intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật thi công cơ bản , chương 1-2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

641
lượt xem
370
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật thi công cơ bản ch−ơng 1 : Công tác chuẩn bị Công tác xây dựng chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn thành toàn bộ các biện pháp chuẩn bị về tổ chức và kỹ thuật. Việc thực hiện các biện pháp chuẩn bị một cách hợp lý và toàn diện có ảnh h−ởng rất lớn công tác thi công sau này, cũng nh− đến thời hạn, giá thành xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của việc tổ chức thi công. 1.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công Nội dung công tác chuẩn bị mặt bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thi công cơ bản , chương 1-2

 1. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n ch−¬ng 1 : C«ng t¸c chuÈn bÞ C«ng t¸c x©y dùng chØ cã thÓ b¾t ®Çu sau khi hoµn thµnh toµn bé c¸c biÖn ph¸p chuÈn bÞ vÒ tæ chøc vµ kü thuËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chuÈn bÞ mét c¸ch hîp lý vµ toµn diÖn cã ¶nh h−ëng rÊt lín c«ng t¸c thi c«ng sau nµy, còng nh− ®Õn thêi h¹n, gi¸ thµnh x©y dùng vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c cña viÖc tæ chøc thi c«ng. 1.1. ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng Néi dung c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng bao gåm: • Gi¶i phãng vµ thu dän mÆt b»ng • Tiªu n−íc bÒ mÆt 1.1.1. Gi¶i phãng, thu dän mÆt b»ng Gi¶i phãng mÆt b»ng bao gåm c¸c c«ng viÖc: • Di chuyÓn vµ ph¸ dì c«ng tr×nh cò : ®¶m b¶o an toµn vµ tËn thu vËt liÖu sö dông • Di dêi må m¶ : ®óng phong tôc vµ quy ®Þnh vÒ vÖ sinh • Di chuyÓn c¸c t¶ng ®¸ to, cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p sau: Sö dông thuèc næ ®Ó ph¸ vì ®¸ Sö dông thiÕt bÞ c¬ giíi nh− m¸y ñi, m¸y kÐo, m¸y ®µo, ... • ChÆt, h¹ c©y cèi n»m trong mÆt b»ng x©y dùng ChÆt h¹ thñ c«ng H¹ c©y b»ng m¸y kÐo, m¸y ñi, Sö dông m¸y c−a ch¹y ®iÖn • §µo gèc, rÔ c©y, cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: Thuèc næ M¸y ñi, m¸y xíi, m¸y ®µo • Di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, ®iÖn lùc, v.v..., ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh di chuyÓn. • Dän líp ®Êt h÷u c¬, vÐt bïn, san lÊp t¹o mÆt b»ng thi c«ng Cã biÖn ph¸p t¸i sö dông cá, líp ®Êt mµu cña nÒn ®Êt cò. §µo h÷u c¬, vÐt bïn tr−íc khi ®¾p ®Êt ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh. 1.1.2. Tiªu n−íc bÒ mÆt Thi c«ng hÖ thèng tho¸t n−íc mÆt ®Ó ®¶m b¶o cho mÆt b»ng c«ng tr−êng kh«ng bÞ ®äng n−íc, kh«ng bÞ ngËp óng trong suèt thêi gian thi c«ng. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 1
 2. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n C¸c ph−¬ng ph¸p tiªu n−íc bÒ mÆt: • T¹o ®é dèc cho mÆt b»ng thi c«ng • X©y dùng hÖ thèng m−¬ng hoÆc cèng tho¸t n−íc • X©y dùng hÖ thèng tho¸t n−íc mÆt vÜnh cöu theo thiÕt kÕ tr−íc ®Ó tiÕt kiÖm vèn ®Çu t− x©y dùng. 3 1 2 1 3 2 1 - r·nh thu n−íc 2 - hè gom n−íc 3 - m¸y b¬m n−íc H×nh 1-1: HÖ thèng r·nh tho¸t n−íc mÆt 1.2. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô thi c«ng HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng phôc vô thi c«ng gåm cã: • HÖ thèng giao th«ng c«ng tr−êng • Nhµ t¹m c«ng tr−êng • Kho b·i c«ng tr−êng • HÖ thèng cÊp n−íc cho c«ng tr−êng • HÖ thèng cÊp ®iÖn cho c«ng tr−êng • HÖ thèng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr−êng • C¸c hÖ thèng kh¸c v.v... 1.2.1. HÖ thèng giao th«ng c«ng tr−êng HÖ thèng giao th«ng c«ng tr−êng ®−îc x©y dùng ®Ó phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Nãi chung ®−êng c«ng tr−êng lµ lo¹i c«ng tr×nh t¹m, thêi gian phôc vô ng¾n, v× vËy khi thiÕt kÕ mÆt ®−êng nªn sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu ®Þa ph−¬ng ®Ó cÊu t¹o nh÷ng lo¹i mÆt ®−êng rÎ tiÒn vµ dÔ söa ch÷a trong qu¸ tr×nh sö dông Sau ®©y lµ mét sè kÕt cÊu mÆt ®−êng c«ng tr−êng : Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 2
 3. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 1. MÆt ®−êng cÊp thÊp a. MÆt ®−êng ®Êt tù nhiªn kh«ng gia cè NÒn ®−êng lµ nÒn ®Êt tù nhiªn ®−îc ®Çm chÆt cã r·nh tho¸t n−íc. i = 3%-4% d c b c d H×nh 1-2: MÆt c¾t ngang ®−êng ®Êt tù nhiªn b. MÆt ®−êng ®Êt cã gia cè NÒn ®−êng lµ ®Êt tù nhiªn, mÆt trªn cã r¶i mét líp ®Êt cÊp phèi nh− ®¸ d¨m, ®¸ cuéi, sái,...theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh ®· ®−îc tÝnh to¸n vµ thö nghiÖm. TÊt c¶ ®−îc trén b»ng thñ c«ng, r¶i lªn mÆt ®−êng, san ph¼ng råi dïng xe lu nÆng 2-6 tÊn ®Çm chÆt, t¹o thµnh mét líp mÆt ®−êng r¾n ch¾c chÞu ®−îc lùc. i = 3%-4% .5 1:1 1:1 .5 d c b c d H×nh 1-3: MÆt c¾t ngang ®−êng ®Êt cã gia cè b-bÒ réng phÇn xe ch¹y, c- bÒ réng lÒ, d – bÒ réng r·nh tho¸t n−íc. 2. MÆt ®−êng qu¸ ®é a. MÆt ®−êng cÊp phèi sái ®¸ Lµ lo¹i mÆt ®−êng dïng cÊp phèi ®¸ d¨m hoÆc cÊp phèi sái cuéi. NÒn ®−êng cã thÓ lµ nÒn ®Êt thiªn nhiªn hoÆc nÒn c¸t ®Çm chÆt. 1.25 3.75 2 18-25cm . 1 1.25 3.75 2 >12cm . 1 3 4 20-25cm . H×nh 1-4: MÆt c¾t ngang ®−êng cÊp phèi ®¸ sái 1- Líp ®Êt thÞt, ®Êt sÐt cÊu t¹o ë 2 bªn lÒ ®−êng; 2- Líp vËt liÖu cÊp phèi; Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 3
 4. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 3- Líp ®¸ héc, ®¸ d¨m ®Ó tho¸t n−íc; 4- Líp c¸t ®Çm chÆt. b. MÆt ®−êng ®¸ d¨m cã chÊt kÕt dÝnh Lµ mÆt ®−êng ®¸ d¨m, r¶i theo nguyªn t¾c ®¸ chÌn ®¸, ®ång thêi dïng 1 chÊt kÕt dÝnh, chÊt kÕt dÝnh th−êng lµ ®Êt sÐt cã chØ sè dÎo φ = 15 ÷ 25 kh«ng cã chÊt h÷u c¬ hay t¹p chÊt kh¸c. §Ó n©ng cao ®é æn ®Þnh víi n−íc cã thÓ trén thªm v«i vµo ®Êt c. MÆt ®−êng ®¸ d¨m Lµ lo¹i mÆt ®−êng chØ dïng vËt liÖu ®¸ d¨m cã c−êng ®é cao, cïng lo¹i, kÝch cì ®ång ®Òu, r¶i theo nguyªn t¾c ®¸ chÌn ®¸ thµnh tõng líp, kh«ng dïng chÊt kÕt dÝnh, ®−îc ®Çm chÆt b»ng xe lu. 3% 5% 3 18-22cm . 1 3% 5% 3 >13cm . 1 2 4 20-25cm . 3% 5% 3 >8cm . 1 2 5 15-20cm . 3% 5% 3 >8cm . 1 6 15-20cm . 2 4 20-25cm . H×nh 1-5: MÆt c¾t ngang ®−êng ®¸ d¨m 1- §Êt t¹o m¸i dèc; 2- §¸ d¨m võa; 3- §¸ d¨m cì v÷a hoÆc nhá; 4- Líp c¸t ®Çm chÆt nÒn; 5- Líp ®¸ d¨m cì to; 6- Líp ®¸ h×nh chãp. d. MÆt ®−êng ®¸ l¸t Lµ lo¹i mÆt ®−êng lµ b»ng ®¸ ®Ïo d¹ng chãp côt, nÒn ®−êng lµ mét líp c¸t, hoÆt líp ®¸ d¨m, sái cuéi, nã cã −u ®iÓm lµ chÞu lùc rÊt tèt, nªn x©y dùng ë nh÷ng ®o¹n cã nhiÒu b¸nh xÝch qua l¹i vµ ë nh÷ng ®o¹n dèc, ®Ó chèng xãi lë do n−íc g©y ra. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 4
 5. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Nh−îc ®iÓm cña mÆt ®−êng nµy lµ ph¶i thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng, tèn nhiÒu thêi gian ®Ïo ®¸ vµ xÕp ®¸ nªn gi¸ thµnh cao, v× vËy Ýt ®−îc x©y dùng. 6% 3%-4% 5% - 3 15-22cm . 1 2 4 20-25cm . 6% 3%-4% 5% - 3 15-22cm . 1 2 5 15-20cm . H×nh 1-6: MÆt c¾t ngang ®−êng ®¸ l¸t 1- §Êt t¹o m¸i dèc; 2- §¸ d¨m võa; 3- Líp ®¸ ®Ïo; 4- Líp c¸t ®Çm chÆt; 5- Líp ®¸ d¨m, sái nhá 3. MÆt ®−êng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp Lo¹i mÆt ®−êng nµy chØ dïng cho nh÷ng ®o¹n ®−êng cã nÒn ®Êt yÕu, hoÆc sö dông trong mét thêi gian ng¾n trong néi bé c«ng tr−êng. C¸c tÊm bª t«ng cã thÓ ®−îc ®Æt trùc tiÕp trªn nÒn ®Êt tù nhiªn ®· ®−îc ®Çm chÆt, san ph¼ng. Mãng ®−êng ph¶i cã c−êng ®é ®ång ®Òu vµ tho¸t n−íc tèt. Cã thÓ dïng ®¸ d¨m, cÊp phèi ®¸ sái, c¸t, ®Êt, v.v... ®Ó lµm mãng. 1.2.2. Nhµ t¹m c«ng tr−êng Nhµ t¹m trªn c«ng tr−êng ®−îc ®−îc x©y dùng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. Khi c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh th× c¸c nhµ t¹m ph¶i ph¸ dì hoÆc di chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸c. VÒ cÊu t¹o cã thÓ chia nhµ t¹m thµnh c¸c lo¹i: • Nhµ th¸o l¾p ®−îc: cã kÕt cÊu khung chÞu lùc vµ c¸c tÊm bao che. C¸c kÕt cÊu ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng bul«ng, cã thÓ th¸o l¾p vµ vËn chuyÓn dÔ dµng. • Nhµ kh«ng th¸o l¾p ®−îc: lo¹i nhµ nµy chñ yÕu tËn dông nguyªn liÖu ®Þa ph−¬ng, nh− x©y g¹ch, ®¸ ong, tre, gç, v.v... • Nhµ di ®éng: Th−êng lµ c¸c xe «t« háng, tËn dông thïng xe nÕu lµ xe buýt, hoÆc chÕ t¹o mét nhµ nhá khung b»ng s¾t h×nh lîp vµ qu©y b»ng t«n ®Æt trªn bÖ xe... lo¹i nhµ nµy trong x©y dùng Ýt dïng, chñ yÕu phôc vô nh÷ng ®éi kh¶o s¸t, nh÷ng ®éi x©y dùng ®Çu tiªn ®Õn më c«ng tr−êng. −u ®iÓm cña lo¹i nhµ nµy lµ cã thÓ di chuyÓn ®−îc nhê «t« hoÆc ®Çu m¸y kÐo. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 5
 6. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 1.2.3. Kho b∙i c«ng tr−êng Trong x©y dùng cã nhiÒu lo¹i kho b·i kh¸c nhau, nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o cung cÊp c¸c lo¹i vËt t−, nh»m thi c«ng ®óng tiÕn ®é. 1. Ph©n lo¹i Theo kÕt cÊu kho b·i ta cã c¸c lo¹i sau: • B·i (kho lé thiªn): c¸c b·i ®Ó cÊt chøa vËt liÖu cßn ®−îc gäi lµ kho lé thiªn. KÕt cÊu chñ yÕu cña b·i lµ diÖn tÝch mÆt nÒn ®−îc gia cè ®Ó chÞu ®−îc träng l−îng cña c¸c vËt liÖu vµ tho¸t n−íc m−a. • Kho hë (kho cã m¸i che): lµ lo¹i kho mµ kÕt cÊu chñ yÕu cña nã lµ bé khung cã m¸i lîp chèng ®−îc m−a n¾ng, th−êng lµ lîp b»ng t«n hoÆc c¸c tÊm fibroxim¨ng, phÇn t−êng, cöa bao che chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ. • Kho kÝn: lµ lo¹i kho mµ kÕt cÊu phÇn m¸i vµ t−êng cöa bao che ph¶i kÝn, chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng cña thiªn nhiªn nh− : m−a, n¾ng, giã, Èm −ít, bøc x¹, mèi ... • Kho ®Æc biÖt: ®©y lµ kho cã kÕt cÊu ®Æc biÖt, ®Ó chøa c¸c lo¹i vËt t− ®Æc biÖt phôc vô x©y dùng trªn c«ng tr−êng nh−: thuèc næ, x¨ng dÇu. 2. KÕt cÊu kho b·i a. Kho vËt liÖu tr¬ Th−êng chØ lµ c¸c b·i lé thiªn, nÒn cã thÓ lµ ®Êt tù nhiªn ®Çm chÆt, hoÆc lµ r¶i mét líp ®¸ d¨m hay xØ ®Çm chÆt cã ®é dèc tho¸t n−íc m−a. b. Kho xim¨ng Kho xi m¨ng ph¶i kÝn nh−ng tho¸ng khÝ ®Ó kh« r¸o, xung quanh ph¶i cã r·nh tho¸t n−íc m−a, sµn kho ph¶i cao r¸o, cã líp chèng Èm tõ d−íi ®Êt lªn vµ ph¶i l¸t mét líp v¸n hoÆc lµm sµn kª. c. Kho gç B·i gç lé thiªn ph¶i b»ng ph¼ng, kh« r¸o s¹ch sÏ, ph¶i cã gi¸ kª, xung quanh b·i gç ph¶i cã r·nh tho¸t n−íc. d. Kho thÐp vµ cèt thÐp Kho thÐp ®−îc thiÕt kÕ hîp khèi víi x−ëng gia c«ng cèt thÐp chñ yÕu lµ chÕ t¹o cèt thÐp vµ c¸c chi tiÕt thÐp. Trªn mÆt b»ng kho thÐp th−êng nèi liÒn víi x−ëng gia c«ng, chÕ t¹o cèt thÐp, t¹o thµnh mét trôc theo chiÒu xÕp cña thanh thÐp. TiÕp theo x−ëng gia c«ng cèt thÐp lµ kho b¸n thµnh phÈm. Kho nµy chØ cÇn che ®−îc m−a n¾ng, sµn b»ng xim¨ng, cÇn chia thµnh tõng l«, cã diÖn tÝch phï hîp ®Ó chøa c¸c b¸n thµnh phÈm kh¸c nhau. e. B·i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 6
 7. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Th−êng lµ nÒn ®Êt tù nhiªn ®−îc lµm ph¼ng, cã ®é dèc 1% ®Ó mau tho¸t n−íc. f. Kho x¨ng dÇu Kho¶ng c¸ch kho ®Õn c¸c c«ng tr×nh l©n cËn Ýt nhÊt lµ 50m. Ph¶i cã thu l«i chèng sÐt, m¸i che ®Ëy c¸c thïng x¨ng dÇu ®Ó tr¸nh n¾ng. NÕu lµ kho kÝn ph¶i thiÕt kÕ th«ng giã, ®Ó gi¶m nång ®é h¬i x¨ng trong nhµ, tr¸nh g©y ra ch¸y rÊt nguy hiÓm. VÞ trÝ kho x¨ng dÇu nªn ®Æt cuèi h−íng giã. g. Kho chøa chÊt næ Lµ lo¹i kho ®Æc biÖt, ph¶i lµ kho kÝn, cao r¸o, tho¸ng m¸t, vÞ trÝ ®Æt kho ph¶i ë xa c«ng tr×nh, ph¶i cã chÕ ®é, néi quy ra vµo, tæ chøc canh g¸c b¶o vÖ, néi quy b¶o qu¶n, xuÊt nhËp kho. 1.2.4. HÖ thèng cÊp n−íc trªn c«ng tr−êng 1. ChÊt l−îng nguån n−íc vµ c¸c nguån cung cÊp n−íc a. ChÊt l−îng n−íc N−íc dïng trªn c«ng tr−êng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng phï hîp phï hîp víi tiªu chuÈn vÒ kü thuËt vµ vÖ sinh: • N−íc phôc vô cho qu¸ tr×nh trén v÷a bª t«ng vµ v÷a x©y tr¸t, kh«ng ®−îc chøa axit, sunfat, dÇu, mì, v.v... • N−íc dïng cho sinh ho¹t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nh− trong s¹ch, kh«ng chøa c¸c vi trïng g©y bÖnh, ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ n−íc sinh ho¹t do Bé Y tÕ quy ®Þnh. b. C¸c nguån cung cÊp n−íc N−íc cung cÊp cho cho c«ng tr−êng cã thÓ lÊy tõ 2 nguån: • N−íc do c¸c nhµ m¸y cña ®Þa ph−¬ng cung cÊp • N−íc lÊy tõ nguån n−íc thiªn nhiªn, s«ng, suèi, ao, hå, kªnh m−¬ng, giÕng, n−íc ngÇm, v.v... 2. C¸c s¬ ®å m¹ng l−íi cÊp n−íc • M¹ng l−íi côt : chiÒu dµi ®−êng èng nhá nh−ng kh«ng an toµn • M¹ng l−íi vßng : cÊp n−íc tèt nhÊt nh−ng chiÒu dµi ®−êng èng lín • M¹ng l−íi hçn hîp : hîp lý nhÊt Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 7
 8. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 1. M¹ng l−íi côt 2. M¹ng l−íi vßng 3. M¹ng l−íi hçn hîp H×nh 1-7: C¸c lo¹i m¹ng l−íi cÊp n−íc 3. Mét sè nguyªn t¾c bè trÝ ®−êng èng n−íc • §−êng èng n−íc t¹m trªn c«ng tr−êng th−êng ®i næi trªn mÆt ®Êt, ®Æt däc c¸c mÐp ®−êng giao th«ng. • C¸c èng n−íc ®i qua ®−êng giao th«ng sÏ ®−îc ®i ch×m d−íi ®Êt 30-50cm • ë nh÷ng ®iÓm cã kh¶ n¨ng ch¸y th× ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 2 häng n−íc chøa ch¸y 1.2.5. HÖ thèng cÊp ®iÖn trªn c«ng tr−êng 1. Bè trÝ m¹ng l−íi ®iÖn §Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp ®iÖn mét c¸ch ch¾c ch¾n, an toµn lao ®éng, ng−êi ta ph©n ra ba lo¹i phô t¶i ®iÖn nh− sau: • Phô t¶i cÊp I: Kh«ng thÓ bÞ gi¸n ®o¹n, v× nÕu mÊt ®iÖn sÏ x¶y ra tai n¹n cho ng−êi vµ cã thÓ ph¸ ho¹i c«ng tr×nh, nh− ®iÖn ®Ó ch¹y hÖ thèng h¹ mùc n−íc ngÇm, hót n−íc ngÇm, h¹ giÕng ch×m ... Lo¹i phô t¶i nµy ph¶i cung cÊp b»ng hai nguån ®iÖn kh«ng phô thuéc nhau • Phô t¶i cÊp II: cã thÓ mÊt ®iÖn trong mét thêi gian ng¾n nh− c¸c x−ëng s¶n xuÊt vµ c¸c x−ëng gia c«ng, nÕu mÊt ®iÖn th× m¸y mãc vµ c«ng nh©n ph¶i ngõng viÖc, ¶nh h−ëng ®Õn kÕ ho¹ch thi c«ng vµ gi¸ thµnh x©y dùng nh−ng kh«ng g©y nguy hiÓm. Lo¹i phô t¶i nµy ph¶i thiÕt kÕ theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ • Phô t¶i cÊp III: cã thÓ cho phÐp mÊt ®iÖn, vÝ dô 1 m¸y phô riªng lÎ, hoÆc ®iÖn chiÕu s¸ng ..., nÕu cã mÊt ®iÖn còng kh«ng g©y ra nh÷ng trë ng¹i lín. Lo¹i nµy thiÕt kÕ kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt S¬ ®å m¹ng l−íi ®iÖn t¹m cã ba d¹ng: • S¬ ®å nh¸nh côt Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 8
 9. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • S¬ ®å vßng kÝn • S¬ ®å phèi hîp 1. S¬ ®å nh¸nh côt 2. S¬ ®å vßng kÝn 3. S¬ ®å phèi hîp Tr¹m cung cÊp ®iÖn §iÓm tiªu thô H×nh 1-8: S¬ ®å m¹ng ®iÖn c«ng tr×nh 2. ThiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp ®iÖn ThiÕt kÕ m¹ng l−íi cÊp ®iÖn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : • Yªu cÇu vÒ c−êng ®é : It < [Icp] • Yªu cÇu vÒ ®é sôt ®iÖn ¸p ΔUt% < [ΔUt%] • Yªu cÇu vÒ ®é bÒn c¬ häc : S > [Smin] 3. C¸c nguyªn t¾c an toµn sö dông ®iÖn • Bao che ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cña m¹ng ®iÖn • C¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m ph©n phèi ®iÖn ph¶i cã rµo ch¾n vµ cã biÓn b¸o nguy hiÓm. • C¸c ®−êng d©y trÇn m¾c cao tèi thiÓu lµ 3.5m trªn ®−êng cã ng−êi qua l¹i, vµ 6m trªn ®−êng cã xe m¸y ®i qua phÝa d−íi • Sö dông ®iÖn an toµn ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm vÒ ®iÖn • Cã biÖn ph¸p nèi ®Êt ®Ó b¶o ®¶m an toµn khi sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 1.3. An toμn lao ®éng vμ vÖ sinh m«i tr−êng trong xd M«i tr−êng lao ®éng an toµn, vÖ sinh, lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o søc kháe vµ phßng chèng dÞch bÖnh cho c«ng tr×nh, ®ång thêi lµ mét nh©n tè quan träng ®¶m b¶o cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n vµ chÊt l−îng 1. An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr−êng trªn c«ng tr−êng x©y dùng C«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr−êng trªn c«ng tr−êng ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c nhiÖm vô sau: • §¶m b¶o an toµn cho ng−êi, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng tr×nh. • B¶o vÖ ng−êi vµ tµi s¶n tr−íc sù ph¸ ho¹i cña m«i tr−êng vµ x· héi Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 9
 10. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • B¶o ®¶m vÖ sinh x©y dùng vµ vÖ sinh m«i tr−êng VÒ mÆt kü thuËt cã nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n sau ®©y: • X©y dùng hµng rµo khu vùc c«ng tr−êng, t¹o hµnh lang ph¸p lý cho viÖc b¶o vÖ. • Khoanh vïng c¸c khu vùc nguy hiÓm, cã rµo ch¾n, biÓn b¸o. • Cã biÖn ph¸p thiÕt kÕ cô thÓ vÒ an toµn lao ®éng cho tõng c«ng ®o¹n x©y dùng nh−: L−íi ch¾n r¸c Lan can an toµn khi thi c«ng trªn cao M¸i che n¾ng cho c«ng nh©n vµo mïa hÌ An toµn vÒ ®iÖn, chèng sÐt ThiÕt kÕ ®Ìn b¸o hiÖu, ®Ìn chiÕu s¸ng ... • ThiÕt kÕ biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ vµ ch÷a ch¸y cho c«ng tr−êng Trong m¹ng l−íi cÊp n−íc ph¶i tÝnh to¸n l−u l−îng n−íc dïng cho ch÷a ch¸y vµ cã bÓ n−íc dù tr÷ Cã vßi ch÷a ch¸y cho nh÷ng c«ng tr×nh t¹m dÔ ch¸y nh− x−ëng gç, x−ëng söa ch÷a xe m¸y Cã c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ë nh÷ng n¬i quy ®Þnh • ThiÕt kÕ c¸c chßi quan s¸t ë nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp nÕu thÊy cÇn thiÕt • Bè trÝ tr¹m y tÕ cÊp cøu g¾n víi khu lµm viÖc vµ ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt • CÇn cã quy ®Þnh vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr−êng: BiÖn ph¸p tho¸t n−íc th¶i BiÖn ph¸p thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n, bè trÝ b·i thu gom phÕ th¶i, r¸c th¶i §¶m b¶o vÖ sinh ®−êng phè khi vËn chuyÓn Cã kÕ ho¹ch chuyªn chë vµ ®æ r¸c ®Õn n¬i quy ®Þnh Chèng bôi vµ tiÕng ån trªn c«ng tr−êng. Cã biÖn ph¸p che ch¾n khãi bôi, tiÕng ån vµ mü quan c«ng tr−êng QuÐt dän mÆt b»ng c«ng t¸c vµ mÆt b»ng c«ng tr−êng VÒ mÆt tæ chøc cã c¸c biÖn ph¸p: • X©y dùng c¸c néi quy chung vÒ ATL§ vµ VSMT • Tuyªn truyÒn, phæ biÕn néi quy ATL§ vµ VSMT • N©ng cao ý thøc vÒ ATL§ vµ VSMT Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 10
 11. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 2. B¶o vÖ chèng sÐt BiÖn ph¸p b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp lµ lµm cét chèng sÐt hay cßn gäi lµ cét thu l«i 2 a. CÊu t¹o cét thu l«i CÊu t¹o cét thu l«i gåm 3 phÇn chÝnh : • VËt thu sÐt 1 3 Lo¹i thanh Lo¹i d©y Lo¹i l−íi • D©y dÉn diÖn • Cùc nèi ®Êt 4 b. Vïng b¶o vÖ cña cét thu l«i 1 – cét, 2-vËt thu sÐt, Vïng b¶o vÖ cña 1 cét thu l«i cã thÓ tÝnh nh− sau: Vïng b¶o vÖ 3-d©y dÉn ®iÖn, 4-cùc nèi ®Êt trong mÆt c¾t rx 0.8h h hx r/2 r/2 r/2 r/2 rx r=1.5h 2 1 Trong ®ã: • h : chiÒu cao cét thu l«i, m • hx : chiÒu cao c«ng tr×nh ®−îc b¶o vÖ, m • rx : b¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao c«ng tr×nh, m 2 rx = 1.5(h − 1.25h x ) khi h x ≤ h 3 2 rx = 0.75(h − h x ) khi h ≤ h x ≤ h 3 Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 11
 12. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n ch−¬ng 2 : c«ng t¸c §Êt 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thi c«ng ®Êt 2.1.1. §Êt vµ c«ng t¸c ®Êt trong x©y dùng 1. Kh¸i niÖm X©y dùng c¸c c«ng tr×nh tr−íc hÕt ph¶i lµm c¸c c«ng t¸c ®Êt nh− : san nÒn, ®µo mãng, ®¾p nÒn v.v... Nãi chung khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt lµ lín, c«ng viÖc nÆng nhäc, qu¸ tr×nh thi c«ng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt v.v... V× vËy chän ph−¬ng ¸n thi c«ng ®Êt cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®Õn viÖc lµm gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. 2. C¸c c«ng tr×nh ®Êt Theo thêi gian sö dông, c«ng tr×nh ®Êt ®−îc chia lµm 2 lo¹i • D¹ng vÜnh cöu: nÒn ®−êng, ®ª, ®Ëp, kªnh m−¬ng v.v... • D¹ng t¹m thêi: hè mãng, ®ª quai v.v... Theo mÆt b»ng x©y dùng, c«ng tr×nh ®Êt ®−îc chia lµm hai lo¹i : • D¹ng ch¹y dµi: nÒn ®−êng, ®ª , kªnh m−¬ng v.v... • D¹ng tËp trung: mÆt b»ng san lÊp x©y dùng v.v... 3. Nh÷ng c«ng t¸c chÝnh trong thi c«ng ®Êt Trong thi c«ng ®Êt th−êng gÆp c¸c c«ng t¸c chÝnh nh− sau: • §µo: lµ h¹ ®é cao mÆt ®Êt tù nhiªn xuèng cao ®é thiÕt kÕ. • §¾p: lµ n©ng cao ®é mÆt ®Êt tù nhiªn lªn cao ®é thiÕt kÕ. • San: lµ lµm ph¼ng mét diÖn tÝch ®Êt. • Hít (bãc): lµ lÊy mét líp ®Êt (kh«ng sö dông) trªn mÆt ®Êt tù nhiªn nh− hít líp ®Êt mïn, ®Êt thùc vËt, ®Êt « nhiÔm. Hít ®Êt lµ ®µo ®Êt nh−ng kh«ng theo cao ®é nhÊt ®Þnh mµ theo ®é dÇy cña líp ®Êt ®−îc lÊy ®i. • LÊp: lµ lµm cho chç ®Êt tròng cao b»ng khu vùc xung quanh. LÊp thuéc c«ng t¸c ®¾p ®Êt nh−ng ®é cao phô thuéc cao ®é tù nhiªn cña khu vùc xung quanh. 4. Ph©n cÊp ®Êt Trong thi c«ng, ®Êt ®−îc ph©n cÊp theo tiªu hao søc lao ®éng vµo qu¸ tr×nh thi c«ng ®Êt. a. Ph©n lo¹i ®Êt theo ph−¬ng ph¸p thi c«ng thñ c«ng Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 12
 13. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n B¶ng 2-1: Ph©n lo¹i ®Êt theo ph−¬ng ph¸p thi c«ng thñ c«ng Nhãm C«ng cô tiªu chuÈn ®Ó Tªn ®Êt ®Êt x¸c ®Þnh nhãm ®Êt (1) (2) (3) - §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mµu, ®Êt hoµng thæ, ®Êt ®en. I - §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ (thuéc nhãm ®Êt IV ®æ Dïng xÎng xóc dÔ dµng xuèng) ch−a bÞ nÐn chÆt. - §Êt c¸t pha thÞt hoÆc thÞt pha c¸t. - §Êt c¸t pha sÐt. - §Êt mµu Èm −ít nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo. Dïng xÎng c¶i tiÕn Ên II - §Êt nhãm III, nhãm IV sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn nÆng tay xóc ®−îc chÆt nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ. - §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mµu, ®Êt mïn, ®Êt hoµng thæ t¬i xèp cã lÉn gèc rÔ c©y, mïn r¸c, sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh sµnh kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50-150kg/m3. - §Êt sÐt pha thÞt, ®Êt sÐt pha c¸t. - §Êt sÐt vµng hay c¸t tr¾ng, ®Êt thÞt, ®Êt chua, ®Êt kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm mÒm. Dïng xÎng c¶i tiÕn d¹p - §Êt c¸t pha thÞt, thÞt pha c¸t, c¸t pha sÐt cã lÉn gèc rÔ c©y, sái ®¸, m¶nh III b×nh th−êng ®· ngËp vôn kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50-150kg/m3. xÎng - §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc, mïn r¸c, gèc rÔ c©y 10-20% thÓ tÝch hoÆc 150-300kg/m3. - §Êt c¸t cã l−îng ngËm n−íc lín träng l−îng 1.7 t/m3 trë lªn. - §Êt ®en, ®Êt mïn. - §Êt thÞt, ®Êt sÐt pha thÞt, pha c¸t ngËm n−íc nh−ng ch−a thµnh bïn. - §Êt do th©n c©y l¸ môc t¹o thµnh, dïng mai cuèc ®µo kh«ng thµnh t¶ng Dïng mai x¾n ®−îc IV mµ vì mÞn ra, rêi r¹c nh− xØ. - §Êt thÞt, ®Êt sÐt nÆng, kÕt cÊu chÆt. - §Êt mÆt, s−ên ®åi cã nhiÒu cá lÉn c©y sim, mua, rµnh rµnh. - §Êt n©u, mÒm. - §Êt thÞt mµu xµm (bao gåm mµu xanh lam, mµu x¸m xanh cña v«i). - §Êt mÆt s−ên ®åi cã Ýt sái. - §Êt ®á ë s−ên ®åi, nói. Dïng cuèc bµn cuèc V - §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc, hoÆc lÉn gèc rÔ c©y ®−îc chiÕm 10% thÓ tÝch hoÆc 50-150kg/m3. - §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc chiÕm 25-35% thÓ tÝch hoÆc 300-500kg/m3. - §Êt thÞt, ®Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c, cuèc ra chØ ®−îc tõng hßn nhá. Dïng cuèc bµn cuèc chèi VI - §Êt chua, ®Êt kiÒm kh« cøng. tay, ph¶i dïng cuèc chim to l−ìi ®Ó ®µo - §Êt mÆt s−ên ®åi, cã lÉn sái ®¸, cã sim, mua, rµnh rµnh mäc ®Çy. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 13
 14. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n - §Êt thÞt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, gèc rÔ c©y chiÕm 20-330% thÓ tÝch hoÆc 150-300kg/m3. - §¸ v«i phong hãa, giµ n»m trong ®Êt, ®µo ra tõng m¶ng ®−îc, khi cßn trong ®Êt th× t−¬ng ®èi mÒm, ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì vôn ra nh− xØ. - §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, l−îng sái 25 – 35% lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch. Dïng cuèc chim nhá, VII - §Êt mÆt ®−êng ®¸ d¨m hoÆc ®−êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh, g¹ch vì. l−ìi nÆng ®Õn 2.5kg - §Êt cao lanh, ®Êt thÞt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc, gèc rÔ c©y 20-30% thÓ tÝch hoÆc 300-500kg/m3. - §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i 20 – 30% thÓ tÝch. - §Êt mÆt nhùa ®−êng háng. Dïng cuèc chim nhá, l−ìi nÆng trªn 2.5kg, VIII - §Êt lÉn vá loµi trai èc, sß dÝnh kÕt chÆt, ®µo thµnh tõng m¶ng ®−îc (vïng hoÆc dïng xµ beng ®µo ven biÓn th−êng ®µo ®Ó x©y t−êng). ®−îc - §Êt lÉn ®¸ bät. - §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i lín h¬n 20 – 30% thÓ tÝch cuéi sái giao kÕt bëi ®Êt sÐt. Dïng xµ beng, choßng IX - §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸ phiÕn, ®¸ ong xen kÏ (lo¹i ®¸ khi cßn trong lßng bóa míi ®µo ®−îc ®Êt t−¬ng ®èi mÒm). - §Êt sái ®á r¾n ch¾c. b. Ph©n lo¹i ®Êt theo ph−¬ng ph¸p thi c«ng c¬ giíi Theo thi c«ng c¬ giíi, ®Êt ®−îc chia lµm 4 cÊp: • CÊp 1: Bao gåm ®Êt trång trät, ®Êt bïn, c¸t pha sÐt, cuéi sái cã kÝch th−íc nhá h¬n 80mm • CÊp 2: Bao gåm sÐt qu¸nh, ®Êt lÉn rÔ c©y, c¸t sái, cuéi sái cã kÝch th−íc lín h¬n 80mm • CÊp 3: Bao gåm ®Êt sÐt cã lÉn sái cu«i, ®Êt sÐt r¾n ch¾c. • CÊp 4: Bao gåm ®Êt sÐt r¾n, hoµng thæ r¾n ch¾c, ®¸ ®−îc lµm t¬i. 5. Nh÷ng tÝnh chÊt chÝnh cña ®Êt ¶nh h−ëng ®Õn kü thuËt thi c«ng a. §é t¬i xèp: lµ ®é t¨ng cña mét ®¬n vÞ thÓ tÝch ë d¹ng ®· ®−îc ®µo lªn so víi ®Êt ë d¹ng nguyªn (tÝnh theo %) vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : V2 − V1 K= .100% (%) (2-1) V1 Trong ®ã : • V1 : thÓ tÝch khèi ®Êt ë tr¹ng th¸i tù nhiªn. • V2 : thÓ tÝch khèi ®Êt sau khi ®µo lªn. b. §é Èm cña ®Êt: ®é Èm cña ®Êt lµ tû lÖ tÝnh theo phÇn tr¨m (%) cña hµm l−îng n−íc chøa trong ®Êt ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 14
 15. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n G u − G kh G W= .100% hoÆc W = n .100% (2-2) G kh G kh Trong ®ã: • Gu : Träng l−îng mÉu ®Êt ë tr¹ng th¸i tù nhiªn, Kg. • Gkh : Träng l−îng mÉu ®Êt sau khi sÊy kh«, Kg. • Gn : Träng l−îng n−íc trong mÉu ®Êt, Kg. c. Kh¶ n¨ng chèng xãi lë cña ®Êt: lµ kh¶ n¨ng chèng l¹i sù cuèn tr«i cña dßng n−íc ch¶y cña c¸c h¹t ®Êt. Muèn ®Êt kh«ng bÞ xãi lë th× vËn tèc c¸c dßng n−íc ch¶y kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau: • §Êt c¸t : 0.45 ÷ 0.8 m/s • §Êt thÞt : 0.8 ÷ 1.8 m/s • §Êt ®¸ : 2 ÷ 3.5 m/s d. §é dèc cña m¸i ®Êt H MÆt tr−ît tù nhiªn B H×nh 2-1: §é dèc tù nhiªn cña m¸i ®Êt §é dèc cña m¸i ®Êt H i = tgα = (2-3) B Trong ®ã: • i : ®é dèc tù nhiªn cña ®Êt • α : gãc ma s¸t tr−ît • H : chiÒu s©u cña hè ®µo (hoÆc m¸i dèc) • B : chiÒu réng cña m¸i dèc. §¹i l−îng nghÞch ®¶o cña ®é dèc lµ hÖ sè m¸i dèc (hay cßn gäi lµ ®é tho¶i cña m¸i dèc) 1 B m= = = cot gα (2-4) i H Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 15
 16. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Khi ®µo hè t¹m thêi ph¶i tu©n theo ®é dèc cho ë trong b¶ng 1- 2 B¶ng 2-2: §é dèc cho phÐp cña hè ®µo khi kh«ng cÇn che ch¾n §é dèc cho phÐp (H/B) Lo¹i ®Êt H = 1.5m H ≤ 3m H ≤ 5m §Êt ®¾p 1:0.6 1:1 1:0.25 §Êt c¸t 1:0.5 1:1 1:1 §Êt pha c¸t 1:0.75 1:0.67 1:0.85 §Êt thÞt 1:0 1:0.5 1:0.75 §Êt sÐt 1:0 1:0.25 1:0.5 SÐt kh« 1:0 1:0.5 1:0.5 2.1.2. TÝnh khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt TÝnh to¸n khèi l−îng ®Êt th−êng c¨n cø vµo b¶n vÏ c«ng tr×nh ®Êt, nguyªn t¾c tÝnh khèi l−îng ®Êt trªn b¶n vÏ lµ ph©n chia c«ng tr×nh ®Êt thµnh nhiÒu khèi cã h×nh d¹ng h×nh häc ®¬n gi¶n ®Ó dÔ tÝnh khèi l−îng, råi tæng khèi l−îng ®ã l¹i. 1. TÝnh khèi l−îng hè mãng Khèi l−îng hè mãng cã mÆt trªn vµ mÆt ®¸y h×nh ch÷ nhËt ®−îc tÝnh nh− sau: c d H b a H×nh 2-2: H×nh khèi hè mãng H V= [ab + (a + c)(b + d) + cd] (m3) (2-5) 6 Trong ®ã: • a, b : chiÒu dµi vµ chiÒu réng mÆt ®¸y, m • c, d : chiÒu dµi vµ chiÒu réng mÆt trªn, m • H : chiÒu s©u cña hè, m Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 16
 17. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 2. TÝnh khèi l−îng nh÷ng c«ng tr×nh ch¹y dµi Nh÷ng c«ng tr×nh ch¹y dµi nh− nÒn ®−êng, kªnh m−¬ng, r·nh, mãng cã mÆt c¾t ngang thay ®æi theo ®Þa h×nh. §Ó tÝnh khèi ®Êt ta chia c«ng tr×nh thµnh tõng ®o¹n, mçi ®o¹n n»m gi÷a hai mÆt c¾t ngang cã tiÕt diÖn F1 vµ F2 c¸nh nhau mét ®o¹n dµi L, víi ®é tho¶i cña m¸i dèc 2 bªn s−ên lµ m (h×nh 3.2), thÓ tÝch gi÷a hai mÆt ®ã ®−îc tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc: F1 + F2 V1 = L (2-6) 2 b m H2 m F2 F tb l H1 F1 H×nh 2-3: H×nh khèi ®o¹n c«ng tr×nh ®Êt kÐo dµi 3. TÝnh khèi l−îng san b»ng mÆt ®Êt §Ó tÝnh to¸n khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt khi san mÆt b»ng, ta cã thÓ tÝnh to¸n theo m¹ng l−íi « vu«ng (®èi víi ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng) hoÆc m¹ng l−íi tam gi¸c (®èi víi ®Þa h×nh phøc t¹p) a. X¸c ®Þnh khèi l−îng ®Êt theo m¹ng « vu«ng C¸ch thøc tiÕn hµnh nh− sau: • Chia l−íi « vu«ng trªn mÆt b»ng a h1 h2 h3 h4 a a a a a H×nh 2-4: kÎ l−íi « vu«ng Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 17
 18. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • X¸c ®Þnh cao ®é tù nhiªn Hi t¹i c¸c ®Ønh « vu«ng • X¸c ®Þnh chiÒu cao thiÕt kÕ HTK, chiÒu cao c«ng t¸c hCT • X¸c ®Þnh khèi l−îng ®µo ®¾p cña tõng «. a2 Vi = (h1 + h 2 + h3 + h 4 ) (2-7) 4 Trong ®ã • h1, h2, h3, h4 lµ chiÒu cao c«ng t¸c cña c¸c ®Ønh « vu«ng. • a lµ chiÒu dµi c¹nh « vu«ng b. X¸c ®Þnh khèi l−îng ®Êt theo m¹ng « tam gi¸c C¸ch thøc tiÕn hµnh nh− sau: • Chia l−íi « vu«ng trªn mÆt b»ng, sau ®ã chia mçi « vu«ng thµnh hai tam gi¸c vu«ng b»ng mét ®−êng chÐo. §−êng chÐo ®−îc kÎ sao cho cµng song song víi ®−êng ®ång møc cµng tèt • X¸c ®Þnh cao ®é tù nhiªn Hi t¹i c¸c ®Ønh « vu«ng • X¸c ®Þnh chiÒu cao thiÕt kÕ HTK, chiÒu cao c«ng t¸c hCT • X¸c ®Þnh khèi l−îng ®µo ®¾p cña tõng «. a2 Vi = (h1 + h 2 + h3 ) (2-8) 6 Trong ®ã • h1, h2, h3 lµ chiÒu cao c«ng t¸c cña c¸c ®Ønh tam gi¸c. • a lµ chiÒu dµi c¹nh « vu«ng 2.1.3. Ph©n bè khèi l−îng, x¸c ®Þnh h−íng vµ kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn ®Êt Trong thiÕt kÕ vµ thi c«ng c«ng t¸c ®Êt, yÕu tè h−íng vµ kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn cã ý nghÜa quan träng. N¾m ch¾c ®−îc hai yÕu tè nµy ta sÏ lËp ®−îc ph−¬ng ¸n thi c«ng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn ®−îc lÊy trung b×nh tõ träng t©m phÇn ®µo ®Õn träng t©m phÇn ®¾p. T¹i khu vùc cÇn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn, vÏ mÆt c¾t theo h−íng vËn chuyÓn ®i qua khu vùc ®ã. Trªn mÆt c¾t ta chia tiÕt diÖn ®µo ®¾p ra c¸c phÇn nhá sao cho dÔ dµng x¸c ®Þnh t−¬ng ®èi chÝnh x¸c diÖn tÝch vµ träng t©m cña tõng phÇn. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 18
 19. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n V1 Vïng ®µo H− V2 íng vËn Vi chu Vi+1 yÓn Vïng ®¾p V1 V2 Vi (+) Vi+1 l1 (+) Vn l2 (+) li (-) l1 (-) li (-) li+1 H×nh 2-4: X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn ®Êt ®èi víi c«ng tr×nh ch¹y dµi LËp hÖ trôc to¹ ®é trïng víi ph−¬ng n»m ngang, x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ gèc to¹ ®é vµ ®Õn träng t©m khèi ®Êt võa chia. Ta x¸c ®Þnh ®−îc träng t©m phÇn ®µo l(+) vµ träng t©m phÇn ®¾p l(-) : l( + ) = ∑V i (+) (+) l i (2-9) l( − ) = ∑V i ( −) ( −) l i (2-10) (+) ( −) V i V i Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lµ lvc = l(-) - l(+) (2-11) 2.1.4. C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ phôc vô cho thi c«ng ®Êt 1. ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng ®Êt C«ng viÖc chuÈn bÞ ®Ó thi c«ng ®Êt gåm c¸c viÖc • Gi¶i phãng thu dän mÆt b»ng. • Tiªu n−íc bÒ mÆt. 2. H¹ mùc n−íc ngÇm NÕu mùc n−íc ngÇm cao h¬n ®¸y hè mãng th× cÇn thiÕt ¸p dông gi¶i ph¸p h¹ mùc n−íc ngÇm. HiÖn nay, ®Ó h¹ mùc n−íc ngÇm th−êng sö dông c¸c biÖn ph¸p phæ biÕn sau : • Hót n−íc lé thiªn • GiÕng läc vµ m¸y b¬m hót • ThiÕt bÞ kim läc a. H¹ mùc n−íc ngÇm b»ng ph−¬ng ph¸p hót n−íc lé thiªn Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 19
 20. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 3 2 1 1 3 2 1 - r·nh thu n−íc 2 - hè gom n−íc 3 - m¸y b¬m n−íc H×nh 2-5: HÖ thèng tho¸t n−íc lé thiªn Tr−êng hîp n−íc ngÇm ch¶y ra víi l−u l−îng bÐ ta cã thÓ ®µo nh÷ng m−¬ng lé thiªn bao quanh hè mãng, hoÆc ngay ch©n m¸i dèc hè mãng. N−íc thÊm theo c¸c ®−êng m−¬ng ch¶y vµo c¸c giÕng tÝch n−íc, tõ ®©y n−íc ®−îc hót ra ngoµi hè mãng. −u ®iÓm: ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn, rÎ tiÒn Nh−îc ®iÓm: g©y ra sù cuèn tr«i c¸c h¹t ®Êt, cã thÓ g©y sËp lë v¸ch ®Êt øng dông: hót n−íc mÆt, n−íc m−a, h¹ n−íc ngÇm b. H¹ mùc n−íc ngÇm b»ng giÕng läc vµ m¸y b¬m hót Khi n−íc ngÇm ch¶y ra víi l−u l−îng lín, ®Ó ®¶m b¶o viÖc tho¸t n−íc ta cã thÓ dïng giÕng läc kÕt hîp víi m¸y b¬m hót ®Ó tho¸t n−íc. Nh−îc ®iÓm cña biÖn ph¸p nµy lµ: • Tèn nhiÒu c«ng trong viÖc thi c«ng c¸c giÕng läc cã ®−êng kÝnh lín. 2 • L¾p r¸p phøc t¹p, ph¶i cã ®éi chuyªn m«n 1 • Tæ m¸y rÊt nh¹y khi n−íc cã c¸t, c¸t lÉn trong n−íc lµm m¸y b¬m mau háng. H×nh 2-6: GiÕng läc cã m¸y b¬m hót c. H¹ mùc n−íc ngÇm b»ng èng kim 1- èng bao, 2- èng b¬m läc èng kim läc lµ mét hÖ thèng giÕng läc ®−êng kÝnh nhá bè trÝ s¸t nhau theo ®−êng th¼ng ë xung quanh hè mãng hoÆc ë khu vùc cÇn tiªu n−íc, nh÷ng giÕng läc nµy ®−îc nèi víi m¸y b¬m chung b»ng c¸c èng tËp trung n−íc. Bé m«n : X©y dùng C¬ së H¹ tÇng giao th«ng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2