Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
99
lượt xem
4
download

Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh biết: - Cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức đã mở đầu cho phong trào Cần Vương (1885 - 1896) 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đánh giá sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế

  1. LÒCH SÖÛ CUOÄC PHAÛN COÂNG ÔÛ KINH THAØNH HUEÁ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: - Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá do Toân Thaát Thuyeát vaø moät soá quan laïi yeâu nöôùc toå chöùc ñaõ môû ñaàu cho phong traøo Caàn Vöông (1885 - 1896) 2. Kó naêng: Reøn kó naêng ñaùnh giaù söï kieän lòch söû. 3. Thaùi ñoä: Traân troïng, töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc, baát khuaát cuûa daân toäc . II. Chuaån bò: - Thaày: - Löôïc ñoà kinh thaønh Hueá naêm 1885 - Baûn ñoà Haønh chính Vieät Nam - Phieáu hoïc taäp . - Troø : Söu taàm tö lieäu veà baøi
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Nguyeãn Tröôøng Toä mong muoán canh taân ñaát nöôùc - Ñeà nghò canh taân ñaát - Hoïc sinh traû lôøi nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä laø gì? - Neâu suy nghó cuûa em veà - Hoïc sinh traû lôøi Nguyeãn Tröôøng Toä?  Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ
  3. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm, caù nguyeân nhaân cuoäc phaûn nhaân coâng Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc tình hình nöôùc ta Phöông phaùp: Vaán ñaùp, giaûng giaûi - GV giôùi thieäu boái caûnh lòch söû nöôùc ta sau khi trieàu Nguyeãn kí vôùi Phaùp hieäp öôùc Pa-tô-noát (1884) ,
  4. coâng nhaän quyeàn ñoâ hoä cuûa thöïc daân Phaùp treân toaøn ñaát nöùôc ta. Tuy trieàu ñình ñaàu haøng nhöng nhaân daân ta khoâng chòu khuaát phuïc. Trong quan laïi, trí thöùc nhaø Nguyeãn ñaõ phaân hoaù thaønh hai phaùi: phaùi chuû chieán vaø phaùi chuû hoaø. - Toå chöùc thaûo luaän nhoùm - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm 4 traû lôøi caùc caâu hoûi sau: boán - Phaân bieät ñieåm khaùc - Phaùi chuû hoøa chuû tröông hoøa nhau veà chuû tröông cuûa vôùi Phaùp ; phaùi chuû chieán chuû phaùi chuû chieán vaø phaùi chuû tröông choáng Phaùp hoøa trong trieàu ñình nhaø Nguyeãn ? - Toân Thaát Thuyeát cho laäp - Toân Thaát Thuyeát ñaõ laøm caên cöù khaùng chieán
  5. gì ñeå chuaån bò choáng Phaùp? - Giaùo vieân goïi 1, 2 nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo  baùo caùo  caùc nhoùm coøn Hoïc sinh nhaän xeùt vaø boå sung laïi nhaän xeùt, boå sung  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát laïi Toân Thaát Thuyeát laäp caên cöù ôû mieàn röøng nuùi, toå chöùc caùc ñoäi nghóa quaân ngaøy ñeâm luyeän taäp, saün saøng ñaùnh Phaùp. * Hoaït ñoäng 2: Dieãn bieán - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân cuoäc phaûn coâng Muïc tieâu: Giuùp HS töôøng thuaät laïi dieãn bieán
  6. Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp - Giaùo vieân töôøng thuaät laïi - Hoïc sinh quan saùt löôïc ñoà cuoäc phaûn coâng ôû kinh kinh thaønh Hueá + trình baøy laïi thaønh Hueá keát hôïp chæ treân cuoäc phaûn coâng theo trí nhôù löôïc ñoà kinh thaønh Hueá. cuûa hoïc sinh. - Giaùo vieân toå chöùc hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi: + Cuoäc phaûn coâng ôû kinh - Ñeâm ngaøy 5/7/1885 thaønh Hueá dieãn ra khi naøo? + Do ai chæ huy? - Toân Thaát Thuyeát + Cuoäc phaûn coâng dieãn ra - Hoïc sinh traû lôøi nhö theá naøo? + Vì sao cuoäc phaûn coâng bò - Vì trang bò vuõ khí cuûa ta quaù
  7. thaát baïi? laïc haäu  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát: Toân Thaát Thuyeát, vua Haøm Nghi vaø moät soá quan laïi trong trieàu muoán choáng Phaùp neân cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá ñaõ dieãn ra vôùi tinh thaàn chieán ñaáu raát duõng caûm nhöng cuoái cuøng bò thaát baïi. * Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu - Hoaït ñoäng nhoùm moät soâ hình aûnh, nhaân vaät lòch söû Muïc tieâu: Giaùo duïc HS yeâu nöôùc Phöông phaùp: Thaûo luaän, vaán ñaùp, giaûng giaûi
  8. - Giaùo vieân neâu caâu hoûi: - … quyeát ñònh ñöa vua haøm + Sau khi phaûn coâng thaát Nghi vaø ñoaøn tuøy tuøng leân baïi, Toân Thaát Thuyeát ñaõ vuøng röøng nuùi Quaûng Trò ( coù quyeát ñònh gì? Ñaây laø söï kieän heát söùc quan troïng trong xaõ hoäi phong kieán ) - Hoïc sinh thaûo luaän theo - Hoïc sinh thaûo luaän hai daõy A, B  ñaïi dieän baùo caùo  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát  Giôùi thieäu hình aûnh 1 soá - Hoïc sinh caàn neâu ñöôïc caùc yù nhaân vaät lòch söû sau: + Toân Thaát Thuyeát quyeát ñònh ñöa vua Haøm Nghi vaø trieàu ñình leân vuøng röøng nuùi Quaûng Trò ñeå tieáp tuïc khaùng chieán .
  9. + Taïi caên cöù khaùng chieán, Toân Thaát Thuyeát ñaõ nhaân danh vua Haøm Nghi thaûo chieáu "Caàn Vöông", keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua ñaùnh Phaùp. + Trình baøy nhöõng phong traøo tieâu bieåu  Ruùt ra ghi nhôù  Hoïc sinh ghi nhôù SGK * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân Phöông phaùp: Ñoäng naõo, vaán ñaùp - Em nghó sao veà nhöõng - Hoïc sinh traû lôøi suy nghó vaø haønh ñoäng cuûa Toân Thaát Thuyeát ?  Neâu yù nghóa giaùo duïc
  10. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc baøi ghi nhôù - Chuaån bò: XH-VN cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản