intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại Uỷ ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

7
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại Uỷ ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ....../...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HÀ MY BỒI D NG C NG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUY N M N TẠI ỦY BAN NH N D N THÀNH PHỐ THÁI NGUY N, TỈNH THÁI NGUY N LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUY N NGÀNH QUẢN LÝ C NG HÀ NỘI - NĂM 2020
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ....../...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HÀ MY BỒI D NG C NG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUY N M N TẠI ỦY BAN NH N D N THÀNH PHỐ THÁI NGUY N, TỈNH THÁI NGUY N LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUY N NGÀNH QUẢN LÝ C NG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 NG ỜI H ỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM NGỌC HÀ HÀ NỘI - NĂM 2020
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận v n đ t i: n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân t n p T uyên t n T uyên” l công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các nội dung của luận v n n y ho n to n được hình th nh v phát triển từ những quan điểm của chính cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Ngọc H . Các số liệu v kết quả nghiên cứu được trình b y trong luận v n l trung thực v chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình n o khác. Các thông tin trích dẫn v số liệu sử dụng trong luận v n đ u được trích dẫn nguồn t i liệu tham khảo. Học viên Nguyễn Hà My
 4. LỜI CẢM ƠN Để ho n th nh được Luận v n n y với đ t i n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân t n p T uyên tn T uyên”, tôi đã nhận được rất nhi u sự giúp đỡ của các cá nhân v tổ chức. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các Quý Thầy, Cô của Học viện H nh chính quốc gia, đặc biệt l TS. Phạm Ngọc H đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi thực hiện đ t i nghiên cứu n y. Để có được kết quả như n y hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân th nh nhất đến các cán bộ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tại UBND th nh phố Thái Nguyên nói chung v Phòng Nội vụ - UBND th nh phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã tạo mọi đi u kiện thuận lợi v giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu thập t i liệu, số liệu, tìm hiểu nghiệp vụ cũng như những kỹ n ng chuyên môn để tôi ho n th nh Luận v n đúng thời hạn quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Hà My
 5. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................................... . DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................................ . MỞ ĐẦU ........................................................................................................................................... 1 CH ƠNG 1 .................................................................................................................................... 14 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI D NG C NG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUY N M N THUỘC ỦY BAN NH N D N CẤP HUYỆN ............................................................................ 14 1.1. Một s k n ệm bản ................................................................................................ 14 1.1.1. C n c.............................................................................................................................. 14 1.1.2. C n qu n uyên m n t uộ y b n n ân ân ấp huyện ................................ 18 1.1.3. B n n qu n uyên m n t uộc y b n n ân ân cấp huyện .. 21 1.2. C n t b n n qu n uyên m n t uộc y b n n ân ân ấp huyện .......................................................................................................................................................... 23 1.3. C y u t ản n n ất l ợn b n n qu n uyên m n ...... 29 TIỂU KẾT CH ƠNG 1 ................................................................................................................ 39 CH ƠNG 2 .................................................................................................................................... 40 TH C TRẠNG BỒI D NG C NG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUY N M N TẠI ỦY BAN NH N D N THÀNH PHỐ THÁI NGUY N TỈNH THÁI NGUY N .......................... 40 2.1. Đ ều kiện tự n ên tìn ìn k n t - xã ộ t ộng tớ n t b n n ch qu n uyên m n t uộ U D t n p T uyên t n T uyên ... 40 V tr l ều k ện tự n ên .............................................................................................. 40 Tìn ìn p t tr ển k n t - xã ộ ủ t n p T uyên ....................................... 41 qu t ộ n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân t n p T uyên t n T uyên ........................................................................................... 42 n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân T n p T uyên ................................................................................................................................. 50 C qu n ểm v n ớn ạo về b n n ủ t n p T uyên t n T uyên ............................................................................................................. 50 2.3.2. Thực trạn n t b n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân t n p T uyên oạn - 2019 ............................................................................. 52 t quả n t b n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân T n p T uyên oạn - 2019 ............................................................................ 61
 6. Đ n t ực hiệu quả b n n qu n uyên m n tạ y b n n ân ân T n p T uyên oạn - 2019 ........................................................... 71 TIỂU KẾT CH ƠNG 2 ................................................................................................................ 78 CH ƠNG 3 .................................................................................................................................... 79 GIẢI PHÁP NHẰM N NG CAO CHẤT L NG BỒI D NG C NG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUY N M N TẠI ỦY BAN NH N D N THÀNH PHỐ THÁI NGUY N TỈNH THÁI NGUY N ............................................................................................................................. 79 TIỂU KẾT CH ƠNG 3 ................................................................................................................ 91 KẾT LUẬN ..................................................................................................................................... 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... . PHỤ LỤC 1 ........................................................................................................................................ .
 7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ, cụm từ Viết tắt 1 Uỷ ban nhân dân UBND 2 Hội đồng nhân dân HĐND 3 H nh chính nh nước HCNN 4 Quản lý nh nước QLNN 5 Bồi dưỡng BD 6 Bồi dưỡng công chức BDCC 7 Đ o tạo, bồi dưỡng ĐTBD 8 Cán bộ, công chức CBCC 9 Công chức CC 10 Cơ quan chuyên môn CQCM 11 Lý luận chính trị LLCT 12 Đơn vị tính ĐVT
 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp giao biên chế cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 .................................................................. 45 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp chức danh công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 ............................................ 47 Bảng 2.3: Bảng số liệu về trình độ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 ...................................................... 48 Bảng 2.4: Tình hình bồi dưỡng lý luận chính trị cho công chức các cơ quan chuyên môn tại UBND thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2019 ......... 53 Bảng 2.5: Tình hình bồi dưỡng quản lý nhà nước cho công chức các cơ quan chuyên môn tại UBND thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2019 ......... 54 Bảng 2.6: Tình hình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của công chức các cơ quan chuyên môn tại UBND thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2019 .......54 Bảng 2.7: Tình hình bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho công chức các cơ quan chuyên môn tại UBND thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2019 .......55 Bảng 2.8: Tổng hợp những thông tin cơ bản về công chức được hỏi trong phiếu điều tra khảo sát .................................................................................... 62 Bảng 2.9: Kết quả đánh giá mức độ tham gia thường xuyên của công chức vào các chương trình bồi dưỡng công chức giai đoạn 2016 - 2019 ............... 64 Bảng 2.10: Kết quả đánh giá về hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức sau khi trải qua các khóa bồi dưỡng công chức giai đoạn 2016 - 2019 ............... 65 Bảng 2.11: Kết quả đánh giá mức độ hài lòng đối với các chương trình bồi dưỡng công chức đã tham gia giai đoạn 2016 - 2019 .................................... 66 Bảng 2.12: Kết quả so sánh mức độ “hài lòng” và “rất hài lòng” giữa các chương trình bồi dưỡng có sự tham gia của công chức giai đoạn 2016 - 2019 ....68 Bảng 2.13: Kết quả đánh giá những khó khăn, trở ngại đối với công tác bồi dưỡng công chức tại địa phương giai đoạn 2016 - 2019 ............................... 70
 9. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ề tài lu n v n Thực hiện chủ động v tích cực hội nhập quốc tế, những n m qua, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm cao mới. Tiến trình hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng nâng tầm thế v lực cho Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội v nâng cao thu nhập cho người dân; tạo sức ép v đi u kiện để tích cực ho n thiện thể chế kinh tế; nỗ lực nâng cao n ng lực cạnh tranh quốc gia, m trong tiến trình đó, đội ngũ công chức giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của n n h nh chính nh nước nói riêng v cả xã hội nói chung. Yêu cầu xây dựng v phát triển đất nước trong giai đoạn mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế đ u đòi hỏi chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao. Nâng cao chất lượng công chức thông qua quá trình bồi dưỡng l một trong những nhân tố tạo nên hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. Có thể khẳng định, bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong mỗi cơ quan Nh nước, nó đặt ra nhiệm vụ đối với mỗi cơ quan v cũng l nhiệm vụ của bản thân mỗi công chức phải không ngừng tự ho n thiện bản thân mình để theo kịp với n n kinh tế tri thức. Khi có sự kết hợp giữa cơ quan v bản thân mỗi công chức sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng n n h nh chính nước nh thực sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại v hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong n n kinh tế tri thức ng y nay, đội ngũ công chức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng một n n h nh chính tiên tiến v hiện đại. Đội ngũ công chức nh nước cần được trang bị những kiến thức v kỹ n ng cơ bản, bổ sung kiến thức v chuyên môn, nghiệp vụ v công tác quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ công chức nh nước có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao v quản lý tốt trong tổ chức được đảm nhiệm; đồng thời rèn 1
 10. luyện v phẩm chất, đạo đức người công chức, trung th nh với chế độ xã hội chủ nghĩa, tận tụy với n n công vụ nước nh . Nghị quyết số 26-NQ/TW ng y 19 tháng 5 n m 2018 của Hội nghị lần thứ bảy - Ban chấp h nh Trung ương khóa XII V tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất l cấp chiến lược, đủ phẩm chất, n ng lực v uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cũng đã xác định rõ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững” [2]. Chính vì vậy, vai trò của công tác bồi dưỡng thể hiện ng y c ng rõ r ng hơn trong bối cảnh mới hiện nay. Ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên luôn xác định l m tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân nhân th nh phố sẽ l động lực lớn thúc đẩy hoạt động công vụ ng y c ng có chất lượng, tạo nên sự chuyển biến tích cực, xây dựng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng bản lĩnh chính trị vững v ng, đáp ứng yêu cầu quản lý, đi u h nh kinh tế - xã hội địa phương đạt hiệu quả nhất. Từ chủ trương trên, ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên luôn phấn đấu ho n thiện những mục tiêu trong bồi dưỡng cán bộ công chức, đặc biệt l bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân nhân th nh phố. L những người l m việc trong các phòng ban tham mưu cho ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên, công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố l một bộ phận nguồn nhân lực quan trọng trong hệ thống chính trị của th nh phố Thái Nguyên. Công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố có đặc điểm l thực hiện thường xuyên một công vụ theo nghiệp vụ chuyên môn m công chức đó đảm nhiệm (kế toán, kiểm toán, v n thư, xây dựng, đất đai địa chính,...); hoạt động thực thi công vụ của họ có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả 2
 11. hoạt động của bộ máy quản lý h nh chính nh nước. Do đó, có thể khẳng định rằng trình độ, n ng lực, tinh thần trách nhiệm v thái độ, đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố không chỉ ảnh hưởng trực tiếp m còn chi phối đến chất lượng, hiệu quả hoạt động v uy tín đối với nhân dân cũng như các cá nhân, tổ chức có mối quan hệ, có giao dịch v sử dụng dịch vụ của những cơ quan chuyên môn n y. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong bồi dưỡng công chức tại th nh phố Thái Nguyên thời gian qua, trong quá trình thực hiện những n m gần đây chưa thực sự có những đổi mới mang tính đột phá, còn tồn tại một số vấn đ như: một số nội dung chương trình bồi dưỡng chưa đúng đòi hỏi của công việc, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc của người học; thiếu cân đối giữa lý luận v kỹ n ng, chưa chú trọng tính đặc thù, riêng biệt của từng vị trí việc l m, đặc biệt thiếu các chương trình bồi dưỡng công chức theo nghiệp vụ chuyên môn m công chức đó đảm nhiệm... nên hiệu quả bồi dưỡng chưa cao. Vẫn còn những hạn chế nhất định v số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, n ng lực, kỹ n ng ngh nghiệp,... Để có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển hơn nữa, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đặc biệt l công chức các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên trở th nh những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất v tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời đại mới đã được xác định l khâu đột phá cơ bản. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đ trên, tôi đã lựa chọn đ t i: n n qu n uyên m n tại y b n n ân ân T n p T uyên t n T uyên l m nội dung nghiên cứu luận v n Thạc sĩ, chuyên ng nh Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan ến ề tài lu n v n Đ o tạo, bồi dưỡng công chức l một trong những nội dung quan trọng của tiến trình cải cách nguồn nhân lực cho sự nghiệp đổi mới Việt Nam hiện 3
 12. nay, nhất l trong giai đoạn cải cách h nh chính nh nước. Bồi dưỡng công chức l vấn đ được nhi u nh khoa học, nh quản lý, nh hoạch định chính sách tập trung đi sâu tìm tòi, nghiên cứu v khảo sát. Đã có nhi u công trình với phạm vi cả ở trong v ngo i nước được công bố dưới những góc độ, mức độ, hình thức thể hiện khác nhau. Qua tìm hiểu, tác giả luận v n nhận thấy đã có nhi u công trình nghiên cứu v hoạt động bồi dưỡng công chức liên quan trực tiếp đến đ t i luận v n, tiêu biểu của các tác giả: Một l t l ệu về n t o tạo, b n n nó un Ngô Th nh Can (2014), Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công, NXB. Lao Động, H Nội [15]. Nhi u nội dung của cuốn sách đ cập đến công tác bồi dưỡng công chức nói chung. Trong đó, các vấn đ xác định nhu cầu đ o tạo, xây dựng kế hoạch đ o tạo, thực hiện kế hoạch đ o tạo v đánh giá đ o tạo có giá trị tham khảo cao đối với việc nghiên cứu công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố thuộc tỉnh; Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB. Chính trị quốc gia, H Nội. Công trình nghiên cứu đã l m rõ cơ sở lý luận v thực tiễn của chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới, đặc biệt l những yêu cầu, đòi hỏi cụ thể v tiêu chuẩn của cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp. Bên cạnh đó, các tác giả còn thực hiện: phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [41]. Công trình có nhi u giá trị tham khảo v mặt lý luận đối với việc nghiên cứu công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố thuộc tỉnh; 4
 13. Trần V n Khánh (2018), Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng ở một số nước trên thế giới và gợi ý vận dụng cho Việt Nam, Tạp chí Tổ chức nh nước điện tử. B i viết trình b y kinh nghiệm đ o tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng ở một số nước trên bốn nhóm vấn đ , bao gồm: nguyên tắc, phương châm đào tạo; nội dung, hình thức, quy trình đào tạo; cơ sở đào tạo; đội ngũ giảng viên và học viên [29]. Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước, tác giả b i viết rút ra sáu b i học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc đ o tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng; Đinh Ngọc Giang, Lê Thị Minh H (2017), Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử. B i viết trình b y kinh nghiệm đ o tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp trên sáu vấn đ sau: nguyên tắc; nội dung, hình thức; cơ sở đào tạo; đội ngũ giảng viên; đánh giá khóa học; kinh phí [22]. Các tác giả của b i viết rút ra n m b i học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trên cơ sở những gì đã được trình b y. Các kinh nghiệm thực tiễn của Pháp v nội dung, hình thức, đội ngũ giảng viên v cơ sở đ o tạo công chức được trình b y trong b i viết có giá trị tham khảo cao khi nghiên cứu những vấn đ tương tự trong hoạt động bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố thuộc tỉnh; Nguyễn Thị La (2015), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử. Trong b i viết của mình, tác giả đã trình b y các tiêu chuẩn của cán bộ, công chức trong cải cách h nh chính từ đó l m cơ sở cho đánh giá thực trạng công tác đ o tạo, bồi dưỡng công chức Việt Nam thời gian qua. B i viết đã phát hiện một số hạn chế, bất cập v đ xuất giải pháp nâng cao chất lượng đ o tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tiêu biểu như: hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ, công 5
 14. chức; đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng [31]; Ngô Th nh Can (2011), Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, Tạp chí Tổ chức nh nước điện tử. Công trình đã phân tích: khái niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức; phân tích chi tiết quy trình đào tạo, bồi dưỡng công chức; công trình cũng thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 [14]. Trên cơ sở các hạn chế, bất cập đã chỉ ra trong quy trình đ o tạo, bồi dưỡng công chức, công trình đã đ xuất một số giải pháp nhằm ho n thiện quy trình đ o tạo, bồi dưỡng công chức. H l t l ệu về o tạo, b n n n n Phạm Trường Giang v cộng sự (2016), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Đ t i nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Lao động - Thương binh v Xã hội. Nghiên cứu n y đã đi sâu nghiên cứu các nhóm giải pháp góp phần đi u chỉnh nhận thức, tư duy v công tác đ o tạo, bồi dưỡng, nâng cao n ng lực; ho n thiện các quy định pháp lý v từ đó bước đầu đưa ra một số giải pháp thực tiễn, đồng thời xây dựng v giới thiệu một số công cụ để đổi mới công tác liên quan đến quá trình bồi dưỡng công chức: lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng [23]; nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao n ng lực thực thi công vụ của đội ngũ CBCC ng nh Lao động - Thương binh v Xã hội nói riêng v đội ngũ CBCC h nh chính nh nước nói chung; 6
 15. Chu Xuân Khánh (2010), oàn thiện việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước chuyên nghiệp ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính quốc gia, H Nội. Luận án đã đ cập đến những quan điểm v công chức nh nước của một số quốc gia khác nhau, l m cơ sở để phân tích, so sánh với thực tiễn công chức ở Việt Nam. Tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng về xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nước ta ngày một chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả [30]; l t l ệu về o tạo, b n n qu n uyên m n ấp t nh, huyện Nguyễn Thị Phương Thảo (2019), Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia. Công trình đã trình b y v phân tích cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực trạng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; trên cơ sở đã phân tích, công trình đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum [43]. Lê Hữu Chánh (2018), Bồi dưỡng công chức tại Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia. Công trình đã phân tích những vấn đ lý luận, pháp lý về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước cấp thành phố thuộc tỉnh và thực trạng của công tác này từ thực tiễn tỉnh Bình Dương [16]. Từ đó, đ xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đ o tạo, bồi dưỡng công chức h nh chính nh nước cấp tỉnh ở nước ta nói chung, ở th nh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nói riêng trong giai đoạn nghiên cứu; 7
 16. Lê Huỳnh Lai (2017), Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia. Công trình đã trình b y cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh; thực trạng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Pleiku [32]; trên cơ sở đó, công trình đ xuất một số giải pháp v nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Th nh phố Pleiku giai đoạn 2017 - 2020. Công trình đã đ cập v giải quyết được nhi u vấn đ với một hệ thống dữ liệu phong phú. B nl t l ệu về n trìn o tạo, b n n c qu c k Nguyễn Quang Khải (biên dịch) (2013), Lý Quang Diệu & Bàn về cầm quyền - Ronald Kow - Janice Tay, Nh xuất bản trẻ, H Nội. Công trình đã nêu lên rằng con người l chìa khóa của sự th nh công, bởi vậy cho nên đảo quốc sư tử” n y đã luôn coi trọng yếu tố con người, trọng dụng nhân t i. Cũng theo cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu “yếu tố quyết định duy nhất dẫn đến sự phát triển của Singapore là năng lực của các bộ trưởng và các công chức chất lượng cao hỗ trợ họ” [28]. Tác giả đồng thời xác định mục tiêu cao nhất của bồi dưỡng công chức l nhằm giúp họ cung cấp các dịch vụ công tốt nhất, phát triển kỹ n ng lãnh đạo, quản lý theo quan điểm v khả n ng của Chính phủ, xây dựng v thực hiện các chính sách cải thiện cuộc sống của người dân. Để đạt được mục tiêu n y, các cơ sở bồi dưỡng công chức áp dụng nhi u phương pháp bồi dưỡng khác nhau như: bồi dưỡng tại chỗ theo việc l m, bồi dưỡng tập trung theo hình thức thảo luận nhóm... các hình thức n y giúp người học có được sự hiểu biết sâu sắc v sự phụ thuộc lẫn nhau trong dịch vụ công thông qua hoạt động của công chức. Có nhi u khóa 8
 17. học khác nhau d nh cho nhi u đối tượng công chức, các khóa học n y liên quan chặt chẽ tới cuộc đời chức nghiệp của công chức v tới việc chỉ định vị trí công việc của công chức. Ngo i các công trình nêu trên còn có nhi u công trình khác nghiên cứu v hoạt động bồi dưỡng công chức, chẳng hạn: Nguyễn Thị Ngọc (2017), Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia; Phạm Lãnh Sáng (2017), Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia; Ho ng Thị Thu (2017), Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố à Nội, Luận v n Thạc sĩ Quản lý công, Học viện H nh chính Quốc gia; v.v... Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên tiếp cận ở nhi u khía cạnh khác nhau v công tác đ o tạo, bồi dưỡng công chức. Mặc dù có sự khác nhau v góc độ tiếp cận, nội dung v phạm vi đ cập, các công trình trên đ u hướng tới giải quyết các vấn đ v lý luận v thực tiễn liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua công tác đ o tạo, bồi dưỡng. Có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu trên tuy công bố gần đây v được tiếp cận nghiên cứu từ nhi u góc độ khác nhau (chính trị, quản lý công, chính sách công...) với mục đích, nhiệm vụ v không gian nghiên cứu khác nhau (to n quốc, vùng mi n, địa phương hay lĩnh vực), tuy nhiên, chưa có công trình n o nghiên cứu v vấn đ bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại th nh phố Thái Nguyên. Ngo i ra, hầu hết các công trình trên đ u chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu truy n thống như thu thập số liệu dựa trên nghiên cứu t i liệu như sách, b i báo, đ t i nghiên cứu, v n bản pháp luật, báo cáo của các cơ quan, tổ 9
 18. chức,... nên số liệu chưa thực sự to n diện, khách quan v đầy đủ. Vì vậy, việc nghiên cứu v Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” với việc tập trung áp dụng phương pháp thu thập v phân tích dữ liệu hiện đại (kết hợp giữa phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi v phỏng vấn sâu do tác giả luận v n tự tiến h nh) l nội dung mới, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố, v có giá trị tham khảo đối với th nh phố Thái Nguyên. 3. Mục ích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. n ên u Trên cơ sở nghiên cứu lý luận v phân tích l m rõ thực trạng đội ngũ công chức v công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên, tác giả luận v n đ xuất một số giải pháp t ng cường v nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 3.2. Nhiệm v n ên u Để thực hiện mục đích nghiên cứu đã nêu, Luận v n sẽ triển khai những nhiệm vụ cơ bản như sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận v công chức, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn; - Phân tích thực trạng v đánh giá đúng thực chất, to n diện, khách quan công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên nhằm tìm ra những ưu điểm, hạn chế cùng những nguyên nhân v rút ra b i học kinh nghiệm; 10
 19. - Đ xuất phương hướng, những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. 4. Đối t ng và ph m vi nghiên cứu 4.1. Đ t ợn n ên u Công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 4.2. ạm v n ên u Về không gian: tại th nh phố Thái Nguyên, gồm 13 cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Về thời gian: luận v n tập trung nghiên cứu trong giai đoạn 2016 - 2019. 5. Ph ng ph p lu n và ph ng ph p nghiên cứu của lu n v n Trong quá trình thực hiện đ t i n y, tác giả vận dụng cách tiếp cận duy vật biện chứng, lịch sử, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam, v n bản pháp luật của Nh nước v cán bộ, công chức. Đồng thời, tác giả luận v n kế thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung liên quan đến phương pháp tiếp cận v nội dung của đ t i. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong thu thập v phân tích dữ liệu được sử dụng trong đ t i n y như sau: 5.1. P n p p t u t ập dữ liệu: nghiên cứu t i liệu, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu hệ thống chính sách, v n bản pháp luật v bồi dưỡng công chức; sách, b i báo khoa học trong v ngo i nước liên quan đến đ t i. Các thông tin thu được sẽ chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng khung lý luận tại chương 1. 11
 20. - Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: tác giả luận v n sử dụng bảng hỏi để thu thập ý kiến của công chức công tác tại cơ quan chuyên môn tại ủy ban nhân dân th nh phố Thái Nguyên. Dữ liệu thu được sẽ sử dụng trong phần đánh giá thực trạng của công tác bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn tại UBND th nh phố Thái Nguyên (chương 2) v đ xuất giải pháp (chương 3). Phiếu khảo sát được xây dựng trên cơ sở áp dụng thang đo Likert 5 cấp độ để tìm hiểu sự đánh giá của người được hỏi v các nội dung liên quan tới bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn trên địa b n th nh phố Thái Nguyên. Khảo sát được tiến h nh đối với tất cả công chức l m việc tại 13 cơ quan chuyên môn tại UBND th nh phố Thái Nguyên. - Phương pháp phỏng vấn sâu: tác giả luận v n đã tiến h nh phỏng vấn với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại th nh phố Thái Nguyên có liên quan tới công tác đ o tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (5 người) v công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan chuyên môn (5 người) để thu thập ý kiến đánh giá v thực trạng công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn trên địa b n v giải pháp thúc đẩy chất lượng công tác n y. Dữ liệu thu được được sử dụng trong phần đánh giá thực trạng của công tác bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn tại UBND th nh phố Thái Nguyên (chương 2) v đ xuất giải pháp (chương 3). 5.2. P n p p p ân t ữ liệu: thống kê mô tả sử dụng phần m m SPSS 23, tổng hợp, phân tích, so sánh để xử lý dữ liệu thu thập được. - Phương pháp thống kê mô tả: tác giả sử dụng phần m m thống kê phân tích dữ liệu SPSS 23 để xử lý các số liệu thu thập được từ khảo sát thông qua bảng hỏi (survey). Kết quả phân tích dữ liệu được thể hiện cụ thể ở chương 2. - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: được tác giả sử dụng để xử lý các dữ liệu thu được từ nghiên cứu t i liệu, phỏng vấn sâu. Kết quả phân tích dữ liệu được trình b y tại chương 2. 6. Đóng góp của lu n v n 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2