intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển căn hộ thông minh ở VN - Nguyễn Trí Hiếu

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

193
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển căn hộ thông minh ở Việt Nam nhằm hướng đến mục đích tìm hiểu về tòa nhà thông minh; nhà ở thông minh nhằm nâng cao hiểu biết và cung cấp thêm tư liệu cho ngành kiến trúc cũng như các ngành liên quan. Nghiên cứu nhằm ứng dụng nhà thông minh một cách hợp lý trong điều kiện văn hóa; kinh tế; chính trị; xã hội của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển căn hộ thông minh ở VN - Nguyễn Trí Hiếu

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ------------    ------------ NGUYỄN TRÍ HIẾU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CĂN HỘ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KIẾN TRÚC
 2. HÀ NỘI- 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ------------    ------------ NGUYỄN TRÍ HIẾU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CĂN HỘ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: KIẾN TRÚC DÂN DỤNG Mã số: 06.58.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KIẾN TRÚC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS. DOÃN MINH KHÔI 2
 3. HÀ NỘI- 2009 3
 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------Trang2- MôC LôC A- PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi.......................................................................................................6 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi...............................................................................6 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu..........................................................................................6 4. Ph¹m vi nghiªn cøu, thêi gian kh¶o s¸t..................................................................7 B- Néi dung nghiªn cøu Ch­¬ng I: Tæng quan nghiªn cøu vµ øng dông nhµ th«ng minh ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi 8 I.1. Kh¸i niÖm nhµ th«ng minh....................................................................................8 I.1.1. Kh¸i niÖm tßa nhµ th«ng minh( smart buiding).....................................................8 1.1.2. Kh¸i niÖm c¨n hé th«ng minh ( smart house).....................................................13 I.2.Tæng quan vÒ kiÕn tróc vµ c«ng nghÖ c¨n hé th«ng minh trªn thÕ giíi……...18 I.2.1. X©y dùng c¨n hé th«ng minh ë c¸c n­íc ph¸t triÓn............................................18 I.2.2. X©y dùng c¨n hé th«ng minh ë Mü.....................................................................19 I.2.2. X©y dùng c¨n hé th«ng minh ë Ch©u ¢u............................................................20 I.2.2. X©y dùng c¨n hé th«ng minh ë mét sè n­íc Ch©u ¸...........................................22 I.3. Tæng quan vÒ kiÕn tróc vµ c«ng nghÖ c¨n hé th«ng minh ë viÖt nam……….23 I.3.1. T×nh h×nh nghiªn cøu c¨n hé th«ng minh ë ViÖt Nam........................................23 I.3.2. T×nh h×nh øng dông c¨n hé th«ng minh ë ViÖt Nam hiÖn nay............................29 I.4. KÕt luËn vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn rót ra ®Ó nghiªn cøu.........................................31 Ch­¬ng II: C¸c hÖ thèng th«ng minh trong c¨n hé vµ ¸p dông chóng ë viÖt nam 32 II.1. HÖ thèng che n¾ng ngo¹i thÊt............................................................................32 II.1.1. Skylight 2 ®éng c¬ song song (FTS) ..................................................................32 II.1.2. Skylight cuén lß xo (FSS) ..................................................................................33 II.1.3. Skylight cuèn d©y (FCS) ....................................................................................33 II.1.4. Skylight cã ray....................................................................................................34 II.1.5. HÖ thèng cöa chíp lËt tù ®éng............................................................................35 Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 5. -------------------------------------------------------------------------------------Trang3- II.1.6. M¸i hiªn di ®éng................................................................................................37 II.2. HÖ thèng che n¾ng néi thÊt................................................................................37 II.2.1. RÌm cuèn ®iÒu khiÓn tõ xa.................................................................................37 II.2.2. RÌm roman ®iÒu khiÓn tõ xa..............................................................................39 II.2.3. RÌm më ngang ®iÒu khiÓn tõ xa.........................................................................40 II.2.4. Mµnh s¸o ngang ®iÒu khiÓn tõ xa.......................................................................41 II.3. HÖ thèng cöa, cæng tù ®éng................................................................................43 II.3.1. HÖ thèng cæng më tr­ît tù ®éng........................................................................43 II.3.2. HÖ thèng cæng më quay tù ®éng........................................................................44 II.3.3. HÖ thèng cæng më quay tù ®éng ©m sµn............................................................47 II.3.4. HÖ thèng cöa cuèn tù ®éng.................................................................................48 II.3.5. HÖ thèng cöa tr­ît tù ®éng.................................................................................50 II.3.6. HÖ thèng cöa tr­ît ¸p trÇn tù ®éng....................................................................53 II.4. C¸c gi¶i ph¸p th«ng minh cho ng«i nhµ...........................................................54 II.4.1. Gi¶i ph¸p mÆt ®øng hai líp................................................................................54 II.4.2. ¸p dông kiÕn tróc c©y xanh vµ mÆt n­íc..........................................................56 II.4.3. ¸p dông hÖ thèng m¸i xanh...............................................................................58 II.4.4. Gi¶i ph¸p bao che c¨n nhµ víi “Da th«ng minh” trong t­¬ng lai......................59 II.4.5. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ng«i nhµ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng..............................................60 II.5. VËt liÖu th«ng minh cho ng«i nhµ.....................................................................62 II.5.1. ¸p dông bª t«ng nhÑ khi x©y dùng c¨n hé th«ng minh gi¶m gi¸ thµnh nÒn mãng.............................................................................................................................64 II.5.2. Bª t«ng bät dïng x©y t­êng bao cho c¨n hé......................................................64 II.5.3. Dïng tÊm 3D-panel ®Ó x©y t­êng......................................................................65 II.5.4. ¸p dông vËt liÖu c¸ch ©m c¸ch nhiÖt cho ng«i nhµ............................................66 II.5.5. Sö dông t­êng bao che b»ng vËt liÖu kÝnh trong c¨n hé th«ng minh..................68 II.5.6. ¸p dông vËt liÖu ETFE thay thÕ kÝnh trong nhµ th«ng minh..............................73 II.5.7. ¸p dông vËt liÖu th©n thiÖn m«i tr­êng cho nhµ th«ng minh..............................75 II.6. C¸c thiÕt bÞ th«ng minh trong ng«i nhµ............................................................76 Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 6. -------------------------------------------------------------------------------------Trang4- II.6.1. øng dông ®Ìn ph¸t s¸ng b»ng tÊm nhùa ph¸t s¸ng sö dông c¸c ®i-èt ph¸t s¸ng h÷u c¬............................................................................................................................76 II.6.2. ChiÕu s¸ng s©n v­ên ngoµi nhµ b»ng "®Ìn hoa"................................................77 II.6.3. ChiÕu s¸ng s©n v­ên ngoµi nhµ b»ng Solar Tree...............................................78 II.6.4. Dïng bån cÇu th«ng minh cho nhµ th«ng minh................................................79 II.6.5. ¸p dông bÓ phèt kiÓu míi cña ViÖt Nam..........................................................80 II.6.6. B×nh n­íc nãng n¨ng l­îng mÆt trêi.................................................................81 II.6.7. Van c¶m øng tù ®éng........................................................................................86 II.6.8. Vßi n­íc tù ®éng...............................................................................................88 Ch­¬ng III: c¸c hÖ thèng kü thuËt liªn hÖ víi kiÕn tróc th«ng minh trong c¨n hé vµ ¸p dông ë viÖt nam 89 III.1. HÖ thèng ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ tù ®éng hãa th«ng minh..................................89 III.1.1. HÖ thèng ®iÖn th«ng minh dïng ®iÖn ¸p mét chiÒu 24Volt..............................89 III.1.2. HÖ thèng nhµ th«ng minh dïng c«ng nghÖ X10...............................................90 III.1.3. C¸c thiÕt bÞ tù ®éng hãa th«ng minh................................................................91 III.2. HÖ thèng camera an ninh gi¸m s¸t vµ ©m thanh h×nh ¶nh...........................97 III.2.1. HÖ thèng camera gi¸m s¸t................................................................................97 III.2.2. HÖ thèng b¸o ®éng kh«ng d©y........................................................................106 III.2.3. HÖ thèng khãa cöa th«ng minh.......................................................................107 III.2.4. HÖ thèng ©m thanh trong c¨n hé.....................................................................109 III.3. HÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y....................................................................111 III.3.1. HÖ thèng b¸o ch¸y, b¸o ga tù ®éng.................................................................111 III.3.2. HÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng...........................................................................114 III.4. N¨ng l­îng víi nhµ th«ng minh.....................................................................120 III.4.1. N¨ng l­îng mÆt trêi vµ giã............................................................................121 III.4.2. N¨ng l­îng ®iÖn h¹t nh©n.............................................................................. 125 III.4.3. §Þa nhiÖt.........................................................................................................126 III.4.4. §iÖn thuû triÒu...............................................................................................128 III.4.5. §¶o N¨ng l­îng kÕt hîp n¨ng l­îng mÆt trêi, giã vµ sãng ……...................129 III.5. Mét sè d¹ng nhµ th«ng minh trong c¸c t×nh huèng.....................................130 III.5.1. Nhµ di ®éng cña KTS Hå V¨n Thä................................................................131 Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 7. -------------------------------------------------------------------------------------Trang5- III.5.2. Ng«i nhµ biÕt ®i .............................................................................................132 III.5.3. Nhµ b»ng giÊy t¸i chÕ c¶i thiÖn nh÷ng khu æ chuét trong thµnh phè...............................................................................................................................134 III.5.4. R-House: Nhµ ë sinh th¸i thÕ hÖ míi..............................................................135 III.6. §Ò xuÊt ¸p dông m« h×nh vµ c¸ch biÕn ®æi c¨n hé th«ng th­êng thµnh c¨n hé th«ng minh ë Viªt Nam.......................................................................................136 C- KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn .................................................................................................................139 2. KiÕn nghÞ ...............................................................................................................139 D- Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................142 Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 8. -------------------------------------------------------------------------------------Trang6- A. phÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi - TÇm quan träng, tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: HiÖn nay nhµ th«ng minh ¸p dông ë ViÖt Nam míi b¾t ®Çu vµ ch­a cã nhiÒu, c¸c c«ng ty ®Òu lµ ®¹i diÖn cña n­íc ngoµi, viÖc hiÓu biÕt vÒ nhµ th«ng minh còng nh­ ¸p dông nã nh­ thÕ nµo ë ViÖt Nam cho hiÖu qu¶, h­íng nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn vµ néi ®Þa hãa, tËn dông lîi thÕ cña ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt. Cuéc sèng cña con ng­êi ngµy cµng cã nhu cÇu cao, mÆt kh¸c c¸c nguån n¨ng l­îng vµ vËt liÖu c¹n kiÖt dÇn do ®ã nhu cÇu ë trong mét ng«i nhµ th«ng minh lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m gi¶m thiÓu tiªu hao n¨ng l­îng, tËn dông nguån nguyªn vËt liÖu lîi thÕ cña ®Þa ph­¬ng. - Lý do chän ®Ò tµi, ý nghÜa vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn: HiÖn nay c«ng nghÖ nhµ th«ng minh trªn thÕ giíi øng dông mét thêi gian vµ ViÖt Nam còng ®· ¸p dông ë mét sè c«ng tr×nh lín còng nh­ nhµ ë gia ®×nh. ViÖc ¸p dông nhµ ë th«ng minh lµ cÇn thiÕt vµ thùc tÕ ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu bao gåm chi phÝ thÊp nhÊt, hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng th«ng qua sù hîp lý, th«ng minh. Kh«ng nhÊt thiÕt cø ph¶i ¸p dông toµn bé c«ng nghÖ míi lµ nhµ th«ng minh. Nhµ th«ng minh ë ®©y cã thÓ hiÓu lµ ¸p dông kiÕn tróc truyÒn thèng phï hîp khÝ hËu ViÖt Nam nh­ nµo cho hiÖu qu¶ hoÆc ¸p dông mét phÇn cña c«ng nghÖ, hoÆc dïng c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng n¨ng l­îng tËn dông nh÷ng lîi thÕ cña ViÖt Nam (n­íc ta cã ¸nh s¸ng vµ giã nhiÒu do ë vïng biÓn nhiÖt ®íi...) - Nh÷ng mong ®îi tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi: §Ò tµi sÏ gãp mét phÇn trong viÖc tiÕp cËn nhµ ë th«ng minh cña c¸c ngµnh khoa häc liªn quan vµ lµ mét trong nh÷ng tµi liÖu h­íng dÉn ¸p dông nhµ th«ng minh mét c¸ch hiÖu qu¶ ë ViÖt Nam, ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa cña ®Êt n­íc. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi Nghiªn cøu nµy h­íng ®Õn nh÷ng môc ®Ých/môc tiªu sau: -T×m hiÓu vÒ tßa nhµ th«ng minh, nhµ ë th«ng minh nh»m n©ng cao hiÓu biÕt vµ cung cÊp thªm t­ liÖu cho ngµnh kiÕn tróc còng nh­ c¸c ngµnh liªn quan. -Nghiªn cøu nh»m øng dông nhµ th«ng minh mét c¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn v¨n hãa, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ViÖt Nam 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1 Kh¸ch thÓ vµ ®èi t­îng nghiªn cøu -Kh¸ch thÓ nghiªn cøu : sù øng dông vµ ph¸t triÓn tÝnh th«ng minh cña nhµ th«ng minh. -§èi t­îng nghiªn cøu : tÝnh th«ng minh, c¸c c«ng nghÖ ¸p dông cho nhµ th«ng minh ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi. 3.2 Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn nghiªn cøu -Nghiªn cøu qua tµi liÖu bao gåm s¸ch, t¹p chÝ chuyªn nghµnh, internet Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 9. -------------------------------------------------------------------------------------Trang7- -Nghiªn cøu qua nh÷ng tßa nhµ th«ng minh ®· ¸p dông ë ViÖt Nam -Nghiªn cøu qua c¶m gi¸c mang l¹i cña nh÷ng ng­êi sèng trong nh÷ng tßa nhµ th«ng minh, c¨n hé th«ng minh. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu, thêi gian kh¶o s¸t Ph¹m vi nghiªn cøu : ViÖt Nam, ®¹i diÖn lµ Hµ Néi Thêi gian triÓn khai nghiªn cøu: dù kiÕn sÏ nghiªn cøu trong 5 th¸ng tõ th¸ng11/2008 ®Õn 5/2009 Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 10. -------------------------------------------------------------------------------------Trang8- B- Néi dung nghiªn cøu Ch­¬ng I: Tæng quan nghiªn cøu vµ øng dông nhµ th«ng minh ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi I.1. Kh¸i niÖm nhµ th«ng minh I.1.1. Kh¸i niÖm tßa nhµ th«ng minh (smart buiding) a. C¸c ®Þnh nghÜa vÒ tßa nhµ th«ng minh HiÖn nay chóng ta cã thÓ b¾t ®Çu nghe thÊy ng­êi ta nãi nhiÒu vÒ "nhµ th«ng minh", qu¸ tr×nh ®Þnh nghÜa tïy theo tõng khu vùc víi chøc n¨ng cña tßa nhµ mµ ng­êi ta ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Theo ®Þnh nghÜa cña Ch©u ¢u (EIBG - European Intelligent Building Group) nhãm ph¸t triÓn cao èc th«ng minh cña Ch©u ¢u, th× cao èc/tßa nhµ th«ng minh sÏ ph¶i phèi hîp ®­îc nh÷ng tinh tóy, hiÖn ®¹i nhÊt cña: - C¸c kh¸i niÖm (Concepts) - C¸c vËt liÖu (Materials) - C¸c hÖ thèng (Systems) - C¸c kü thuËt (Technologies) TÝch hîp nh÷ng yÕu tè trªn ®Ó x©y dùng ®­îc mét tßa nhµ ®¹t hoÆc v­ît qua nh÷ng tiªu chuÈn vÒ tÝnh n¨ng ®­îc yªu cÇu bëi ng­êi sö dông. §iÒu mµ cho phÐp t¨ng tèi ®a hiÖu suÊt cña ng­êi sö dông vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nguån lùc víi chi phÝ tèi thiÓu. (H.I.1) Tû lÖ th«ng minh ¸p dông trong tßa nhµ (nguån Saga.vn) Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 11. -------------------------------------------------------------------------------------Trang9- Theo ®Þnh nghÜa cña Mü - IBI (The Intelligent Building Institute - Häc viÖn Cao èc th«ng minh), th× ®ã lµ cao èc mµ cung cÊp mét m«i tr­êng h÷u Ých vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng cña con ng­êi th«ng qua sù tèi ­u cña 4 thµnh phÇn c¬ b¶n sau: - CÊu tróc (structure) - HÖ thèng (Systems) - DÞch vô (Services) - Qu¶n lý (Management) Vµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c yÕu tè ®ã. §Þnh nghÜa cña mét cao èc th«ng minh cã thÓ ®­îc tæng qu¸t nh­ sau: lµ mét cao èc cã thÓ cung cÊp ®­îc: - Mét m«i tr­êng lµm viÖc h÷u Ých (Productive environment) - Mét m«i tr­êng víi chi phÝ hiÖu qu¶ (Cost effective environment) Th«ng qua sù tèi ­u hãa cña 4 thµnh phÇn c¬ b¶n sau: - CÊu tróc (structure) - HÖ thèng (systems) - DÞch vô (services) - Qu¶n lý (Management) Vµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã, tËp trung vµo lîi Ých cña ng­êi sö dông. Tèi ®a hiÖu suÊt cña ng­êi sö dông, vµ cho phÐp tèi ®a hãa hiÖu qu¶ qu¶n lý nguån lùc víi chi phÝ tèi thiÓu, th©n thiÖn víi m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng b. C¸c hÖ thèng trong tßa nhµ VÒ c¬ b¶n c¸c cao èc cao tÇng cã c¸c hÖ thèng sau: -§iÒu hßa th«ng giã (HVAC ) -ChiÕu s¸ng (Lighting) -Qu¶n lý ®iÖn n¨ng/n¨ng l­îng (Electrical/Energy Management) (HÖ thèng n¨ng l­îng dïng n¨ng l­îng s¹ch, th«ng minh: N¨ng l­îng mÆt trêi, n¨ng l­îng giã lµ xu h­íng ¸p dông ë tßa nhµ th«ng minh) -HÖ nan che n¾ng tù ®éng quay theo h­íng n¾ng nhê c¸c bé phËn c¶m øng (¸p dông ë nh÷ng tßa nhµ th«ng minh) -HÖ thèng B¸o/Ch÷a ch¸y (Fire-Fighting System) -Thang m¸y (Lift) -HÖ thèng Gara ngÇm di chuyÓn cÊt vµ lÊy « t« tù ®éng tõ lóc ®ç t¹i cöa vµo ®Õn chç cÊt gi÷ -Hª thèng b¬m n­íc sinh ho¹t (Pumbling) -HÖ thèng tæng ®µi néi bé, th«ng b¸o (PABX/PA) -HÖ thèng an ninh (Security/CCTV) -HÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin, VOD, VoIP,... Vµ nhiÒu hÖ thèng kh¸c cho c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 12. -------------------------------------------------------------------------------------Trang10- (H.I.2) Liªn kÕt c¸c hÖ thèng trong tßa nhµ C¸c tßa nhµ hiÖn ®¹i th× c¸c hÖ thèng nµy sÏ kÕt nèi víi nhau ®Ó cã thÓ gi¸m s¸t ®iÒu khiÓn, tÝch hîp ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng kh¸c nhau trªn cïng mét nÒn t¶ng ®¶m b¶o tiÖn lîi, tèi ­u hãa vËn hµnh, tiÕt kiÖm n¨ng l­îng, an ninh, an toµn,... (H.I.3) Th¸p HyperGreen ý t­ëng thiÕt (H.I.4) Nh÷ng ®Æc tÝnh th«ng minh: nh÷ng b¬m kÕ bëi Jacques trong mét cuéc thi ë nhiÖt ®Þa nhiÖt, nh÷ng b¶ng quang ®iÖn, nh÷ng tua- Paris, cao 250 mÐt / 60 tÇng (nguån bin giã tæng hîp, tr¸i ®Êt lµm m¸t nh÷ng c¸i èng, internet) mét v­ên trªn m¸i, hÖ thèng kh«i phôc n­íc m­a, vµ nh÷ng tÊm sµn linh ho¹t vµ cã thÓ thÝch nghi (nguån internet) VÝ dô mét bµi to¸n ®¬n gi¶n: Mét cao èc cã tÝn hiÖu ch¸y ë tÇng 40. NÕu lµ tßa nhµ th«ng minh c¸c hÖ thèng ®­îc kÕt nèi víi nhau th× t¹i phßng ®iÒu khiÓn trung t©m sÏ cã tÝn hiÖu, chóng ta cã thÓ kiÓm tra b»ng Camera xem t×nh h×nh, ®ång thêi mét sè ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt tù ®éng sÏ ph¶n øng ngay nh­ ch÷a ch¸y tù ®éng, c¾t ®iÖn tÇng 40 (thËm chÝ cã thÓ c¾t ®Õn khu vùc ch¸y nÕu ch¸y côc bé) hÖ thèng an ninh sÏ x¸c ®Þnh cã bao nhiªu ng­êi ë tÇng 40, ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n gi¶i cøu. C¾t côc bé thang m¸y, hÖ thèng PA chØ th«ng b¸o theo khu vùc ®Ó tr¸nh lén xén khi tæ chøc cøu hé,... NhiÒu ®¬n vÞ cÊp cøu nh­ C«ng an PCCC cã thÓ trùc tiÕp kÕt nèi vµo hÖ thèng tõ xa ®Ó cËp nhËt t×nh h×nh,... ViÖc kÕt nèi chung còng ®¶m b¶o c¸c c«ng cô qu¶n lý nh­ qu¶n lý b¶o d­ìng,söa ch÷a ®¶m b¶o tÝnh s½n sµng cña hÖ thèng,... Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 13. -------------------------------------------------------------------------------------Trang11- (H.I.6) Nh÷ng ®iÓm s¸ng xanh lôc cña Th¸p bao gåm nh÷ng pin mÆt trêi tæng hîp, nh÷ng tua-bin giã, mét n­íc m­a gÆt h¸i hÖ thèng vµ (H.I.5) Ngän th¸p víi nh÷ng tua-bin giã trªn mét hÖ thèng s­ëi ®Þa nhiÖt (nguån internet) m¸i (nguån internet) BMS (Building Management System) hoÆc ë mét sè chç sÏ gäi lµ IBMS còng nh­ vËy lµ hÖ thèng kÕt nèi c¸c hÖ thèng ë phÇn 2. M¹ng truyÒn th«ng kÕt nèi gi÷a c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn nªu trªn ®­îc m« t¶ bëi 2 phÇn chñ yÕu: - §­êng truyÒn vËt lý (Wire, optical fibre, radio) - Giao thøc truyÒn th«ng (Protocol: BACnet, LonWork, Modbus) Chøc n¨ng then chèt cña hÖ thèng BMS trong cao èc lµ cam ®oan t¨ng c­êng tiÖn nghi víi chi phÝ vËn hµnh gi¶m. BMS cung cÊp mét lo¹t c¸c chøc n¨ng sau: - Tù ®éng BËt/T¾t hÖ thèng: trªn c¬ së cña thêi gian, lo¹i ngµy ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m«i tr­êng. - Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i cña tßa nhµ vµ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc. +) Nh©n viªn trong tßa nhµ cã thÓ ®­îc b¸o ®éng vÒ c¸c t×nh huèng nguy hiÓm ®óng lóc vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn mét c¸ch ®óng ®¾n +) Cho phÐp viÖc ph¶n øng nhanh, ®ãn ®Çu sù cè thay v× ph¶n øng l¹i nh÷ng hËu qu¶ cña sù cè. tõ ®ã, qu¶n lý dÞch vô söa ch÷a kh¾c phôc ®¬n gi¶n, dÔ dµng, nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ h¬n. - C«ng cô tiÕt gi¶m n¨ng l­îng: cïng víi mét thiÕt kÕ cao èc tèt,vµ mét hÖ thèng ®iÒu hßa th«ng giã hiÖu qu¶, hÖ thèng BMS chiÕm mét phÇn sèng cßn trong qu¶n lý tiªu phÝ n¨ng l­îng vµ gi¶m ¶nh h­ëng cña ho¹t ®éng cña tßa nhµ ®Õn m«i tr­êng xung quanh. - C«ng cô qu¶n lý dÞch vô cao èc: cung cÊp c¸c th«ng tin h÷u Ých vÒ tãm l­îc, th«ng tin l­u tr÷ theo thêi gian/sù kiÖn vµ c¸c b¸o c¸o. Chøc n¨ng nµy cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u dông cho c¸c dÞch vô trong cao èc vµ bé phËn kinh doanh cña cao èc. Nh÷ng th«ng tin nµy còng mang lai thªm gi¸ trÞ cho dÞch vô cña cao èc khi nh÷ng ng­êi thuª cao èc ngµy nay ®¸nh gi¸ cao c¸c tiÖn Ých do cao èc mang l¹i. Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 14. -------------------------------------------------------------------------------------Trang12- - C¸c kh¶ n¨ng gi¸m s¸t tõ xa: cung cÊp kh¶ n¨ng gi¸m s¸t ®iÒu khiÓn tËp trung. Tõ mét vÞ trÝ cã thÓ truy cËp ®­îc tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh­ nhiÖt ®é, ¸p suÊt, tr¹ng th¸i thiÕt bÞ hiÓn thÞ cho t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña cao èc. - C«ng cô kiÓm tra lçi: cung cÊp mét bøc tranh tæng thÓ vÒ ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng kü thuËt trong building, tõ ®ã cã thÓ dÔ dµng t×m ra nguån gèc cña sù cè khi cã mét t×nh huèng kü thuËt x¶y ra. - Cho phÐp tÝch hîp víi c¸c hÖ thèng cao èc kh¸c: víi chøc n¨ng nµy, c¸c dÞch vô - tiÖn nghi trong cao èc cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, gi¶m ®­îc chi phÝ vµ t¨ng ®­îc hiÖu suÊt cña c¸c kü s­ vËn hµnh tßa nhµ. C¸c c«ng ty B§S lín cã thÓ kÕt nèi toµn bé hÖ thèng B§S trªn toµn thÕ giíi ®Ó qu¶n lý tËp trung thËm chÝ lµ tr¹ng th¸i cña mét bãng ®Ìn e. TruyÒn th«ng hîp nhÊt Møc ®é tÝch hîp cao cÊp h¬n n÷a víi c¸c hÖ thèng nµy lµ tÝch hîp hÖ thèng BMS vµ IT (intelligent technologies - c¸c hÖ thèng th«ng minh) vµo mét nÒn t¶ng chung. Chóng ta cã thÓ t­ëng t­îng rÊt ®¬n gi¶n tõ ®iÖn tho¹i ®Ó bµn chóng ta cã thÓ më rÌm cöa, Order ®å uèng, më cöa cho kh¸ch, xem ai ®Õn th¨m, bËt-®iÒu khiÓn ®Ìn,... hoÆc vµo m¹ng xem nåi c¬m ®iÖn ë nhµ ®· t¾t ch­a? bËt m¸y l¹nh tr­íc khi vÒ nhµ... HoÆc ®Ó ®¬n gi¶n h¬n ®©y lµ xu h­íng IP hãa c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ chÊp hµnh,...TÊt c¶ c¸c hÖ thèng trªn cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò t¨ng hiÖu suÊt khai th¸c, tiÕt kiÖm chi phÝ n¨ng l­îng,.. Mét vÝ dô vÒ tßa nhµ th«ng minh lµ Tßa nhµ Dynamic Tower (Tßa th¸p N¨ng ®éng) ®ang ®­îc Dubai lªn kÕ ho¹ch x©y dùng, ®ã lµ tßa nhµ “chuyÓn ®éng” ®Çu tiªn cña thÕ giíi. Theo thiÕt kÕ, Dynamic Tower cã 80 tÇng, mçi tÇng lµ mét c¨n hé tiÒn chÕ cã thÓ xoay ®éc lËp víi c¸c c¨n kh¸c ®Ó thay ®æi h×nh d¸ng cña tßa nhµ. VÞ trÝ ®Æt qu¶ng c¸o víi 79 turbine giã ph¸t ®iÖn ®­îc l¾p ®Æt gi÷a c¸c tÇng, nh÷ng c¨n hé cña tßa nhµ cao 420 mÐt nµy cã thÓ xoay 360o quanh mét cét trô, theo lÖnh b»ng giäng nãi. ¤ng Fisher kh¼ng ®Þnh tßa nhµ xoay võa ®ñ chËm ®Ó kh«ng ai chó ý vµ bÞ chãng mÆt. C¸c c¨n hé mÊt 1-3 tiÕng ®Ó ®i hÕt mét vßng xoay. (H.I.7) Tßa nhµ Dynamic Tower sÏ lu«n thay ®æi h×nh d¸ng (nguån AP) Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 15. -------------------------------------------------------------------------------------Trang13- §Æc biÖt, nh÷ng chiÕc turbine giã khæng lå cßn s¶n xuÊt ®ñ ®iÖn cho c¶ tßa nhµ, thËm chÝ cã thÓ ®ãng gãp thªm vµo l­íi ®iÖn. Ngoµi ra, hÖ thèng thang m¸y sÏ cho phÐp c¸c chñ hé cã thÓ cÊt xe h¬i ngay trong c¨n hé cña m×nh. ¤ng Fisher cho biÕt mçi tÇng sÏ ®­îc tiÒn chÕ t¹i mét nhµ m¸y cña ý råi chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm x©y t¹i Dubai ®Ó l¾p vµo cét lâi. ViÖc l¾p r¸p theo kiÓu nµy sÏ chØ cÇn 80 kü thuËt viªn vµ mÊt 20 th¸ng, vµ theo «ng lµ tiÕt kiÖm hµng chôc triÖu ®« la Mü. Chi phÝ x©y dùng (H.I.8) MÆt b»ng tßa nhµ Dynamic Tower tßa nhµ ­íc tÝnh kho¶ng 700 triÖu ®« la (nguån interner) Mü. 1.1.2 Kh¸i niÖm c¨n hé th«ng minh (smart house) a. Kh¸i niÖm Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ ®iÖn tö ®· lµm cho ®iÒu kiÖn sèng con ng­êi ngµy cµng cã nhiÒu thay ®æi. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö gia dông nh­ m¸y giÆt, ®iÒu hßa, ti vi d­êng nh­ ngµy cµng th«ng minh h¬n nhê ®­îc øng dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc, c«ng nghÖ. Nh­ng víi c¸c thiÕt bÞ ®¬n lÎ ®­îc øng dông c«ng nghÖ míi ®ã ®· ®­îc gäi lµ ng«i nhµ th«ng minh ch­a? VËy ng«i nhµ th«ng minh lµ nh­ thÕ nµo? Smarthouse dÞch ra tiÕng ViÖt cã thÓ dÞch lµ nhµ th«ng minh, ng«i nhµ th«ng minh , c¨n nhµ th«ng minh, c¨n hé th«ng minh, nhµ ë th«ng minh. Tuy nhiªn cã thÓ ®Þnh nghÜa c¨n hé th«ng minh lµ mét c¨n nhµ riªng ®Ó ë cã thÓ cung cÊp ®­îc: - Mét m«i tr­êng ë vµ lµm viÖc h÷u Ých (Productive environment) - Mét m«i tr­êng víi chi phÝ hiÖu qu¶ (Cost effective environment) Th«ng qua sù tèi ­u hãa cña 4 thµnh phÇn c¬ b¶n sau: - CÊu tróc (structure) - HÖ thèng (systems) - DÞch vô (services) - Qu¶n lý (Management) Vµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã, tËp trung vµo lîi Ých cña ng­êi sö dông. Tèi ®a hiÖu suÊt cña ng­êi sö dông. vµ cho phÐp tèi ®a hãa hiÖu qu¶ qu¶n lý ng«i nhµ víi chi phÝ tèi thiÓu. Trong c¨n nhµ th«ng minh, ®å dïng trong nhµ tõ phßng ngñ, phßng kh¸ch ®Õn toilet ®Òu g¾n c¸c bé ®iÒu khiÓn ®iÖn tö cã thÓ kÕt nèi víi internet vµ ®iÖn tho¹i di ®éng, cho phÐp chñ nh©n ®iÒu khiÓn vËt dông tõ xa hoÆc lËp tr×nh cho Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 16. -------------------------------------------------------------------------------------Trang14- thiÕt bÞ ë nhµ ho¹t ®éng theo lÞch. Thªm vµo ®ã, c¸c ®å gia dông cã thÓ hiÓu ®­îc ng«n ng÷ cña nhau vµ cã kh¶ n¨ng t­¬ng t¸c víi nhau… YÕu tè th«ng minh kh«ng chØ n»m trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng víi c«ng nghÖ cao mµ cßn mét tæ hîp víi b¶n chÊt kiÕn tróc – lµ yÕu tè cèt lâi ®Ó t¹o nªn c¸i gäi lµ ng«i nhµ. Tõ xa x­a cho tíi b©y giê, theo suèt chiÒu dµi lÞch sö, kiÕn tróc ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó ®i t×m c¸i ®Ñp hoµn mü h¬n vµ còng lµ ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ, thiÕt thùc h¬n nhu cÇu cña con ng­êi, ®i tíi sù tiÖn lîi nhÊt. Nhµ th«ng minh kh«ng n»m trong ngo¹i lÖ ®ã. VÒ c¬ b¶n c¨n hé th«ng minh cã c¸c thµnh phÇn t­¬ng tù nh­ toµ nhµ th«ng minh nh­ng c¸c hÖ thèng ®­îc Ýt h¬n, kh«ng bÞ qu¶n lý phøc t¹p nh­ toµ nhµ, kh«ng cã hÖ thèng b·i xe, hÖ thèng thang nhiÒu thang m¸y… b. C¸c yÕu tè cña nhµ th«ng minh: Nhµ th«ng minh bao gåm nh÷ng yÕu tè cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t­¬ng hç nhau, phï hîp trªn c¶ ph­¬ng diÖn c«ng n¨ng, kü thuËt, thÈm mü, kinh tÕ. ë mét c¸ch nh×n tæng quan, “nhµ th«ng minh” cÇn nh÷ng yÕu tè sau: - Gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh : Dï th«ng minh nh­ thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a, mét ng«i nhµ sÏ chØ thùc sù tèt khi yÕu tè ®Çu tiªn t¹o nªn ng«i nhµ – kiÕn tróc – ph¶i tèt. Nhµ th«ng minh ph¶i cã gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ sù l¹m dông c«ng nghÖ nhiÒu khi lµm mê nh¹t vai trß cña kiÕn tróc. Mäi thø kh«ng hîp lý, ch­a tèt ng­êi ta ®Òu vin vµo gi¶i ph¸p c«ng nghÖ hç trî. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt sÏ chØ tèt vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ trªn nÒn mét kiÕn tróc th«ng minh, hîp lý. KiÕn tróc lµ khëi ®Çu vµ lµ tiÒn ®Ò cña mäi yÕu tè kh¸c. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh lµ tËn dông tèt yÕu tè m«i tr­êng, c¶nh quan, ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh­îc ®iÓm. SÏ lµ kh«ng th«ng minh nÕu nh­ ng«i nhµ quay h­íng t©y mµ kh«ng tÝnh ®Õn gi¶i ph¸p ch¾n n¾ng, chèng nãng. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh lµ hîp lý c«ng n¨ng, thuËn tiÖn cho con ng­êi, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi sö dông trong c«ng tr×nh ®ã. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh cßn lµ sù hîp lý gi÷a néi t¹i kiÕn tróc: h×nh thøc vµ c«ng n¨ng; hay mèi quan hÖ kiÕn tróc vµ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ néi – ngo¹i thÊt, kü thuËt (kÕt cÊu, hÖ thèng ®iÖn, cÊp – tho¸t n­íc, th«ng tin liªn l¹c, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng…). Gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh cßn lµ sù linh ho¹t khi cÇn thay ®æi hay bæ sung hÖ thèng trang thiÕt bÞ kü thuËt. Chóng ta cã thÓ thÊy nhiÒu c«ng tr×nh cæ hµng tr¨m n¨m tuæi ë ch©u ¢u, vÉn kh«ng hÒ l¹c hËu khi ®­a nh÷ng hÖ thèng kü thuËt hiÖn ®¹i vµo, kh«ng lµm ph¸ vì cÊu tróc ban ®Çu, vËn hµnh tèt, ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña thêi ®¹i. - Sinh th¸i – th©n thiÖn m«i tr­êng : Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 17. -------------------------------------------------------------------------------------Trang15- KiÕn tróc sinh th¸i hay cßn gäi lµ kiÕn tróc xanh ®­îc nh¾c tíi nhiÒu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §ã lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu sau khi con ng­êi m¶i miÕt kiÕm t×m vµ ph¸t minh nh÷ng c«ng nghÖ vµ vËt liÖu míi nh­ng l¹i x¶ “r¸c” vµo m«i tr­êng. Tr¸i ®Êt ®ang nãng lªn, tÇng ozone thñng, b¨ng tan ®ã lµ nh÷ng hÖ qu¶ vÜ m« nh­ng râ nÐt cña nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn kh«ng ngõng, trong ®ã cã c«ng nghiÖp x©y dùng mang l¹i. KiÕn tróc sinh th¸i h­íng tíi sù bÒn v÷ng, th©n thiÖn thiªn nhiªn, m«i tr­êng. Cã thÓ ë mét khÝa c¹nh nµo ®ã, v¨n minh vµ thiªn nhiªn nh­ hai c¸ thÓ ®èi lËp lo¹i trõ lÉn nhau. ë n¬i thiªn nhiªn th× tÝnh v¨n minh kÐm vµ ng­îc l¹i. Tuy nhiªn thùc tÕ th× v¨n minh vµ thiªn nhiªn lu«n cïng tån t¹i víi nh÷ng tû lÖ t­¬ng quan kh¸c nhau. Nh­ng mäi hµnh ®éng cña con ng­êi, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng x©y dùng ®ang tµn ph¸ thiªn nhiªn ë nhiÒu ph­¬ng diÖn: ph¸ nói, ph¸ rõng §ã lµ viÖc lÊy nguyªn vËt liÖu, lÊp ao hå lÊy mÆt b»ng x©y dùng, bª t«ng ho¸ bÒ mÆt ®Êt tù nhiªn, th¶i v« sè c¸c lo¹i phÕ th¶i x©y dùng ®éc h¹i vµ khã ph©n huû vµo m«i tr­êng Mét ng«i nhµ th«ng minh h¼n ph¶i cã yÕu tè sinh th¸i. Khi mµ kiÕn tróc hiÖn ®¹i ®­îc t¹o nªn bëi bª t«ng, kÝnh, thÐp; khi mµ ®« thÞ chËt chéi víi nh÷ng toµ nhµ san s¸t nhau; ng­êi ta míi hiÓu vµ míi thÊy cÇn gi¸ trÞ cña c©y xanh, mÆt n­íc, m«i tr­êng kh«ng khÝ trong lµnh. §ã kh«ng chØ lµ yÕu tè vËt lý, khÝ hËu thuÇn tuý cho søc khoÎ mµ nã cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thÞ gi¸c, t©m hån cña con ng­êi. §Ó thiÕt kÕ mét ng«i nhµ th«ng minh, bao gåm yÕu tè sinh th¸i, kiÕn tróc s­ ph¶i n¾m ®­îc quan hÖ gi÷a m«i tr­êng vµ tiÕn bé x· héi. Vµ ®Ó thùc hiÖn tèt – h­íng vÒ thiªn nhiªn, ®ång nghÜa víi viÖc ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cña con ng­êi g©y t¸c ®éng tíi thiªn nhiªn th× d­êng nh­ còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊp nhËn nh÷ng “b­íc lïi” cña sù ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ. §iÒu ®ã qu¶ thùc lµ khã, gÇn nh­ lµ th¸ch thøc. -TiÕt kiÖm n¨ng l­îng : TiÕt kiÖm n¨ng l­îng lµ mét tiªu chÝ cña kiÕn tróc sinh th¸i. TiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m sù tµn ph¸ thiªn nhiªn ë ®Çu nguån (do khai th¸c than, dÇu má ) vµ gi¶m viÖc th¶i khÝ ®éc h¹i vµo m«i tr­êng. Râ rµng, ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, c«ng tr×nh ph¶i cã mét gi¶i ph¸p kiÕn tróc còng nh­ kü thuËt tèt nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn. Mét ng«i nhµ th«ng minh ph¶i “biÕt” tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. §Çu tiªn lµ ph¶i khai th¸c c¸c yÕu tè tù nhiªn tèi ®a nh­ ¸nh s¸ng, th«ng giã; gi¶m thiÓu viÖc khai th¸c thiÕt bÞ tiªu hao n¨ng l­îng nh­ chiÕu s¸ng, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, lß s­ëi TiÕp theo lµ ph¶i biÕt tËn dông c¸c nguån n¨ng l­îng tõ thiªn nhiªn ®Ó chuyÓn ho¸ thµnh n¨ng l­îng h÷u Ých. §ã lµ nhiÖt n¨ng cña mÆt trêi, søc giã, søc n­íc Nh÷ng thiÕt bÞ nµy hiÖn nay ®· rÊt phæ biÕn nh­ hÖ thèng ®un n­íc nãng dïng n¨ng l­îng mÆt trêi, pin mÆt trêi… TÊt nhiªn, ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng l­îng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ph¶i nhê ®Õn mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn hîp lý, th«ng minh nh­ trong ®Þnh nghÜa ®Çu tiªn. Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 18. -------------------------------------------------------------------------------------Trang16- - HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn th«ng minh : §©y lµ yÕu tè mµ ng­êi ta hay nh¾c tíi, vµ cho r»ng nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó mét ng«i nhµ trë thµnh th«ng minh. TÊt nhiªn, theo mét c¸ch nh×n cã nhiÒu gãc ®é, nã kh«ng thÓ ®Þnh ®o¹t sè phËn mét ng«i nhµ nh­ng còng kh«ng thÓ thiÕu. Thùc tÕ, nã chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø kh«ng thÓ lµ ®iÒu kiÖn ®ñ. NÕu ph©n chia hÖ thèng ®iÒu khiÓn th«ng minh ra th× cã lÏ cã qu¸ nhiÒu hÖ thèng, vµ mçi nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn th«ng minh còng cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau, sù ph©n chia kh¸c nhau. Nhµ th«ng minh còng cÇn ®Õn ng­êi chñ biÕt ®iÒu khiÓn nã. Mét ng­êi chñ biÕt t×m ®Õn kiÕn tróc s­ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña m×nh, t×m ®­îc tiÕng nãi chung ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p kiÕn tróc hîp lý nhÊt. Mét ng­êi ph¶i biÕt yªu thiªn nhiªn, t«n träng nh÷ng gi¸ trÞ cña m«i tr­êng. Mét ng­êi ph¶i biÕt tiÕt kiÖm, sö dông n¨ng l­îng hîp lý (kÓ c¶ khi anh ta cã nhiÒu tiÒn). Mét ng­êi chñ ph¶i biÕt sö dông vµ vËn hµnh thiÕt bÞ ®óng c¸ch, ®óng chç ®Ó tËn h­ëng nh÷ng gi¸ trÞ cña c«ng nghÖ mang l¹i. Ph©n lo¹i theo hÖ thèng kü thuËt HÖ thèng ®iÒu khiÓn th«ng minh ®i kÌm víi c¸c thiÕt bÞ ®­îc lËp tr×nh s½n, giao tiÕp víi ng­êi sö dông linh ho¹t kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ vµ th­êng cã nh÷ng hÖ thèng sau: -HÖ thèng an ninh: bao gåm c¸c hÖ thèng cöa tù ®éng, camera quan s¸t, ®Çu ghi h×nh, bé nhí l­u tr÷, bé ®iÒu khiÓn trung t©m cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ n¾m ®­îc trùc tiÕp hay xem l¹i toµn bé mäi ho¹t ®éng diÔn ra ë c¸c khu vùc cã thiÕt bÞ kiÓm so¸t. HÖ thèng an ninh cßn cã thÓ b¸o ®éng b»ng cßi, chiÕu s¸ng, gäi ®Õn c¸c sè ®iÖn tho¹i cÇn thiÕt vµ cã kh¶ n¨ng phong to¶ khu vùc bÞ ®ét nhËp. -HÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y: hÖ thèng b¸o ch¸y c¶m øng khi cã hiÖn t­îng ch¸y (nång ®é khãi, nhiÖt ®é), vµ th«ng b¸o b»ng ©m thanh (loa, cßi), ®Ìn chiÕu s¸ng. HÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng phun n­íc t¹i c¸c n¬i cÇn ch÷a ch¸y. ë møc ®é cao h¬n, hÖ thèng b¸o ch¸y, ch÷a ch¸y cho phÐp khoanh vïng vµ h­íng dÉn ph©n luång tho¸t hiÓm. -HÖ thèng thiÕt bÞ nhiÖt: ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, lß s­ëi, b×nh n­íc nãng...) -HÖ thèng gi¶i trÝ: truyÒn h×nh, ®Çu DVD, m¸y nghe nh¹c… -HÖ thèng cÊp n­íc: phßng vÖ sinh, t­íi v­ên... TÊt c¶ c¸c hÖ thèng th«ng minh trªn cã thÓ ho¹t ®éng theo lËp tr×nh hoÆc cho phÐp ng­êi sö dông ®iÒu khiÓn tõ xa, hoÆc kiÓm tra tr¹ng th¸i thiÕt bÞ th«ng qua bé ®iÒu khiÓn tõ xa (remote control), ®iÖn tho¹i di ®éng hay internet. S¬ ®å mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong nhµ th«ng minh: Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 19. -------------------------------------------------------------------------------------Trang17- gi¶i ph¸p kiÕn tróc th«ng minh tiÕt kiÖm n¨ng l­îng - th©n thiÖn m«i tr­êng hÖ thèng vËt liÖu kiÕn tróc th«ng minh th«ng minh thµnh phÇn vµ thiÕt bÞ c¨n hé th«ng minh hÖ thèng qu¶n lý th«ng minh kÕt nèi hÖ thèng ®iÖn th«ng minh hÖ thèng camera gi¸m s¸t vµ h×nh ¶nh ©m thanh c¸c hÖ thèng kü thuËt hÖ thèng b¸o ch¸y vµ mèi liªn hÖ víi vµ ch÷a ch¸y th«ng minh kiÕn tróc th«ng minh hÖ thèng thiÕt bÞ nhiÖt hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc Ph©n lo¹i theo c¬ chÕ th«ng minh Cã thÓ ph©n chia lµm ba lo¹i c¬ chÕ ho¹t ®éng nh­ sau: - C¬ chÕ nhËn d¹ng: c¬ chÕ nhËn d¹ng cho phÐp ghi nhí nh÷ng ®Æc ®iÓm ®­îc cµi ®Æt s½n trong bé nhí; trong tr­êng hîp viÖc nhËn d¹ng x¶y ra kh«ng trïng khíp, hÖ thèng sÏ tõ chèi phôc vô hoÆc b¸o ®éng. VÝ dô nh­ cæng, cöa gara chØ më víi nh÷ng xe cã biÓn sè ®· ®¨ng ký víi hÖ thèng, cöa tù ®éng nhËn d¹ng v©n tay chØ më ®óng ng­êi; trong kho¶ng thêi gian ®ªm, nÕu cã ng­êi l¹ mÆt trong phßng kh¸ch hÖ thèng sÏ b¸o ®éng… - C¬ chÕ lËp tr×nh s½n: mét sè hÖ thèng thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng theo lÞch tr×nh nhÊt ®Þnh. VÝ dô nh­ b¾t ®Çu tõ 7 giê tèi ®Ìn v­ên, ®Ìn b¶o vÖ tù ®éng bËt s¸ng vµ t¾t vµo thêi ®iÓm 5 giê s¸ng, 7 giê s¸ng ti vi t¹i khu vùc bÕp tù ®éng bËt ®óng ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt ®Ó ng­êi ¨n s¸ng cã thÓ xem, 8 giê s¸ng vßi n­íc t­íi v­ên ho¹t ®éng trong 15 phót; 10 giê ®ªm c¸c hÖ thèng cöa tù ®éng an toµn sÏ ®ãng l¹i - C¬ chÕ c¶m øng: c¬ chÕ c¶m øng lµ mét c¬ chÕ linh ho¹t, ho¹t ®éng trªn sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i mµ hÖ thèng c¶m øng ghi nhËn ®Ó tù ®iÒu khiÓn phï hîp. VÝ dô: t¹i cÇu thang, vÖ sinh, ®Ìn sÏ tù ®éng bËt khi cã ng­êi vµ tù ®éng t¾t sau mét thêi gian Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
 20. -------------------------------------------------------------------------------------Trang18- nhÊt ®Þnh khi kh«ng cã ng­êi; hÖ thèng b¸o ®éng sÏ th«ng b¸o khi cöa cã nh÷ng chÊn ®éng c¬ häc h¬n møc b×nh th­êng (do ph¸ ho¹i, ®ét nhËp), m¸i kÝnh sÏ tù ®éng ®ãng l¹i khi cã m­a, mµnh – rÌm tù ho¹t ®éng ë tr¹ng th¸i thÝch hîp nhÊt khi c¶m øng víi ¸nh n¾ng mÆt trêi, ®Ìn tù ®éng bËt khi chiÕu s¸ng tù nhiªn kh«ng ®ñ… Vµ bÊt kÓ thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ nµo th× vÉn can thiÖp ®­îc b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ ng­êi sö dông. (H.I.9) Mét sè øng dông trong nhµ th«ng minh (nguån internet) Nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn nhµ th«ng minh ë viÖt nam LuËn v¨n th¹c sÜ – Chuyªn ngµnh kiÕn tróc – NguyÔn TrÝ HiÕu – KTR06
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=193

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2