intTypePromotion=1

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
434
lượt xem
67
download

Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một số kiến thức sơ đẳng về ngày Tết nguyên đán của người việt Nam. (Phong tục, các loại trái cây, hoa quả, các món ăn trong ngày Tết…) Biết được các đặc điểm đặc trưng của mùa Xuân ( thời tiết, cây cối, con vật) Biết được một số lễ hội trong ngày Tết tại các địa phương ( kéo co, đô vật mùa xuân…)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Tết và Mùa xuân - Khối Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch gi ng d y kh i Lá Tháng 1 & 2 Ch ñ : T t và Mùa xuân Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c tiêu: 1.Phát tri n nh n th c: Có m t s ki n th c sơ ñ ng v ngày T t nguyên ñán c a ngư i vi t Nam. (Phong t c, các lo i trái cây, hoa qu , các món ăn trong ngày T t…) Bi t ñư c các ñ c ñi m ñ c trưng c a mùa Xuân ( th i ti t, cây c i, con v t) Bi t ñư c m t s l h i trong ngày T t t i các ñ a phương ( kéo co, ñô v t mùa xuân…) 2.Phát tri n th ch t: Phát tri n m t s v n ñ ng cơ b n: Chuy n b t bóng bên trái, bên ph i.Nh y và tách ch m chân.. Ph i h p t t s v n ñ ng và các giác quan (v n ñ ng thô và v n ñ ng tinh) Phát tri n tính kiên trì, nhanh nh n, thông qua các trò chơi dân gian: Kéo co, th ñ a ba ba… Dinh dư ng: Nh n bi t ñư c giá tr dinh dư ng và cách ch bi n m t s món ăn trong ngày T t: Bánh chưng,m t, dưa món, ch l a… 3.Phát tri n ngôn ng : Bi t s d ng các t ch mùa trong năm. Bi t cách chúc T t, chào h i m i ngư i khi có khách ñ n nhà. Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua vi c t p k chuy n sáng t o theo tranh, k ti p ño n c a câu chuy n… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh n bi t nhóm ch cái p, q, g ,y… qua t , câu bài thơ, qua môi trư ng ch xung quanh l p 4.Phát tri n tình c m xã h i: Có tình c m,thái ñ kính tr ng, l phép ñ i v i ông bà, cha m trong ngày T t. Tham gia tích c c vào các ho t ñ ng ñón chào ngày T t c a gia ñình, trư ng lóp. Tôn tr ng các truy n th ng di tích văn hóa, l ch s c a ñ a phương 5.Phát tri n th m m : C m nh n ñư c s g n gàng, ngăn n p c a nhà c a khi ñư c d n d p, trang trí m i d p xuân v . Th hi n ñư c v ñ p c a cây c i, hoa qu ,th i ti t mùa xuân. M NG N I DUNG Cây c i và các con v t mùa xuân Th i ti t mùa xuân - Các lo i hoa c , cây c i mùa xuân( hoa - m áp. ñào, hoa mai, hoa cúc, cây ñâm ch i n y - Gió nh . l c...) - N ng m( mi n Nam), se lanh( mi n - Các lo i trái cây trong ngày T t: dưa B c). h u, ñu ñ , xoài, d a, sung... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Th t các mùa trong năm Các phong t c T t truy n th ng Vi t Nam - Mùa xuân. - Trư c T t: d n d p, trang trí nhà c a. - Mùa h . - Trogn T t: ñi chúc T t ông ba, h hang, - Mùa thu. hái l c ñ u Xuân, ñi chơi T t. - Mùa ñông. - Các món ăn truy n th ng trong ngày T t. - ð c ñi m ñ c trưng c a t ng mùa. - Vui chơi gi i trí, l h i các ñ a phương. - Ăn m c và gi v sinh thân th ñ phù h p v i th i ti t t ng mùa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T ð NG PHÁT TRI N TC - XH PHÁT TRI N NH N TH C - Th c hành chúc T t ông bà, b m , h hàng. Làm quen v i toán - Tham gia d n d p, trang trí l p h c, nhà c a ñ chu n b ñón PHÁT TRI N - ð m s lư ng hoa ñào, hoa mai trong ph m vi 9. T t. TH CH T - Nh n bi t và t p tô ch s 9. - Làm quen v i lu t các trò chơi dân gian, l h i các ñ a - Nh n bi t m i quan h hơn kém trong ph m vi 9, thêm phương. - Trò chơi dân gian: b t ñ b ng 9. - T ch c l h i hoa xuân. kéo co, ñô v t mùa - Trò chơi: gia ñình hoa mai. xuân, thr ñ a ba ba. - Trò chơi ôn luy n hình h c: t p trung vào hình. - B t chư c, t o dáng cô tiên mùa xuân, ông Khám phá khoa h c ñ a, ông lân... - Quan sát, trò chuy n v ñ c ñi m c a mùa xuân. - V n ñ ng: chuy n - Các phong t c T t c truy n Vi t Nam. b t bóng bên trái, bên - Phân nhóm, x p th t các mùa trong năm. ph i; nh y tách và - Thí nghi m: món xà lách c u v ng. chum chân... - Thí nghi m: o thu t v i màu nư c. - Dinh dư ng: t p gói bánh chưng, bánh tét. PHÁT TRI N TH M M T o hình - V phong c nh mùa xuân. - C t, xé dán hoa ñào, hoa mai. - T p gói bánh chưng, bánh tét. PHÁT TRI N NGÔN NG - Làm m t, k o t nguyên v t li u ph th i. Âm nh c - ð c thơ, k chuy n, câu ñ v ch ñ T t và Mùa xuân: hoa cúc - H a hát, v n ñ ng, nghe các bài hát v T t và Mùa xuân. vàng, b n mùa em yêu, s tích bánh chưng bánh dày. - TCAN: bé làm nh c trư ng, nghe gi ng hát ñoán tên b n. - T p chúc T t ông bà, h hàng. - Ôn các bài hát ñã h c dư i hình th c bi u di n văn ngh . - Làm quen v i các ch cái: “p, q, g, y”. - Tìm ch cái trong t , qua môi trư ng ch , t p ñ t câu, nghe âm, tìm ti ng... - Làm sách tranh ch to v mùa xuan và T t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2