intTypePromotion=1
ADSENSE

luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

171
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay từ thủa xa xưa, con người đã ghi nhận việc đi du lịch như là một sở thích, là một trong những hoạt động nghỉ ngơi tích cực nhất để tái tạo sức lao động của con người. Ngày nay, nhu cầu du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống văn hoá – xã hội cũng như trong cuộc sống của con người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Hà Nội

 1. Chuyên t t nghi p LU N VĂN T T NGHI P TÀI “Nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh l hành t i Công ty C ph n u tư thương m i du l ch Hà N i.” SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 1
 2. Chuyên t t nghi p L IM U Ngay t th a xa xưa, con ngư i ã ghi nh n vi c i du l ch như là m t s thích, là m t trong nh ng ho t ng ngh ngơi tích c c nh t tái t o s c lao ng c a con ngư i. Ngày nay, nhu c u du l ch ã tr thành nhu c u thi t y u trong i s ng văn hoá – xã h i cũng như trong cu c s ng c a con ngư i. Du l ch không ch giúp cho con ngư i m mang ki n th c, s hi u bi t, giao k t b n bè mà du l ch còn giúp chúng ta ch a b nh, tìm i tác và các cơ h i trong công vi c v.v…Ngoài ra, v m t kinh t , du l ch còn là m t trong nh ng ngành kinh t quan tr ng, có kh năng thu hút ngo i t m nh và chi m t tr ng cao trong n n kinh t c a nhi u nư c trên th gi i. Du l ch và khách s n ngày nay ã tr thành m t c m t h t s c quen thu c i v i t t c m i ngư i. Nó cũng như các ngành ngh khác, len l i trong t ng ngõ ngách c a cu c s ng, t nh ng gì ơn gi n nh t cho t i nh ng gì ph c t p nh t, t c p th p nh t cho t i c p cao nh t. Ngay t nh ng năm u i m i, t nư c ta ã c g ng hoà nh p vào v i cu c s ng c a toàn th gi i, n n kinh t c a t nư c không ng ng ư c c i thi n và nâng cao, t c phát tri n kinh t bình quân luôn m c 7%-8% m t năm. iv im t t nư c ang phát tri n như nư c ta, vi c phát tri n t t c các ngành ngh là c c kỳ quan tr ng, song i ôi v i nó thì vi c qu ng bá hình nh c a t nư c mình là r t c n thi t. Du l ch và khách s n ang ch ng t nhi m v c a mình là áp ng nh ng nhu c u c a con ngư i trong vi c i l i cũng như ăn , khuy ch trương hình nh t nư c con ngư i Vi t Nam. Khi cu c s ng ã d n i vào n nh thì nh ng nhu c u m i phát sinh ngày càng nhi u, con ngư i mu n giao lưu giao ti p, h c h i nh ng i u m i l , tìm hi u nh ng gì vư t ra kh i ph m vi c a m t qu c gia SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 2
 3. Chuyên t t nghi p thư giãn, làm vi c hay nhi u lý do khác n a. k t n i nhu c u ó v i nh ng i m n du l ch kinh doanh du l ch l hành Vi t Nam ã b t u phát tri n m nh. c bi t là trong b i c nh h i nh p toàn c u, c th gi i như sát l i g n nhau hơn thì nhu c u tham quan càng l n và cơ h i cho l hành qu c t l i tăng lên g p nhi u l n.N m b t ư c v n ó, trong kho ng 10 năm tr l i ây r t nhi u các doanh nghi p l hành ã ra i, hình thành nên m t m ng lư i t ch c và phân ph i chương trình du l ch r ng kh p Hà N i và các a bàn kinh t tr ng i m.T i Hà N i, các doanh nghi p, i lý l hành có r t nhi u khu v c và óng góp l n cho s phát tri n chung c a toàn ngành du l ch.Ngoài nh ng công ty mang tính ch t t p oàn l n như Hanoi tourist hay nh ng công ty nhà nư c có s phát tri n lâu i, các doanh nghi p l hành còn l i thư ng có quy mô không l n l m và c nh tranh v i nhau khá quy t li t trên th trư ng, c bi t là du l ch outbound và n i a. Là m t qu c gia có di n tích kho ng 329.241 km2 v i 3260km b bi n c ng v i dân s c a chúng ta kho ng 78.685.000 ngư i, Vi t Nam là nư c có ti m năng r t l n v du l ch khá phong phú và a d ng. Nư c ta là nư c có nhi u danh lam th ng c nh n i ti ng và có truy n th ng văn hoá l ch s lâu i, nhi u di tích v i ki n trúc ngh thu t c s c. Và ây chính là c i m có s cu n hút m nh m i v i khách du l ch trong và ngoài nư c. T khi chính ph ra ngh quy t s 05CP v vi c thành l p t ng công ty du l ch Vi t Nam như m t cơ quan c l p ngang b và có 14 S du l ch ư c thành l p nh ng nơi có tài nguyên du l ch phong phú nh t và ho t ng sôi n i nh t. K t ó n nay ngành du l ch c a Vi t Nam m i th c s ư c Nhà nư c chú tr ng và u tư xây d ng phát tri n. Nư c ta là nư c có khí h u ôn hoà mát m , tài nguyên du l ch phong phú, tình hình an ninh chính tr n nh, trong ó tài nguyên du l ch là y u t thúc y s phát tri n du l ch. Trong m t vài th p k g n ây, dư i s lãnh oc a ng và Nhà nư c, n n kinh t Vi t Nam nói chung ã và ang t ư c nhũng thành t u to l n, cơ s SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 3
 4. Chuyên t t nghi p h t ng ngày càng ư c nâng c p theo k p v i s phát tri n c a th gi i. Ngoài ra, i s ng nhân dân cũng ngày càng ư c c i thi n, các ngành công nghi p, nông nghi p và d ch v t ng h p u phát tri n, luôn luôn t vư t m c ch tiêu ra. c bi t là ngành du l ch ã phát tri n r t nhanh v i t c phát tri n m nh, t c tăng trư ng h ng năm kho ng 30-40% ã em l i m t ngu n thu l n v ngo i t cho t nư c. Cùng v i s phát tri n m nh m c a ngành du l ch thì h th ng các ngành kinh doanh khác cũng phát tri n theo áp ng nhu c u c a khách du l ch. S phát tri n này không ch em l i ngu n l i nhu n cho nh ng doanh nghi p mà còn góp ph n vào s phát tri n chung c a t nư c. Ngày nay, vi c i du l ch ã tr thành m t nhu c u c n thi t, b t c m t qu c gia nào cũng có nh ng con ngư i say mê i du l ch và h coi ó là m t cách t n hư ng cu c s ng. Vì v y, kinh doanh l hành như là m t t t y u nh m tho mãn nh ng nhu c u ó c a con ngư i không ch Vi t Nam mà còn nh ng nư c khác n a. Và m t trong nh ng doanh nghi p kinh doanh lĩnh v c này là Công ty C ph n u tư thương m i du l ch Hà N i ( HANOI TTI TRAVEL ). ây là m t công ty ư c c p phép ho t ng cu i năm 2005, u năm 2006, công ty chính th c i vào ho t ng. ánh giá ư c ti m năng du l ch c a Vi t Nam sau khi nư c ta gia nh p t ch c thương m i th gi i WTO, công ty ã m nh d n u tư vào lĩnh v c du l ch. M c dù kinh doanh du l ch là m t bư c u tư m i c a công ty, nhưng v i t t c nh ng kh năng có th , công ty ang d c s c em l i hi u qu trong lĩnh v c này. Là sinh viên th c t p t i công ty, em xin m nh d n ch n tài : “ Nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh l hành t i Công ty C ph n u tư thương m i du l ch Hà N i “. M c ích nghiên c u :Khi ch n tài, em xin ưa ra m t s ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh l hành t i Công ty vì trong th i i m hi n nay, m ng kinh doanh l hành c a Công ty không mang l i l i nhu n, SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 4
 5. Chuyên t t nghi p kh c ph c nh ng m t y u kém trong chi n lư c kinh doanh dài h n mang l i cho khách hàng s n ph m t t nh t và em l i l i ích cho Công ty. Ph m vi nghiên c u : V i lư ng ki n th c còn h n ch , em ch nghiên c u và tìm hi u trong n i b công ty v m ng kinh doanh l hành, ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh và ưa ra m t s gi i pháp kh c ph c. i tư ng nghiên c u : i sâu nghiên c u m ng ho t ng kinh doanh du l ch l hành trong Phòng Du l ch. Phương pháp nghiên c u : B ng các phương pháp ánh giá, phân tích h i quy, th ng kê, ph ng v n tr c ti p, x lý s li u b ng các công th c trên Microsoft Excel. Em xin cam oan nh ng tài li u, thông tin em ưa ra trong b n chuyên th c t p t t nghi p không sao chép mà d a vào k t qu nghiên c u c l p trên cơ s tham kh o tài li u và s hư ng d n c a giáo viên. Em xin chân thành c m ơn Ti n sĩ Nguy n ình Hoà ã giúp em hoàn thành chuyên th c t p t t nghi p. SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 5
 6. Chuyên t t nghi p CHƯƠNG 1 : CƠ S LÝ LU N V KINH DOANH L HÀNH VÀ HI U QU HO T NG KINH DOANH L HÀNH 1.1. Nh ng v n cơ b n v kinh doanh l hành 1.1.1 . nh nghĩa kinh doanh l hành và phân lo i kinh doanh l hành 1.1.1.1. M t s tình hình chung v du l ch, l hành Ho t ng kinh doanh l hành như ta ã bi t có r t nhi u c i m khác bi t so v i các ho t ng kinh doanh v t ch t khác. V y nên hi u cho úng kinh doanh l hành như th nào thì cho n nay có r t nhi u lý thuy t ti p c n v i nó, lý thuy t nào cũng ưa ra nh ng khía c nh h p lý, nhưng quan tr ng là ngư i s d ng d a theo kh năng hay lĩnh v c c a mình áp d ng vào. Ho t ng kinh doanh l hành có nhi u bi n i theo th i gian trong l ch s phát tri n ngành và l ch s phát tri n kinh t - xã h i. Trong m i giai o n phát tri n, ho t ng kinh doanh l hành luôn luôn có nh ng hình th c và n i dung m i mang tính ch t a d ng và ph c t p hơn nhi u. Theo s li u c a T ng C c Th ng Kê, 2 tháng u năm 2008, Vi t Nam ã thu hút trên 860.000 khách du l ch qu c t , tăng 15 % so v i cùng kỳ năm ngoái. Trong ó khách du l ch qu c t n t Trung Qu c tăng 52.2 %, t Thái Lan tăng trên 34 %. áng chú ý, lư ng khách n Vi t Nam tuy không l n nhưng có m c chi tiêu cao là Th y i n tăng 60 %, Ph n Lan trên 46 %. Cũng trong 2 tháng u năm này, h i ch tri n lãm và công tác xúc ti n, qu ng bá du l ch ư c tri n khai r ng kh p các thành ph l n như : Năm du l ch qu c gia Mekong - C n Thơ t i thành ph C n Thơ, chương trình du l ch v c i ngu n năm 2008 t i Yên Bái, Phú Th … Các doanh nghi p du l ch hi n nay ang tăng cư ng ho t ng ph c v khách du l ch như thúc y chương trình d ch v du l ch, m r ng m ng lư i các i m mua s m, ăn u ng t chu n du l ch, hoàn SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 6
 7. Chuyên t t nghi p ch nh chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t ngành du l ch v i tài chương trình qu ng bá, xúc ti n du l ch và chương trình xúc ti n, h p tác phát tri n du l ch v i các t nh khác. Trong i u ki n toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t hi n nay, c bi t là trong i u ki n Vi t Nam ã tr thành viên th 150 c a t ch c thương m i th gi i t tháng 1/2007 thì vi c nâng cao năng l c c nh tranh trong lĩnh v c kinh doanh l hành qu c t thu hút khách du l ch qu c t vào Vi t Nam là m t òi h i c p thi t. Các doanh nghi p l hành qu c t c a Vi t Nam n u không có năng l c ti p c n th trư ng qu c t và khu v c, thi u m t chi n lư c c nh tranh linh ho t s khó có kh năng c nh tranh ư c v i các i th nư c ngoài và s b lo i ra kh i cu c chơi trong vi c ti p c n th trư ng và thu hút khách du l ch qu c t . 1.1.1.2. nh nghĩa kinh doanh l hành Trong v n này, vi c phân nh rõ ràng gi a du l ch và l hành là m t công vi c c c kỳ c n thi t. N u như không phân nh ư c rõ ràng thì vi c hi u th u áo nó s b sai l ch, t ó mà các doanh nghi p xác nh sai s m nh c a mình. Tuy nhiên, ây em ch xin c p t i 2 khía c nh hi u v du l ch và l hành. • Hi u theo nghĩa r ng N u như hi u theo nghĩa r ng này thì l hành ( travel ) bao g m t t c nh ng ho t ng di chuy n c a con ngư i và các ho t ng có liên quan t i các ho t ng di chuy n ó. V y khi ph m vi c p là như v y thì trong ho t ng du l ch có bao g m y u t l hành. Nhưng cũng ph i kh ng nh r ng không ph i t t c các ho t ng l hành u là du l ch.T i m t s nư c phát tri n, c bi t là các nư c B c M thì thu t ng “ l hành “ và “ du l ch “ ( travel and tourism ) ư c hi u m t cách tương t như “ du l ch “. T ó ngư i ta có th s d ng thu t ng “ l hành du l ch “ ám ch các ho t ng i l i và các ho t SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 7
 8. Chuyên t t nghi p ng khác có liên quan t i các chuy n i v i m c ích du l ch. Vì v y v i cách ti p c n này thì l hành ư c hi u theo nghĩa r ng s cho phép nghiên c u ho t ng l hành m t ph m vi c c kỳ r ng l n. Khi ti p c n theo nghĩa r ng như ta ang c p thì kinh doanh l hành ư c hi u là doanh nghi p u tư th c hi n m t ho c t t c các công vi c trong quá trình t o ra và chuy n giao s n ph m t lĩnh v c tiêu dùng du l ch v i m c ích hư ng hoa h ng ho c l i nhu n. Kinh doanh l hành có th là kinh doanh m t ho c nhi u hơn m t, ho c t t c các d ch v và hàng hoá tho mãn h u h t các nhu c u thi t y u , c trưng và các nhu c u khác c a khách du l ch. Có th tr c ti p cung c p ho c chuyên gia cho thuê d ch v v n chuy n cho khách du l ch, tr c ti p cung c p ho c chuyên gia môi gi i h tr cho các d ch v khác có liên quan n các d ch v k trên trong quá trình tiêu dùng c a khách. • Hi u theo nghĩa h p Cách ti p c n th 2 này ư c hi u theo nghĩa h p, nghĩa là ư c hi u theo ph m vi h p. Vì th phân nh rõ ràng ho t ng kinh doanh l hành v i các ho t ng kinh doanh du l ch khác như : nhà hàng, khách s n, ,khu vui chơi gi i trí, ngư i ta l i gi i h n ho t ng kinh doanh l hành ch bao g m nh ng ho t ng t ch c các chương trình du l ch. i mb t u c a các gi i h n nói trên là các công ty l hành thư ng r t chú tr ng t i vi c kinh doanh các chương trình du l ch. Tiêu bi u cho cách ti p c n này là nh nghĩa v l hành trong Lu t Du L ch Vi t Nam : “ L hành là vi c t ch c th c hi n m t ph n ho c toàn b chương trình du l ch cho khách du l ch “. Kinh doanh l hành bao g m kinh doanh l hành n i a và kinh doanh l hành qu c t . + Kinh doanh l hành n i a là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch n i a và ph i có ba i u ki n. + Kinh doanh l hành qu c t là vi c xây d ng, bán, t ch c th c hi n chương trình du l ch cho khách du l ch qu c t và ph i có năm i u ki n. SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 8
 9. Chuyên t t nghi p K t lu n : theo nh nghĩa này thì kinh doanh l hành t i Vi t Nam ư c hi u theo nghĩa h p và ư c xác nh m t cách rõ ràng r ng s n ph m c a kinh doanh l hành ó chính là chương trình du l ch. 1.1.1.3. Phân lo i kinh doanh l hành • Theo tính ch t ho t ng Căn c vào tính ch t c a ho t ng t o ra s n ph m có các lo i : Kinh doanh i lý l hành, kinh doanh chương trình du l ch và kinh doanh t ng h p. + Kinh doanh i lý l hành V i nh ng i lý l hành thì ho t ng ch y u là làm d ch v cho các công ty l hành. Nó làm trung gian tiêu th và bán s n ph m m t cách c c kỳ c l p, riêng l cho các nhà s n xu t hư ng hoa h ng theo m c ph n trăm mà i lý bán ra. M t yêu c u t ra v i các i lý l hành là không ư c quy n làm gia tăng giá tr c a s n ph m khi chuy n giao t lĩnh v c s n xu t sang lĩnh v c tiêu dùng du l ch mà ch hư ng l i t vi c bán s n ph m c a nhà s n xu t, tuỳ theo m c ph n trăm mà các nhà cung c p tho thu n v i i lý. Và vì th các nhà kinh doanh coi ó là lo i hình kinh doanh th c hi n nghĩa v “ chuyên gia cho thuê “ mà không b ch u b t kỳ m t r i ro hay b t l i nào, ch bán s n ph m h nhà s n xu t và hư ng hoa h ng. Nhưng không ph i ai cũng làm ư c i lý l hành mà các y u t làm m t nhà i lý cũng c c kỳ kh t khe, m t trong nh ng thành t quan tr ng trong lĩnh v kinh doanh này ó là ph i có v trí a lý , h th ng ăng ký, k năng chuyên môn, k năng giao ti p, k năng bán hàng c a i ngũ nhân viên làm vi c cho i lý vì v i lĩnh v c kinh doanh này thì k năng c a nhân viên chi m 80 % thành công c a doanh nghi p. Và v i các doanh nghi p ch làm nh ng công vi c thu n tuý như th này thì ngư i ta g i là các i lý l hành bán l . + Kinh doanh chương trình du l ch Kinh doanh chương trình du l ch trái ngư c h n v i kinh doanh i lý l hành. N u kinh doanh i lý l hành ho t ng theo d ng d ch v cho các công ty l SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 9
 10. Chuyên t t nghi p hành, bán s n ph m, hư ng hoa h ng và không làm gia tăng giá tr c a s n ph m thì kinh doanh chương trình du l ch ho t ng theo hình th c bán buôn, th c hi n “ s n xu t “, làm gia tăng giá tr c a các s n ph m ơn l c a nhà cung c p bán cho khách hàng. Nhưng n u như kinh doanh i lý l hành không ph i ch u r i ro khi có b t c n x y ra thì ho t ng kinh doanh chương trình du l ch này, ch th c a nó ph i gánh ch u r i ro, san s r i ro trong kinh doanh, trong quan h v i các nhà cung c p khác. Vì v y, các công ty kinh doanh chương trình du l ch ư c g i là các công ty du l ch l hành. Cơ s c a ho t ng này là liên k t các s n ph m mang tính ch t ơn l c a các nhà cung c p c l p v i nhau thành m t s n ph m mang tính ch t hoàn ch nh, tr n v n. Và vì th , nó ư c bán v i giá g p cho khách hàng, ng th i v i vi c ó là vi c làm gia tăng giá tr s d ng cho ngư i tiêu dùng thông qua nh ng c g ng c a các chuyên gia i u hành, marketing, hư ng d n . Các doanh nghi p này thư ng ph i có i ngũ nhân viên c c kỳ y và làm vi c chuyên nghi p thì s em l i m t gói s n ph m hoàn ch nh, làm hài lòng khách hàng.+ Kinh doanh l hành t ng h p Hình th c kinh doanh l hành t ng h p bao g m t t c các d ch v du l ch, có nghĩa là nó ng th i v a s n xu t tr c ti p t ng lo i d ch v , v a liên k t các d ch v riêng l thành m t s n ph m hoàn ch nh, mang tính nguyên chi c cao, v a th c hi n vi c bán buôn bán l , v a th c hi n chương trình du l ch ã bán. ây là ho t ng kinh doanh g p c hai hình th c: kinh doanh i lý l hành và kinh doanh chương trình du l ch, là k t qu trong quá trình phát tri n và th c hi n liên k t d c, liên k t ngang c a các ch th kinh doanh du l ch. Vì th các doanh nghi p th c hi n kinh doanh l hành t ng h p ư c g i là các công ty du l ch. • Theo phương th c và ph m vi ho t ng + Kinh doanh l hành g i khách SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 10
 11. Chuyên t t nghi p Theo ho t ng kinh doanh này thì kinh doanh l hành g i khách bao g m c g i khách qu c t , g i khách n i a. ây là lo i hình kinh doanh mà ho t ng c a nó là t ch c thu hút khách du l ch m t cách tr c ti p ưa khách hàng n t n nơi s d ng. hình th c kinh doanh này t hi u qu cao thì yêu c u t ra là ph i di n ra t i nơi có c u du l ch l n, khi c u du l ch t i nơi ó l n thì các công ty này m i có khách hàng g i khách t i nơi du l ch. Các doanh nghi p th c hi n kinh doanh l hành g i khách ư c g i là công ty g i khách. + Kinh doanh l hành nh n khách Kinh doanh l hành nh n khách bao g m c nh n khách qu c t và nh n khách n i a. ây là lo i hình kinh doanh mà ho t ng chính c a nó là xây d ng các chương trình du l ch, quan h v i các công ty l hành g i khách bán các chương trình du l ch và t ch c các chương trình du l ch ã bán cho khách thông qua các công ty l hành g i khách. Lo i hình kinh doanh này ch phát tri n và càng ngày càng m r ng khi nó di n ra t i nơi có nhi u tài nguyên du l ch n i ti ng. Các doanh nghi p kinh doanh l hành lo i này ư c g i là các công ty nh n khách. + Kinh doanh l hành k t h p Là hình th c k t h p gi a kinh doanh l hành nh n khách và kinh doanh l hành g i khách. Nh ng doanh nghi p kinh doanh lo i hình k t h p này ph i là nh ng công ty có quy mô, ti m l c l n th c hi n các ho t ng g i khách và nh n khách. Các công ty th c hi n kinh doanh l hành k t h p này ư c g i là các công ty du l ch t ng h p. • Theo quy nh c a Lu t Du l ch Vi t Nam + Kinh doanh l hành i v i khách du l ch vào Vi t Nam + Kinh doanh l hành i v i khách du l ch ra nư c ngoài + Kinh doanh l hành i v i khách du l ch vào Vi t Nam và khách du l ch ra nư c ngoài SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 11
 12. Chuyên t t nghi p + Kinh doanh l hành n i a Sơ 1.1. Sơ phân lo i kinh doanh l hành Kinh doanh l hành i lý l hành Kinh doanh chương trình du l ch Văn i lý Kinh Kinh Kinh phòng bán l doanh doanh doanh du l l l l ch hành hành hành g i nh n k t khách khách h p Kinh Kinh doanh doanh l l hành hành qu c n i a t 1.1.1.4. nh nghĩa doanh nghi p kinh doanh l hành T i Vi t Nam cũng như nhi u nư c trên th gi i, kinh doanh du l ch nói chung và kinh doanh l hành nói riêng còn tương i m i m . Và kinh doanh ư c ngành ngh này thì vi c hi u rõ lu t pháp cũng như phương th c kinh doanh là i u không th không bàn t i, l p m t doanh nghi p kinh doanh l hành không ph i là khó, quan tr ng là hi u rõ b n ch t c a nó m i là ý nghĩa. ã có khá nhi u nh nghĩa khác nhau v doanh nghi p kinh doanh l hành xu t phát t nhi u góc trong vi c nghiên c u các doanh nghi p l hành. Kinh doanh l hành r t nh y c m v i nh ng bi n ng c a môi trư ng kinh doanh, m t khác nó còn mang tính th trư ng r ng m và toàn c u hoá cao. Vì v y, các doanh nghi p kinh doanh l hành dù l n hay nh , m nh hay y u u ph i im tv i SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 12
 13. Chuyên t t nghi p tính bi n ng cao và ph m vi nh hư ng c a môi trư ng kinh doanh. Là m t b ph n c u thành ngành kinh doanh du l ch, kinh doanh l hành có nh ng c i m chung c a ngành, song cũng có nh ng c i m riêng bi t v vai trò, ch c năng và ph m vi ho t ng. Và trong m i th i kỳ ho t ng, các doanh nghi p kinh doanh l hành u có nh ng hình th c và n i dung m i. Hi u theo m t nghĩa ph bi n hơn là ngư i ta căn c vào ho t ng t ch c các chương trình du l ch c a các doanh nghi p kinh doanh l hành. V i các doanh nghi p ã phát tri n m tm c cao hơn công vi c thu n tuý, h ã t t o ra các s n ph m c a mình b ng cách t p h p các s n ph m riêng l như : d ch v khách s n, ăn u ng, vé máy bay, vé tàu ho , các chuy n tham quan thành m t s n ph m hoàn ch nh ( chương trình du l ch ), khi ã có m t s n ph m hoàn thi n, h s bán cho ngư i tiêu dùng v i m c giá g p. Như v y, các doanh nghi p l hành s không d ng l i vi c bán s n ph m cho khách hàng mà chính h cũng là ngư i mua s n ph m c a các nhà cung c p du l ch. Như v y, các doanh nghi p l hành ư c nh nghĩa: là ơn v có tư cách pháp nhân t ch c và bán các chương trình du l ch. So v i m t s qu c gia trong khu v c và trên th gi i, Vi t Nam có các i u ki n chung và riêng, có l i th so sánh phát tri n ngành du l ch. Vì v y các doanh nghi p kinh doanh l hành dù l n hay nh , dù m nh hay y u u ph i i m t v i tính bi n ng cao và ph m vi nh hư ng c a môi trư ng kinh doanh. Là m t b ph n c u thành nên ngành kinh doanh du l ch, kinh doanh l hành có nh ng c i m chung c a ngành, song cũng có nh ng c i m riêng bi t v vai trò, ch c năng và ph m vi ho t ng. Kinh doanh l hành th c s là m t m ng kinh doanh r t khó và m i m t i Vi t Nam, nên Vi t Nam, doanh nghi p l hành ư c hi u: là ơn v có tư cách pháp nhân, ho ch toán c l p, ư c thành l p nh m m c ích sinh l i b ng vi c giao d ch, ký k t các h p ng du l ch và t ch c th c hi n các chương trình du l ch ã bán cho khách du l ch. SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 13
 14. Chuyên t t nghi p N u như trư c kia, các doanh nghi p kinh doanh l hành ph i mua d ch v t các nhà cung c p d ch v như : khách s n, nhà hàng, hãng hàng không, tàu ho , ngân hàng…thì trong giai o n hi n nay, s phát tri n như vũ bão c a các ngành kinh t khác ã y ngành du l ch phát tri n m nh m hơn. Hi n nay, các công ty l hành không ch là ngư i bán s n ph m c a nhà cung c p d ch v du l ch mà chính h là ngư i s n xu t ra các s n ph m du l ch. Vì v y, ta có th nh nghĩa m t cách y nh t v doanh nghi p kinh doanh l hành như sau : “ Doanh nghi p l hành là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c ích l i nhu n thông qua vi c t ch c xây d ng, bán và th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch. Ngoài ra, doanh nghi p l hành còn có th ti n hành các ho t ng trung gian bán s n ph m c a nàh cung c p du l ch ho c th c hi n các ho t ng kinh doanh t ng h p khác, m b o ph c v các nhu c u du l ch c a khách t khâu u n khâu cu i cùng “. Các doanh nghi p kinh doanh l hành khác nhau ch y u d a vào các khía c nh sau : • Quy mô và a bàn ho t ng • i tư ng khách • M c ti p xúc v i khách du l ch • M c ti p xúc v i các nhà cùng c p s n ph m du l ch 1.1.2. H th ng s n ph m c a kinh doanh l hành Như ta ã bi t, kinh doanh l hành có r t nhi u lo i d ch v hàng hoá a d ng và phong phú nh m áp ng nhu c u t ng h p c a khách hàng. Như v y, ho t ng t o ra d ch v và hàng hoá c a các nhà kinh doanh l hành bao g m : d ch v trung gian, chương trình du l ch và các s n ph m khác. M i m t s n ph m u có nh ng c trưng riêng và có các yêu c u riêng, tách ư c các s n ph m này ra m t cách rành m ch thì ta s có nh ng cách hi u y như sau : SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 14
 15. Chuyên t t nghi p 1.1.2.1. D ch v trung gian ây còn ư c g i là các d ch v ơn l . V i các doanh nghi p kinh doanh l hành thì ây là m t s n ph m không th thi u ư c trong gói s n ph m c a mình và nó chi m m t lư ng doanh thu khá l n. Nó làm trung gian gi i thi u s n ph m cho các nhà cung c p s n ph m du l ch hư ng hoa h ng. Khi làm d ch v này thì h u h t các s n ph m ư c bán ơn l , không có s liên k t gì v i nhau và tho mãn t t nh t nhu c u c l p c a khách hàng. Thư ng các doanh nghi p này th c hi n các d ch v trung gian bao g m : • D ch v v n chuy n hàng không ( ăng ký t ch bán vé máy bay ) • D ch v v n chuy n ư ng s t ( ăng ký t ch bán vé tàu ho ) • D ch v v n chuy n b ng ư ng thu ( ăng ký t ch bán vé tàu thu ) • D ch v v n chuy n ô tô ( ăng ký t ch bán vé, cho thuê xe ô tô ) • D ch v v n chuy n b ng các phương ti n khác ( ăng ký t ch bán vé, cho thuê ) • D ch v lưu trú và ăn u ng ( ăng ký t ch trong khách s n, nhà hàng ) • D ch v tiêu th chương trình du l ch ( ăng ký t ch bán vé chuy n du l ch ) • D ch v b o hi m ( bán vé b o hi m ) • D ch v tư v n, thi t k l trình • D ch v bán vé xem bi u di n ngh thu t, tham quan, thi u th thao và các s ki n khác. N u như khách du l ch i vư t ra kh i ph m vi qu c gia h ang sinh s ng thì thư ng ngày nay, h s mua các s n ph m c a các hãng l hành mà n i b t là các d ch v trung gian. ư c mua nhi u nh t trong gói s n ph m d ch v trung gian khi i du l ch nư c ngoài s là vé máy bay. 1.1.2.2. Chương trình du l ch SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 15
 16. Chuyên t t nghi p Nh c n m t doanh nghi p kinh doanh l hành thì i u u tiên mà khách hàng lưu tâm ó là chương trình du l ch. Vì v y có th kh ng nh r ng, chương trình du l ch là s n ph m ch y u hay c trưng c a m t doanh nghi p l hành. có m t chương trình du l ch hoàn ch nh thì ph i tr i qua 5 giai o n như sau • Thi t k chương trình du l ch và tính chi phí • T ch c xúc ti n h n h p • T ch c kênh tiêu th • T ch c th c hi n • Các ho t ng sau k t thúc th c hi n 1.1.2.3. Các s n ph m khác Ngoài các s n ph m k trên thì doanh nghi p kinh doanh l hành còn kinh doanh m t s s n ph m khác và cũng em l i l i ích cho công ty: • Du l ch khuy n thư ng. • Du l ch h i ngh , h i th o. • Chương trình du h c. • T ch c các s ki n văn hoá, kinh t , xã h i, th thao l n. • Các s n ph m và d ch v khác theo hư ng liên k t d c nh m ph c v khách du l ch trong m t chu trình khép kín. 1.1.3. Th trư ng khách c a kinh doanh l hành Khi bàn n th trư ng khách c a các doanh nghi p kinh doanh l hành thì ph i nh c t i ngư i mua s n ph m c a doanh nghi p. Mà ngư i mua thì c c kỳ phong phú và a d ng. Có ngư i mua tiêu dùng nó, có ngư i mua bán, ngư i mua có th là m t cá nhân, t ch c hay m t doanh nghi p khác. 1.1.3.1. Ngu n khách c a kinh doanh l hành Ngu n khách t o ra c u sơ c p là ch th mua v i m c ích dùng bao g m • Khách qu c t • Khách n i a SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 16
 17. Chuyên t t nghi p Ngu n khách t o ra c u th c p là ch th mua v i m c ích kinh doanh bao g m: • i lý l hành và công ty l hành ngoài nư c • i lý l hành và công ty l hành trong nư c 1.1.3.2. Phân lo i khách theo ng cơ c a chuy n i D a theo T ch c Du l ch Th gi i, theo ng cơ c a chuy n i chia làm 3 nhóm chính : • Khách i du l ch thu n tuý • Khách công v • Khách i v i m c ích chuyên bi t khác 1.1.3.3. Phân lo i khách theo hình th c t ch c c a chuy n i • Khách theo oàn: ây là lo i khách t ch c mua ho c t ch theo oàn t trư c và ư c t ch c c l p m t chuy n i c a chương trình du l ch nh t nh. • Khách l là khách có m t ngư i ho c vài ba ngư i, ph i ghép v i nhau thành m t oàn thì m i t ch c ư c m t chuy n i hoàn ch nh • Khách theo hãng là khách c a các hãng g i khách, công ty g i khách. 1.2. Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p kinh doanh l hành(1) Ho t ng kinh doanh l hành có nhi u c i m khác bi t so v i ho t ng kinh doanh c a các ngành s n xu t v t ch t, t ód n n c i m ho t ng tài chính c a các doanh nghi p l hành cũng khác bi t so v i ngành s n xu t v t ch t. ánh giá úng tình hình tài chính c a các doanh nghi p kinh doanh l hành thì n i dung phân tích g m : ……………………………………………………………………… ( 1 ) : Bài gi ng c a Th.S Ph m Rin - i h c Duy Tân - Báo T p chí k toán 1.2.1. Phân tích c u trúc tài chính c a doanh nghi p SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 17
 18. Chuyên t t nghi p C u trúc tài chính ph n ánh cơ c u v tài s n, cơ c u ngu n v n và m i quan h cân b ng c u trúc tài s n và c u trúc ngu n v n c a doanh nghi p. Phân tích c u trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình u tư và huy ng v n c a doanh nghi p, ch ra các phương hư ng tài tr tài s n làm rõ nh ng d u hi u v cân b ng tài chính. N i dung phân tích c u trúc tài chính bao g m : Phân tích c u trúc tài s n và phân tích c u trúc ngu n v n. 1.2.1.1. Phân tích c u trúc tài s n Phân tích c u trúc tài s n cho th y m c bi n ng c a t ng lo i tài s n trong t ng tài s n, trên cơ s ó nh n ra kho n m c nào có s bi n ng l n t p trung phân tích tìm ra nguyên nhân. M c khác, còn ph i tìm hi u xu hư ng bi n ng các lo i tài s n ánh giá m c h p lý c a vi c u tư. Ho t ng u tư c a các doanh nghi p l hành thư ng ưu tiên u tư cho tài s nc nh : xây d ng khách s n, nhà hàng, các khu vui chơi gi i trí, mua s m phương ti n v n chuy n…Do ó c u trúc tài s n c a các doanh nghi p này có c i m là tài s n c nh chi m t tr ng l n, kho ng 70-85% t ng giá tr tài s n c a doanh nghi p. 1.2.1.2. Phân tích c u trúc ngu n v n C u trúc ngu n v n th hi n chính sách tài tr c a doanh nghi p, liên quan n nhi u khía c nh khác nhau trong công tác qu n tr tài chính. N i dung phân tích c u trúc ngu n v n bao g m : Phân tích tính t ch v tài chính thông qua các ch tiêu : t su t n và t su t t tài tr . Thông thư ng các ch n thích t l vay n v a ph i vì t l n này càng th p thì kho n n càng ư c m b o chi tr trong trư ng h p doanh nghi p b phá s n. Tuy nhiên, khi t l n cao, doanh nghi p d rơi vào tình tr ng m t kh năng thanh toán và s khó khăn cho doanh nghi p trong vi c ti p nh n thêm các kho n tín d ng bên ngoài. ánh giá tính n nh c a ngu n tài tr c n s d ng các ch tiêu : • T su t ngu n v n thư ng xuyên là t s gi a ngu n v n thư ng xuyên v i t ng tài s n. SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 18
 19. Chuyên t t nghi p • T su t ngu n v n t m th i là t s gi a ngu n v n t m th i v i t ng tài s n. T su t ngu n v n thư ng xuyên càng l n cho th y s n nh tương i trong m t th i gian nh t nh i v i ngu n v n s d ng. Ngư c l i khi t su t ngu n v n thư ng xuyên th p cho th y ngu n tài tr ph n l n là b ng n ng n h n, áp l c v thanh toán các kho n vay n r t l n. 1.2.2. Phân tích cân b ng tài chính Cân b ng tài chính là s cân b ng gi a tài s n v i ngu n tài tr tương ng c a nó. M i quan h này ư c th hi n thông qua các phương th c, chính sách tài tr tài s n c nh và tài s n lưu ng. Ch tiêu phân tích g m: V n lưu ng ròng, nhu c u v n lưu ng ròng và ngân qu ròng. • V n lưu ng ròng ư c xác nh là ph n chênh l ch gi a tài s n lưu ng và u tư ng n h n v i n ng n h n. Ho c v n lưu ng ròng ư c tính là ph n chênh l ch gi a ngu n v n thư ng xuyên v i tài s n c nh và u tư dài h n. • Nhu c u v n lưu ng ròng = Hàng t n kho + N ph i thu c a khách hàng - N ph i tr ng n h n ( không k vay ng n h n ) • Ngân qu ròng là ph n chênh l ch gi a v n lưu ng ròng và nhu c u v n lưu ng ròng. N u v n lưu ng ròng âm liên t c qua các năm thì doanh nghi p s m t cân b ng tài chính, tình hình và kh năng thanh toán s g p khó khăn. Tuy nhiên có ánh giá c th hơn c n thông qua ch tiêu ngân qu ròng. N u ngân qu ròng âm, có nghĩa là doanh nghi p s ph i huy ng các kho n vay ng n h n bù p s thi u h t v nhu c u v n lưu ng ròng và tài tr cho tài san c nh. Cân b ng tài chính kém an toàn và b t l i cho doanh nghi p. N u ngân qu ròng dương th hi n m t cân b ng tài chính r t an toàn vì doanh nghi p không ph i vay bù p s thi u h t v nhu c u v n lưu ng ròng. SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 19
 20. Chuyên t t nghi p Ho t ng kinh doanh l hành không có t n kho, không có s n ph m d tr cho tiêu th , không có s n ph m d dang, quá trình s n xu t cũng ng th i là quá trình tiêu th . M t khác, ho t ng cung c p d ch v l hành ph c v tr c ti p cho nhu c u c a khách hàng không qua trung tâm mua bán, doanh thu cung c p d ch v ph n l n ư c khách hàng thanh toán b ng ti n nên n ph i thu c a khách hàng c a các doanh nghi p l hành chi m t tr ng th p trong t ng tài s n lưu ng. Doanh thu b ng ti n thu ư c s ư c ti p t c chi ra cho chu kỳ kinh doanh ti p theo và ư c luân chuy n liên t c. Do v y, khi phân tích c u trúc tài chính, phân tích cân b ng tài chính thông qua ch tiêu v n lưu ng ròng và ngân qu ròng c n chú ý n c i m này có ánh giá úng th c tr ng. 1.2.3. Phân tích hi u qu tài chính Hi u qu tài chính thư ng ư c các nhà u tư quan tâm, m t doanh nghi p có hi u qu tài chính cao thì s có i u ki n tăng trư ng. Nghiên c u hi u qu tài chính nh m ánh giá s tăng trư ng tài s n c a doanh nghi p so v i t ng tài s n mà doanh nghi p có, ó là kh năng sinh l i c a ngu n v n ch s h u. Kh năng sinh l i ngu n v n ch s h u ( ROE ) th hi n qua m i quan h cu i cùng c a doanh nghi p v i ngu n v n ch s h u. ROE cao ch ng t doanh nghi p s d ng ngu n v n ch s h u có hi u qu . Ngư c l i, n u t l này th p thì doanh nghi p khó khăn trong vi c thu hút v n u tư : ROE : Kh năng sinh l i ngu n v n ch s h u T là t su t thu thu nh p doanh nghi p Ho t ng kinh doanh l hành nư c ta ch u nh hư ng c a tính mùa v , tính mùa v ư c th hi n r t rõ r t : th i ti t trong năm ư c chia làm hai mùa SV: Lã Ng c Hà - Du l ch 46A 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2