intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng marketing nội bộ đối với sự cam kết gắn bó của nhân viên - Trường hợp nghiên cứu tại công ty TNHH Bia Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

88
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu; tìm hiểu và phân tích ảnh hưởng của marketing nội bộ đối với sự cam kết gắn bó của nhân viên tại công ty TNHH Bia Huế, qua đó đưa ra các đề xuất nhằm duy trì và hoàn thiện marketing nội bộ hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng marketing nội bộ đối với sự cam kết gắn bó của nhân viên - Trường hợp nghiên cứu tại công ty TNHH Bia Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ẢNH HƯỞNG MARKETING NỘI BỘ ĐỐI VỚI<br /> SỰ CAM KẾT GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN:<br /> TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Nguyên Quỳnh Như<br /> <br /> Ths. Lê Quang Trực<br /> <br /> Lớp: K44A QTKD TM<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Lôøi caûm ôn<br /> Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh những<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> nỗ lực của bản thân, trước hết em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn<br /> sâu sắc đến Ths. Lê Quang Trực đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này. Em xin chân thành<br /> cảm ơn đến:<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế, cùng toàn thể các<br /> <br /> thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh đã tận tình dạy dỗ, dìu dắt,<br /> cung cấp cho em nhiều kiến thức bổ ích trong thời gian học tập tại<br /> trường.<br /> <br /> Công ty TNHH Bia Huế, phòng Nhân sự và đặc biệt là các anh chị<br /> <br /> trong phòng Nhân sự đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu quan trọng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> phục vụ cho đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Nguyên Quỳnh Như<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Quang Trực<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ/ ĐỒ THỊ ......................................................................................... vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................................... 2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................................... 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................................... 3<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................. 3<br /> 3.1. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................................................ 3<br /> 3.1.1. Tài liệu thứ cấp ........................................................................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1.2. Tài liệu sơ cấp............................................................................................................. 3<br /> 3.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu..................................................................................... 4<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 6<br /> 5. Bố cục của đề tài ............................................................................................................... 6<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................... 7<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................. 7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1. Lý thuyết về marketing nội bộ và sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên....... 7<br /> 1.1.1. Marketing nội bộ là gì?............................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Nội dung của marketing nội bộ .................................................................................. 8<br /> 1.1.3. Tầm quan trọng của marketing nội bộ........................................................................ 9<br /> 1.1.4. Các quan niệm về cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên.................................. 10<br /> 1.2. Ảnh hưởng marketing nội bộ đối với sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên .... 11<br /> 1.3. Mô hình nghiên cứu và thang đo các khái niệm nghiên cứu ....................................... 16<br /> 1.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất ..................................................................................... 16<br /> 1.3.2. Thang đo các khái niệm nghiên cứu ......................................................................... 18<br /> SVTH: Lê Nguyên Quỳnh Như – K44A QTKDTM<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Quang Trực<br /> <br /> 1.3.3. Thiết kế và mã hóa thang đo..................................................................................... 19<br /> 1.4. Quy trình nghiên cứu ......................................................................................................... 22<br /> CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG MARKETING NỘI BỘ ĐỐI VỚI SỰ CAM KẾT<br /> GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH BIA<br /> HUẾ.................................................................................................................................... 25<br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Bia Huế ................................................................................ 25<br /> 2.1.1. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của công ty .................................................... 25<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận .................... 26<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Bia Huế ......................................................... 26<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc ................................................. 27<br /> 2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bia Huế .......................................... 30<br /> 2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Bia Huế .................. 32<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn ................................................................................. 32<br /> 2.1.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................ 33<br /> 2.2. Sự ảnh hưởng của các yếu tố trong marketing nội bộ tới sự cam kết gắn bó của nhân<br /> viên đang làm việc tại công ty TNHH Bia Huế ......................................................................... 35<br /> 2.2.1. Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu............................................................... 35<br /> 2.2.1.1. Giới tính ................................................................................................................. 36<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.2. Độ tuổi ................................................................................................................... 37<br /> 2.2.1.3. Trình độ văn hóa .................................................................................................... 37<br /> 2.2.1.4. Thâm niên công tác ............................................................................................... 38<br /> 2.2.1.5. Mức lương hiện tại ................................................................................................ 38<br /> 2.2.1.6. Bộ phận làm việc ................................................................................................... 39<br /> 2.2.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ........................................ 39<br /> 2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................................. 42<br /> 2.2.4. Phân tích hồi quy ...................................................................................................... 47<br /> 2.2.4.1. Kiểm định mô hình ................................................................................................ 48<br /> 2.2.4.2. Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết ................................................................... 49<br /> SVTH: Lê Nguyên Quỳnh Như – K44A QTKDTM<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Ths. Lê Quang Trực<br /> <br /> 2.2.4.3. Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng<br /> nhân tố ................................................................................................................................ 52<br /> 2.2.5. Đánh giá của nhân viên gián tiếp đang làm việc tại công ty TNHH Bia Huế về<br /> các yếu tố trong mô hình hồi quy ....................................................................................... 54<br /> 2.2.5.1. Đánh giá của nhân viên về các yếu tố trong marketing nội bộ tại công ty<br /> TNHH Bia Huế ................................................................................................................... 54<br /> 2.2.5.2. Đánh giá hài lòng chung của nhân viên về hoạt động giao tiếp nội bộ tại công<br /> ty TNHH Bia Huế ............................................................................................................... 56<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ MARKETING NỘI BỘ<br /> NHẰM NÂNG CAO SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN<br /> TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ...................................................................................... 58<br /> 3.1. Định hướng .......................................................................................................................... 58<br /> 3.2. Một số giải pháp về marketing nội bộ nhằm nâng cao sự cam kết gắn bó với tổ<br /> chức của nhân viên tại công ty TNHH Bia Huế .................................................................... 59<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về yếu tố “động lực” ................................................................................ 59<br /> 3.2.2. Giải pháp về yếu tố “đào tạo”................................................................................... 61<br /> 3.2.3.Giải pháp về yếu tố “Sự phát triển trong tương lai” .................................................. 62<br /> 3.2.4. Giải pháp về yếu tố “giao tiếp nội bộ” ..................................................................... 63<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU ..................................... 65<br /> 1.Kết luận............................................................................................................................ 65<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2. Hạn chế của nghiên cứu.................................................................................................. 66<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 67<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Lê Nguyên Quỳnh Như – K44A QTKDTM<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2