intTypePromotion=1

Lỗi thường gặp và cách khắc phục và công nghệ HC Việt Nam

Chia sẻ: Le Xuan Doa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
15
download

Lỗi thường gặp và cách khắc phục và công nghệ HC Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy bm chân không và các he thông là mot trong nh ng thiêt b dưc s dng rong rãi trong tiên trình phát trien các nhà máy. Nó rât quan trng khi xác d nh dúng kích c và chn bm chân không cung như lây dúng thông sô ky thuat ca nó. Hieu vê nguyên tac c bn ca chân không, cung như biêt tôt vê he thông dó là s thông nhât cho phép ngưi th máy dôi phó vi các vân dê hang ngày, cái dó thì không the tránh kh i.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lỗi thường gặp và cách khắc phục và công nghệ HC Việt Nam

  1. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM L I THƯ NG G P VÀ CÁCH KH C PH C L I C A BƠM HÚT CHÂN KHÔNG Máy bơm chân không và các h th ng là m t trong nh ng thi t b ư c s d ng r ng rãi trong ti n trình phát tri n các nhà máy. Nó r t quan tr ng khi xác nh úng kích c và ch n bơm chân không cũng như l y úng thông s k thu t c a nó. Hi u v nguyên t c cơ b n c a chân không, cũng như bi t t t v h th ng ó là s th ng nh t cho phép ngư i th máy i phó v i các v n h ng ngày, cái ó thì không th tránh kh i. Bài vi t này nh n m nh vi c hư ng d n kh c ph c các v n h ng hóc khác nhau c a m t s lo i bơm chân không thư ng ư c s d ng như bơm hút chân không vong nư c, ki u piston, lo i khô, ki u cánh g t, máy th i chân không. M t s nhân t chi ph i và nh hư ng t i hi u su t làm vi c c a h th ng chân không. i u quan tr ng là ki m tra nh kỳ h th ng chân không và t t c các ph ki n bao g m t trên xu ng các ư ng ng d n và dùng thi t b ki m tra s rò r vì nó óng vai trò quan tr ng trong vi c th c hi n c a h th ng chân không. M t s trong nh ng v n thư ng g p trong các h th ng chân không có th là do nguyên nhân ch y u sau ây: - i u ki n ho t ng và các thay i - S thay i thông s k thu t có ích - Tr c tr c thi t b . T i hút, nhi t , t l rò r và các thông s quá trình khác nhau bao g m các thành ph n khí hút là r t quan tr ng quy t nh cho ho t ng c a m t h th ng chân không. Nh ng thông s này có th ư c ư c tính theo tiêu chu n c a Vi n v s trao i nhi t và các tiêu chu n khác. Nh ng tiêu chu n này cũng có th ư c áp d ng th ki m tra hi u su t c a h th ng chân không. Có khi hi n tư ng bên ngoài là bư c ánh giá và gi i quy t các v n liên quan ơn v chân không. M t s v n chung thư ng th y trong các lo i bơm chân không khác nhau cùng v i hư ng d n kh c ph c các v n r c r i ư c th o lu n trong bài vi t này. HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  2. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM A. Bơm chân không vòng nư c. - L i Quá công su t. Nguyên nhân c a quá công su t có th do nhi u th khác nhau. So sánh d li u v i ư ng cong hi u su t th c t t t nh t là i m b t u. Nguyên nhân có th x y ra là: Vành ai l ch chi ti t và ng l c không phù h p c a các vành ai. • Bơm b quá t i v i nư c. • B h n ch u vào ho c u ra c a bơm • ng cơ có v n • Bơm ch y t c cao hơn t c c n thi t. • - Hi n Tư ng Rò r N u xác nh nư c có rò r bơm, c n th n quan sát úng, chính xác v trí rò r và ưa ra s lư ng b rò r . Các khu v c có kh năng rò r l n nh t là: Vùng m làm kín: Nó có th gi i quy t b ng cách căng ra làm kín l i, n u không ư c • thì thay m i. Rò r do gioăng thân máy – Si t u các bulong n u v n không ư c thì thay th gioăng • làm kín c a máy. Rò r các nút, ch t, u ng c a máy – xi t ch t l i, n u rò r v n không h t thì ki m tra • s ăn mòn, qu n ch vào ư ng ren và thân máy. Thay m i n u ăn mòn nghiêm tr ng. Rò r xuyên qua v t úc – nguyên nhân có th do s xói mòn, ăn mòn ho c b v t c ng • chèn vào trong bơm. - Hi n Tư ng Bơm ho t ng n. Ti ng n c a bơm khi ho t ng có th do: V t l ngoài m c k t vào trong máy bơm. ây là trư ng h p r t nghiêm tr ng thư ng i • kèm v i ti ng n và rung ng b t thư ng. Bơm b quá t i nghiêm tr ng v i nư c – Do ti ng reo và ti ng n c a gu ng quay. • L h ng – Âm thanh gi ng như có hòn bi trong bơm. • Ti ng n b c lót – có th b c lót b l i,h ng. • HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  3. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM -V n v chân không. Có kh năng là : Chân không tăng –s tăng lên thư ng gây ra b i mang n t ch t tách ho c t i m th p • nh t trong ư ng ng tích tr nư c lên theo chu kỳ vào trong bơm. Hãy tìm v n c a ư ng ng trong ư ng ng vào. ư ng ng vào máy bơm b h n ch - i u này có th là do các van óng ho c 1 ph n, có • v t l trong ư ng ng, Vít ch n trong ng ..v.v.. H n ch này s làm gi m áp l c i u ó cho chân không th p trong h th ng và chân không cao trong máy bơm. Ki m tra xác nh lưu lư ng nư c – dư th a hay không lư ng nư c s b t l i nh • hư ng t i chân không. S khác nhau v nhi t c a nư c – n u nhi t c a nư c ghj nh n quá cao bơm có th • ho t ng gi m năng su t. chân không cao i u quan tr ng là ph i có nư c l nh lư ng trong ó. Thay i t c c a ng cơ – n u t c ch m bơm s ch y v i hi u su t th p. Ki m tra • ng cơ và dây ai. H th ng b h - ngu n g c c a rò r có th bao g m h van, h mi ng m, m t bích • không kín, van óng kém, không khí xu ng ng tách, b v ng d n.v.v.. Rò r l n k t qu s cho chân không th p. -V n v rung l c: V n rung ng ôi khi có th là do v n h th ng nhưng có lúc cũng có th có liên quan tr c ti p n máy bơm. i khái chúng có th ư c phân lo i thành hai ph m trù, c th là gián o n và liên t c. Rung ng gián o n Ki m tra v ch t l ng slugs ho c mang n t ch t tách • Ki m tra khoang th p trong ư ng ng hút gió, nơi ch t l ng có th tích lũy và hơi vào • các máy bơm chân không trong kho ng th i gian không thư ng xuyên. Ki m tra các ngu n có ngu n g c dao ng không thư ng u. ư ng ng ho c máy tách • có th là ngu n g c c a rung ng n u chúng không ư c b o v úng v trí. Rung l c liên t c HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  4. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM Tìm cái mang n s liên t c ho c quá m c nư c quy nh c a bơm. • Nhìn vào ư ng ng x ho c ch s m c m b o r ng máy bơm không ho t ng • khi trong i u ki n ng p nư c Ki m tra kh p n i ho c căng và th ng c a dây ai. • Ph i ch c ch n r ng bơm b t âu ho t ng tránh không cho hút chân không cao ngay l p • t c. i u ó không cho phép vòng ai nguyên d ng. N u ơn v là thi t b i u khi n, ch c ch n rung ng không ph i t chính nó. • Ki m tra bơm g n trên khung ch t và th ng. l ng, mi ng lót không thích h p, n n • c ng hư ng và ki n trúc không phù h p có th gây nên nh ng rung ng không mong mu n. Ki m tra vòng bi và bôi trơn và thay th vòng bi b l i • Ki m tra h th ng ư ng ng u vào. • B. Bơm chân không kiêu piston. - Hi n tư ng áp su t bơm tăng t bi n i u ó có th do: B l i quá trình, thi t b ho c ch c năng c a bơm chân không không phù hơp, ki m tra s • làm vi c c a bơm Thi t b trong quá trình b b n do áp su t cao c a hơi nư c – làm s ch thi t b ó b ng • axeton, c n, Thi t b làm vi c b h - Ti n hành ki m tra thi t b tìm ch h • Lưu lư ng c a bơm d u không phù h p- làm s ch ư ng d n d u. • S b n c a d u bơm – thay i d u bơm • Van x b tr c tr c – ki m ra van b ng cách “x van” • Bơm chân không b h , rò r - ki m tra nơi h , rò rie c a bơm. • Các thi t b bên trong b hao mòn ho c h ng hóc – tháo bơm ra ki m ra k các b ph n • bên trong. Dòng ch y c a d u b ch n l i – làm s ch ư ng d u. • L i Bơm quá n kèm theo áp su t th p. Ti ng n nư c c a bơm x ra – ch c ch n van khí ã m . HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  5. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM L i Bơm ng ng ch y Có th do các nguyên nhân: M t ngu n i n – ki m tra ngu n bơm • Bơm b tr c tr c, d u bơm b b n ho c lư ng d u tra vào không d . • ư ng x c a bơm b t c – Làm s ch ư ng x , ki m tra màn l c d u, các thi t b , y u t • xung quanh. L i Bơm không kh i ng ư c Không có ngu n i n – ki m tra ngu n cung c p bơm ki m tra moto. • Bơm b ng p d u – l y d u t bơm ra b ng cách dùng tay quay ho c tháo bơm ra • Nhi t quá th p – Nên nhi t c a bơm nh nh t là nhi t b t u làm vi c. • C. Bơm hút chân không tr c vít khô L i Bơm không công su t. Có th do: S hút c a l c d u ho c l c b t c- làm s ch ho c thay th . • h quá nhi u – ki m tra l i kho ng h , kho ng tr ng. • ng cơ. Quá t i trên Có th do nguyên nhân: V t ch t bên ngoài có th b m c, k t vào bơm – i u ch nh ho c t l i ch cũ và che • ch n. T n th t áp su t trong ư ng ng tăng – ki m tra chênh l ch áp su t gi a u vào và u • ra. S c n tr gi a các inh vít – i u ch nh kho ng tr ng, kho ng tr ng gi a inh vít và v • ch n ph i l n. C ng x ho c ư ng ng b t c & áp l c tr l i tăng lên – rút và làm s ch c ng hút và • ư ng d n . HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  6. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM Quá nhi t S quá nhi t c a bơm chân không có th do. D u bôi trơn quá nhi u ph lên h t m t trư c – ki m tra lư ng d u • Nhi t cao u vào bơm chân không – Gi m nhi t u vào. • T s nén cao – ki m tra áp su t hút và x • S c n tr gi a vít và bao ch n – tìm nguyên nhân gây ra c n tr • V n v i dòng nư c l nh – làm s ch ư ng ng nư c l nh • C ng x ho c ư ng ng b t c và áp su t ngư c tăng lên – làm s ch, lau khô c ng x , • ư ng ng. Ti ng lóc cóc. nh v không chính xác gi a th i gian ăn kh p bánh răng và tr c vít – nh v l i h • t h ng L p ráp không úng cách – l p ráp l i • S c trên cơ c u thi t b do quá t i ho c d u bôi trơn không úng. • Hư h ng b c n hay bánh răng. D u bôi trơn không phù h p • M c d u bôi trơn th p – cho thêm d u bôi trơn. • D. Bơm hút chân không cánh g t Hi n tư ng Bơm không kh i ng: K t n i bơm cho úng cách – n u k t n i l p t chưa phù h p. • t công t c b o v ng cơ chính xác – n u l p t chưa phù h p • N u i n áp ho t ng không phù h p v i ng cơ, thay th ng cơ • Thay th ng cơ n u ng cơ có gì tr c tr c • c a d u dư i 12oC - làm nóng bơm ho c d u bơm ho c s d ng lo i d u N u nhi t • khác. N u d u quá kém – s d ng úng lo i d u phù h p • Van x , ư ng ng x b t c, thay l c/ làm s ch ư ng ng • HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
  7. VIETNAM COMMERCIAL & TECHNOLOGIES HC COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM WWW.HCTECHCO.COM Hi n Tư ng Bơm không t áp su t t i a Kh năng không phù h p – s d ng phù h p kh năng c a bơm • Bên ngoài b h - kh p n i ư ng ng có th b l ng, ki m tra và xi t ch t các kh p n i • Van n i không óng – s a l i van • Thi u d u bôi trơn, do d u không phù h p ho c d u b n làm t c l c d u ho c ư ng ng • d u – thay d u, thay th l c d u ho c làm s ch ư ng ng ư ng ng chân không b b n – làm s ch ư ng ng • Kh năng c a bơm quá y u – ki m tra yêu c u năng su t bơm thay bơm m i n u c n thi t • bơm quá ch m Tc Ch t b n làm t c ch eo trong các c ng – làm s ch ch t b n. m b o r ng l c b i b n • ư c t trong ư ng ng L c x b tăc – t vào l c x m i • L p ư ng ng quá h p ho c quá dài – s d ng chi u dài và r ng tương x ng khi l p • t ư ng d n. S hút tr v van khó m - ki m tra lò xo c a van • B N QUY N THU C HCTECH CO,.LTD M i chi ti t vui lòng liên h : CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGH HC VI T NAM VPGD: S 5, Ngõ 337, ư ng Ph m Văn ng, T Liêm, Hà N i i n Tho i: (84-4).66840385, Fax: (84-4) .37502643, Hotline: +84-915122802(Mr óa) Website: http://www.hctechco.com; Email: Lexuan.doa@hctechco.com HCTECHCO Co., LTD a ch : S 5, Ngõ 337, Ph m Văn ng - T Liêm - Hà N i Tell: 0466840385 Hotline: 0915122802 Website: http://www.hctechco.com Email: lexuan.doa@hctechco.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2