intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
41
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ: Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm xác định một số chỉ tiêu, yếu tố bảo vệ môi trường cần kiểm soát gắn với các mô hình sử dụng đất của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Đề xuất một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Xác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi<br /> <br /> Vò Sü KI£N<br /> <br /> X¸C §ÞNH MéT Sè YÕU Tè M¤I TR¦êNG<br /> TRONG QUY HO¹CH Sö DôNG §ÊT<br /> HUYÖN SãC S¥N - THµNH PHè Hµ NéI<br /> <br /> LUËN ¸N TIÕN SÜ N¤NG NGHIÖP<br /> <br /> Hµ Néi - 2013<br /> <br /> Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi<br /> <br /> Vò Sü KI£N<br /> <br /> X¸C §ÞNH MéT Sè YÕU Tè M¤I TR¦êNG<br /> TRONG QUY HO¹CH Sö DôNG §ÊT<br /> HUYÖN SãC S¥N - THµNH PHè Hµ NéI<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: Qu¶n lý ®Êt ®ai<br /> M7 sè : 62 85 01 03<br /> <br /> ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> <br /> 1. PGS.TS. NguyÔn ThÞ Vßng<br /> 2. TS. TrÇn Hång Hµ<br /> <br /> Hµ Néi - 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> sử dụng trong luận án là trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Những kết<br /> quả trình bày trong luận án chưa từng được công bố ở nơi nào khác.<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Vũ Sỹ Kiên<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành luận án này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của<br /> mình đến thầy, cô giáo hướng dẫn trực tiếp là PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng,<br /> Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và TS. Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và<br /> Môi trường đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện Luận<br /> án. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy, cô giáo trong Bộ môn<br /> Quy hoạch đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đào tạo,<br /> Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hội Khoa học Đất Việt Nam đã góp ý cho<br /> tôi những kiến thức quý báu trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện Luận án.<br /> Tôi cũng xin cám ơn Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo Cục Quy<br /> hoạch đất đai và các đồng nghiệp trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài<br /> nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã tạo điều kiện giúp đỡ,<br /> động viên tôi trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt tôi muốn được cám ơn những<br /> người thân trong gia đình tôi đã luôn chia sẻ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi<br /> thực hiện công trình nghiên cứu này.<br /> Xin trân trọng cám ơn!<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Vũ Sỹ Kiên<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cám ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục các hình và bản đồ<br /> <br /> ix<br /> <br /> Danh mục các phụ lục<br /> <br /> xi<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. Những đóng góp mới của luận án<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1. Đất và sử dụng đất<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2. Cơ sở khoa hoc của quy hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.1. Yêu cầu khách quan<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.2. Yêu cầu về pháp lý<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.3. Thực trạng việc lồng ghép các vấn đề môi trường trong quy<br /> hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3. Bảo vệ môi trường đất<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.1. Môi trường đất<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.2. Bảo vệ môi trường vùng gò đồi, đất dốc<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.4. Xác định các yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.4.1. Các yêu cầu chung trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.4.2. Các chỉ tiêu môi trường cần kiểm soát<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.5. Định hướng nghiên cứu<br /> <br /> 36<br /> <br /> 1.5.1. Về nhận thức<br /> <br /> 36<br /> <br /> 1.5.2. Hướng triển khai nghiên cứu<br /> <br /> 36<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2