intTypePromotion=1

LUẬN VĂN: "Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

0
116
lượt xem
20
download

LUẬN VĂN: "Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "nâng cao chất lượng giống cây trồng ở công ty cổ phần giống cây"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: "Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây"

 1. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa CHUYÊN TH C T P tài : “Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây” GVHD: GSTS Nguy n ình Phan SVTH: Nguy n Huy Bình 1 Chuyên th c t p t t nghi p
 2. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa M CL C N I DUNG TRANG M u 1 I- c i m kinh t k thu t c a Công ty c ph n gi ng 4 cây tr ng Thanh Hóa 1. Gi i thi u s hình thành và phát tri n c a Công ty 4 2. Nh ng c i m kinh t k thu t ch y u c a Công ty 7 - S n ph m th trư ng 10 - c i m công ngh 11 - c im t ai 12 - c i m cơ s v t ch t k thu t 15 - c i m nguyên li u u vào 16 - c i m lao ng 17 - c i mv n 18 - c i m t ch c s n xu t kinh doanh 19 II- Th c tr ng v ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty 23 1. Khái quát v ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty 23 2- Ch t lư ng c a gi ng trư c khi th c hi n ISO 9001 : 2000 25 Hi u qu , hi u qu c a ch t lư ng gi ng 25 Ưu i m th i kỳ này 27 Như c i m th i kỳ này 28 Nguyên nhân th i kỳ này 29 2 Chuyên th c t p t t nghi p
 3. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa N I DUNG TRANG 2.2- Quá trình xây d ng và th c hi n h th ng qu n lý ch t 30 lư ng ISO 9001 : 2000 Quá trình xây d ng h th ng 32 Vi t các tài li u v h th ng QLCL 35 Nh ng khó khăn khi áp d ng ISO 41 Nh ng k t qu bư c u khi áp d ng ISO 41 2.3. Nh ng t n t i c a tình hình ch t lư ng t i Công ty 47 III- Phương hư ng và gi i pháp nâng cao ch t lư ng 50 gi ng Công ty 1. Phương hư ng và chi n lư c phát tri n c a Công ty 50 2. Phương hư ng v ch t lư ng 52 3. Các bi n pháp nh m nâng cao ch t lư ng 53 3.1- Hoàn thi n vi c áp d ng HTQLCT ISO 9001:2000, 53 làm t t bi n pháp tiêu chu n hoá 53 3.2- Nâng cao năng l c và trách nhi m c a cán b ch ch t 59 3.3- T o m i và qu n lý t t các ngu n l c 65 3.4- Chú tr ng QLCL trong quá trình t o s n ph m 66 3.5- Hoàn thi n công tác o lư ng, phân tích, c i ti n K t lu n 67 Tài li u tham kh o 70 3 Chuyên th c t p t t nghi p
 4. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa M U Trong quá trình chuy n sang n n kinh t th trư ng, ti n hành công nghi p hóa, hi n i hóa, ch t lư ng là m t y u t cơ b n giành th ng l i trên thương trư ng, c bi t là trong xu th toàn c u hóa hi n nay. Trong nh ng năm g n ây, trên lĩnh v c s n xu t kinh doanh, chúng ta ã có nh ng ti n b nh t nh, hàng hóa phong phú, a d ng, ch t lư ng cao hơn, n nh hơn. M t s m t hàng có s c c nh tranh cao. Tuy nhiên ch t lư ng ph n l n hàng hóa chưa theo k p nhu c u th trư ng. ây là như c i m c n ư c kh c ph c nhanh các doanh nghi p nư c ta t n t i và phát tri n. Th tư ng Phan Văn Kh i ã phát bi u t i h i ngh ch t lư ng năm 1997 "Chúng ta ph i ch p nh n c nh tranh và h i nh p b ng con ư ng ch t lư ng". tăng cư ng kh năng c nh tranh, m t m t các ơn v kinh t ph i nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a mình, ph i làm t t công tác Marketing, m t khác ph i không ng ng hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng s n ph m. Ch t lư ng không t nhiên sinh ra mà ph i ư c qu n lý s n xu t kinh doanh ngày càng ph c t p, vì v y qu n lý ch t lư ng ngày càng ph c t p theo. Ch t lư ng tr thành m t b ph n trong chi n lư c c nh tranh, nh hư ng n kh năng c nh tranh. Ch t lư ng và hi u qu là hai v n g n li n, i ôi v i nhau. Không th nói có hi u qu nhưng không có ch t lư ng. Ch t lư ng s n ph m nh hư ng n kh năng tiêu th s n ph m. 4 Chuyên th c t p t t nghi p
 5. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Không ng ng nâng cao ch t lư ng toàn di n c a s n ph m là th c hi n qui lu t phát tri n văn minh tiêu dùng xã h i, ng th i th c hi n qui lu t ti t ki m trong tiêu dùng, nâng cao hi u qu tiêu dùng, làm l i cho xã h i và doanh nghi p kinh doanh. Tr i qua hơn 30 năm t n t i và phát tri n, ngày nay Công ty gi ng cây tr ng Thanh Hóa ã tr thành Công ty ch l c c a t nh v s n xu t kinh doanh gi ng cây tr ng, là Công ty c ph n n nh và phát tri n. S n ph m c a Công ty ã ư c th trư ng ch p nh n. Ch t lư ng s n ph m ngày càng ti n b . Tuy nhiên công tác qu n tr ch t lư ng v n còn nhi u t n t i. ng v ng trên thương trư ng, Công ty c n ph i ti p t c nâng cao ch t lư ng s n ph m chi m lĩnh th trư ng, áp ng nhu c u kh t khe c a khách hàng. Xu t phát t th c t ó, trong th i gian th c t p t i Công ty gi ng cây tr ng Thanh Hóa, ư c s hư ng d n, giúp c a th y giáo tài : "Nâng cao ch t GSTS Nguy n ình Phan, tôi ã th c hi n lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa" nh m phân tích th c tr ng ch t lư ng s n ph m, ng th i ưa ra nh ng gi i pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m c a Công ty. Ngoài ph n m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, chuyên có 3 ph n : I- Đ c đi m kinh t k thu t c a Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa và v n đ nâng cao ch t lư ng gi ng. II- Th c tr ng v ch t lư ng gi ng Công ty. III- Phương hư ng và gi i pháp nâng cao ch t lư ng gi ng Công ty. 5 Chuyên th c t p t t nghi p
 6. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Tôi xin chân thành c m ơn th y giáo GSTS Nguy n ình Phan ã hư ng d n, giúp tôi hoàn thành chuyên . Tôi xin chân thành c m ơn t p th lãnh o, cán b công nhân viên Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa ã t o i u ki n cho tôi th c t p t t nghi p ư c t t. Vì th i gian và trình có h n, nên chuyên không tránh kh i nh ng thi u sót. Tôi r t mong ư c s ch b o c a th y, cô giáo, c a lãnh o, công nhân Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa, c a m i ngư i. 6 Chuyên th c t p t t nghi p
 7. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa I- C I M KINH T K THU T C A CÔNG TY C PH N GI NG CÂY TR NG THANH HÓA VÀ V N NÂNG CAO CH T LƯ NG GI NG : 1- Gi i thi u s hình thành và phát tri n c a Công ty. Thông tin chung v Công ty : Tên Công ty : Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Tên ti ng Anh : Thanhhoa Seeds Joint Stock Company Ltd. Tên vi t t t : TSC Tr s chính : 664 ư ng Bà Tri u-thành ph Thanh Hóa i n tho i : 037.852.768 Fax : 037.751.658 Quá trình hình thành và s thay i trong ho t ng : Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa ti n thân là tr i gi ng lúa Thanh Hóa t t i xã nh Bình huy n Yên nh. Tr i g m 21 cán b công nhân biên ch Nhà nư c, là ơn v s nghi p có thu tr c thu c Ty Nông nghi p Thanh Hóa. Tr i thành l p năm 1962. B y gi t nư c ang trong th i kỳ ánh M , Tr i có nhi m v s n xu t gi ng lúa nguyên ch ng, gi ng lúa thu n theo k ho ch c a t nh, ch y u c p gi ng cho nh ng vùng b thiên tai, ch h a, bán gi ng lúa m i cho nh ng vùng thâm canh "5 t n" tr ng i m lúa c a t nh. Tr i còn là cơ s nghiên c u khoa h c v gi ng lúa c a Ty Nông nghi p. Tr i ã góp ph n trong s nghi p nông nghi p c a t nh lúc này. 7 Chuyên th c t p t t nghi p
 8. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Tháng 3 năm 1974 Công ty gi ng cây tr ng Thanh Hóa ư c thành l p theo Quy t nh 255TC/UBTH c a U ban nhân dân t nh Thanh Hóa. Trong su t th i gian t khi thành l p n năm 1990, Công ty là m t doanh nghi p Nhà nư c, m i ho t ng c a Công ty u ư c t nh giao k ho ch, c p chi phí, c p v n... và ư c bao c p toàn b. t nư c sau ngày th ng nh t, m t tr n nông nghi p phát tri n m nh. Nông dân có yêu c u ngày càng nhi u v các lo i gi ng lúa, ngô, rau, u, cây ăn qu . Qui mô s n xu t c a Công ty ư c m r ng : ã có 3 tr i gi ng : Yên nh, Tri u Sơn ( ng b ng) và C m Th y (mi n núi). S cán b k thu t ư c tăng cư ng hơn. Công ty ư c Nhà nư c u tư m t s cơ s cho s n xu t gi ng : Sân phơi, nhà kho, máy móc nông nghi p. Công ty ã th c hi n ư c k ho ch Nhà nư c giao qua các năm nói trên. T năm 1991 th c hi n Ngh quy t 388 ngày 30/11/1991 c a H i ng B trư ng và quy t nh s 522 TC/UBTH ngày 12/4/1992 c a U ban nhân dân t nh Thanh Hóa, Công ty là m t doanh nghi p Nhà nư c ho t ng theo cơ ch th trư ng. Qui mô s n xu t c a Công ty ư c m r ng hơn, ã có 6 tr i gi ng : Yên nh, Tri u Sơn, Th Xuân, ông Sơn, Qu ng Th ng ( ng b ng) và C m Th y (mi n núi). S cán b i h c trên 30 ngư i, cao ng, trung c p trên 20 ngư i, hàng trăm công nhân k thu t. Cơ s v t ch t k thu t ư c m r ng thêm m t bư c n a k c ph n s n xu t và ph n kinh doanh. Ho t ng c a Công ty ngày càng phát tri n. Công ty còn liên k t s n xu t gi ng t i hàng ch c h p tác xã tiên ti n, có cơ s m b o th c hi n ư c công ngh m i, th trư ng m r ng n h u kh p 21 huy n th trong t nh. 8 Chuyên th c t p t t nghi p
 9. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Phong trào gieo c y gi ng m i, gieo c y lúa lai tăng nhanh. Công ty ã sang Trung Qu c (ch y u các t nh T Xuyên, Qu ng ông, Qu ng Tây) nh p kh u v Thanh Hóa hàng nghìn t n lúa lai m i năm, góp ph n áng k ưa toàn t nh m y năm li n t 1,5 tri u t n lương th c/năm. T tháng 11/2003 Công ty chuy n thành Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa. Ngành ngh s n xu t kinh doanh : Theo các quy t nh ư c thành l p như ã nêu trên, ch c năng nhi m v và ngành ngh s n xu t kinh doanh c a Công ty là : 1. Du nh p, kh o nghi m, nghiên c u, lai t o và ng d ng nhanh các ti n b khoa h c v gi ng cây tr ng nông nghi p. Hư ng d n s d ng các ti n b khoa h c k thu t trên a b a t nh Thanh Hóa. 2. S n xu t gi ng g c, gi ng nguyên ch ng, các lo i gi ng cây tr ng nông nghi p, ch n l c nhân dòng gi ng b m và s n xu t lúa lai F1, ngô lai F1. T ch c s n xu t các lo i gi ng cây tr ng nông nghi p t i các h p tác xã thu c vùng gi ng c a t nh. Liên doanh liên k t s n xu t các lo i gi ng cây tr ng v i các Vi n, các ơn v trong và ngoài nư c, áp ng nhu c u phát tri n nông nghi p c a t nh. 3. Kinh doanh d ch v các lo i gi ng cây tr ng nông nghi p áp ng s n xu t trong và ngoài t nh. Nh ng thành t u, danh hi u t ưc Sau hơn 30 năm ho t ng, Công ty ã t ư c m t s k t qu sau : 1. ã du nh p v t nh hàng trăm lo i gi ng lúa, ngô, l c, u... Sau khi ti n hành kh o nghi m h p, kh o nghi m r ng, kh o nghi m vùng sinh thái, ã ưa các gi ng m i có năng su t cao, ch t lư ng t t thay d n các gi ng cũ có năng su t ch t lư ng kém trong s n xu t t i a bàn c a t nh. 9 Chuyên th c t p t t nghi p
 10. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa 2. Hàng năm Công ty ã s n xu t ư c hàng ngàn t n gi ng cây tr ng v i ch ng lo i phong phú a d ng như sau : - Gi ng lúa siêu nguyên ch ng : 20 - 25 t n/năm - Gi ng lúa nguyên ch ng : 800 - 1.000 t n/năm - Gi ng lúa xác nh n - ti n b i k thu t : 1.200-1.500 t n/năm - Gi ng lúa lai F1 : 50 - 100 t n/năm - Gi ng ngô lai F1 : 120 - 150 t n/năm - Gi ng l c m i : 50 - 100 t n/năm 3. Trong kinh doanh, n nay hàng năm Công ty ã bán ư c m t lư ng h t gi ng công trình l n chi m 80 - 85% th ph n t nh. u năm 2003 ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng - B Khoa h c công ngh Môi trư ng c p ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 2001 - 2000. * Nh n g c i m kinh t k thu t ch y u c a Công ty : S n ph m : Hàng nghìn năm qua, nông dân ta ã úc rút kinh nghi m làm ru ng m t cách t ng quát : "Nh t nư c, nhìn phân, tam c n, t gi ng". Trong khâu gi ng, l i nêu k hơn : "Làm ru ng không gi ng, s ng cũng như ch t" "T t gi ng, t t má, t t m , t t lúa" Như v y gi ng là m t trong nh ng i u ki n quy t nh mùa màng có ư c thu ho ch hay không và mu n ư c mùa hơn, c n ph i có gi ng t t. 10 Chuyên th c t p t t nghi p
 11. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa S n ph m gi ng cây tr ng c a Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa nh m áp ng 2 yêu c u trên c a nông dân : - Bán gi ng cây tr ng cho nông dân tr ng tr t. - Bán gi ng t t cho nông dân h ngày càng ư c mùa. Gi ng t t có r t nhi u thu c tính ch t lư ng thông qua m t t p h p các thông s k thu t ph n ánh kh năng cho năng su t cao, ch t lư ng t t, áp ng nhu c u c a khách hàng. Các thu c tính k thu t ph n ánh c trưng ho t ng c a s n ph m (gi ng cây tr ng) và hi u qu c a quá trình s d ng s n ph m : Ph m ch t h t gi ng, n y m m, quá trình sinh trư ng, phát tri n, th i gian sinh trư ng, thích h p v i chân t nào, th i v nào... các bi n pháp chăm sóc... năng su t mùa màng. Khác v i các s n ph m khác, sau khi mua xong, ngư i tiêu dùng s d ng ngay, và bi t ư c ngay ch t lư ng s n ph m. V i h t gi ng, ngư i ta ph i theo dõi c m t v s n xu t t gieo c y n thu ho ch m i bi t ư c gi ng t t hay x u. S n ph m ch y u c a Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa là gi ng lúa và gi ng ngô. Trong gi ng lúa có r t nhi u lo i : - Gi ng g c (nguyên ch ng) : Là gi ng dùng s n xu t nhân ra gi ng xác nh n ( nông dân gieo c y i trà). S n xu t lo i gi ng này òi h i cơ s v t ch t và công ngh cao, ngư i nông dân khó làm ư c. Gi ng nguyên ch ng do Công ty cung c p cho các cơ s liên k t s n xu t nhân thành gi ng xác nh n. 11 Chuyên th c t p t t nghi p
 12. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa - Gi ng xác nh n : Là gi ng dùng gieo c y i trà. Ngư i nông dân có th mua gi ng nguyên ch ng v nhân ra gi ng xác nh n. Nhưng v i nh ng a phương g p thiên tai, ch h a, thi u gi ng thì ph i mua gi ng xác nh n t i th trư ng. - Gi ng m i, ti n b k thu t : Là nh ng gi ng m i, nh ng thành t u nghiên c u, th nghi m c a các cơ quan khoa h c trong và ngoài nư c, ư c B Nông nghi p cho phép gieo c y trong nư c. ây là m t s n ph m r t ư c nông dân ưa chu ng. Nh ng gi ng m i, ti n b k thu t có nhi u ưu i m v năng su t, v ch t lư ng. - Gi ng lúa lai F1 : Khác v i gi ng lúa thu n truy n th ng (cây lúa t th ph n), gi ng lúa lai F1 do lúa b và lúa m lai t o mà thành. Nay ã có lúa lai 3 dòng và lúa lai 2 dòng. Nh lai t o gi a 2 ho c 3 cá th v i nhau nên lúa lai F1 có nh ng ưu th lai vư t tr i so lúa thu n : Năng su t cao hơn, ch t lư ng g o t t hơn. Nhưng khác v i lúa thu n, có th dùng i F3, F4 tái s n xu t, lúa lai không th dùng nhi u i, mà ch có i F1 m i có ưu th lai. N u dùng i F3, F4 ... tái s n xu t s m t mùa. Công ngh s n xu t h t lúa lai F1 khó hơn nhi u so v i s n xu t lúa thu n, giá thành cao. Hi n nay nư c ta ch y u ph i nh p lúa lai F1 t Trung Qu c. M y năm g n ây phong trào t s n xu t l y gi ng lúa lai F1 trong nư c ang sôi n i. 12 Chuyên th c t p t t nghi p
 13. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Thanh Hóa là m t trong nh ng t nh hăng hái nh t. n nă m 2004 toàn t nh ã s n xu t ư c 787 t n lúa lai F1. Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa cũng tích c c trong lĩnh v c này. - V gi ng ngô : S n ph m ch y u c a Công ty là gi ng ngô lai F1 s n xu t t i các tr i c a Công ty và m t s ít i m liên k t. S n xu t gi ng ngô lai F1 không khó như làm lúa lai F1. Ưu th c a ngô lai F1 r t rõ r t, ư c nông dân ưa dùng. Hàng năm Công ty ã bán ư c : - Gi ng lúa nguyên ch ng : 1.500 - 1.600 t n/năm - Gi ng lúa xác nh n - ti n b k thu t : 1.200 - 1.500 t n/năm - Gi ng lúa lai F1 : 1.300 - 1.900 t n/năm - Gi ng ngô lai F1 : 250 - 300 t n/năm < Th trư ng : Th trư ng c a Công ty trư c ây ch g m m y huy n tr ng i m lúa. Sau khi kinh t nông nghi p kh i s c, Công ty ã vươn ra n m b t th trư ng kh p 4 vùng mi n bi n, ng b ng, trung du, mi n núi c a t nh. Nh ng năm g n ây Công ty ã bán ư c gi ng ngô lai F1, gi ng lúa lai cho các t nh b n như Sơn La, c L c, Qu ng Nam... Tuy nhiên, t i m t s a bàn Thanh Hóa (nh t là m t s xã giáp Ninh Bình, nông dân v a mua gi ng c a Công ty, v a mua gi ng lúa, ngô c a các Công ty Thái Bình, Nam nh. Nh ng xã có i u ki n t ai th i ti t gi ng như Nam nh, Thái Bình, thích h p gieo c y nh ng gi ng lúa thu n c a hai t nh này. Hai công ty gi ng c a hai t nh 13 Chuyên th c t p t t nghi p
 14. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa trên s n xu t nhi u nh ng gi ng nói trên nên giá thành r hơn công ty gi ng cây tr ng Thanh Hoá. Khách hàng c a Công ty là nh ng h nông dân (mua gi ng qua các c a hàng bán gi ng c a các i lý có kh p nơi), là các i lý, các h p tác xã d ch v nông nghi p ( Thanh Hóa còn hơn 100 h p tác xã này), là các tr m khuy n nông huy n. c i m công ngh (tóm t t) : < * Ngoài ng : - S n xu t h t gi ng lúa siêu nguyên ch ng (t gi ng tác gi ) + V th nh t (Go) : Ru ng v t li u ch n dòng (khóm) + V th hai (G1) : So sánh các dòng (khóm) ã ch n. + V th ba (G2) : So sánh, nhân dòng và h n dòng ã ch n. - S n xu t h t gi ng lúa nguyên ch ng : Ph i ư c s n xu t t h t siêu nguyên ch ng t tiêu chu n ch t lư ng do Nhà nư c ban hành. - S n xu t h t gi ng lúa xác nh n : Ph i ư c s n xu t t h t nguyên ch ng tiêu chu n ch t lư ng do Nhà nư c ban hành. - S n xu t gi ng lúa lai F1 : C n có dòng m và dòng b (A và R) thu n tiêu chu n, ph i m b o cách li (không gian và th i gian) v i lúa i trà, m b o các bi n pháp k thu t gieo tr ng, m b o các ch tiêu như tiêu chu n ngành ã ban hành. - S n xu t gi ng ngô lai F1 : 14 Chuyên th c t p t t nghi p
 15. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Duy trì và nhân dòng thu n b , m b ng bao cách li nhân dòng ru ng cách li. + Thu ho ch ch bi n, b o qu n : H t ph i thu ho ch úng lúc (chín), phơi khô (ho c s y khô), qu t s ch, kh l n, óng bao. B o qu n h t trong kho thư ng (n u em gieo ngay) ho c trong kho l nh (n u cách v ). c im t ai : < Công ty có 5 tr i s n xu t gi ng (m t tr i mi n núi) 3 tr i ng b ng và m t tr i vùng ven bi n. T ng tr i có c i m t ai và i u ki n sinh thái tiêu bi u c a vùng. ây là i u ki n thu n l i cho s n xu t gi ng trên a bàn m t t nh r ng, vì : - Khi du nh p gi ng m i v t ng vùng trong t nh, gi ng m i ư c kh o nghi m t i các tr i trong vùng. Khi có k t lu n gi ng thích h p vùng, m i s n xu t gi ng kh i lư ng l n bán cho nông dân trong vùng. Trư c khi bán gi ng, có th m i i di n nông dân n các tr i tham quan th c t và trao i k thu t. Các tr i tr thành nh ng i m trình di n, thành mô hình khuy n m i cho s n ph m gi ng c a Công ty. - T các tr i, Công ty có th liên h m t thi t v i vùng, hi u ư c yêu c u c a khách hàng, t ó t ra s n xu t, kinh doanh. - T các tr i, vi c v n chuy n gi ng bán cho vùng có quãng ư ng ng n hơn, ti n chi phí, cũng t các tr i, công tác h u mãi c a Công ty v i bà con nông dân cũng g n gũi hơn. 15 Chuyên th c t p t t nghi p
 16. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Bi u 1, 2 : Tình hình t ai c a Công ty Tên tr i s n Di n tích t Di n tích canh Vùng xu t gi ng nhiên (ha) tác (ha) C m Th y 34,0 28,0 Mi n núi Yên nh 28,5 25,5 ng b ng Tri u Sơn 27,7 23,5 ng b ng ông Tân 10,5 8,5 ng b ng Qu ng Th ng 5,5 4,5 Ven bi n T ng toàn Công ty 106,2 90,0 Th Ch tiêu Ha % t I Di n tích t t nhiên 106,2 100,00 - t canh tác 90,0 84,75 - Ao h 1,5 1,41 - Chuyên m 9,0 8,47 - Chuyên dùng 5,7 5,37 II t canh tác 90 100,00 - H ng 1 36,2 40,00 - H ng 2 23,6 26,8 - H ng 3 30,2 33,92 III t gieo tr ng 198,0 100,00 - Lúa 133,0 69,7 - Ngô 65,0 30,3 16 Chuyên th c t p t t nghi p
 17. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa t ai các tr i c a Công ty d ng trung bình so v i t ai trong vùng. Nhưng cơ s v t ch t như thu l i, sân kho, máy móc thì hơn h n ngoài dân. < Th y l i : H u h t các tr i s n xu t c a Công ty u có h t h ng tư i t ch y : Tr i Tri u Sơn, ông Sơn, Qu ng Th ng l y nư c t h th ng th y nông Bái Thư ng sông Chu, tr i Yên nh l y nư c t h th ng nam sông Mã (bơm i n), tr i C m Th y l y nư c t h Thung b ng (h ch a). Riêng tr i C m Th y ư c l p t m t h th ng máy bơm và vòi tư i phun tr giá trên 2 t ng. Trên ng ru ng u có mương máng tư i tiêu thu n l i. t liên k t s n xu t gi ng (bi u 3) : < Công ty ã liên k t v i 32 h p tác xã (thu c 11 huy n c a 4 vùng trong t nh) ch n ra 520 ha ru ng t t i nh ng cánh ng chuyên gi ng c a a phương s n xu t gi ng bán cho th trư ng. Bi u 3 : 1 Phú Nhu n 15 ha 17. Tư ng Văn 15 ha 2 Yên L c 20 18. Minh Nghĩa 10 3 Vĩnh Quang 10 19. Nga Thành 5 4 Vĩnh Thành 10 20. Ho ng Phúc 20 5 nh Tư ng 20 21. Ho ng Phú 20 6 Quí L c 15 22. Ho ng t 25 7 Thi u ô 15 23. Ho ng Xuân 25 8 Thi u Chính 20 24. Ho ng Quì 20 1. Xuân Lai 20 25. Ho ng ng 20 2. Th Nguyên 05 26. Qu ng Th ng 15 3. H nh Phúc 15 27. Qu ng Thành 20 17 Chuyên th c t p t t nghi p
 18. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa 4. H p Thành 10 28. Qu ng ông 20 5. ng Ti n 30 29. Qu ng Phong 20 6. Xuân L c 15 30. Qu ng Ng c 20 7. ng Khê 10 31. Qu ng c 10 8. Trung Chính 10 32. Qu ng Yên 20 c i m cơ s v t ch t k thu t : 9 18 Chuyên th c t p t t nghi p
 19. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa Bi u 4 : Cơ s v t ch t k thu t c a Công ty m2 Tên tài s n Cái Giá tr (tri u ng) Nhà làm vi c 6 2.111 1.116,1 Sân phơi 8 12.380 364,4 Nhà tr ng 8 1.531 265,4 Nhà ch bi n gi ng 4 483 118,3 Nhà kho (thư ng) 6 861 208,9 Nhà kho (l nh) 3 761 89,2 Công trình th y l i 6 362,4 H th ng s y khô 2 287,3 Máy móc các lo i 37 545,0 T ng c ng 3.356,0 H t lúa, ngô gi ng sau khi g t ngoài ng v , ph i ư c phơi, s y khô ngay, n u không s m t s c n y m m. Công ty ã xây d ng ư c 8 gian nhà tr ng có mái che, di n tích 1.351m2 ưa gi ng m i g t v t m tránh mưa. L i có 8 sân phơi l n 2 12.380m phơi gi ng. Riêng tr i s n xu t ngô còn có 2 h th ng s y khô. Vì th h t gi ng làm ra không b hư h ng nhi u sau khi thu ho ch. Kho b o qu n h t gi ng yêu c u các i u ki n k thu t kh t khe hơn so v i kho lương th c, nh t là v nhi t không ư c cao, l i c n 19 Chuyên th c t p t t nghi p
 20. Nâng cao ch t lư ng gi ng cây tr ng Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa thoáng... Công ty có h th ng kho thư ng và kho l nh mbok thu t. Riêng kho l nh L Môn m i xây ch a ư c 500 t n h t gi ng lúa, ngô (chi phí xây h t 5.592 tri u ng). ã có 4 nhà ch bi n h t gi ng (sàng, ch n, nhu m h t, óng bao) di n tích 483m2 cũng r t quan tr ng trong s n xu t và kinh doanh gi ng. Nhìn chung t ru ng t, th y l i, máy móc, nhà xư ng, kho tàng... cơ s v t ch t k thu t c a Công ty c ph n gi ng cây tr ng Thanh Hóa tương i m b o so v i yêu c u s n xu t gi ng hi n nay c a m t Công ty gi ng c p t nh. T t nhiên khoa h c k thu t ngày càng ti n b , c th như cơ s h t ng s n xu t h t gi ng lúa lai F1 là r t cao, Công ty còn ph i c g ng u tư h p lý và th a áng hơn. V cơ s kinh doanh, Công ty có c a hàng bán buôn, bán l t i Công ty và các tr i, 115 i m bán i lý các huy n. c i m nguyên li u u vào : Là m t Công ty s n xu t kinh doanh gi ng cây tr ng, nguyên li u u vào g m nhi u th : Nư c (phân bón các lo i, xăng d u ch y máy, thu c tr sâu b nh, v t li u cách li, v t li u chuyên dùng làm gi ng v.v...). Nh ng nguyên li u này u có s n trên th trư ng, ít có nh ng bi n ng l n. Nguyên li u u vào quan tr ng nh t c a Công ty là nh ng gi ng cây tr ng g c (g i là gi ng tác gi ). Công ty ph i mua nh ng gi ng này v kh o nghi m. Sau khi kh o nghi m t i t nh th y phù h p m i nhân thành gi ng siêu nguyên ch ng r i t siêu nguyên ch ng nhân thành nguyên ch ng, l i t nguyên ch ng nhân thành gi ng xác nh n. 20 Chuyên th c t p t t nghi p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2