intTypePromotion=1

Kiến thức ngân hàng _ Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
176
lượt xem
108
download

Kiến thức ngân hàng _ Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 tín dụng là sự vận động của các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, cơ sở quan trọng là tạo lập niềm tin, là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả sau một thời hạn nhất định. (1) (1) đặc điểm + người cho vay chuyển tài sản cho người vay sử dụng torng một thời gian nhất định + có thời hạn tín dụng được xác định có thoả thuận + người sở hữu vốn được nhận thu nhập duới hình thức lợi tức. (2) chức năng của tín dụng + tập trung và phân phối lại vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức ngân hàng _ Chương 5

  1. chöông 5 tín duïng laø söï vaän ñoäng cuûa caùc nguoàn voán töø nôi thöøa ñeán nôi thieáu, cô sôû quan troïng laø taïo laäp nieàm tin, laø quan heä vay möôïn treân nguyeân taéc hoaøn traû sau moät thôøi haïn nhaát ñònh. (1) (1) ñaëc ñieåm + ngöôøi cho vay chuyeån taøi saûn cho ngöôøi vay söû duïng torng moät thôøi gian nhaát ñònh + coù thôøi haïn tín duïng ñöôïc xaùc ñònh coù thoaû thuaän + ngöôøi sôû höõu voán ñöôïc nhaän thu nhaäp duôùi hình thöùc lôïi töùc. (2) chöùc naêng cuûa tín duïng + taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä treân cô sôû coù hoaøn traû. (tham gia ñieàu tieát voán, goùp phaàn taêng tröôûng kinh teá, quaù trình naøy qua toå chöùc trung gian, tín duïng tröïc tieáp mua baùn chòu, taêng nhòp ñoä voøng quay cuûa voán, keå caû nôï löu thoâng, phaùt trieån nghieäp vuï thanh toaùn nhö tieàn ngaân haøng laøm giaûm chi phí..) + kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng kinh teá (bieát ñöôïc khoái löôïng tieàn nhaøn roãi, nhu caàu voán, ñoái töôïng vaø söï bieán ñoäng cuûa töøng kyø, kieåm tra tính hình taøi chính, söû duïng voán cuûa caùc ñôn vò vay, taïo ñieàu kieän thanh toaùn khoâng tieàn maët phaùt trieån ñeå nhìn töông ñoái taøi chính cuûa caùc ñôn vò) (3) vai troø cuûa tín duïng + thuùc ñaåy sx phaùt treån + oån ñònh tieàn teä vaø oån ñònh giaù caû (giaûm tieán maët, söû duïng kòp thôøi. môû roäng khoâng thanh toaùn baèng tieàn maët, giuùp coâng cuï ñieàu tíeât vó moâ cuûa nhaø nöôùc, kieåm soaùt laïm phaùt) + oån ñònh ñôøi soáng taïo coâng aên veäc laøm oån ñònh (1) (1) laõi suaát tín duïng lôïi töùc tín duïng ñöôïc xem laø khoaûn giaù caû cuûa voán vay maø ngöôøi vay phaûi traû cho ngöôøi cho vay sau moät thôøi gian söû duïng voán. nguoán goác
  2. phaàn maø ngöôøi vay kieám ñöôïc trong coâng cuoäc söû duïng voán kinh doanh cuûa mình. baûn chaát ngöôøi vay vaø ngöôøi cho vay ñeàu coù lôïi. cô sôû hình thaønh laõi suaát: laõi suaát laø tæ leä cuûa lôïi töùc thu ñöôïc so vôùi toång soá voán ñaõ cho vay. khung laõi suùaât chòu taùc ñoäng: quan heä cung caàu veà voán, tæ leä laïm phaùt, hieäu quaû hoaït ñoâng sxkd. noù lôùn hôn 0 nhoû hôn hoaëc baèng tæ suaát lôïi nhuaän bình quaân. laõi suaát tín duïng coù chieàu höôùng giaûm daàn. caùc loaïi laõi suaát tín duïng: + laõi suaát tieàn gôûi coù kyø haïn + khoâng kyø haïn + lstg töø caùc ñôn vò toå chöùc kt + lstg tieát kieän töø daân cö + ls töø caùc chöùng töø coù giaù + laõi suaát cho vay baèng tieàn + laõi suaát cho vay caàm coá + laõi suaát chieát khaáu caùc chöøng töø coù giaù + laõi suaát taùi chieát khaáu + laõi suùaât tieàn ngaân haøng. (II) hình thöùc tín duïng (a) (a) tín duïng naëng laõi: (b) (b) tín duïng thöông maïi: laø quan heä tín duïng giöõa caùc nhaø sxkd thöï hieän döôùi hình thöùc mua baùn chòu hh. vì sao? ... kyø phieáu thöông maïi coù 3 ñaëc ñieåm: + tính tröøu töôïng: khoâng coù nguyeân nhaân quan heä tín duïng, chæ goàm soá tieàn, teân ngöôøi nhaän nôï, thôøi gian vaø ñòa ñieåm thanh toaùn. + tính baét buoäc: leänh traû voâ ñieàu kieän, khoâng coù lyù do khoâng thanh toaùn. + tính löu thoâng: trong thôøi haïn coù hieäu löïc coù theå chuyeån nhöôïng töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc, coù theå coù baûo laõnh thöôøng laø moât ngaân haøng. ngaøy nay noù cung laø phöông tieän thanh toaùn quoác teá, caùc ñoái taùc thöôøng quen bieát nhau. ñaëc ñieåm cuûa tín duïng thöông maïi: + cho vay döôùi daïng haøng hoaù + caùc chuû theå vôùi nhau ñeàu laø caùc dn tröïc tieáp sxkd
  3. + söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa tín duïng thöông maïi phuø hôïp quaù trænh phaùt trieån cuûa sx vaø löu thoâng haøng hoaù. haïn cheá veà quy moâ tín duïng: vì khoái löôïng phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa dn. haïn cheá veà thôøi gian cho vay haïn cheá veà maët phöông höôùng (phuï thuoäc giaù trò hh ñem ra baùn) (c) (c) tín duïng ngaân haøng: laø quan heä giöõa ngaân haøng, toá chöùc tín duïng vôùi dn, taàn lôùp khaùc döôùi hình thöùc cung öùng voán baèng tieàn maët. ñaëc ñieåm: + cho vay daïng tieàn teä + caù nhaân dn vay ngaân haøng + phuø hôïp vôøi quy moâ sx vaø löu thoâng hh. taùc duïng?... (d) (d) tín duïng nhaø nöôùc: quan heä tín duïng giöõa caù nhaân toå chöùc trong nöôùc vôùi chính phuû, caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc nhaø nöôùc phaùt haønh coâng traùi, hieäp öôùc vay nôï. ñeå huy ñoäng voán cho ngaân saùch nhaø nöôùc. coâng traùi ngaén haïn daøi haïn. (e) (e) tín duïng tieâu duøng: ñaùp öùng nhu caàu tieâu duøng trong daân cö, hình thöùc tín duïng baèng tieàn, baèng haøng hoaù. (III) ngaân haøng thöông maïi (a)quaù trình phaùt trieån: ra ñôøi döôùi kt tbcn, töø yeâu caàu taùi saûn xuaát cuûa dn, hay vay naëng laõi beân ngoaøi, töø ñoù hình thaønh neân hieäp hoäi tín duïng cho nhau vay vôùi laõi suaát thaáp vaø phaùt trieån thaønh ngaân haøng. ngaân haøng ngaøy nay lôùn maïnh phöùc taïp ña daïng. (a) (a) chöùc naêng cuûa ngaân haøng thöông maïi: + trung gian tín duïng + trung gian thanh toaùn + duøng taøi chính ñaàu tö. (b) (b) caùc nghieäp vuï chuû yeáu: + nv huy ñoäng voán (voán töï coù, voán döï tröõ, nguoàn voán quaûn lyù vaø huy ñoäng, nguoàn voán ñi vay caùc nguoàn khaùc)
  4. + ngieäp vuï söû dung voán: ngaân haøng môùi thaønh laäp phaûi saém taøi saûn coá ñònh vaø cô sôû kyõ thuaät. + nghieäp vuï döï tröõ ngaân quyõ ( quyõ taïi nhaân haøng, löu kyù taøi khoaûn tieàn gôûi ôû ngaân haøng nhaø nöôùc toå chöùc tín duïng khaùc, döï tröõ baét buoäc tai ngaân haøng nhaø nöôùc) + nghieäp vuï cho vay (nv chieát khaáu caùc chöùng töø nghi nôï, cho vay caàm coá, cho vay theá chaáp taøi saûn, cho vay coù baûo laõnh, cho vay tín chaáp). hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa ngaân haøng (lieân doanh, coå phaàn, traùi phieáu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản