Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Không gia đình (Q1)

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

386
lượt xem
218
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Nhưng cho tới lúc tám tuổi tôi vẫn tưởng rằng tôi có một người mẹ vì mỗi lúc tôi khóc lại có một người đàn bà nhẹ nhàng ôm siết tôi trong hai cánh tay và ru tôi khiến nước mắt tôi ngừng chảy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không gia đình (Q1)

 1. KHÖNG GIA ÀÒNH 1 KHÖNG GIA ÀÒNH Hector Malot http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Hector Malot 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1: ÚÃ LAÂNG .................................................................................................................... 3 CHÛÚNG 2 : VÔNH BIÏÅT NGÖI NHAÂ CUÃA MAÁ....................................................................... 17 CHÛÚNG 3 : ÀI KHÙÆP ÀOÁ ÀÊY................................................................................................ 34 CHÛÚNG 4 : NGÛÚÂI BAÅN ÀÊÌU TIÏN CUÃA TÖI..................................................................... 49 CHÛÚNG 5 : TUYÏËT VAÂ CHOÁ SOÁI ........................................................................................... 61 CHÛÚNG 6 : ÀÏËN PARIS........................................................................................................... 79 CHÛÚNG 7 : MÖÅT TAY CHUÃ ..................................................................................................... 84 CHÛÚNG 8 : GIA ÀÒNH LY TAÁN............................................................................................... 97 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. KHÖNG GIA ÀÒNH 3 CHÛÚNG 1: ÚÃ LAÂNG Töi laâ möåt àûáa treã ngûúâi ta nhùåt àûúåc. Nhûng cho túái luác taám tuöíi töi vêîn tûúãng rùçng töi coá möåt ngûúâi meå búãi vò möîi luác töi khoác laåi coá möåt ngûúâi àaân baâ nheå nhaâng öm siïët töi trong hai caánh tay vaâ ru töi khiïën nûúác mùæt töi ngûâng chaãy. Khi töi ài nguã khöng bao giúâ baâ khöng àïën öm hön töi vaâ khi gioá thaáng mûúâi hai laâm tuyïët daán chùåt vaâo caác têëm kñnh cûãa söí trùæng xoáa, baâ nùæm lêëy hai baân chên töi vaâ cûá ngöìi sûúãi êëm chên töi trong hai baân tay baâ, vûâa haát cho töi nghe möåt baâi haát maâ àïën nay töi coân nhúá loäm boäm vaâi cêu. Khi töi caäi nhau vúái möåt àûáa baån baâ laåi baão töi kïí cho baâ nghe nhûäng nöîi buöìn cuãa töi àïí tòm lúâi an uãi hoùåc thûâa nhêån töi coá lyá. Bùçng vaâo nhûäng caái àoá vaâ nhiïìu caái khaác nûäa nhû caách baâ noái vúái töi, nhòn töi, vuöët ve töi, mùæng töi möåt caách tròu mïën, töi tin rùçng baâ laâ meå töi. Vaâ àêy laâ vò sao töi biïët baâ khöng phaãi meå töi. Laâng töi, noái cho àuáng hún, laâng núi töi àûúåc nuöi daåy, goåi laâ Chavanon, möåt trong nhûäng laâng ngheâo nhêët úã miïìn Trung nûúác Phaáp. Àêët rêët baåc maâu, muöën gùåt haái töët phaãi boán phên hoùåc cho thïm chêët caãi taåo àêët maâ úã trong nûúác khöng coá. Vò thïë ngûúâi ta chó gùåp (hoùåc ñt ra laâ úã thúâi kyâ töi noái àïën) rêët ñt caánh àöìng caây cêëy trong khi tröng thêëy nhiïìu vuâng mïnh möng moåc toaân coã thaåch thaão vaâ cêy àêåu kim. Hïët vuâng àêët toaân buåi cêy laåi àïën vuâng àêët truöng. ÚÃ àuáng vaâo möåt nïëp gêëp cuãa vuâng àêët àoá, trïn búâ möåt doâng suöëi laâ nhaâ töi, núi töi söëng nhûäng nùm àêìu tiïn cuãa cuöåc àúâi. Cho http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Hector Malot 4 àïën luác taám tuöíi töi khöng bao giúâ tröng thêëy àaân öng úã trong nhaâ naây, tuy thïë meå töi khöng goáa chöìng, chöìng baâ laâ thúå àeäo àaá chûa trúã laåi quï hûúng lêìn naâo kïí tûâ khi töi àïën tuöíi hiïíu biïët àûúåc nhûäng gò xaãy ra quanh mònh. Chó thónh thoaãng öng múái gûãi baån beâ vïì laâng vaâi mêíu tin. - Maá Barberin naây, öng nhaâ baâ khoãe, öng êëy nhúâ töi baão baâ laâ cöng viïåc vêîn chaåy töët vaâ chuyïín tiïìn cho baâ àêy naây. Chó coá thïë. Öng Barberin úã Paris lêu thïë ta àûâng tûúãng vò öng khöng thên tònh vúái vúå öng maâ öng úã Paris do cöng viïåc àoâi hoãi. Khi naâo giaâ öng seä vïì úã vúái baâ vúå giaâ cuãa öng, vaâ vúái söë tiïìn ky coáp àûúåc hoå seä traánh àûúåc ngheâo khöí. Möåt buöíi chiïìu thaáng mûúâi möåt, möåt ngûúâi àaân öng dûâng laåi trûúác haâng raâo nhaâ chuáng töi vaâ hoãi töi coá phaãi àêy laâ nhaâ maá Barberin khöng. Töi múâi öng ta vaâo. Öng àêíy raâo vaâ chêåm bûúác vïì phña nhaâ töi. Töi chûa nhòn thêëy ai lêëm buân bï bïët àïën thïë. Haâng maãng buân phuã tûâ chên lïn àïën àêìu öng khiïën ngûúâi ta hiïíu ngay öng àaä ài trïn nhûäng con àûúâng rêët xêëu trong thúâi gian khaá daâi. Nghe tiïëng chuáng töi maá Barberin chaåy ra. - Töi mang tin tûâ Paris vïì àêy. - A! Trúâi úi! - Maá Barberin kïu lïn. - Tai vaå àïën vúái Jeáröme röìi! - Phaãi àêëy, sûå thûåc laâ öng nhaâ ta bõ thûúng, chùæc seä queâ mêët thöi. Hiïån giúâ öng êëy àang nùçm bïånh viïån. Töi nùçm caånh giûúâng öng êëy nïn khi ra viïån öng êëy nhúâ töi qua nhaâ nhùæn giuâm. Töi khöng úã laåi àûúåc àêu vò coân ba dùåm nûäa phaãi ài. Maá Barberin muöën biïët kyä hún beân múâi öng ta úã laåi ùn töëi. Maá baão àûúâng xêëu vaâ nghe noái trong rûâng coá choá soái, saáng mai haäy ài. Öng ngöìi xuöëng trong goác loâ sûúãi vûâa ùn vûâa kïí cho chuáng töi nghe tai naån àaä xaãy ra thïë naâo: öng Barberin bõ giaân giaáo àöí àeâ http://ebooks.vdcmedia.com
 5. KHÖNG GIA ÀÒNH 5 beåp nûãa ngûúâi vaâ vò khöng chûáng minh àûúåc taåi sao öng cêìn phaãi àûáng úã núi xaãy ra tai naån nïn nhaâ thêìu khöng chõu böìi thûúâng möåt àöìng naâo. - Con ngûúâi töåi nghiïåp êëy khöng gùåp may röìi, öng ta noái, boån laáu caá thò tòm ngay àûúåc caách kiïëm lúâi nhûng öng nhaâ baâ thò khöng àûúåc caái gò hïët. Tuy nhiïn töi khuyïn öng êëy kiïån tay thêìu khoaán. Maá Barberin àõnh ài Paris. Saáng höm sau chuáng töi xuöëng laâng hoãi yá kiïën muåc sû. Öng muåc sû viïët thû cho cha tuyïn uáy úã bïånh viïån öng Barberin nùçm vaâ vaâi höm sau nhêån àûúåc traã lúâi noái rùçng maá Barberin khöng cêìn lïn Paris chó cêìn gûãi möåt moán tiïìn lïn cho chöìng thöi àïí öng ài kiïån nhaâ thêìu. Ngaây laåi ngaây, tuêìn laåi tuêìn cûá thïë tröi qua, nhiïìu thû gûãi vïì, thû naâo cuäng yïu cêìu gûãi tiïìn thïm, laá thû cuöëi cuâng noái rùçng nïëu khöng coá tiïìn thò baán con boâ Roussette ài..Chó nhûäng ngûúâi àaä söëng úã thön quï múái hiïíu àûúåc caãnh khöën quêîn àau thûúng trong ba chûä "Baán con boâ". Thûåc tïë duâ ngheâo tuáng àïën mêëy, gia àònh àöng àïën mêëy ngûúâi nöng dên vêîn vûäng têm khöng lo àoái nïëu nhaâ coá möåt con boâ caái. Maá Barberin vaâ töi àaä nhúâ con boâ caái cuãa chuáng töi maâ söëng no àuã, cho túái têån luác êëy töi hêìu nhû coá bao giúâ ùn thõt àêu. Vúái laåi chuáng töi yïu con boâ lùæm. ÊËËy thïë maâ nay phaãi xa noá röìi. Möåt öng laái àïën nhaâ chuáng töi, sau khi xem ài xem laåi Roussette vaâ nhùæc ài nhùæc laåi haâng trùm lêìn laâ con boâ naây khöng thñch húåp vúái öng, khöng baán laåi àûúåc cho ai, khöng coá sûäa, cuöëi cuâng múái noái laâ bùçng loâng mua nhûng chó laâ vò loâng töët muöën giuáp maá Barberin maâ thöi. Roussette hònh nhû am hiïíu nhêët àõnh khöng chõu ra khoãi chuöìng. - Ra phña sau noá àuöíi noá ra. - Ngûúâi laái noái vaâ àûa töi caái roi. - Laâm thïë khöng àûúåc. - Maá Barberin baão. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Hector Malot 6 Maá cêìm lêëy súåi dêy dùæt, nheå nhaâng baão con boâ: - Ra naâo, ra naâo, cö gaái àeåp. Vaâ Roussette khöng chöëng laåi nûäa, ra túái àûúâng caái ngûúâi laái buöåc noá àùçng sau chiïëc xe. Thïë laâ hïët sûäa, hïët bú. Buöíi saáng möåt mêíu baánh, buöíi chiïìu khoai têy ùn vúái muöëi. Sau àoá khöng bao lêu àïën ngaây thûá ba beáo; nùm ngoaái vaâo ngaây naây maá Barberin àaä laâm cho töi möåt bûäa tiïåc coá baánh xeâo, baánh têím böåt raán, töi ùn nhiïìu àïën nöîi maá rêët sung sûúáng. Nhûng luác êëy chuáng töi coân Roussette nïn coá sûäa àïí têím böåt vaâ coá bú cho vaâo chaão. Tuy nhiïn maá Barberin àaä laâm töi ngaåc nhiïn; maá xin haâng xoám nhaâ naây möåt cheán sûäa, nhaâ kia möåt miïëng bú, thïë laâ àïën trûa vïì töi thêëy maá àang àöí böåt vaâo möåt chiïëc chaão bùçng àêët. - Ö naây coá caã böåt cú aå. - Töi vûâa noái vûâa bûúác laåi gêìn. - Àuáng àêëy beá Reámi cuãa maá aå. Thïë ngûúâi ta laâm gò vúái böåt naâo? - Maá Barberin nhòn töi hoãi. - Laâm baánh. - Gò nûäa? - Quêëy böåt. - Gò nûäa naâo? - Öi trúâi... con cuäng khöng biïët nûäa..- Con biïët höm nay laâ ngaây thûá ba beáo chûá, ngaây cuãa baánh xeâo vaâ baánh raán maâ... - Öi, maá Barberin! - Maá àaä thu xïëp sao cho ngaây thûá ba beáo àöëi vúái con khöng àïën nöîi tïå quaá. Nhòn vaâo thuâng xem naâo? Töi hùng haái nhêëc nùæp thuâng lïn, thêëy úã trong coá sûäa, bú vaâ ba quaã taáo. - Àûa trûáng cho maá. - Maá noái. - Trong khi maá àêåp trûáng con goåt taáo nheá. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. KHÖNG GIA ÀÒNH 7 Khi böåt àaä nhaâo xong maá Barberin àùåt chiïëc liïîn trïn tro noáng, thïë laâ chó coân àúåi àïën chiïìu nûäa thöi vò vaâo bûäa töëi chuáng töi múái ùn baánh xeâo vaâ baánh raán. Cuöëi cuâng nïën àûúåc thùæp lïn. - Nhoám lûãa ài con. - Maá Barberin baão töi. Khöng cêìn phaãi nhùæc töi àïën lêìn thûá hai. Chùèng mêëy chöëc ngoån lûãa àuâng àuâng böëc lïn öëng khoái, aánh saáng chêåp chúân cuãa noá toãa khùæp gian phoâng. Maá Barberin nhêëc chiïëc chaão raán treo trïn tûúâng xuöëng àïí noá lïn trïn ngoån lûãa. - Àûa maá bú naâo. Maá cùæt ñt bú bùçng àêìu con dao boã vaâo chaão. AÁi chaâ! Thúm thêåt laâ thúm! Tuy nhiïn duâ têåp trung chuá yá àïën mêëy ài nûäa töi vêîn nghe nhû coá bûúác chên ngoaâi sên. Ai coá thïí àïën vaâo giúâ naây nhó? Möåt chiïëc gêåy chaåm vaâo ngûúäng cûãa, cûãa múã tung ra. Möåt ngûúâi àaân öng bûúác vaâo, nhúâ aánh saáng ngoån lûãa töi thêëy öng ta mùåc möåt chiïëc aáo búâ-lu trùæng tay chöëng möåt chiïëc gêåy to. - ÚÃ àêy àang laâm tiïåc àêëy aâ? Cûá yïn! - öng ta noái bùçng möåt gioång thö löî. - A! Trúâi úi! - Maá Barberin kïu lïn, àùåt maånh chiïëc chaão xuöëng àêët. Röìi cêìm lêëy caánh tay töi baâ àêíy töi vïì phña ngûúâi àaân öng àang dûâng laåi trïn ngûúäng cûãa: - Àêy laâ cha con. Töi laåi gêìn àïí hön öng nhûng öng lêëy àêìu chiïëc gêåy ngùn töi laåi. - Thùçng naây laâ thùçng naâo àêy? http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Hector Malot 8 Öng bûúác mêëy bûúác vïì phña töi, chiïëc gêåy vêîn giú lïn laâm töi luâi laåi. - AÂ ra caác ngûúâi laâm tiïåc ngaây thûá ba beáo. - Öng ta noái. - Suáp gò àêëy? - Chùèng coá suáp gò caã. Chuáng töi coá chúâ öng àêu. Öng ta nhòn quanh: - Bú naây, haânh naây. - öng noái. - Böën nùm cuã haânh vúái miïëng bú laâ coá moán suáp ngon röìi coân gò. Ta boác haânh ài. Maá Barberin vöåi laâm theo yïu cêìu cuãa chöìng trong khi öng ta ngöìi vaâo chiïëc ghïë daâi úã goác loâ sûúãi. Töi khöng daám rúâi núi chiïëc gêåy àaä àûa töi túái. Dûåa vaâo baân, töi nhòn kyä ngûúâi khaách múái túái naây. Àoá laâ möåt ngûúâi àaân öng àöå nùm mûúi tuöíi mùåt thö neát àanh laåi, àêìu ngoeåo sang vai phaãi sau chêën thûúng vûâa röìi. - Baâ àõnh nêëu suáp cho chuáng töi vúái mêíu bú naây chûá gò? Tûå mònh bûng chiïëc àôa trïn coá miïëng bú öng ta àöí toåt miïëng bú vaâo trong chaão. Hïët bú, coân gò laâ baánh xeâo nûäa cú chûá. Giaá nhû vaâo luác khaác hùèn töi phaãi xoát xa vúái tai hoåa naây lùæm nhûng luác naây yá nghô ngûúâi àaân öng êëy laâ cha töi chiïëm cûá caã têm höìn töi. Töi chûa bao giúâ tûå hoãi mònh möåt caách cuå thïí thïë naâo laâ möåt ngûúâi cha, nhòn con ngûúâi böîng nhiïn tûâ trïn trúâi rúi xuöëng naây töi caãm thêëy súå haäi. - Maây àûâng àûáng im thïë, öng ta noái, ài maâ doån àôa lïn baân ài chûá. Töi vöåi vêng lúâi. Suáp àaä nêëu xong. Maá Barberin muác suáp ra. Àïën luác àoá öng ta múái ra baân ngöìi vaâ bùæt àêìu ùn, chó thónh thoaãng múái dûâng laåi nhòn töi. Töi hoang mang quaá ùn khöng nöíi. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. KHÖNG GIA ÀÒNH 9 - Bònh thûúâng noá coá ùn ñt nhû thïë naây khöng? - AÂ, vêîn thïë àêëy. - Kïå xaác noá! Giaá nhû noá khöng ùn thò caâng töët! Dô nhiïn töi khöng noái gò, maá Barberin cuäng vêåy, maá cûá ài laåi quanh baân chùm chuá phuåc vuå chöìng. - Maây khöng àoái aâ? - öng ta hoãi töi. - Khöng aå. - Thïë thò ài nguã ài, vaâ nguã ngay ài. Giöëng nhû trong àa söë nhaâ nöng dên, cùn bïëp cuãa chuáng töi cuäng àöìng thúâi laâ phoâng nguã. Töi vöåi vaâng thay quêìn aáo ài nguã. Nhûng nguã àûúåc hay khöng laåi laâ möåt chuyïån khaác. Töi khöng buöìn nguã! Ngûúâi àaân öng êëy laâ cha töi! Thïë thò taåi sao öng àöëi vúái töi nghiïåt ngaä nhû thïë? Daán muäi vaâo tûúâng töi cöë xua àuöíi nhûäng yá nghô trïn maâ khöng àûúåc. Sau möåt luác töi nghe coá ngûúâi àïën gêìn giûúâng töi. Nghe tiïëng bûúác chên chêåm chaåp, keáo lï vaâ nùång nïì töi nhêån ra ngay khöng phaãi maá Barberin. Möåt húi thúã noáng höíi lûúát trïn toác töi. - Maây nguã chûa? - Möåt gioång ngheân ngheån hoãi töi. Töi cêín thêån khöng traã lúâi. - Noá nguã röìi, maá Barberin noái, noá coá thoái quen nùçm xuöëng laâ nguã, öng coá thïí noái àûúåc. Coá leä töi phaãi noái laâ töi chûa nguã, nhûng töi khöng daám. - Vuå kiïån cuãa öng àïën àêu röìi? - Maá Barberin hoãi. - Thua röìi! Caác quan toâa àïìu baão rùçng löîi úã töi. Noái àïën àêy öng àêëm möåt caái xuöëng baân. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Hector Malot 10 - Kiïån thua, öng noái tiïëp, tiïìn mêët, queâ quùåt, àoái ngheâo. Nhû thïë chûa àuã, vïì àïën àêy laåi coân thêëy möåt àûáa treã con nûäa. Baâ haäy giaãi thñch cho töi vò sao khöng laâm theo lúâi töi baão? - Vò töi khöng thïí laâm àûúåc. Ngûúâi ta khöng thïí boã möåt àûáa treã nuöi bùçng chñnh sûäa mònh. - Coá phaãi con baâ àêu. - Cuöëi cuâng töi cuäng muöën laâm theo lúâi öng baão àêëy nhûng àuáng luác êëy thò noá öëm, khöng phaãi luác àem noá àïën traåi treã vö thûâa nhêån àûúåc. - Thïë noá khoãi khi naâo? - Sau trêån öëm àoá laåi àïën trêån khaác, noá ho ghï lùæm, thùçng beá töåi nghiïåp, ho àïën laâm naát loâng ngûúâi ta ra àûúåc. Chùèng phaãi vò ho maâ thùçng Nicolas cuãa chuáng ta àaä chïët àêëy û? Töi tûúãng nhû àem noá lïn tónh noá cuäng seä chïët nhû thïë. - Nhûng sau àoá? - Thúâi gian cûá dêìn tröi. - Noá lïn mêëy röìi? - Lïn taám. - Thò noá seä àïën núi noá phaãi àïën vaâo luác lïn taám. - A! Jeáröme, öng khöng àõnh laâm àiïìu àoá àêëy chûá? - Ai ngùn caãn àûúåc töi naâo?. Coá möåt luác im lùång vaâ töi thúã àûúåc, xuác àöång laâm töi ngheån ngaâo àïën tùæc thúã. Chùèng mêëy chöëc maá Barberin noái tiïëp: - Paris àaä laâm öng thay àöíi röìi! - Coá leä thïë. Nhûng coá àiïìu chùæc chùæn laâ noá àaä laâm töi queâ. Laâm sao kiïëm söëng bêy giúâ? Ta àêu coân tiïìn nûäa. Chùèng leä trong khi mònh khöng coá gò ùn laåi coân phaãi nuöi thïm möåt àûáa treã khöng phaãi con mònh? - Noá laâ con töi. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. KHÖNG GIA ÀÒNH 11 - Chùèng phaãi con baâ cuäng nhû khöng phaãi con töi vêåy. Noá khöng phaãi möåt àûáa treã con nhaâ nöng. Töi àaä nhòn noá trong bûäa töëi: noá mong manh lùæm. - Àoá laâ möåt àûáa treã trung hêåu. Sau naây noá seä laâm viïåc cho chuáng ta. - Nhûng trong khi chúâ àúåi ta phaãi laâm viïåc àïí nuöi noá. - Nïëu cha meå noá àoâi thò sao? - Nïëu thïë hùèn hoå àaä ài tòm noá. Coá leä hoå àaä chïët. - Nhûng hoå coân söëng thò sao? Möåt ngaây kia hoå àïën hoãi ta thò sao? - Ta àûa hoå àïën traåi treã chûá sao? Thöi töi àïën chaâo Francois àêy. Cûãa ra vaâo múã ra röìi àoáng laåi. Öng ta ài mêët. Thïë laâ töi nhoãm dêåy, goåi maá Barberin. Maá chaåy àïën chên giûúâng töi. - Maá khöng àïí con ài àïën traåi treã vö thûâa nhêån chûá? - Khöng, beá Reámi cuãa maá aå. Vaâ maá öm hön töi, ghò chùåt lêëy töi trong hai caánh tay. Sûå êu yïëm cuãa maá laâm töi can àaãm lïn. - Thïë ra con àaä nghe thêëy hïët nhûäng àiïìu Jeáröme noái röìi û? - Vêng, maá khöng phaãi maá con, öng êëy khöng phaãi cha con. Töi khöng noái hai cêu trïn bùçng cuâng möåt gioång, búãi vò nïëu nhû töi khöí têm biïët maá khöng phaãi meå töi, töi laåi mûâng vò biïët öng ta khöng phaãi cha töi. - Coá leä maá nïn cho con biïët sûå thêåt thò hún. - Maá Barberin noái. Khöng ai biïët meå con laâ ai caã. Baâ coân söëng hay khöng cuäng khöng ai biïët. Möåt buöíi saáng úã Paris trïn àûúâng ài laâm Jeáröme.qua àaåi löå Breteuil vaâ nghe thêëy tiïëng treã con khoác. Tiïëng khoác nhû vùèng ra tûâ möåt khe cûãa vûúân. Luác àoá vaâo thaáng hai. Öng laåi gêìn vaâ thêëy http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Hector Malot 12 möåt em beá nùçm trïn ngûúäng cûãa. Jeáröme rêët luáng tuáng beân bïë beá àïën súã caãnh saát. ÚÃ súã caãnh saát ngûúâi ta múã taä loát beá ra trûúác lûãa sûúãi. Àoá laâ möåt em beá khoaãng nùm saáu thaáng, taä loát chûáng toã em laâ con nhaâ giaâu coá. Öng caãnh saát giaãi thñch coá leä beá bõ ngûúâi ta ùn cùæp röìi boã àêëy. Öng cuäng noái seä gûãi beá àïën traåi treã nhùåt àûúåc nïëu khöng ai nhêån tröng nom beá. Cha meå em beá thïë naâo cuäng ài tòm, coá ngûúâi tröng nom beá thò hoå seä troång thûúãng. Jeáröme beân noái muöën nhêån tröng nom beá, hoå trao beá cho öng. Maá cuäng coá möåt àûáa con trai bùçng tuöíi êëy. Thïë laâ maá trúã thaânh meå con. Con maá chïët, maá caâng gùæn boá vúái con hún. Maá quïn hùèn con khöng phaãi con ruöåt cuãa maá. Khöng may Jeáröme khöng quïn. Ba thaáng sau thêëy cha meå con khöng tòm con, öng àaä muöën àem con vaâo traåi treã. - Öi! Àûâng vaâo traåi treã! - Töi kïu lïn. - Con seä khöng ài traåi treã. Jeáröme khöng phaãi ngûúâi aác, chó taåi buöìn phiïìn ngheâo khoá laâm öng ta àêm ra nhû thïë maâ thöi. Chuáng ta seä laâm viïåc, caã con cuäng seä laâm viïåc. - Vêng, maá muöën gò con laâm nêëy. Miïîn laâ àûâng vaâo traåi treã. Sau khi öm hön töi maá quay mùåt töi vaâo tûúâng. Töi muöën nguã nhûng vò quaá xao àöång nïn khöng sao nguã àûúåc. Töi khöng muöën ài traåi treã... Töi súå öng Barberin... Cuöëi cuâng thò töi cuäng nguã àûúåc vaâ nguã suöët àïm. Saáng höm sau àöång taác àêìu tiïn cuãa töi laâ nhòn quanh àïí biïët chùæc chùæn laâ hoå khöng àem töi ài. Suöët buöíi saáng Barberin khöng noái gò vúái töi caã vaâ töi bùæt àêìu tin rùçng öng ta àaä quïn kïë hoaåch cuãa mònh. Àïën giûäa trûa thò öng ta baão töi àöåi muä ài theo öng. Töi súå quaá àûa mùæt vïì phña maá Barberin. Maá tröåm lêëy tay ra hiïåu baão töi cûá yïn têm. Thïë laâ töi lïn àûúâng. Tûâ nhaâ töi àïën laâng khaá xa, ài böå phaãi mêët haâng tiïëng àöìng höì. Suöët trong tiïëng àöìng höì àoá Barberin khöng hïì noái vúái töi möåt lêìn naâo. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. KHÖNG GIA ÀÒNH 13 Öng ta ài trûúác, khêåp khaâ khêåp khiïîng, thónh thoaãng laåi quay laåi nhòn xem töi coá ài theo khöng..aång ta àûa töi ài àêu? Cêu hoãi naây laâm töi lo lùæng, töi nghô àïën boã tröën. Vúái muåc àñch àoá töi cöë chêìn chûâ laåi sau. Töi àõnh khi naâo úã xa öng ta töi seä nhaãy xuöëng höë, öng ta seä chõu khöng toám àûúåc töi. Àêìu tiïn öng ta bùçng loâng baão töi ài àùçng sau, nhûng chùèng mêëy chöëc öng àoaán ra yá àõnh cuãa töi nïn nùæm lêëy cöí tay töi. Cûá thïë chuáng töi ài vaâo laâng. Khi ài qua quaán caâ-phï, coá ngûúâi goåi Barberin vaâ múâi öng ta vaâo. Barberin nùæm tai töi, àêíy töi ài trûúác, vaâ khi chuáng töi àaä vaâo trong quaán, öng àoáng cûãa laåi. Trong khi öng ngöìi úã möåt chiïëc baân vúái öng chuã quaán caâ phï, töi túái ngöìi bïn loâ sûúãi. ÚÃ goác àöëi diïån núi töi ngöìi coá möåt cuå giaâ cao lúán rêu baåc trùæng, mùåc möåt böå quêìn aáo rêët kyâ quùåc. Bïn caånh cuå coá ba con choá: möåt con choá böng trùæng, möåt con choá baác-be àen vaâ möåt con choá caái con nom vûâa ranh ma vûâa dõu daâng. Trong khi töi ngùæm cuå giaâ, Barberin thò thêìm chuyïån troâ vúái öng chuã quaán. Öng ta baão öng chuã quaán laâ chuáng töi tûâ laâng lïn tòm öng xaä trûúãng àïí nhúâ öng naây yïu cêìu traåi treã traã cho öng ta tiïìn trúå cêëp nuöi töi. Àoá laâ àiïìu maá Barberin yïu cêìu àûúåc öng chöìng àêy... Cuå giaâ cuäng nghe tuy laâm ra veã khöng nghe thêëy gò. Böîng nhiïn cuå chó tay vïì phña töi vaâ hoãi Barberin: - Thùçng beá naây laâm öng vûúáng vñu û? Vaâ öng tûúãng rùçng chñnh quyïìn seä traã cho öng tiïìn trúå cêëp û? - Chûá coân gò nûäa! Noá khöng coá cha meå, töi nuöi noá, vêåy phaãi coá ngûúâi chi tiïìn cho noá chûá? - Töi khöng baão laâ khöng nhûng töi tin laâ öng khöng àaåt àûúåc àiïìu öng yïu cêìu. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Hector Malot 14 - Thïë thò noá seä vaâo traåi treã, chùèng coá luêåt naâo bùæt noá phaãi úã trong nhaâ töi caã. - Ngaây xûa öng àaä bùçng loâng nhêån noá vïì, coá nghôa àaä cam kïët giûä noá. - Töi khöng giûä noá nûäa. - Coá leä coá thïí coá caách giuä noá ra àûúåc, maâ biïët àêu coân kiïëm chaác àûúåc chuát gò nûäa àêëy öng aå. - Cuå giaâ noái sau möåt laát suy nghô. Rúâi chiïëc ghïë dûåa cuãa mònh cuå túái ngöìi trûúác mùåt Barberin..- Àïí töi nhêån noá, cuå noái, töi thuï noá. Möîi nùm töi traã öng hai mûúi phrùng. Giaá cao àêëy vaâ töi traã trûúác. - Nïëu töi giûä noá, traåi treã coá thïí traã töi möîi thaáng hún mûúâi phrùng. - Thïë nïëu traåi treã àaáng leä àïí öng giûä laåi àem noá cho ngûúâi khaác thò sao, thïë laâ öng chùèng àûúåc gò hïët, trong khi vúái töi öng chó viïåc àûa tay ra. Cuå giaâ luåc tuái lêëy ra möåt tuái tiïìn bùçng da lêëy ra böën àöìng baåc baây lïn baân vaâ laâm chuáng kïu lanh canh. - Cuå thûã nghô xem, Barberin kïu lïn, möåt ngaây naâo àoá àûáa beá têët phaãi coá cha meå! Luác àoá ai nuöi noá hùèn seä coá lúâi. Nïëu khöng tñnh àïën chuyïån àoá haâ têët töi àaä nhêån tröng nom noá. Cêu noái cuãa Barberin laâm töi gheát öng ta thïm chuát nûäa. - Thò chñnh vò öng khöng tröng mong gò úã cha meå noá, cuå giaâ noái, nïn öng múái àuöíi noá. Cuå ranh maänh nhòn Barberin. - Àûáa beá naây seä ài cuâng vúái töi, cuå noái, töi giaâ röìi, sau möåt ngaây mïåt nhoåc, thúâi tiïët xêëu, töi thûúâng coá nhûäng yá nghô u aám, noá seä laâm töi vui lïn. Noá seä tham gia gaánh haát cuãa xi-nho Vitalis. - Gaánh haát cuãa cuå úã àêu? - Xi-nho Vitalis laâ töi, coân gaánh haát, àêy. Noái röìi cuå múã aáo mùng-tö lêëy ra möåt con vêåt kyâ laå àang aáp ngûúâi vaâo ngûåc cuå. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. KHÖNG GIA ÀÒNH 15 Töi khöng biïët goåi con vêåt kyâ quaái naây laâ gò vò àêy laâ lêìn àêìu tiïn töi nhòn thêëy noá. - A! Con khó xêëu xñ! - Barberin kïu. Tiïëng àoá laâm töi hïët ngaåc nhiïn búãi vò tuy chûa nhòn thêëy con khó bao giúâ ñt nhêët töi cuäng àaä nghe noái túái. - Àêy laâ ngaâi Joli - Coeur. Baån úi haäy chaâo ài naâo. Joli - Coeur àûa baân tay kheáp chùåt lïn möi vaâ gûãi chuáng töi möåt caái hön. - Bêy giúâ, - vûâa noái cuå Vitalis vûâa àûa tay vïì phña con choá böng trùæng, - öng Capi àêy seä hên haånh giúái thiïåu caác baån öng vúái cûã toåa kñnh mïën. Nghe lïånh, con choá böng àûáng ngay dêåy, bùçng hai chên sau, khoanh hai chên trûúác laåi trûúác ngûåc, cuái chaâo chuã mònh thêåt thêëp. Hai con choá kia, nhòn chùm chùm vaâo Capi cuäng lêåp tûác àûáng lïn, möîi con giú möåt chên ra trûúác tûåa nhû àûa tay cho ngûúâi ta bùæt, bûúác saáu bûúác ra trûúác röìi luâi ba bûúác ra sau, cuái chaâo. - Capi, cho ta biïët mêëy giúâ röìi. Capi khöng khoanh tay nûäa, laåi gêìn chuã vaåch aáo mùng-tö luåc trong tuái aáo gi-lï löi ra möåt caái àöìng höì quaã quyát, nhòn vaâo mùåt àöìng höì röìi suãa lïn hai tiïëng to sau àoá àïën ba tiïëng nhoã hún. Quaã luác àoá laâ hai giúâ ba khùæc. - Töët. Bêy giúâ àïì nghõ con múâi naâng Dolce ra nhaãy cho chuáng ta xem naâo. Capi lêåp tûác luåc tuái aáo veát cuãa chuã löi ra möåt àoaån dêy thûâng. Noá ra hiïåu cho Zerbino, con choá baác-be nhoã, thïë laâ con naây ra àûáng ngay trûúác mùåt Capi. Capi beân neám cho noá möåt àêìu dêy vaâ hai con bùæt àêìu quay dêy. Dolce lao vaâo voâng quay vûâa nhaãy vûâa nhòn chuã. Roä raâng laâ hoåc troâ cuå Vitalis thêåt nûåc cûúâi vaâ cûá ài chúi suöët nhû thïë hùèn phaãi thuá võ, nhûng nïëu ài theo hoå töi phaãi xa maá Barberin. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Hector Malot 16 - Bêy giúâ, cuå Vitalis noái tiïëp, trúã laåi cöng viïåc cuãa chuáng ta. Töi traã öng ba mûúi phrùng. - Böën mûúi. Bùæt àêìu baân baåc. Cuå Vitalis ngùæt lúâi: - Thùçng beá ngöìi àêy chùæc chaán lùæm, cho noá ài ra ngoaâi sên chúi ài. Àöìng thúâi cuå laâm hiïåu cho Barberin. - Phaãi àêëy, öng naây noái, ra sên chúi ài bao giúâ tao goåi haäy vaâo. Töi ài ra sên, ngöìi trïn möåt taãng àaá suy nghô. Söë phêån töi àang àûúåc quyïët àõnh àêy. Laånh vaâ lo lùæng laâm töi run lïn cêìm cêåp. Cuöåc baân baåc keáo daâi khaá lêu. Cuöëi cuâng töi tröng thêëy möîi möåt mònh Barberin. Öng ta ra tòm töi àïí giao cho cuå Vitalis chùæc? - Naâo, ài vïì nhaâ naâo. - öng ta noái. Vïì nhaâ û? Khöng phaãi xa maá Barberin û? Töi muöën hoãi nhûng khöng daám. - Mûúâi phuát trûúác khi túái nhaâ, Barberin dûâng laåi: - Maây maâ kïí laåi möåt lúâi naâo maây nghe thêëy, öng ta vûâa noái vûâa veáo maånh tai töi, thò maây seä phaãi traã giaá àùæt àêëy. Liïåu höìn!. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. KHÖNG GIA ÀÒNH 17 CHÛÚNG 2 : VÔNH BIÏÅT NGÖI NHAÂ CUÃA MAÁ - Naâo! Thïë öng xaä trûúãng baão thïë naâo naâo? - Maá Barberin hoãi khi chuáng töi vïì túái nhaâ. - Khöng gùåp. Mai chuáng töi quay laåi. Nhû thïë laâ Barberin àaä tûâ boã giao keâo mua baán cuãa laäo ta. Suöët doåc àûúâng töi àaä nhiïìu lêìn tûå hoãi ài vïì nhaâ nhû thïë naây liïåu laäo coá giúã troâ mûu meåo gò khöng, cêu noái vûâa röìi cuãa laäo phaá tan moåi nghi ngúâ. Nhûng saáng höm sau, khi tónh dêåy töi khöng thêëy maá Barberin àêu caã. - Maá àêu? - Maá ra laâng, chiïìu múái vïì. Sûå vùæng mùåt naây laâm töi lo lùæng. Barberin nhòn töi veã rêët laå. Böîng nhiïn töi thêëy cuå Vitalis vaâ mêëy con choá ài vaâo. AÂ ra thïë! Cuå àïën àoán töi, Barberin baão maá ra laâng àïí maá khöng baão vïå àûúåc töi. - Öi, xin cuå, cuå àûâng mang chaáu ài! Vaâ töi oâa lïn khoác nûác núã. - Naâo naâo, cêåu con trai cuãa öng, cuå noái vúái töi thêåt dõu daâng, úã vúái öng chaáu khöng khöí àêu, laåi àûúåc úã bïn mêëy àûáa hoåc troâ rêët ngöå cuãa öng, chaáu tiïëc caái gò cú chûá? - Maá Barberin! - Kiïíu gò thò maây cuäng khöng úã laåi àêy, Barberin vùån tai töi noái, hoùåc laâ cuå àêy hoùåc laâ traåi treã, maây choån thûá naâo thò choån. - Khöng, maá Barberin cú! http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Hector Malot 18 - Thùçng beá naây coá tònh, laâ dêëu hiïåu töët. Thöi ta vaâo viïåc! Noái röìi cuå baây lïn baân taám àöìng nùm phrùng, Barberin vú luön vaâo tuái laäo. - Àûa goái quêìn aáo cuãa noá cho noá, naâo lïn àûúâng. Reámi! Ài trûúác con Capi. Töi caãm thêëy cuå Vitalis nùæm lêëy cöí tay töi. Barberin ài vaâo nhaâ. Thïë laâ hïët. Lïn döëc khaá daâi. Cuå Vitalis khöng rúâi tay töi..- Cuå cho chaáu nghó möåt chuát coá àûúåc khöng aå? - Töi hoãi cuå. - Sùén saâng. Lêìn àêìu tiïn cuå rúâi tay töi. Nhûng àöìng thúâi töi thêëy caái nhòn cuãa cuå hûúáng vïì con Capi laâm hiïåu. Capi lêåp tûác àïën àûáng àùçng sau töi. Noá laâ tay cai nguåc cuãa töi: chó möåt cûã àöång boã tröën noá seä vöì lêëy chên töi ngay. Töi ài túái ngöìi trïn uå àêët, Capi ài theo vaâ vúái àöi mùæt múâ lïå töi tòm ngöi nhaâ cuãa maá Barberin. Böîng nhiïn trïn con àûúâng döëc lïn laâng töi nhòn thêëy möåt chiïëc khùn nhoã maâu trùæng. Xa quaá nïn töi chó thêëy àûúåc maâu trùæng cuãa chiïëc khùn nhûng coá nhûäng luác traái tim nhòn tinh hún àöi mùæt: töi nhêån ra maá Barberin. Àuáng maá röìi. Maá bûúác tûâng bûúác daâi. Túái raâo nhaâ chuáng töi maá àêíy ra, vaâo sên vaâ ài qua sên khaá nhanh. Töi lêåp tûác àûáng lïn trïn uå àêët khöng nghô túái con Capi àaä chöìm àïën gêìn töi. Maá Barberin khöng úã trong nhaâ lêu. Maá ài ra ngay vaâ chaåy trong sên. Maá tòm töi. Töi cuái xuöëng phña trûúác vaâ kïu lïn bùçng têët caã sûác lûåc cuãa mònh: - Maá úi! Maá úi! http://ebooks.vdcmedia.com
 19. KHÖNG GIA ÀÒNH 19 Nhûng gioång töi chòm nghóm trong khöng trung. - Chaáu àiïn aâ? - Cuå Vitalis hoãi. Töi khöng traã lúâi chó daán mùæt vaâo maá Barberin nhûng maá àêu coá ngúâ töi úã gêìn maá àïën nhû thïë nïn khöng nghô àïën chuyïån ngêíng àêìu lïn. Maá ài qua sên, ra laåi ngoaâi àûúâng, quay nhòn tûá phña. Töi caâng gaâo to hún. Luác àoá cuå Vitalis àoaán ra sûå thïí beân cuäng leo lïn uå àêët. Cuå nhòn thêëy caái khùn trùæng. - Töåi nghiïåp thùçng beá! - Cuå thò thêìm. - Öi! Chaáu xin cuå, cho chaáu vïì. - Àûúåc sûå thöng caãm cuãa cuå àöång viïn, töi noái. Nhûng cuå nùæm lêëy cöí tay töi àûa töi xuöëng àûúâng. - Chaáu àaä nghó röìi, thöi lïn àûúâng, chaâng trai cuãa öng. - Cuå noái. Töi muöën gúä tay cuå ra nhûng cuå nùæm chùåt lùæm. - Capi, Zerbino! - Cuå goåi. Hai con choá vêy lêëy töi..Àaânh phaãi theo cuå Vitalis thöi. Töi àaä coá bùçng chûáng àïí hiïíu cuå khöng phaãi ngûúâi aác. Sau khi ài àöå mûúâi lùm phuát cuå boã caánh tay töi. - Bêy giúâ chaáu ài caånh öng, nhûng àûâng quïn nïëu chaáu muöën tröën thò Capi vaâ Zerbino seä theo kõp chaáu ngay. Töi buöng möåt tiïëng thúã daâi: - Chaáu buöìn, öng hiïíu. - Cuå Vitalis tiïëp tuåc noái. - Chaáu coá thïí khoác. Nhûng chó cêìn chaáu cöë maâ caãm thêëy àûúåc laâ öng mang chaáu ài khöng phaãi àïí laâm chaáu khöí. Chaáu maâ khöng ài thò sao naâo? Seä vaâo traåi treã. Nhûäng ngûúâi nuöi chaáu khöng phaãi cha meå chaáu. Maá töët vúái chaáu vaâ chaáu yïu maá, chaáu khöí têm phaãi xa maá, têët caã nhûäng caái àoá laâ töët thöi, nhûng baâ êëy khöng giûä nöíi chaáu. Chaâng http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Hector Malot 20 trai cuãa öng aå, chaáu phaãi hiïíu rùçng cuöåc àúâi thûúâng laâ möåt trêån chiïën maâ trong àoá coá phaãi ngûúâi ta muöën laâm gò laâ laâm àûúåc àêu. Nhûäng lúâi cuãa cuå rêët khön ngoan nhûng luác naây möåt sûå thûåc coân kïu to hún bêët kyâ lúâi noái naâo: àoá laâ sûå chia ly. Tûâ nay töi khöng bao giúâ coân nhòn thêëy ngûúâi àaä nuöi töi lúán lïn nûäa vaâ yá nghô naây laâm töi ngheån ngaâo trong cöí hoång. - Haäy suy nghô vïì nhûäng àiïìu öng noái vúái chaáu, thónh thoaãng cuå Vitalis laåi nhùæc laåi, chaáu khöng phaãi khöí khi úã vúái öng àêu. Cuöëi cuâng thò cuå giaâ cao lúán vaâ àeåp laäo naây coá leä khöng àïën nöîi kinh khuãng nhû luác àêìu töi tûúãng. Àoá laâ lêìn àêìu tiïn töi ài möåt maåch khöng nghó nhû vêåy. Keáo lï àöi chên, vêët vaã lùæm töi múái theo àûúåc chuã töi. Tuy nhiïn töi khöng daám xin cuå dûâng chên. - Àöi guöëc cuãa chaáu laâm chaáu mïåt àêëy. - Cuå baão töi. - Àïën Ussel öng seä mua giaây cho chaáu. Cêu noái naây laâm töi thïm can àaãm. Thûåc tïë àöi giaây laâ thûá töi hùçng khaát khao mong muöën. - Ussel coân xa khöng aå? - AÂ ra àoá laâ tiïëng noái cuãa loâng chaáu, cuå Vitalis vûâa noái vûâa cûúâi, chaáu muöën coá giaây ài chûá gò? Àûúåc, öng hûáa, giaây àinh. Möåt chiïëc quêìn cuåt bùçng nhung, möåt aáo veát, möåt chiïëc muä nûäa. Öng hy voång chuáng laâm chaáu khö nûúác mùæt vaâ seä giuáp cho àöi chên chaáu ài nöët saáu dùåm àûúâng coân laåi.. Khöng, öng chuã töi khöng phaãi möåt con ngûúâi taân aác. Möåt ngûúâi taân aác laâm sao nhêån ra àöi guöëc laâm töi mïåt àûúåc? Trúâi àêìy mêy xaám xõt vaâ khöng bao lêu bùæt àêìu mûa nheå haåt. Vúái têëm da cûâu cuå Vitalis àûúåc baão vïå khaá kñn laåi coân che chúã àûúåc Joli - Coeur nûäa, anh chaâng naây ngay tûâ gioåt mûa àêìu tiïn àaä êín ngay vaâo chöî nêëp. Nhûng mêëy con choá vaâ töi chùèng mêëy chöëc ûúát thêëm vaâo da thõt, boån choá thò thónh thoaãng coân giuä àûúåc löng http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2