intTypePromotion=1

KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN.LẬP TRÌNH TIỆN CNC

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
651
lượt xem
210
download

KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN.LẬP TRÌNH TIỆN CNC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- Bảng hệ thống các chu trình gia công Tiện thường dùng Bảng hệ thống các chu trình gia công G31 G36 G57 G75 G76 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 Chu trình tiện ren Chu trình tiện chép hình theo biên dạng gia công Lệnh định nghĩa lượng dư gia công thực hiện kèm theo chu trình gia công Chu trình tiện phân lớp vai vuông Chu trình tiện phân bậc vai vuông Chu trình tiện rãnh thoát dao theo DIN 509 kiểu E, F và Din 76 Chu trình tiện rãnh có vạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN.LẬP TRÌNH TIỆN CNC

 1. Modul III Tr. 2 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 1- Baûng heä thoáng caùc chu trình gia coâng Tieän thöôøng duøng Baûng heä thoáng caùc chu trình gia coâng G31 Chu trình tieän ren G36 Chu trình tieän cheùp hình theo bieân daïng gia coâng G57 Leänh ñònh nghóa löôïng dö gia coâng thöïc hieän keøm theo chu trình gia coâng G75 Chu trình tieän phaân lôùp vai vuoâng G76 Chu trình tieän phaân baäc vai vuoâng G78 Chu trình tieän raõnh thoaùt dao theo DIN 509 kieåu E, F vaø Din 76 G79 Chu trình tieän raõnh coù vaït meùp vaø bo cung G80 Leänh goïi thöïc hieän chu trình gia coâng gaàn nhaát tröôùc ñoù G81 Chu trình tieän bieân daïng baát kyø theo phöông phaùp phaân lôùp G82 Chu trình tieän bieân daïng baát kyø theo phöông phaùp phaân baäc G83 Chu trình tieän cheùp hình theo bieân daïng gia coâng G84 Chu trình khoan saâu G85 Chu trình tieän raõnh thoaùt dao DIN 509 kieåu E, F vaø Din 76 G86 Chu trình tieän raõnh vuoâng G87 Chu trình tieän raõnh coù bieân daïng baát kyø G88 Chu trình vaït caïnh, bo cung G89 Chu trình tieän phaân lôùp vaø phaân baäc coù bieân daïng hình Cone N.Q.Ñ / 08 - 2001
 2. Modul III Tr. 3 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 2- Leänh ñònh nghóa löôïng dö gia coâng tinh G57 Chöùc naêng: Vôùi leänh G57 ngöôøi ta duøng ñeå ñònh nghóa löôïng dö cho böôùc gia coâng tinh thöïc hieän trong chu trình tieän thoâ. Leänh G57 ñöôïc laäp trình tröôùc chu trình tieän thoâ. Tröôùc khi thöïc hieän chu trình tieän thoâ, leänh G57 thöïc hieän vieäc dòch chuyeån ñöôøng bieân daïng ñöôïc ñònh nghóa trong chu trình tieän thoâ ñi moät löôïng baèng X vaø Z hoaëc B Cuù phaùp: G57 X... Z... B... Trong ñoù: X...: Löôïng dö theo phöông X, gía trò tính theo ñöôøng kính. Z...: Löôïng dö theo phöông Z - Coù 2 khaû naêng sau - Neáu Z mang daáu ( - ): Bieân daïng gia coâng ñöôïc dòch chuyeån theo chieàu Z aâm. - Neáu Z mang daáu ( + ): Bieân daïng gia coâng ñöôïc dòch chuyeån theo chieàu Z döông. B...: Löôïng dö ñeàu cho 2 phöông X vaø Z Z X B N.Q.Ñ / 08 - 2001 Hình 1: G57 - Leänh ñònh nghóa löôïng dö gia coâng tinh
 3. Modul III Tr. 4 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 3- Chu trình tieän phaân lôùp - song song vôùi ñöôøng taâm G75 Chöùc naêng: G75 laø chu trình tieän phaân lôùp cho caùc ñoaïn truïc coù vai vuoâng, aùb duïng ñöôïc cho caû tieän ngoaøi vaø tieän loã. Cuù phaùp: G75 X... Z... I... K... S... D... H... W... R... V... L... Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa vai truïc - I...: Löôïng dö ñeå gia coâng tinh theo phöông X, tính theo baùn kính. - K...: Löôïng dö ñeå gia coâng tinh theo phöông Z. - S...: Soá nhaùt caét. - D...: Chieàu saâu caét cuûa moãi nhaùt caét. - H...: Chieàu daøi ñoaïn truïc caàn tieän ñeán chöùc naêng beû phoi. - W...: Ñoaïn luøi dao ñeå beû phoi. * Coù theå khoâng caàn laäp trình H vaø W. * Neáu duøng H thì phaûi duøng W. - R...: Löôïng luõy giaûm chieàu saâu cuûa moãi nhaùt caét. - V...: Chieàu saâu caét toái thieåu. * Coù theå khoâng caàn laäp trình R vaø V. - L...: Löôïng gia taêng D cho nhaùt caét sau cuøng- tính theo phaàn traêm cuûa D. * Coù theå khoâng caàn laäp trình L. K W H D I N.Q.Ñ / 08 - 2001 G01 ÞX Z G00 Hình 2: G75 - Chu trình tieän phaân lôùp - song song vôùi ñöôøng taâm
 4. Modul III Tr. 5 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Ví duï: R=0.5 D V=2.5 4 mm 3.5 mm 3 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm Löôïng dö coøn laïi X Z Hình 3: Löôïng luõy giaûm chieàu saâu caét R vaø chieàu saâu caét toái thieåu V trong G75 Ví duï: D= 4mm L= 50 D Chieàu saâu caét toái ña cho lôù p caé t 4 mm sau cuøng laø sau cuøng Lôùp caét D+(D x L)= 6mm 4 1.5 N.Q.Ñ / 08 - 2001 X Z Hình 4: Löôïng gia taêng L cho nhaùt caét sau cuøng- tính theo phaàn traêm cuûa D trong G75
 5. Modul III Tr. 6 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 4- Chu trình tieän phaân baäc - vuoâng goùc vôùi ñöôøng taâm G76 Chöùc naêng: G76 laø chu trình tieän phaân baäc cho caùc ñoaïn truïc coù vai vuoâng, aùb duïng ñöôïc cho caû tieän ngoaøi vaø tieän loã. Cuù phaùp: G76 X... Z... I... K... S... D... H... W... R... V... L... Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa vai truïc - I...: Löôïng dö ñeå gia coâng tinh theo phöông X, tính theo baùn kính. - K...: Löôïng dö ñeå gia coâng tinh theo phöông Z. - S...: Soá nhaùt caét. - D...: Chieàu saâu caét cuûa moãi nhaùt caét. - H...: Chieàu daøi ñoaïn truïc caàn tieän ñeán chöùc naêng beû phoi. - W...: Ñoaïn luøi dao ñeå beû phoi. * Coù theå khoâng caàn laäp trình H vaø W. * Neáu duøng H thì phaûi duøng W. - R...: Löôïng luõy giaûm chieàu saâu cuûa moãi nhaùt caét. - V...: Chieàu saâu caét toái thieåu. * Coù theå khoâng caàn laäp trình R vaø V. - L...: Löôïng gia taêng D cho nhaùt caét sau cuøng- tính theo phaàn traêm cuûa D. * Coù theå khoâng caàn laäp trình L. K D H W I N.Q.Ñ / 08 - 2001 G01 ÞX Z G00 Hình 5: G76 - Chu trình tieän phaân baäc - vuoâng goùc vôùi ñöôøng taâm
 6. Modul III Tr. 7 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Ví duï: D= 6 R= 1 V= 3 3 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm X Z Hình 6: Löôïng luõy giaûm chieàu saâu caét R vaø chieàu saâu caét toái thieåu V trong G76 Ví duï: Lôùp caét D= 4mm sau cuøng D = 4 mm L= 50 1.5 4 Chieàu saâu caét toái ña cho lôù p caé t sau cuøng laø D+(D x L)= 6mm N.Q.Ñ / 08 - 2001 X Z Hình 7: Löôïng gia taêng L cho nhaùt caét sau cuøng- tính theo phaàn traêm cuûa D trong G76
 7. Modul III Tr. 8 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 5- Chu trình tieän raõnh thoaùt - G78 vaø G85 theo DIN 509 vaø DIN 76 a) Chu trình tieän raõnh thoaùt kieåu E theo DIN 509 Chöông trình ví duï: N... G78 X40 Z-40 L01 O306 f 150 X/Z r t1 r Hình 8: Raõnh thoaùt kieåu E theo DIN 509 Cuù Phaùp: G78 X... Z... D... L... O... Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä cuûa ñieåm goùc giöõa maët truï vaø vai truïc. - D...: Löôïng dö ñeå laïi cho nguyeân coâng maøi sau nhieät luyeän. - L...: Tham soá theo DIN goàm * L01: Raõnh thoaùt theo DIN 509 kieåu E * L02: Raõnh thoaùt theo DIN 509 kieåu F - O...: Moät soá kích thöôùc cuûa raõnh thoaùt nhö chieàu saâu, daøi vaø baùn kính. Baûng caùc tham soá O... cho caùc kích thöôùc cuûa raõnh thoaùt t1 r f t2 O101 0.1 0.1 0.5 0.1 O102 0.1 0.2 1.0 0.1 O204 0.2 0.4 2.0 0.1 O206 0.2 0.6 2.0 0.1 N.Q.Ñ / 08 - 2001 O210 0.2 1.0 2.5 0.1 O306 0.3 0.6 2.5 0.2 O316 0.3 1.6 4.0 0.2 O410 0.4 1.0 4.0 0.3 O425 0.4 2.5 5.0 0.3 O540 0.5 4.0 7.0 0.3
 8. Modul III Tr. 9 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN b) Chu trình tieän raõnh thoaùt kieåu F theo DIN 509 t2 Chöông trình ví duï: N... G78 X40 Z-40 L02 O306 f 8° X/Z 150 r t1 r Hình 9: Raõnh thoaùt kieåu F theo DIN 509 Chöông trình ví duï: N... G78 X40 Z-40 L02 O306 D0.2 t2 80 f D X/Z 150 r t1 r Hình 10: Raõnh thoaùt kieåu F theo DIN 509 vôùi tham soá D N.Q.Ñ / 08 - 2001 ñònh nghóa löôïng dö cho nguyeân coâng maøi sau nhieät luyeän
 9. Modul III Tr. 10 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN c) Ñieàu kieän vaøo dao khi tieän raõnh thoaùt theo DIN 509 45° Hình 11: Goùc vaøo dao khi tieän raõnh thoaùt theo DIN 509 ≥180° N.Q.Ñ / 08 - 2001 Hình 12: Ñöôøng vaøo dao vaø goùc hôïp thaønh khi tieän raõnh thoaùt theo DIN 509
 10. Modul III Tr. 11 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN d) Chu trình tieän raõnh thoaùt dao khi tieän ren theo DIN 76 Chu trình G78 theo DIN 76 duøng ñeå laäp trình gia coâng raõnh thoaùt dao khi tieän ren Cuù phaùp: G78 X... Z... I... K... Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä cuûa ñieåm goùc giöõa maët truï vaø vai truïc. - I...: Chieàu cao thöïc cuûa ren ( I = 0.65 x böôùc ren ) - K...: Chieàu daøi cuûa raõnh thoaùt dao ( K min = 2.34 x I ) - Vaø r = töø (0.6 ÷ 1)I Chöông trình ví duï: N... G78 X40 Z-40 I2 K8 K 300 X/Z r I Hình 13: Raõnh thoaùt dao khi tieän ren theo DIN 76 N.Q.Ñ / 08 - 2001 Chuù yù : Cuù phaùp vaø coâng duïng cuûa chu trình G85 gioáng nhö cuûa chu trình G78.
 11. Modul III Tr. 12 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 6- Chu trình tieän raõnh coù vaït meùp vaø bo cung G79 Cuù phaùp: G79 X... Z... A/H... R/W... I... K... D... J... O... Q... Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä goùc traùi cuûa raõnh khi D>O. Toïa ñoä goùc phaûi cuûa raõnh khi D
 12. Modul III Tr. 13 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN D K O Q J H Chöông trình ví duï: N... G00 X42 Z-7 N... G79 X34 Z-20 H1 R1 I3 K1 D7 J2 I X, Z R O13 Q13 Hình 15: Chu trình tieän raõnh G79 vôùi bo cung meùp treân vaø vaït goùc ñaùy raõnh vai nghieâng 130 K A Löôïng dö K vaø I laäp trình quùa nhoû cho neân phaàn vaït goùc ôû ñaùy raõnh bò loãi I X, Z R N.Q.Ñ / 08 - 2001 Hình 16: Chu trình tieän raõnh G79 vôùi vaït meùp treân vaø vaït goùc ñaùy raõnh - vai thaúng
 13. Modul III Tr. 14 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 7- Leänh thöïc hieän chu trình tieän G80 Leänh G80 duøng ñeå goïi thöïc hieän caùc chu trình tieän phaân lôùp vaø phaân baäc. Vò trí cuûa leänh G80 trong chöông trình NC ñöôïc minh hoïa ôû ví duï döôùi ñaây: Ñoaïn chöông trình ví duï N0115 T0707 M6 N0120 G96 S350 M04 N0125 G95 F000.400 N0130 G92 S4000 N0135 X+020.000 Z+002.000 G00 N0140 G57 X-000.600 Z+000.100 N0145 (WINDOW X-10 Z-70 X40 Z20 N0150 G81 X+047.000 Z+001.000 I+003.100 - ( Ñònh nghóa chu trình tieän phaân baäc ) N0155 G41 N0160 G01 Z+000.000 M08 N0165 X+045.013 N0170 X+044.013 Z-000.500 N0175 Z-032.061 Caùc doøng leänh moâ taû N0180 X+036.000 Z-056.000 bieân daïng gia coâng N0185 Z-061.000 maø chu trình G81 N0190 G03 X+026.000 Z-066.000 I-005.000 K+000.000 seõ thöïc hieän N0195 G01 X+021.000 N0200 X+019.000 Z-067.000 N0205 G40 N0210 G80 ( Leänh goïi thöïc hieän chu trình G81 ) N0215 (WINDOW X-110 Z-120 X170 Z100 N0220 G00 X+150.000 Z+050.000 M09 N.Q.Ñ / 08 - 2001
 14. Modul III Tr. 15 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 8- Chu trình tieän phaân lôùp cho bieân daïng baát kyø G81 Chu trình tieän phaân lôùp G81 duøng ñeå tieän thoâ moät bieân daïng baát kyø trong hoaêïc ngoaøi vôùi caùc ñöôøng chuyeån dao song song vôùi truïc Z vaø lôùp caét sau cuøng song song vôùi bieân daïng gia coâng. Cuù phaùp: G81 [ X... Z...] I... [R... V...] [H... W...] [L...] [E...] [A...] [O...] [Q...] Trong ñoù: - X..., Z...: Toïa ñoä ñieåm ñaàu cuûa bieân daïng gia coâng keùo daøi. - I...: Chieàu saâu caét. - R...: Löôïng luõy giaûm chieàu saâu caét I. ( Toái öu hoùa sô ñoà caét ) - V...: Chieàu saâu caét toái thieåu. ( Toái öu hoùa sô ñoà caét ) - H...: Vò trí beû phoi theo phöông Z - W...: Khoaûng chaïy luøi cuûa dao theo phöông Z ñeå beû phoi. - L...: Phaàn traêm theo I - Ñaây laø gía trò ñöôïc pheùp coäng vaøo I ñeå I laø I max. ( Toái öu hoùa sô ñoà caét ) - E...: Goùc tieán phuï ϕ cuûa dao tieän. 1 - A...: Goùc tieán chính ϕ cuûa dao tieän. - O1: Huûy boû chöùc naêng cuûa caùc tham soá Toái öu hoùa sô ñoà caét . - Q1: Huûy vieäc thöïc hieän lôùp caét sau cuøng song song vôùi bieân daïng gia coâng. N.Q.Ñ / 08 - 2001
 15. Modul III Tr. 16 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN a) Sô ñoà caét cuûa chu trình phaân lôùp G81 W Chöông trình ví duï H 1 N05 G0 X50 Z5 N10 G81 X18 Z3 I7 N16 G42 ... ... Ñoaïn chöông trình moâ taû bieân daïng gia coâng 3 ... 2 N80 G40 N85 G80 Z ÞX 1 Ñieåm baét ñaàu thöïc hieän chu trình. 2 Ñieåm baét ñaàu cuûa ñöôøng gia coâng keùo daøi. 3 Caùc ñieåm moâ taû bieân daïng gia coâng. Hình 17: Chu trình tieän ngoaøi theo phöông phaùp phaân lôùp cho bieân daïng baát kyø G81 b) Sô ñoà caét khi tieän loã cuûa chu trình phaân lôùp G81 Chöông trình ví duï N05 G0 X8 Z6 2 N10 G81 X76 Z4 I7 N16 G41 3 ... ... Ñoaïn chöông trình ... moâ taû bieân daïng gia coâng 1 ÞX N80 G40 N85 G80 H Z 1 Ñieåm baét ñaàu thöïc hieän chu trình. W N.Q.Ñ / 08 - 2001 2 Ñieåm baét ñaàu cuûa ñöôøng gia coâng keùo daøi. 3 Caùc ñieåm moâ taû bieân daïng gia coâng. Hình 18: Chu trình tieän loã theo phöông phaùp phaân lôùp cho bieân daïng baát kyø G81
 16. Modul III Tr. 17 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN c) Chu trình tieän phaân lôùp G81 H vôùi cô cheá beû phoi H vaø W H : Chieàu daøi cuûa lôùp caét ñeán vò trí beû phoi W W : Khoaûng luøi dao ñeå beû phoi Hình 19: Chu trình tieän phaân lôùp G81 vôùi cô cheá beû phoi H vaø W d) Söï phaân chia lôùp caét I khoâng duøng phöông phaùp toái öu I 4 mm - Lôùp caét thöù 1 4 mm - Lôùp caét thöù 2 4 mm - Lôùp caét thöù 3 4 mm - Lôùp caét thöù 4 2 mm - Lôùp caét thöù 5 Hình 20: Söï phaân chia lôùp caét I khoâng duøng phöông phaùp toái öu e) Söï phaân chia lôùp caét I vôùi phöông phaùp toái öu 1 5 mm - Lôùp caét thöù 1 4 mm - Lôùp caét thöù 2 1 Möùc ñoä toái öu hoùa cuûa lôùp caét 4 mm - Lôùp caét thöù 3 Chieàu saâu lôùp caét I = 4 mm 4 mm - Lôùp caét thöù 4 N.Q.Ñ / 08 - 2001 Löôïng toái öu hoùa L = 25%I 1 5 mm - Lôùp caét thöù 5 Hình 21: Söï phaân chia lôùp caét I vôùi phöông phaùp toái öu
 17. Modul III Tr. 18 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN 9 - Ñieàu kieän cuûa goùc tieán chính ϕ vaø goùc tieán phuï ϕ1 khi thöïc hieän chu trình tieän phaân lôùp G81 a) Ñoái vôùi goùc tieán phuï ϕ1 ( Quy öôùc khi laäp trình laø E ) a1) Khi tieän ngoaøi: Phöông chaïy dao - Khi tieän ngoaøi: ϕ1= 32 0 Goùc tieán phuï ϕ > Goùc saán 250 1 cuûa bieân daïng gia coâng Hình 22: Ñieàu kieän cuûa goùc tieán phuï ϕ1 khi tieän ngoaøi 4 1 Bieân daïng gia coâng 2 Ñöôøng bieân daïng môùi ϕ1= 32 0 3 Vuøng loãi bieân daïng 2 4 Phöông chaïy dao 450 3 1 N.Q.Ñ / 08 - 2001 Hình 23: Loãi do goùc tieán phuï ϕ1 < goùc saán
 18. Modul III Tr. 19 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN a2) Khi tieän loã : - Khi tieän loã : 250 Goùc tieán phuï ϕ > Goùc saán 1 cuûa bieân daïng gia coâng ϕ1= 32 0 Phöông chaïy dao Hình 24: Ñieàu kieän cuûa goùc tieán phuï ϕ1 khi tieän loã 1 3 1 Bieân daïng gia coâng 2 Ñöôøng bieân daïng môùi ϕ= 450 3 Vuøng loãi bieân daïng 1 32 0 2 4 Phöông chaïy dao 4 Phöông chaïy dao Hình 25: Loãi do goùc tieán phuï ϕ1 < goùc saán N.Q.Ñ / 08 - 2001
 19. Modul III Tr. 20 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN b) Ñoái vôùi goùc tieán chính ϕ − ( Quy öôùc khi laäp trình laø A ) b1) Khi tieän ngoaøi: Phöông chaïy dao Goùc tieán chính ϕ 930 ( A ) phaûi lôùn hôn goùc ϕ = 950 bieân daïng Hình 26: Ñieàu kieän cuûa goùc tieán chính ϕ khi tieän ngoaøi 2 4 1 Bieân daïng gia coâng 105 0 2 Ñöôøng bieân daïng môùi ϕ=95 0 3 Vuøng loãi bieân daïng 4 Phöông chaïy dao 3 1 N.Q.Ñ / 08 - 2001 Hình 27: Loãi do goùc tieán chính ϕ < goùc bieân daïng
 20. Modul III Tr. 21 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN b2) Khi tieän loã : Goùc tieán chính Aϕ phaûi lôùn hôn goùc bieân daïng A = 950 930 Phöông chaïy dao Hình 28: Ñieàu kieän cuûa goùc tieán chính ϕΑ khi tieän loã 1 Bieân daïng gia coâng 3 2 Ñöôøng bieân daïng môùi 3 Vuøng loãi bieân daïng 2 A=950 4 Phöông chaïy dao 1 4 1050 Hình 29: Loãi do goùc tieán chính ϕΑ < goùc bieân daïng N.Q.Ñ / 08 - 2001
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2