intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:227

176
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc" với mục đích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn việc phát triển năng lực tự học, đề xuất pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học này ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> ------------------------------------------<br /> <br /> HOÀNG PHÚC<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN<br /> TRONG DẠY HỌC “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA<br /> CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC,<br /> CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC<br /> Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Giáo dục chính trị<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Đoán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả được nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ<br /> công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Hoàng Phúc<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Quy định viết tắt<br /> <br /> Những chữ viết tắt<br /> <br /> CCTT<br /> <br /> Cơ chế thị trường<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> CTQG<br /> <br /> Chính trị quốc gia<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giảng viên<br /> <br /> GS<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> KTDH<br /> <br /> Kỹ thuật dạy học<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> Kinh tế thị trường<br /> <br /> LLCT<br /> <br /> Lý luận chính trị<br /> <br /> NLCB<br /> <br /> Nguyên lý cơ bản<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PP<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> PPTLN<br /> <br /> Phương pháp thảo luận nhóm<br /> <br /> SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> TLN<br /> <br /> Thảo luận nhóm<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> XH<br /> <br /> Xã hội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 2<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................... 2<br /> 4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................. 3<br /> 5. Giả thuyết khoa học ..................................................................................... 3<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ............................................................. 4<br /> 7. Những đóng góp mới của luận án ............................................................. 4<br /> 8. Những luận điểm cần bảo vệ ........................................................................ 4<br /> 9. Cấu trúc của luận án ..................................................................................... 5<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG<br /> LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN<br /> LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI<br /> HỌC, CAO ĐẲNG ........................................................................................... 6<br /> 1.1. Nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực tự học cho người học ................ 6<br /> 6<br /> 11<br /> 1.2. Nghiên cứu về phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên<br /> lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và những vấn đề đặt ra .....................16<br /> 1.2.1. Phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của<br /> chủ nghĩa Mác – Lênin ................................................................................ 16<br /> 1.2.2. Khái quát các kết quả nghiên cứu được luận án kế thừa và những vấn<br /> đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu .................................................................. 20<br /> Kết luận chương 1 .......................................................................................... 21<br /> Chƣơng 2. CƠ SỞ<br /> <br /> VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ<br /> <br /> HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ<br /> BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC,<br /> CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC ......................................................................22<br /> 2.1. Cơ sở lý luận việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn<br /> Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường đại học, cao đẳng .. 22<br /> <br /> 2.1.1. Phát triển năng lực tự học trong dạy học ............................................ 22<br /> 2.1.2. Đặc điểm của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học<br /> môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học<br /> và cao đẳng ...................................................................................................... 31<br /> 2.2. Cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong<br /> dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường<br /> Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc .............................................................. 43<br /> ........................................... 43<br /> 2.2.2. Thực trạng phát triển năng lực tự học trong dạy học môn Những NLCB của<br /> chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc ......... 43<br /> 2.2.3. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra với việc phát triển năng lực<br /> tự học cho sinh viên trong giảng dạy môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác –<br /> Lênin ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc ..................................... 67<br /> Kết luận chương 2 .......................................................................................... 69<br /> Chƣơng 3. NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ<br /> HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ<br /> BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC,<br /> CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC .............................................................. 71<br /> 3.1. Các nguyên tắc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học<br /> Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ................................... 71<br /> 3.1.1. Đảm bảo mục tiêu môn học .................................................................. 71<br /> 3.1.2. Đảm bảo tính tự giác, chủ động, sáng tạo của sinh viên ..................... 77<br /> 3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn ......................................................................... 79<br /> nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin .................................................. 84<br /> 3.2.1. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên ............................. 84<br /> 3.2.2. Sử dụng các phương pháp dạy học tạo hứng thú học tập cho sinh viên ... 87<br /> 3.2.3. Sử dụng một số kỹ thuật cơ bản trong dạy học phát huy tính tích cực,<br /> chủ động học tập của sinh viên ....................................................................... 107<br /> 3.2.4. Phát triển các kỹ năng học tập của sinh viên .......................................... 113<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2