hÎ sâ ma sŸt ph¨i ½õìc tÏnh theo ½æ dâc ½õéng l°p ¾p giâng nhõ cŸch thúc hiÎn ½âi vèi l°p khá v¡ ½õìc lºp th¡nh biÅn b¨n. HÎ sâ ma sŸt n¡y l¡ hÎ sâ cða d·u sø dòng cho thiÆt bÙ d·u W. CŸc hÎ sâ n¡y khŸc nhau tuü theo lo−i d·u sø dòng. Sú khŸc biÎt n¡y nÜi chung nhÞ hçn 0.02. Lõu û : D·u sø dòng ½Ì thø xŸc ½Ùnh ½æ an to¡n cða chμn vÙt kháng then khi b°t ½·u l¡ d·u tõçng ½õçng vèi d·u tua bin JIS K 2213 #2. 104 Thø kÏn bæ l¡m kÏn d·u (nõèc) âng bao tròc ThiÆt bÙ l¡m kÏn âng bao tròc ph¨i l¡ lo−i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt, tr÷ lo−i l¡m kÏn kiÌu bÏch n¾n tÆt. Kháng c·n thiÆt thúc hiÎn kiÌm tra s¨n ph¸m t−i xõêng ½âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn, nhõng ph¨i thø kiÌm tra sau khi l°p ½´t xuâng t¡u t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u. (a) ‡âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn kiÌu bÏch n¾n tÆt, m´c dï kháng c·n thiÆt ph¨i kiÌm tra t÷ng chi tiÆt l¡m kÏn nhõng ph¨i ½iËu ch×nh ½îng ½æ n¾n ch´t cða bÏch n¾n tïy theo trõéng hìp cÜ rÝ r× nõèc hay phŸt sinh nhiÎt. Trõèc khi h− thðy, nÅn n¾n bÏch hçi lÞng ½Ì cŸc tÆt v¡ Ÿo bàc tròc ê chÆ ½æ l°p lÞng v¡ sau ½Ü t÷ t÷ siÆt ch´t hçn. (b) ThiÆt bÙ l¡m kÏn cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt (thõéng l¡ lo−i l¡m kÏn ê ½·u) sau khi l°p ½´t xuâng t¡u ph¨i ½õìc kiÌm tra nhõ sau : (i) ‡âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh, cŸc van c¶p nõèc v¡ khÏ ½iËu khiÌn v.v... cho thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ, ph¨i kiÌm tra xem cŸc b¨ng hõèng d¹n sø dòng thiÆt bÙ cÜ thÌ Ÿp dòng ½Ì vºn h¡nh v¡ kháng d¹n ½Æn thao tŸc sai thiÆt bÙ kháng, trong ½Ü cÜ ½·y ½ð cŸc lõu û kháng. (ii) Ph¨i ½¨m b¨o chöc n¯ng ho−t ½æng cða thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ khi trÅn biÌn trong ½iËu kiÎn tròc ½õìc câ ½Ùnh kháng quay. Chöc n¯ng ho−t ½æng cða thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ cÜ thÌ coi l¡ ch¶p nhºn ½õìc nÆu lõìng nõèc rÝ r× v¡o buãng mŸy kháng ½Ÿng kÌ v¡ viÎc b¨o dõëng cŸc chi tiÆt cða thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh v¡ thay thÆ chîng b±ng cŸc phò tïng dú trù cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc dÍ d¡ng trÅn biÌn. ViÎc thø sau b¨o dõëng ho´c thay thÆ n¡y cÜ thÌ tiÆn h¡nh trÅn ½¡ trong trõéng hìp cÜ cŸc ½iËu kiÎn giâng nhõ tiÆn h¡nh thø trÅn biÌn. (iii) Khi thø ½õéng d¡i, ph¨i ½¨m b¨o thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh ho−t ½æng tât. Do thiÆt bÙ l¡m kÏn dÍ bÙ hÞng do kÂt khi l°p ho¡n ch×nh, nÅn ½Ì ½¨m b¨o sú l¡m viÎc lμu d¡i, thõéng ph¨i ½Ì mæt lõìng nhÞ nõèc rÝ làt v¡o buãng mŸy. Lõìng nõèc rÝ làt trung bÖnh kho¨ng 5 cm3/giμy l¡ v÷a ½ð ½âi vèi lo−i thiÆt bÙ n¡y. 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (c) ThiÆt bÙ l¡m kÏn d·u (thõéng l¡ lo−i l¡m kÏn kiÌu ½Îm gé (lip seal) sau khi l°p ½´t xuâng t¡u ph¨i ½õìc kiÌm tra nhõ sau : (i) TrÅn ½¡, ph¨i ½¨m b¨o sú kÏn d·u xung quanh cŸc bË m´t trõìt cða ½Îm, cŸc chi tiÆt l°p rŸp cða vÞ hæp, cŸc chi tiÆt l°p rŸp lèp lÜt, cŸc chi tiÆt nâi cða âng d·u v¡ cŸc hÎ thâng d·u khŸc chÙu Ÿp su¶t d·u n−p ½Æn möc lèn nh¶t cða k¾t d·u bái trçn. Trõéng hìp n¡y, nÅn tiÆn h¡nh kiÌm tra trong khi tròc quay. (ii) Ph¨i ½¨m b¨o sú ho−t ½æng cða chuáng bŸo möc d·u trong k¾t. 105 ‡o cŸc khe hê b−c trong âng bao tròc Thõéng thõéng, trõèc khi luãn tròc chμn vÙt, ph¨i ½o ½õéng kÏnh tròc chμn vÙt v¡ ½õéng kÏnh trong cða b−c. Sau khi luãn tròc, cŸc khe hê cða b−c phi kim lo−i nhõ cao su ho´c gå gai °c vv... ½õìc ½o b±ng thõèc lŸ, cÝn ½âi vèi b−c b±ng kim lo−i tr°ng, cŸc khe hê ½õìc ½o b±ng thiÆt bÙ ½o ½æ sòt. Thõéng, ph¨i ½o kiÌm tra l−i trong trõéng hìp t¡u ph¨i lÅn ½¡ l−i trõèc khi thø ½õéng d¡i. Ph¨i tiÆn h¡nh viÎc ½o tõçng tú ½âi vèi cŸc b−c trong giŸ ½ë tròc cða cŸc t¡u nhiËu tròc. 106 Cøa tháng biÌn 1. Sâ lõìng, kÆt c¶u v¡ vÙ trÏ cða cøa tháng biÌn ‡âi vèi cŸc t¡u dïng nõèc biÌn ½Ì l¡m mŸt, Ït nh¶t ph¨i cÜ 02 cøa tháng biÌn t−i cŸc vÙ trÏ cŸch xa nhau. Måi cøa tháng biÌn ph¨i cÜ thiÆt bÙ thoŸt khÏ, thiÆt bÙ vÎ sinh v¡ lõèi làc t−i vÙ trÏ lå kho¾t. Trõéng hìp cŸc t¡u Ÿp dòng kiÌm tra dõèi nõèc (in water survey), cŸc ½õéng âng nõèc biÌn bÅn trong v¡ cŸc ½õéng âng vÎ sinh ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho kháng c¨n trê viÎc kiÌm tra bÅn trong cøa tháng biÌn. 2. ThiÆt bÙ tháng khÏ CŸc cøa tháng biÌn ph¨i cÜ thiÆt bÙ tháng khÏ sao cho kháng bÙ nghÁn khÏ. Thõéng cÜ hai phõçng phŸp l°p rŸp thiÆt bÙ tháng khÏ, ½´t lå thoŸt khÏ ngay trÅn tán vÞ ho´c nâi âng tháng hçi vèi t¶m n°p cøa tháng biÌn nhõ minh hàa ê hÖnh vÁ. Trõéng hìp thö hai, miÎng hê cða âng tháng hçi ph¨i ½´t trÅn boong vŸch ng¯n. âng tháng hçi âng vÎ sinh âng cao su ‡õéng nõèc Tán s¡n Lå thoŸt âng bÅn trong Lå x¨ 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. ThiÆt bÙ vÎ sinh Hçi nõèc ho´c khÏ n¾n thõéng ½õìc sø dòng ½Ì vÎ sinh cøa tháng biÌn. NÆu sø dòng âng mËm di ½æng, ½·u âng ph¨i dμng lÅn trÅn m´t s¡n v¡ ½õìc ½Üng b±ng n°p ê ½·u âng ho´c b±ng bÏch tÙt. 4. Lõèi làc Ph¨i cÜ lõèi làc t−i lå kho¾t cða cøa tháng biÌn. CŸc t¡u Ÿp dòng kiÌm tra dõèi nõèc, lõèi làc ph¨i l¡ lo−i cÜ b¨n lË nÆu cÜ thÌ. 107 Van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n 1. Ho−t ½æng cða cŸc van hît nõèc biÌn CŸc c·n thao tŸc ph¨i bâ trÏ trÅn s¡n ½Ì thuºn tiÎn thao tŸc. NÆu cŸc van ½õìc ½iËu khiÌn cç gièi, chîng cñng ph¨i ½iËu khiÌn ½õìc b±ng tay. 2. Thø thðy lúc cŸc van v¡ âng cŸch CŸc van v¡ âng cŸch ph¨i ½õìc thø thðy lúc vèi Ÿp su¶t 5 kG/cm2. Ph¨i ½¨m b¨o vºt liÎu, kÏch thõèc v¡ phõçng phŸp h¡n phï hìp vèi JIS F 7131 ho´c tõçng ½õçng. Sau khi cŸc âng cŸch ½õìc l°p v¡o vÞ t¡u ho´c cøa tháng biÌn, ph¨i kiÌm tra b±ng th¸m th¶u, thø kÏn b±ng vÝi rãng vv... ½Ì ½¨m b¨o cŸc chi tiÆt nâi kÏn nõèc. 3. Vºt liÎu van Kháng cÜ qui ½Ùnh riÅng cho viÎc sø dòng vºt liÎu l¡m van, nhiËu nh¡ mŸy ½Üng t¡u cÜ cŸc hõèng d¹n riÅng cða mÖnh nhõ sau : ‡õéng kÏnh danh nghØa ≥ 50 mm Th¾p ½îc ‡õéng kÏnh danh nghØa ≤ 40 mm ‡ãng thanh NÆu sø dòng gang dÀo ho´c gang graphÏt c·u, ph¨i Ÿp dòng phõçng phŸp ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 4. CŸc chât van xuyÅn qua vÞ t¡u Ph¨i Ÿp dòng tiÅu chu¸n JIS 7131 ho´c tõçng ½õçng ½âi vèi cŸc van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n l°p trÅn vÞ t¡u. Dõèi ½μy l¡ hÖnh vÁ minh ho−. ‡âi vèi van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n lo−i chât van 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2 3 1 ‡âi vèi van x¨ m−n ‡âi vèi van hît nõèc biÌn 2 2 1 1 Sâ chi tiÆt TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 VÝng ½Îm SM 400 cða JIS G3106 2 Bu láng c¶y SUS304 cða JIS G 4303 3 ‡ai âc Sâ chi tiÆt TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn ‡õéng kÏnh STKM13A* cða JIS G 3445, STPG370* cða JIS G 3454, danh nghØa t÷ STS370* cða JIS G3455, STPT 370* cða JIS G3456, 15 ½Æn 150 ho´c S20C cða JIS G 4051 ‡õéng kÏnh SM400 cða JIS G 3106, STKM13A* cða JIS G 3445, danh nghØa t÷ STPG370* cða JIS G 3454, STS370* cða JIS G 3455, 200 ½Æn 1000 STPT370* cða JIS G 3456 ho´c S20C cða JIS G 4051 2 BÏch SM400 cða JIS G 3106, SF390A* cða JIS G 3201, SF440A* cða JIS G 3201 ho´c S20C cða JIS G 4051 Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% Chî thÏch 2: S20C ph¨i ½õìc xø lû nhiÎt 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡âi vèi cŸc van thäi 2 1 2 Chi tiÆt sâ TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn SM400 cða JIS G3106, STKM13A* cða JIS G 3445, STPT370* cða JIS G 3454, STS370* cða JIS G 3455, STPT370* cða JIS G 3456 ho´c S20C cða JIS G 4051 2 BÏch SM400 cða JIS G 3106, SF390A* cða JIS G 3201, SF440A* cða JIS G 3201 ho´c S20C cða JIS G 4051 3 VÝng b¨o vÎ Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% Chî thÏch 2: S20C ph¨i ½õìc xø lû nhiÎt ‡âi vèi cŸc van x¨ m−n v¡ hît nõèc biÌn 3 4 1 2 Chi tiÆt sâ TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn SM400 cða JIS G 3106 2 STPG370* cða JIS G 3454, ho´c STPT370* cða JIS G 3456 âng 3 Bu láng c¶y SUS304 cða JIS G 4303 4 ‡ai âc sŸu c−nh Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 5. VÝng b¨o vÎ cho cŸc van thäi cða nãi hçi v¡ cŸc thiÆt bÙ tŸch hçi Do van x¨ m−n x¨ nõèc cÜ nhiÎt ½æ cao t÷ nãi hçi ho´c thiÆt bÙ tŸch hçi, cho nÅn ph¨i sø dòng t¶m k¾p gia cõéng t−i lå kho¾t vÞ t¡u ½Ì cŸc tán vÞ xung quanh kháng bÙ ¯n mÝn v¡ m¡i mÝn. ‡õéng kÏnh cða t¶m gia cõéng (D) thõéng lèn hçn ho´c b±ng 2 l·n ½õéng kÏnh lå kho¾t (d). Tán vÞ Tán vÞ D D d d ‡âi vèi van x¨ nõèc ‡âi vèi van x¨ hçi T¶m gia cõéng 6. VÙ trÏ cŸc lå kho¾t trÅn tán vÞ cða cŸc ½õéng âng x¨ m−n CŸc lå kho¾t cða cŸc âng x¨ m−n ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho nõèc kháng x¨ v¡o cŸc xuãng cöu sinh. NÆu cŸc lå kho¾t n¡y kháng thÌ bâ trÏ ½õìc ê nhùng nçi nhõ vºy thÖ ph¨i cÜ cŸc n°p che ½Ì d¹n nõèc ch¨y dàc theo tán vÞ ho´c ph¨i cÜ cŸc nît b¶m d÷ng kh¸n c¶p t−i cŸc vÙ trÏ g·n nçi ½´t xuãng cöu sinh ½Ì d÷ng bçm x¨ nõèc qua cŸc lå n¡y. 7. ThiÆt bÙ ch× bŸo van mê CŸc t¡u ch−y tuyÆn quâc tÆ ho´c cŸc t¡u cÜ chiËu d¡i trÅn 24 m¾t ph¨i cÜ thiÆt bÙ ch× bŸo mê van cho t¶t c¨ cŸc van ½Ÿy ½ái v¡ cŸc van x¨ m−n. 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 2 KiÌm tra l°p ½´t 201 HÎ tròc 1. C¯ng tμm tròc (a) C¯ng tμm ViÎc c¯ng tμm tròc ½õìc tiÆn h¡nh ½Ì xŸc ½Ùnh ½iÌm chu¸n kho¾t lå âng bao tròc v¡ xŸc ½Ùnh vÙ trÏ cŸc ä ½ë trung gian v¡ mŸy chÏnh, ngo¡i ra cÝn ½Ì xŸc ½Ùnh ½æ d¡i cŸc ½o−n tròc trung gian. Phõçng phŸp thõéng dïng, ½Ïch ng°m ½õìc ½´t ê ½iÌm chu¸n phÏa trõèc ½âi vèi mŸy chÏnh (½õìc tÏnh t÷ b¨n vÁ bâ trÏ hÎ tròc). B±ng cŸch c¯n ch×nh th²ng h¡ng ½Ïch ng°m t÷ tμm chμn vÙt (cho trong b¨n vÁ), sÁ xŸc ½Ùnh ½õìc tμm cða cŸc bË m´t ½·u trõèc v¡ sau cða âng bao tròc. Sau ½Ü, cŸc giŸ trÙ cho ph¾p ½Ì kho¾t lå ½õìc ½Ÿnh d¶u l−i (nÜi chung, tμm kho¾t ph¨i ½õìc nμng lÅn 1/2 khe hê ä ½ë). Trong khi ½Ü, cŸc ½Ïch ng°m ½õìc ½´t t−i cŸc vÙ trÏ ä ½ë trung gian v¡ ä ½ë cuâi cïng cða mŸy chÏnh v¡ ph¨i xŸc ½Ùnh tμm cða cŸc ä ½ë n¡y. Cáng viÎc cÝn l−i ch× l¡ chuyÌn ½õéng tμm tròc (½õéng th²ng trÅn b¨n vÁ) v¡o thμn t¡u thúc. (i) Phõçng phŸp quang hàc (dïng mŸy tr°c ½−c) C¯ng tμm b±ng phõçng phŸp quang hàc thõéng hay ½õìc sø dòng. Trong phõçng phŸp n¡y, mŸy ng°m ½õìc ½´t t−i tμm vÙ trÏ chμn vÙt, t÷ ½Ü, b±ng viÎc c¯ng th²ng h¡ng ½Ïch ng°m t−i ½iÌm chu¸n phÏa trõèc, tμm tròc ½õìc xŸc ½Ùnh t÷ cŸc ½Ïch ng°m trung gian. (ii) Phõçng phŸp chiÆu sŸng Nguãn sŸng ½õìc ½´t ê ½Ïch ng°m phÏa trõèc. Nguãn sŸng ½õìc c¯ng th²ng h¡ng t÷ tμm cða chμn vÙt b±ng cŸch ½iËu ch×nh cŸc khe hê t−i cŸc ½Ïch ng°m trung gian. (iii) Phõçng phŸp c¯ng dμy Dμy th¾p ½õìc c¯ng giùa tμm chμn vÙt v¡ ½Ïch ng°m phÏa trõèc. Phõçng phŸp n¡y thõéng ½õìc dïng cho cŸc t¡u lo−i nhÞ. Bõèc tiÆp theo, ½o cŸc ½æ cao cða ½õéng tμm (xŸc ½Ùnh ½õìc theo dμy th¾p c¯ng giùa ½iÌm chu¸n phÏa trõèc v¡ ½iÌm chu¸n ê ½·u phÏa sau mŸy chÏnh ) theo mæt trong cŸc phõçng phŸp nÅu trÅn t÷ bÎ mŸy chÏnh (t−i 3 ½iÌm, trõèc, tμm v¡ sau) v¡ t÷ cŸc bÎ ä ½ë. ChiËu d·y cða cŸc t¶m c¯n lÜt ph¨i ½¨m b¨o trong ph−m vi cho ph¾p (thõéng t÷ 35 ½Æn 55 mm). ‡ãng théi ph¨i ½¨m b¨o sú cμn b±ng giùa m−n trŸi v¡ m−n ph¨i cða bÎ mŸy v¡ ½æ xo°n cða m´t trÅn bÎ mŸy, nÆu m´t trÅn cða bÎ mŸy chÏnh kháng song song vèi ½õéng tμm tròc, do ½Ü chiËu d¡y cða c¯n chÆt võìt quŸ tiÅu chu¸n, cÜ kh¨ n¯ng ph¨i nμng ho´c h− ½iÌm chu¸n phÏa trõèc kho¨ng 10 mm v¡ c¯ng tμm l−i. Chî û : ‡âi vèi viÎc c¯ng tμm hÎ tròc, nÅn kiÌm tra b¨ng sâ liÎu ½o ½õìc sau khi c¯ng tμm hçn l¡ tham dú khi c¯ng tμm. Ngo¡i ra, ph¨i lõu û r±ng, nÆu kÆt c¶u thμn t¡u, ½´c biÎt l¡ kÆt c¶u phÏa sau chõa ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n sÁ dÍ x¨y ra biÆn d−ng thμn t¡u sau khi kho¾t lå âng bao tròc v¡ l¡m cho viÎc c¯ng tμm kháng chÏnh xŸc, trõéng hìp n¡y, ph¨i lõu û tiÆn h¡nh c¯ng tμm sau khi l°p ½´t thõìng t·ng ½uái. (b) L°p rŸp hÎ tròc 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CÜ hai phõçng phŸp l°p rŸp hÎ tròc, phõçng phŸp l°p theo ½æ lÎch tμm-g¬y khîc v¡ phõçng phŸp l°p theo t¨i tràng trÅn ä ½ë. Trong phõçng phŸp l°p theo ½æ lÎch tμm-g¬y khîc, cŸc ä ½ë trung gian, lúc ½¸y v¡ mŸy chÏnh ½õìc bâ trÏ theo ½õéng th²ng thu ½õìc khi c¯ng tμm. Trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë, cŸc ä ½ë n¡y ½õìc bâ trÏ theo ½õéng cong thu ½õìc t÷ tÏnh toŸn Ÿp su¶t ½ë cða t÷ng ä ½ë cÜ x¾t ½Æn ½õéng cong uân tròc do tràng lõìng cða tròc gμy ra ½Ì sao cho Ÿp su¶t t−i cŸc ä ½ë ½−t ½õìc möc ½æ ½ãng ½Ëu cÜ thÌ. Trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë n¡y, b¨n tÏnh Ÿp su¶t ½ë t−i måi ä ½ë do bÅn thiÆt kÆ thúc hiÎn v¡ ½Ùnh ra chiËu cao cða måi ä ½ë trong b¨n vÁ bâ trÏ tròc. C·n lõu û r±ng, trong phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë tháng thõéng, cŸc t¨i tràng cða cŸc ä ½ë tròc trung gian v¡ ä ½ë phÏa trõèc âng bao tròc ½õìc ½o b±ng phõçng phŸp kÏch sau khi ho¡n th¡nh viÎc c¯ng tμm v¡ nâi tròc. TiÆp theo ½Ü, ph¨i kiÌm tra viÎc l°p rŸp ½Ì ½¨m b¨o cŸc t¨i tràng ½Ü tõçng tú nhõ cŸc t¨i tràng trong tÏnh toŸn. M´c dï phõçng phŸp t¨i tràng trÅn ä ½ë thõéng ½õìc sø dòng cho hÎ tròc cÜ hæp gi¨m tâc, nhõng phõçng phŸp n¡y ng¡y c¡ng ½õìc sø dòng ræng r¬i cho hÎ tròc nâi trúc tiÆp vèi mŸy chÏnh cÜ b−c trong âng bao tròc b±ng kim lo−i tr°ng. (Xem Hõèng d¹n 3/6.2.10 - ä ½ë trong âng bao tròc v¡ ä ½ë trong giŸ ½ë tròc). Trong trõéng hìp n¡y, ph¨i tÏnh toŸn chi tiÆt cŸc Ÿp su¶t bË m´t cða ä ½ë, ½õéng cong uân cða ½õéng tròc v.v.... Xem hÖnh vÁ minh ho− dõèi ½μy. α β ‡õéng tμm lû thuyÆt B−c tròc B−c tròc MŸy chÏnh B−c tròc trung gian chμn vÙt lúc ½¸y (c) ‡æ th²ng h¡ng cða hÎ tròc Giai ½o−n l°p rŸp cuâi cïng mŸy chÏnh v¡ cŸc ä ½ë trung gian ½õìc thúc hiÎn sau khi h− thðy. Ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng hÎ tròc sau khi l°p rŸp cuâi cïng v¡ trõèc khi nâi cŸc ½o−n tròc trung gian. T−i ½ìt kiÌm tra cuâi cïng, ph¨i ½o ½æ g¹y khîc v¡ ½æ lÎch tμm cða cŸc bÏch nâi t−i cŸc ½·u trõèc v¡ ½·u sau cða tròc trung gian. Tròc lúc ½¸y, hæp gi¨m tâc v¡ mŸy chÏnh thõéng ph¨i ½õìc l°p rŸp vèi vèi ½iËu kiÎn sai sâ 0-0 v¡ nâi b±ng cŸc bu láng tinh (trong mæt sâ trõéng hìp, tròc chμn vÙt v¡ tròc trung gian ½¬ ½õìc nâi trõèc vèi nhau). Chî û : Trong thúc tÆ, thõéng ph¨i dïng kÏch ½Ì ¶n ½·u trõèc cða tròc chμn vÙt xuâng ä ½ë phÏa trõèc âng bao, nÆu kháng ½·u trõèc cða tròc chμn vÙt sÁ bÙ hÆch lÅn do tràng lõìng chμn vÙt. BiÎn phŸp n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn t−i bân ½iÌm, trÅn, dõèi v¡ hai m−n ½âi vèi m´t v¡ ½õéng bao bÏch nâi. ‡æ g¹y khîc cða m´t bÏch nâi thõéng ½õìc ½o b±ng thõèc lŸ v¡ ½æ kháng ½ãng tμm thõéng ½õìc ½o b±ng ½ãng hã so. NÆu cŸc sâ liÎu ½o ½õìc ê hai bÅn m−n b±ng nhau cÜ nghØa l¡ kháng cÜ sai lÎch. Tuy nhiÅn, theo cŸc sâ liÎu ½o ½õìc phÏa 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trÅn v¡ phÏa dõèi, bÏch nâi tròc trung gian thõéng ê vÙ trÏ th¶p hçn do ½æ lÎch gμy ra bêi tràng lõìng tròc trung gian (½æ lÎch n¡y phò thuæc v¡o kho¨ng cŸch t÷ bÏch nâi tròc ½Æn ä ½ë). M´t bÏch thõéng nghiÅng xuâng phÏa dõèi. Trong phõçng phŸp l°p nghiÅng, do cŸc sâ liÎu ½æ g¹y khîc, ½æ kháng ½ãng tμm thõéng ½õìc tÏnh toŸn v¡ cho trong b¨n vÁ c¯ng tμm tròc cho nÅn ph¨i tiÆn h¡nh l°p rŸp sao cho cÜ thÌ ½−t ½õìc cŸc sâ liÎu l°p rŸp c¡ng g·n cŸc sâ liÎu n¡y c¡ng tât. Gièi h−n cho ph¾p t÷ 3 -5/100 mm. (Chî û : cŸc sâ liÎu ½o ê chu vi bÏch sÁ g¶p ½ái giŸ trÙ ½o ê tμm). Chî û : Do cŸc sâ liÎu n¡y thay ½äi r¶t nh−y tïy thuæc v¡o ½iËu kiÎn théi tiÆt v¡ théi ½iÌm ½o, möc ½æ chÅnh lÎch n¡y tõçng ½âi lèn (do ½æ biÆn d−ng cða thμn t¡u thay ½äi theo ½æ gi¬n nê vÞ t¡u v¡ tán boong dõèi Ÿnh sŸng m´t tréi), cŸch tât nh¶t l¡ tiÆn h¡nh viÎc ½o ½−c v¡o ban ½Åm vÖ v¡o théi ½iÌm n¡y, nhiÎt ½æ cða t¡u g·n nhõ kháng ½äi (khi c¯ng tμm tròc cñng nÅn chàn théi ½iÌm n¡y). Tuy nhiÅn r¶t khÜ bâ trÏ viÎc ½o ½−c v¡o ban ½Åm, vÖ vºy ph¨i ½Ë nghÙ nh¡ mŸy ½o cŸc sâ liÎu n¡y nhiËu l·n trong ng¡y (buäi sŸng, trõa v¡ tâi) v¡ dúa v¡o cŸc sâ liÎu n¡y ½Ì ½Ÿnh giŸ mài xu hõèng thay ½äi. Tïy thuæc v¡o kÆt qu¨ ½Ÿnh giŸ m¡ cÜ thÌ t¯ng gièi h−n cho ph¾p nÅu trÅn. Ph¨i lõu û ½Æn mài sai sâ do ½æ kháng vuáng gÜc giùa m´t bÏch v¡ tμm tròc. 2. L°p rŸp cŸc bu láng nâi CŸc bÏch nâi ½õìc doa lå trÅn bé vèi ½iËu kiÎn gh¾p nâi kháng cÜ ½æ lÎch (½iËu kiÎn 0-0). CŸc bu láng l°p vèi cŸc lå doa n¡y ½õìc chÆ t−o vèi cŸc ½æ dái l°p gh¾p cða bu láng v¡o kho¨ng +10/1000. Sau khi c¯ng tμm, cŸc ½o−n tròc ½õìc nâi vèi nhau b±ng cŸc bu láng tinh. ‡Ì l°p rŸp cŸc bu láng n¡y, thõéng ph¨i sø dòng kÏch d·u. Do ½æ ch´t phòc thuæc v¡o ½õéng kÏnh bu láng cho nÅn t¨i tràng ¾p thay ½äi trong ph−m vi t÷ 5-15 t¶n. ‡âi vèi cŸc t¡u nhÞ, t¨i tràng ¾p v¡o kho¨ng 2 t¶n l¡ ½ð v¡ cÜ thÌ sø dòng bîa cë trung ½Ì ½Üng cŸc bu láng v¡o. Do bu láng l¡ bu láng tinh cho nÅn cÜ thÌ ch× c·n ½¨m b¨o ½îng chÆ ½æ dung sai l°p gh¾p. Trõèc khi l°p bu láng, ph¨i bái ½·y ½ð ch¶t châng kÂt (MOLY COAT, sçn tr°ng) lÅn bË m´t cŸc bu láng v¡ lå kho¾t. Kháng ½õìc ½Ì võçng MOLY COAT trÅn cŸc bË m´t bÏch, vÖ nÜ sÁ l¡m bu láng quay theo xiÆt ch´t ½ai âc. Trong théi gian g·n ½μy, phõçng phŸp l°p l−nh ½¬ ½õìc ch¶p nhºn Ÿp dòng v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn b±ng cŸch l¡m l−nh cŸc bu láng b±ng ½Ÿ khá. Trong trõéng hìp n¡y, cÜ thÌ ch× c·n kiÌm tra b¨ng cŸc sâ liÎu ½o dung sai l°p ¾p bu láng (kháng thÌ xŸc ½Ùnh ½õìc ½æ cöng ¾p bu láng). CÜ quan ½iÌm cho r±ng, cÜ nhiËu trõéng hìp, cŸc bu láng tinh l°p b±ng phõçng phŸp l°p l−nh bÙ kÂt l−i khi k¾o ra sau khi t¡u ½¬ tr¨i qua quŸ trÖnh khai thŸc. ViÎc kÂt n¡y cÜ thÌ do kháng sø dòng ch¶t châng kÂt khi l°p bu láng ho´c do nõèc ngõng tò trÅn bË m´t cða cŸc bu láng ½õìc l¡m l−nh. Chî û : Ph¨i kiÌm tra sau khi l°p bu láng tinh (sau khi chÆ ½æ l°p l−nh ½¬ trê l−i nhiÎt ½æ bÖnh thõéng) ½Ì ½¨m b¨o cŸc ½ai âc ½¬ ½õìc v´n ch´t thÏch ½Ÿng v¡ cÜ l°p cŸc chât chÀ châng thŸo lÞng. Trong phõçng phŸp l°p gh¾p n¡y, cŸc bu láng tinh cÜ thÌ thŸo v¡ l°p dÍ d¡ng nÆu ½õìc sø lû b±ng teflon (buláng NS), sø dòng thiÆt bÙ t−o ½æ c¯ng cho chÏnh bu láng (MOGRIP BOLT) v¡ thiÆt bÙ l°p ¾p (SKF SUPERGRIP BOLT) tõçng tú nhõ l°p ¾p tròc chμn vÙt. 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. L°p rŸp bÏch nâi tròc kháng then Vèi cŸc bÏch nâi tròc kháng then, ph¨i ½¨m b¨o cŸc bÏch nâi thÞa m¬n cŸc giŸ trÙ cho ph¾p l°p ¾p b±ng cŸch ½¨m b¨o cŸc sâ liÎu vË cŸc chiËu d¡i l°p ¾p tõçng tú nhõ l°p ¾p chμn vÙt kháng then. 202 L°p rŸp mŸy chÏnh v¡ hæp gi¨m tâc 1. H¡n bÎ mŸy v¡ ½æ chÏnh xŸc cða cŸc bË m´t l°p rŸp BÎ mŸy ½õìc h¡n trong giai ½o−n ½Üng vÞ t¡u v¡ do chîng ½Üng vai trÝ quan tràng, kháng ½õìc ph¾p søa chùa sau khi ½¬ l°p rŸp mŸy chÏnh, cho nÅn, v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp, ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ ½õéng h¡n n¡o bÙ bÞ sÜt ho´c ½õéng h¡n quŸ nhÞ. Ph¨i ho¡n th¡nh viÎc sçn b¨o vÎ trõèc khi l°p mŸy chÏnh. Lõu û: Do cŸc bË m´t l°p rŸp thõéng hay bÙ v´n, xo°n do biÆn d−ng kÆt c¶u, c·n ph¨i xem x¾t kþ cŸc giŸ trÙ ½o ½õìc khi tiÆn h¡nh c¯ng tμm. 2. L°p rŸp c¯n ho´c ½ä keo CŸc c¯n ½õìc lãng v¡o giùa bÎ mŸy v¡ chμn mŸy ho´c hæp gi¨m tâc. Do chîng ½õìc câ ½Ùnh b±ng cŸc bu láng, cŸc chi tiÆt t−i vÙ trÏ l°p rŸp ph¨i ½õìc t−o m´t ph²ng n±m ngang t−i vÙ trÏ l°p rŸp trõèc khi l°p mŸy chÏnh. M´c dï cŸch tât nh¶t ½Ì kh°c phòc ½æ xo°n cða tán bÎ mŸy l¡ thay ½äi chiËu d¡y c¯n lÜt, nhõng cÜ trõéng hìp xø lÏ b±ng cŸch thay ½äi ½æ ph²ng cða tán bÎ mŸy trong ph−m vi sao cho chiËu d¡y cða tán bÎ mŸy kháng bÙ gi¨m mÞng quŸ. ‡æ vŸt cða c¯n lèn quŸ sÁ dÍ l¡m cho c¯n bÙ trõìt ra. C¯n lÜt thõéng ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p vèi ½æ d¡y t÷ 45 - 60 mm kÌ c¨ dung sai cho ph¾p t÷ 5- 10 mm v¡ ½õìc b¡o ph±ng ½Æn chiËu d¡y ½o khi c¯ng tμm. Lîc n¡y, ½Ì l°p rŸp dÍ d¡ng, ph¨i t−o ½æ nghiÅng kho¨ng 1/100 cho bË m´t c¯n tiÆp xîc bÎ mŸy. Sau khi mŸy chÏnh ½õìc cung c¶p v¡ l°p ½´t chÏnh xŸc, chiËu cao cða t÷ng c¯n ½¬ ½õìc xŸc ½Ùnh. CŸc c¯n lÜt ½õìc lãng v¡o giùa bÎ mŸy v¡ chμn mŸy chÏnh ho´c hæp gi¨m tâc. Lîc n¡y, ph¨i kiÌm tra b±ng bæt m¡u ½Ì ½¨m b¨o ½æ tiÆp xîc tât giùa cŸc m´t cða c¯n vèi bÎ mŸy v¡ chμn mŸy (½æ tiÆp xîc ph¨i phμn bâ ½Ëu v¡ cÜ diÎn tÏch tiÆp xîc > 2/3 diÎn tÏch m´t c¯n). G·n ½μy, phõçng phŸp l°p c¯n b±ng keo (CHOCK FAST...) ½¬ ½õìc Ÿp dòng ræng r¬i. Trong phõçng phŸp n¡y, viÎc l°p cŸc c¯n kim lo−i ½õìc thay b±ng phõçng phŸp ½ä keo v¡ cÜ thÌ kháng c·n thúc hiÎn viÎc t−o ½æ ph²ng v¡ gia cáng bË m´t cða bÎ mŸy. Do kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc ½iËu ch×nh sau khi ½¬ ½ä keo cho nÅn cŸc ½æ lÎch ph¨i ½õìc ½iËu ch×nh thÞa m¬n t÷ trõèc. 3. ‡æ kÏn nõèc cða cŸc bu láng l°p rŸp NÆu cŸc bu láng l°p mŸy chÏnh xuyÅn qua cŸc k¾t d·u trong ½Ÿy ½ái ho´c khoang trâng, ph¨i ½¨m b¨o ½æ kÏn nõèc giùa bÎ mŸy v¡ cŸc bu láng ho´c ½ai âc b±ng cŸch xem x¾t b¨n vÁ v¡ sau ½Ü thø b±ng khÏ sau khi ½¬ v´n ch´t cŸc bu láng. Do cŸc bu láng l°p rŸp cÜ thÌ ch−m v¡o cŸc sõén, sâng v¡ m¬ ê m´t dõèi cða tán bÎ mŸy v¡ mæt trong sâ cŸc cç c¶u n¡y cÜ thÌ ph¨i c°t bèt ½i, trõéng hìp n¡y ph¨i kiÌm tra xem viÎc xø lû ½¨m b¨o ½æ bËn (l°p thÅm cŸc thanh gia cõéng) cÜ thÞa m¬n kháng. 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 4. ‡æ ch´t cða cŸc bu láng l°p rŸp ‡æ ch´t cða cŸc bu láng l°p rŸp ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng phõçng phŸp gß bîa ho´c nÆu cÜ thÌ, b±ng cŸch rît ra sau khi ½¬ l°p c¯n. NÅn v´n ch´t cŸc bu láng n¡y mæt cŸch ½ãng ½Ëu b±ng Ÿp lúc d·u. V¡o théi ½iÌm n¡y, ph¨i kiÌm tra xem cÜ ½ð hai ½ai âc kháng. ‡ãng théi ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc 5 v¡ 6 dõèi ½μy. 5. T¶m ch´n hai m−n v¡ trõèc sau VÙ trÏ v¡ sâ lõìng cŸc bu láng tinh ½Ì l°p rŸp, cŸc t¶m ch´n hai m−n v¡ trõèc, sau phòc thuæc v¡o t÷ng lo−i mŸy chÏnh. Ph¨i kiÌm tra xem chîng cÜ ½·y ½ð v¡ phï hìp vèi b¨n vÁ l°p rŸp mŸy chÏnh kháng. Ph¨i ½¨m b¨o cŸc cç c¶u b¨o vÎ châng rçi cða cŸc chÅm ho´c ½ai âc sø dòng trÅn t¶m ch´n ½õìc l°p rŸp ½îng v¡ ½ð. Ph¨i lõu û ½Æn sú dÙch chuyÌn cða cŸc vÙ trÏ ½ë t−m théi ½Ì ½iËu ch×nh cŸc bu láng. 6. ‡æ co bÜp tròc khuýu Khi l°p mèi, cŸc khuýu tròc thõéng ½õìc l°p rŸp sao cho cÜ cŸc giŸ trÙ g·n vèi kÆt qu¨ ½o ½õìc khi thø t−i xõêng cða nh¡ chÆ t−o. M´c dï cŸc giŸ trÙ cho ph¾p cÜ khŸc nhau chît Ït tïy theo lo−i mŸy nhõng tháng thõéng giŸ trÙ cho ph¾p cða ½æ co bÜp tròc khuýu n±m trong ph−m vi 1/10,000 h¡nh trÖnh pÏt táng. ViÎc ½o ½−c ½õìc tiÆn h¡nh sau khi cŸc bu láng ½¬ ½õìc v´n ch´t v¡ hÎ tròc ½¬ ½õìc l°p gh¾p b±ng cŸc bu láng tinh. Do cŸc sâ liÎu ½o thay ½äi phò thuæc v¡o ½iËu kiÎn nhiÎt ½æ mŸy cho nÅn ph¨i tiÆn h¡nh ½o trõèc khi mŸy nguæi ½i sau khi thø ½õéng d¡i. 203 L°p rŸp ½æng cç mŸy phŸt 1. VÙ trÏ l°p rŸp ph¨i ½¨m b¨o thuºn tiÎn cho viÎc søa chùa v¡ b¨o dõëng ‡æng cç lai mŸy phŸt l¡ ½æng cç ‡i Å den ho´c tua bin hçi. ‡æng cç v¡ mŸy phŸt ½Ëu ½õìc thø t−i xõêng trÅn mæt bÎ ½ë chung. BÎ ½ë chung ½õìc l°p ½´t qua cŸc c¯n lÜt trÅn bÎ mŸy trong buãng mŸy trong xõêng. Do cŸc vÙ trÏ l°p rŸp ½¬ ½õìc nghiÅn cöu t÷ giai ½o−n thiÆt kÆ cç b¨n vÖ vºy ph¨i ph¨i xem x¾t trõèc cŸc v¶n ½Ë sau : (a) MŸy phŸt ½æng cç ‡i-Å-den C·n ph¨i chî û r±ng viÎc thay thÆ piston l¡ viÎc l¡m thõéng xuyÅn v¡ quan tràng. VÏ dò ph¨i kiÌm tra xem pal¯ng cÜ ½ð chiËu cao sao cho khi rît piston, thanh truyËn piston kháng bÙ ch−m v¡o sç mi, cŸc lan can vÙn tay cÜ c·n ph¨i thŸo ra kháng, cŸc ½õéng âng cÜ ¨nh hõêng ½Æn cáng viÎc kháng v¡ cÜ ½ð kháng gian ½Ì kiÌm tra v¡ vÎ sinh cŸc chi tiÆt ½õìc b¨o dõëng kháng v.v... Ngo¡i ra, do cŸc mŸy phŸt n¡y thõéng ½õìc l°p ½´t ê nhùng vÙ trÏ th¶p nh¶t trong buãng mŸy cho nÅn cŸc cæt châng cÜ thÌ ¨nh hõêng ½Æn cáng viÎc. Cñng c·n ph¨i xem x¾t ½Ì ½¨m b¨o cŸc âng tháng giÜ ½õìc bâ trÏ sao cho t−o ½õìc ½iËu kiÎn tháng thoŸng tât nh¶t trong trõéng hìp cŸc buãng mŸy cÜ hçi d·u. (b) MŸy phŸt tua bin Do cŸc n°p cða vÞ tua bin, vÞ hæp gi¨m tâc v.v... r¶t n´ng cho nÅn ph¨i l°p cŸc tai nμng trÅn cŸc d·m trÅn tr·n. M´c dï, vË nguyÅn t°c, cŸc âng hçi d¹n ½Æn cŸc van ½iËu khiÌn g·n ½μy thõéng l¡ lo−i kháng nâi bÏch nhõng thúc tÆ v¹n ph¨i cÜ sø dòng âng nâi b±ng bÏch, vÖ vºy ph¨i ½¨m b¨o cŸc bÏch nâi n¡y kháng ¨nh hõêng ½Æn viÎc mê cŸc van ½iËu 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2