intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đông Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

128
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đông quế sơn - tỉnh quảng nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đông Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG LÊ Đ C MINH NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG MÔI TRƯ NG D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG H T NG KHU CÔNG NGHI P ĐÔNG QU SƠN - T NH QU NG NAM Chuyên ngành : Xây d ng công trình th y Mã s : 60.58.40 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. TR N CÁT Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N THƯ NG Ph n bi n 2: TS. NGUY N VĂN MINH Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 12 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A D ÁN VÀ M C TIÊU CH N Đ TÀI N m trung ñ c a c nư c, trong vùng kinh t tr ng ñi m Mi n Trung, Qu ng Nam ñư c ñánh giá là t nh có bư c ñ t phá m nh v t c ñ phát tri n kinh t và là ñ a phương h i ñ các y u t , ñi u ki n c n thi t ñ tr thành m t t nh công nghi p vào năm 2015- 2020. Vì v y, Qu ng Nam ñã chú tr ng vào vi c xây d ng các khu công nghi p nh m thu hút các doanh nghi p trong và ngoài nư c ñ u tư vào ñ a bàn t nh. T ng di n tích toàn d án là 194,237 ha, ñư c s d ng cho các h ng m c công trình khu công nghi p, nhà và các công trình xã h i ph c v công nhân trong khu công nghi p, h th ng ñư ng giao thông, c p nư c, thoát nư c, c p ñi n. Tuy nhiên, khi d án ñư c xây d ng, bên c nh nh ng l i ích r t to l n v m t kinh t - xã h i, t t y u cũng s phát sinh nhi u v n ñ v môi trư ng c n kh c ph c. Đ có cơ s th c hi n t t vi c b o v môi trư ng c a d án, vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là gi i pháp h t s c c n thi t nh m ñ m b o phát tri n m t cách b n v ng. 2. Đ I TƯ NG, PH M VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U - Đ i tư ng nghiên c u: Các yêu t môi trư ng t nhiên, kinh t - xã h i khi tri n khai d án ñ u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p ñông Qu Sơn – xã Hương An – huy n Qu Sơn – t nh Qu ng Nam.
 4. 4 - Ph m vi nghiên c u: Theo ranh gi i d án và các vùng xung quanh có liên quan. Khu v c th c hi n d án thu c xã Hương An, huy n Qu Sơn, t nh Qu ng Nam. - Phương pháp nghiên c u + Đi u tra thu th p, phân tích s li u và ch n ra m t s thông s có liên quan ñ n tài nguyên môi trư ng c a khu v c d án ñ xem xét. + Kh o sát th c t công trình ñ xác ñ nh các ñ c trưng môi trư ng khu v c d án. + Xem xét l a ch n m t s phương pháp c th + Đánh giá tác ñ ng môi trư ng theo các phương pháp ñã ch n. 3. Ý NGHĨA KHOA H C C A Đ TÀI Lu n văn s cung c p nh ng s li u th c ti n trên cơ s ñánh giá tác ñ ng, d báo bi n ñ i c a các nhân t môi trư ng, ñ xu t các nhân t c n quan tr c, th t ưu tiên c a các ho t ñ ng, t ng h p thành m t ñánh giá chung các tác ñ ng ñ ñưa ra m t s ñ ngh nh m b o v môi trư ng và h n ch các tác h i c a d án gây ra, góp ph n vào vi c tri n khai th c hi n nhanh chóng d án, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Qu ng Nam. 4. C U TRÚC C A LU N VĂN Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và ki n ngh , lu n v n g m có 4 chương: - Chương 1: T ng quan v d án ñ u tư xây d ng h t ng khu công nghi p ñông Qu Sơn. - Chương 2: Đi u ki n t nhiên, môi trư ng và kinh t xã h i.
 5. 5 - Chương 3: Đánh giá các tác ñ ng môi trư ng và ñ xu t các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng x u, phòng ng a và ng phó s c môi trư ng. - Chương 4: ng d ng ph n m m SWMM tính toán kh năng thoát nư c mưu lưu v c 1 khu công nghi p Chương 1 T NG QUAN V D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG H T NG KHU CÔNG NGHI P ĐÔNG QU SƠN 1.1. TÊN D ÁN, CH D ÁN - Tên d án: Đ u tư xây d ng và kinh doanh h t ng Khu công nghi p Đông Qu Sơn. - Ch d án: Công ty TNHH MTV Prime Qu Sơn. 1.2. V TRÍ Đ A LÝ C A D ÁN V trí gi i h n c a d án ñư c xác ñ nh: + Phía Đông giáp: Xã Bình Ph c, huy n Thăng Bình; + Phía Nam giáp: Khu dân cư quy ho ch; + Phía Tây giáp: Qu c l 1A và sông Ly Ly; + Phía B c giáp: Khu dân cư quy ho ch m i. 1.3. N I DUNG CH Y U C A D ÁN 1.3.1. M c tiêu c a d án 1.3.2. Quy mô, hình th c ñ u tư 1.3.3. Phương án quy ho ch Khu công nghi p 1.3.4. Hi n tr ng ki n trúc – k thu t 1.3.5. Các h ng m c công trình xây d ng và gi i pháp k thu t
 6. 6 1.3.5.1. H ng m c san n n 1.3.5.2. H ng m c giao thông 1.3.5.3. H ng m c c p nư c 1.3.5.5. H ng m c c p ñi n 1.3.6. D báo nhu c u lao ñ ng trong KCN 1.3.7. Nhu c u s d ng nguyên, nhiên v t li u trong quá trình xây d ng cơ s h t ng KCN 1.3.8. Ti n ñ th c hi n d án 1.3.9. Hi u qu kinh t - xã h i c a d án 1.3.10. Chi phí cho d án Chương 2 ĐI U KI N T NHIÊN, MÔI TRƯ NG KINH T – XÃ H I 2.1. ĐI U KI N T NHIÊN 2.1.1. Đi u ki n ñ a lý, ñ a ch t Đ t ñai khu v c toàn b ñ t cát nên có kh năng ch u t i t t. N n ñ t ch u t i > 1,5kg/cm2. 2.1.2. Đi u ki n khí tư ng Khu v c khí áp cao n m gi a Thái Bình Dương là nơi hình thành bão. Các cơn bão thư ng ñ b vào khu v c mi n Trung t tháng 9 ñ n tháng 11 hàng năm, kèm theo mưa to gây lũ cho khu v c xung quanh d án. Trung bình hàng năm, Qu ng Nam h ng ch u kho ng t 2 ñ n 3 cơn bão.
 7. 7 Khu v c d án do có c u t o ñ a hình cao nên không b ng p l t, tuy nhiên nư c lũ sông Ly Ly v i cư ng ñ m nh có th làm s t l các khu v c xung quanh d án. 2.1.3. Đ c ñi m th y văn, ngu n nư c + Khu v c d án n m trong khu v c n ng h n kéo dài t tháng 2 ñ n tháng 8 và mưa l n kèm theo gió bão t tháng 9 ñ n tháng 11. Lư ng mưa, nhi t ñ và ñ m chênh l ch l n gi a các mùa trong năm. + Lưu lư ng và ch t lư ng nư c m t t i khu v c ñáp ng ñư c nhu c u c p nư c cho KCN. 2.2. HI N TR NG CÁC THÀNH PH N MÔI TRƯ NG T NHIÊN 2.2.1. Môi trư ng không khí So sánh k t qu phân tích ch tiêu các ch t ô nhi m trong môi trư ng không khí v i tiêu chu n Vi t Nam cho th y: N ng ñ các ch t ô nhi m trong môi trư ng không khí t i khu v c d án th p hơn nhi u so v i tiêu chu n cho phép. K t qu ño ñ n cũng nh hơn tiêu chu n cho phép. 2.2.2. Môi trư ng nư c 2.2.2.1. Môi trư ng nư c m t Ngu n nư c m t t i khu v c chưa có d u hi u ô nhi m, có th s d ng ñ c p nư c sinh ho t nhưng ph i qua x lý. 2.2.2.2. Môi trư ng nư c ng m K t qu phân tích ch t lư ng nư c ng m t i khu v c d án cho th y các ch tiêu phân tích ñ u n m trong gi i h n c a tiêu chu n cho phép. Riêng ch tiêu Coliform ñã vư t tiêu chu n.
 8. 8 2.2.3. Môi trư ng ñ t 2.2.4. H ñ ng th c v t Nhìn chung, t i khu v c d án h ñ ng th c v t còn nghèo nàn, ch y u là các loài ñư c thu n dư ng, nuôi trong gia ñình, không có loài ñ ng th c v t quý hi m nào n m trong danh m c c n ñư c b o v nghiêm ng t. 2.3. ĐI U KI N KINH T – XÃ H I 2.3.1. Hi n tr ng kinh t 2.3.1.1. S n xu t nông nghi p 2.3.1.2. Công nghi p - ti u th CN và d ch v 2.3.2. Hi n tr ng xã h i 2.3.2.1. Dân s và lao ñ ng Dân s toàn xã: 6750 ngư i/ 1800 h . (năm 2009) 2.3.2.2. Đi u ki n y t , giáo d c Đi u ki n y t ñ m b o công tác khám ch a b nh cho nhân dân trên ñ a bàn. 2.3.2.3. Di tích l ch s , văn hóa 2.3.2.4. Các công trình công c ng n m lân c n khu v c nghiên c u 2.3.3. Hi n tr ng h t ng k thu t 2.3.3.1. Giao thông 2.3.3.2. San n n Cao ñ trung bình toàn khu v c kho ng 7,00m-8,00m, hư ng d c chính theo hư ng Đông Nam - Tây B c. 2.3.3.3. C p ñi n
 9. 9 2.3.3.4. C p nư c - Hi n nay, khu v c nghiên c u chưa có h th ng c p nư c s ch cho sinh ho t và công c ng. 2.3.3.5. Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng Nư c mưa ch y u thoát theo ñ a hình t nhiên ch y ra sông Ly Ly và mương thoát t nhiên, nư c b n sinh ho t chưa có h th ng mương d n và x lý. 2.3.3.6. Bưu chính - Vi n thông Chương 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC Đ NG MÔI TRƯ NG VÀ Đ XU T CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC Đ NG X U, PHÒNG NG A VÀ NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG Vi c th c hi n d án s có tác ñ ng tích c c l n tiêu c c ñ n môi trư ng t nhiên và kinh t xã h i. Khi tri n khai d án các ho t ñ ng sau ñây có th nh hư ng ñ n các thành ph n môi trư ng c a khu v c: - L a ch n v trí và phương án quy ho ch phát tri n KCN. - Chu n b m t b ng (ñ n bù gi i t a, tái ñ nh cư dân, san i m t b ng). - Tri n khai xây d ng cơ s h t ng k thu t (Đi n, nư c, giao thông, phân lô, h th ng x lý nư c th i, dãy cây xanh). - KCN ñi vào ho t ñ ng.
 10. 10 3.2. M C ĐÍCH C A VI C ĐTM D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG KCN ĐÔNG QU SƠN 3.3. PH N TÍCH, L A CH N PHƯƠNG PHÁP ĐTM D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG KCN ĐÔNG QU SƠN 3.3.1. Các phương pháp ĐTM 3.3.2. Phân tích, l a ch n phương pháp ĐTM d án ñ u tư xây d ng KCN ñông Qu Sơn Xu t phát t các tính ch t trên và ñ c tính kinh t - k thu t c a d án ñ u tư xây d ng KCN ñông Qu Sơn, cùng v i ngu n tài li u ñi u tra, thu th p ñư c, trong khuôn kh c a m t lu n văn cao h c, v i ñi u ki n th i gian, kinh phí eo h p, m c ñ am hi u h n ch v nhi u ngành khoa h c khác nhau trong yêu c u ñánh giá tác ñ ng môi trư ng, ch n các phương pháp ñánh giá tác ñ ng môi trư ng sau: “ Phương pháp li t kê s li u”, “ Phương pháp ñánh giá nhanh c a T Ch c Y t th gi i (WHO)”, “ Phương pháp so sánh”, “ Phương pháp ma tr n có ñ nh lư ng” 3.4. NGU N G C TÁC Đ NG LIÊN QUAN Đ N CH T TH I 3.4.1. Ngu n gây tác ñ ng trong giai ño n chu n b m t b ng, xây d ng cơ s h t ng k thu t 3.4.1.1. Khí th i, b i Sinh ra do quá trình ñào ñ p, san i, thi công xây d ng, v n chuy n c a các thi t b máy móc ho t ñ ng. 3.4.1.2. Ngu n phát sinh ti ng n 3.4.1.3. Nư c th i Trong giai ño n thi công xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p, ngu n phát sinh nư c th i ch y u là t quá trình dư ng h
 11. 11 bê tông, làm mát máy móc thi t b thi công, nư c th i c a công nhân xây d ng trên công trình, nư c mưa ch y tràn. 3.4.1.4. Ch t th i r n + Ch t th i r n sinh ra trong quá trình xây d ng ch y u là ñ t, ñá, g ch v , v a xi măng, bao bì xi măng, s t thép v n...h u h t ñư c tái s d ng ho c bán ph li u nên ít nh hư ng ñ n môi trư ng. + Ch t th i r n sinh ho t c a công nhân bao g m bao bì, th c ăn th a…Ư c tính lư ng ch t th i r n sinh ho t phát sinh m i công nhân 0,4kg/ngư i.ngày. Kh i lư ng ch t th i r n: 0,4 kg/ngư i.ngày x 150 ngư i = 60kg/ngày. 3.4.2. Ngu n gây tác ñ ng khi KCN ñi vào ho t ñ ng 3.4.2.1. Khí th i Trong giai ño n v n hành khu công nghi p, các ngu n khí th i gây ô nhi m môi trư ng không khí ch y u t ho t ñ ng c a các nhà máy, xí nghi p trong khu công nghi p. Khí th i phát sinh t các ngu n ñ t nhiên li u là xăng, d u FO, DO, máy phát ñi n...v i thành ph n ô nhi m chính là b i, khí SO2, NO2, CO, HCl,...Các lo i khí th i t dây chuy n s n xu t như khí th i có ch a b i, CO, CO2, SO2, mùi... 3.4.2.2. Nhi t th a Quá trình s n xu t c a m i nhà máy s làm phát sinh m t lư ng nhi t th a r t l n, góp ph n làm tăng nhi t ñ môi trư ng xung quanh.
 12. 12 3.4.2.3. Ti ng n Ti ng n phát sinh t ho t ñ ng c a máy móc, thi t b trong các phân xư ng s n xu t và các phương ti n giao thông v n chuy n trong KCN. Ti ng n do ho t ñ ng c a các nhà máy, xí nghi p có th nh hư ng ñ n s c kh e công nhân và nhân dân s ng g n KCN, gây m t t p trung trong lao ñ ng d n ñ n tai n n lao ñ ng. 3.4.2.4. Nư c th i - Nư c th i s n xu t: Nư c th i công nghi p t ho t ñ ng c a các nhà máy trong KCN có th ch a các ch t r n lơ l ng (SS), ch t h u cơ (BOD/COD), d u m , kim lo i n ng… - Nư c th i sinh ho t: do ho t ñ ng v sinh, t m gi t, ăn u ng c a CBCNV làm vi c h ng ngày c a các nhà máy và d ch v trong KCN th i ra. - Nư c mưa ch y tràn trong khu v c d án. 3.4.2.5. Ch t th i r n Ch t th i r n phát sinh t KCN r t ña d ng bao g m các lo i bao bì ph th i, ph th i th c ph m, cao su, da, v i ph th i, bùn ph th i có ch a kim lo i n ng… 3.5. NGU N G C TÁC Đ NG KHÔNG LIÊN QUAN Đ N CH T TH I 3.5.1. Quy ho ch ki n trúc c nh quan V quy ho ch không gian ki n trúc c nh quan c a khu công nghi p, n u không có gi i pháp phù h p s là ngu n gây tác ñ ng ñ n môi trư ng c nh quan chung c a khu v c, nh t là ñ i v i vi c phân
 13. 13 khu ch c năng trong khu công nghi p, các công trình ki n trúc công c ng, nhà máy, c ng vào khu công nghi p, cây xanh cách ly... 3.5.2. Đ n bù, gi i phóng m t b ng Trong giai ño n gi i phóng m t b ng, tác ñ ng l n nh t c a d án chính là v n ñ ñ n bù ñ t ñai mà d án ñã chi m d ng ñ xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p. Đ n bù gi i phóng m t b ng là m t v n ñ nh y c m, n u không ñư c gi i quy t th a ñáng s là nh ng tác ñ ng tiêu c c l n c a d án. Khi d án tri n khai s ph i di d i 70 h dân trong khu v c ra kh i d án và m t ph n di n tích ñ t canh tác. 3.5.3. An toàn lao ñ ng và s c kh e c ng ñ ng 3.6. S C MÔI TRƯ NG KHI TH C HI N D ÁN 3.7. Đ I TƯ NG VÀ QUY MÔ TÁC Đ NG Trên cơ s phân tích các ngu n gây tác ñ ng, có th th ng kê các ñ i tư ng t nhiên, kinh t xã h i, c nh quan, s c kh e c ng ñ ng... có kh năng b tác ñ ng b i các ho t ñ ng c a D án ñư c nêu trong b ng 3.5 3.8. ĐTM D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG ĐÔNG QU SƠN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ L A CH N 3.8.1. Theo phương pháp ñánh giá nhanh c a T ch c Y t th gi i 3.8.1.1. M c ñích và n i dung phương pháp WHO
 14. 14 3.8.1.2. Áp d ng phương pháp WHO ñ ĐTM khu công nghi p Đông Qu Sơn * Giai ño n san n n: Khí th i phát sinh trong giai ño n này ch y u do ho t ñ ng c a các phương ti n GTVT v n chuy n ñ t cát san n n. Đ t san n n ñư c chuy n ñi cách khu d án 7km. Các khí th i ch y u bao g m: b i, CO, NO2, SO2. Lư ng phát th i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO), h s ô nhi m c a các khí th i phát sinh do các phương ti n giao thông theo tr ng t i ñư c trình bày trong b ng 3.6 Theo k t qu d toán công trình thì lư ng ñ t c n ñào ñ 3 chuy n ñi là 261250 m (Thuy t minh thi t k cơ s d án) thì lư ng xe c n thi t ñ chuyên ch lư ng ñ t trên là 26125 lư t xe (m i xe ch kho ng 10m3, s d ng nhiên li u diesel). Th i gian thi công san n n d ki n là 3 tháng, như v y lưu lư ng xe san l p m t b ng là 335 lư t xe/ngày (m t tháng tính 26 ngày). S d ng xe ô tô t i tr ng 10- 12T ñ v n chuy n ñ t, cát san n n, chi u dài v n chuy n kho ng 7km/xe. Như v y, t i lư ng ô nhi m cho th i gian ho t ñ ng san l p m t b ng v i lưu lư ng xe là 335 lư t xe/ngày. V i t l xe ch y trong gi làm vi c là như nhau nên có th tính bình quân xe ch y trong m t gi là 335:8 = 42 lư t/h. T i lư ng c a các ch t ô nhi m không khí có th d báo trong b ng 3.7
 15. 15 B ng 3.7: T i lư ng ô nhi m không khí do xe v n chuy n ñ t san n n T i lư ng TCVN Ch H s phát th i STT ô nhi m tiêu (kg/1000km) 5937- (mg/m.s) 1995 1 CO 2,9 0,034 5,000 2 SO2 4,15 0,048 0,300 3 NO2 14,4 0,168 0,100 4 B i 0,9 0,011 0,300 V i k t qu này cho th y lư ng khí th i c a các phương ti n GTVT là không l n, dư i m c cho phép c a TCVN 5937-1995. Các ch t th i này s nhanh chóng khu ch tán, pha loãng trong khong khí, nên nh hư ng không ñáng k ñ n môi trư ng. Các lo i khí th i này s ch m d t khi công trình hoan thành. 3.8.2. Theo phương pháp ma tr n môi trư ng có ñ nh lư ng 3.8.2.1. M c ñích và n i dung phương pháp 3.8.2.2. Áp d ng phương pháp ma tr n môi trư ng ñ ĐTM khu công nghi p Đông Qu Sơn Công trình KCN Đông Qu Sơn có tác ñ ng trong ph m vi r ng, liên quan ñ n nhi u nhân t môi trư ng, m i nhân t môi trư ng ñ u có tác ñ ng tương h nhi u m c ñ , ph m vi, xu hư ng khác nhau. Trong khuôn kh lu n văn không ñ ñi u ki n phân tích toàn b các hành ñ ng cũng như các nhân t môi trư ng, mà ch ch n ra m t s nhân t chính ñ ñánh giá phân tích. Các tác ñ ng môi trư ng ch y u c a d án ñ i v i các thành ph n môi trư ng khu v c có th ñư c li t kê trong b ng 3.8
 16. 16 T b ng trên cho th y: tác ñ ng ñ n môi trư ng c a vi c th c hi n d án ñư c phân thành các tác ñ ng tích c c và tác ñ ng tiêu c c (tác ñ ng nh , tác ñ ng trung bình và tác ñ ng m nh). Vi c th c hi n d án s làm thay ñ i m c ñích s d ng ñ t khu v c, gây tác ñ ng t i môi trư ng sinh thái và c nh quan môi trư ng khu v c, s phát tri n v giao thông, phát tri n s n xu t công nghi p, thương m i, d ch v s tác ñ ng tr c ti p ñ n ñ i s ng c a ngư i dân trong vùng. 3.8.2.3. Đánh giá tác ñ ng theo t ng giai ño n c a d án a) L p ma tr n quan h gi a các hành ñ ng và các thành ph n nhân t môi trư ng M c ñích là th hi n s liên quan gi a các hành ñ ng phát tri n theo các giai ño n th c hi n d án và các v n ñ thành ph n môi trư ng. D u " + ″ th hi n s liên quan, d u " 0 ″ th hi n s không liên quan ho c liên quan không ñáng k . - C ng theo t ng c t ñư c k t qu th hi n t n su t xu t hi n c a t ng hành ñ ng theo các v n ñ , thành ph n môi trư ng. - C ng theo hàng ñư c k t qu th hi n ñư c t n su t xu t hi n c a t ng v n ñ môi trư ng theo các hành ñ ng qua các giai ño n. Ma tr n quan h gi a nhân t môi trư ng và các ho t ñ ng phát tri n ñư c nêu trong b ng 3.9 T k t qu b ng 3.9 ta nh n th y, ñ gi i quy t m t v n ñ thành ph n môi trư ng c n ph i th c hi n m t lo t các hành ñ ng, ít nh t là 2 và nhi u nh t là 13. Ngư c l i, m i hành ñ ng khi th c hi n có th góp ph n gi i quy t m t s v n ñ môi trư ng, ít nh t là 8, nhi u nh t là 23. b) L p ma tr n xác ñ nh th t ưu tiên c a các giai ño n th c
 17. 17 hi n Đ xác ñ nh th t ưu tiên c n quan tâm c a các giai ño n th c hi n d án, l p ma tr n tr ng s xác ñ nh quan h gi a các giai ño n thi công và các nhân t môi trư ng, k t qu th hi n b ng 3.10 và b ng 3.11 B ng 3.11: Ma tr n tr ng s xác ñ nh th t quan tr ng c a các giai ño n th c hi n d án Các ho t ñ ng Môi trư ng kinh t - xã h i phát tri n Môi trư ng không khí Môi trư ng sinh h c Môi trư ng nư c Môi trư ng ñ t Th t ưu tiên T ng s ñi m S TT Các nhân t H s quan tr ng môi trư ng 10 9 8 6 5 1 Giai ño n quy ho ch 230 117 104 72 145 668 3 2 Giai ño n xây d ng 170 135 128 18 145 596 1 h t ng k thu t 3 Giai ño n KCN ñi 200 180 128 71 140 719 2 vào ho t ñ ng c) L p ma tr n ñi m s các ho t ñ ng phát tri n d) S p x p th t quan tr ng c a các ho t ñ ng phát tri n e) S p x p th t theo t ng nhóm ho t ñ ng T các b ng ma tr n ñi m s ñã l p trên, k t qu ñ t ñư c như sau:
 18. 18 - S p x p theo th t ưu tiên c a các thành ph n nhân t môi trư ng. - Th t ưu tiên c a các giai ño n th c hi n tác ñ ng ñ n môi trư ng. - S p x p th t ưu tiên các ho t ñ ng tác ñ ng ñ n môi trư ng. - Phân chia nhóm ho t ñ ng theo th t ưu tiên. T k t qu s p x p theo th t ưu tiên, trong kh năng v năng l c qu n lý, th c hi n giám sát c a các c p chính quy n, c a các ñơn v tham gia th c hi n d án, kh năng tài chính và k thu t c a d án. Ta ñ ra các chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n phù h p theo các m c ñ ưu tiên, theo t ng giai ño n, có tr ng tâm, kh c ph c ngăn ng a trong kh năng cho phép ho c c n s h tr t bên ngoài ñ ñáp ng m c tiêu b o v môi trư ng. 3.9. BI N PHÁP GI M THI U TÁC Đ NG X U, PHÒNG NG A VÀ NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 3.9.1. Giai ño n quy ho ch Khu công nghi p Quy ho ch phát tri n KCN v i nh ng ngành công nghi p c th có vai trò r t quan tr ng và m u ch t trong vi c tránh ho c gi m thi u các tác ñ ng b t l i cho môi trư ng khu v c. N u vi c quy ho ch không phù h p s không ch d n ñ n nh ng t n th t l n v kinh t mà còn khó có th ñ m b o cho KCN phát tri n m t cách b n v ng. 3.9.1.1. L a ch n các lo i hình công nghi p Đ góp ph n gi m thi u các tác ñ ng môi trư ng, ngay t giai ño n quy ho ch xây d ng khu công nghi p, các lo i hình s n xu t ñư c l a ch n thu c các ngành công nghi p nh , ít gây ô nhi m môi
 19. 19 trư ng, khuy n khích các doanh nghi p ñ u tư vào KCN s d ng công ngh s n xu t tiên ti n. 3.9.1.2. Gi m thi u tác ñ ng t phân khu ch c năng KCN M c dù theo quy ho ch, khu công nghi p Đông Qu Sơn s thu hút nh ng lo i hình công nghi p s n xu t v i công ngh s ch và ít gây ô nhi m môi trư ng. Nhưng th c t không tránh kh i s xáo ñ ng ngành ngh so v i quy ho ch ban ñ u. Vì v y khi b trí các nhà máy vào khu công nghi p, d án s phân chia thành các nhóm ngành có m c ñ ô nhi m nhi u, trung bình, ít ho c không gây ô nhi m môi trư ng ñ b trí thành c m nhà máy. 3.9.2. Giai ño n gi i t a ñ n bù chu n b m t b ng 3.9.3. Giai ño n thi công xây d ng cơ s h t ng k thu t KCN 3.9.3.1. Bi n pháp qu n lý - L p k ho ch và t ch c thi công h p lý, h n ch t p k t v t tư vào cùng m t th i ñi m. 3.9.3.2. Bi n pháp k thu t Bi n pháp gi m thi u tác ñ ng do b i, khí th i và ti ng n: - Phun nư c thư ng xuyên trên m t ñ t t i các khu v c có ho t ñ ng v n chuy n và nh ng nơi phát sinh nhi u b i. - Th c hi n che ch n xung quanh các công trình ñang thi công ñ h n ch phát tán b i và lan truy n ti ng n. - Không ch v t li u quá t i tr ng c a xe, khi v n chuy n ph i ph b t ñ h n ch b i. - Không v n hành máy móc, phương ti n v n chuy n vào gi ngh ngơi, h n ch tác ñ ng c a ti ng n ñ n ñ i s ng c a ngư i dân trong khu v c.
 20. 20 - Không ñư c s d ng các xe quá cũ, h t th i h n s d ng. Bi n pháp gi m thi u tác ñ ng do nư c th i: Ngu n nư c th i phát sinh trong giai ño n thi công xây d ng chính là nư c th i sinh ho t c a công nhân làm vi c t i công trư ng. Nư c th i sinh ho t s thu gom và x lý b ng b t ho i. Công trình v sinh này ñư c thi t k và b trí xây d ng t i các láng tr i công nhân ñ n thi công. Do v y, v trí và kích thư c b ph thu c vào s lư ng công nhân ñ n thi công công trình t i d án. Đ i v i nư c mưa ch y tràn, ưu tiên xây d ng h th ng thoát nư c mưa trư c, m c khác trong khu v c ch y u ñ t cát nên nư c mưa s t th m ho c t ch y tràn v các h nư c ch y d c qua khu v c ñ n b u Xuân Yên. Bi n pháp gi m thi u tác ñ ng do ch t th i r n: Ch t th i r n trong quá trình thi công xây d ng bao g m: - Ch t th i r n xây d ng (như s t, thép v n, bao bì xi măng...) s ñư c thu gom và bán ph li u. - Đ i v i ch t th i r n sinh ho t, Công ty s b trí thùng rác t i các khu v c h p lý ñ thu gom rác h ng ngày, sau ñó h p ñ ng v i Công ty môi trư ng ñô th Qu ng Nam ñưa ñi x lý. Ngoài ra, các ñơn v thi công ph i thư ng xuyên nh c nh công nhân v t rác ñúng nơi quy ñ nh. - Thư ng xuyên d n d p công trư ng s ch s , g n gàng, tránh ñ rơi vãi các ch t ô nhi m trên m t b ng, h n ch ñ nư c mưa cu n trôi, th m vào ñ t làm nh hư ng ñ n ch t lư ng môi trư ng ñ t, ngu n nư c m t và nư c ng m trong khu v c.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2