intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
143
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài "Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe" được trình bày thành 3 chương: Chương 1/ Mạng neural và mạng neural tích chập; chương 2/ Tổng quan về nhận dạng biển số xe, chương 3/ Áp dụng mạng neural tích chập trong nhận dạng ký tự. mời các bạn cùng tìm hiểu về luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ THỊ THU HẰNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NEURAL TÍCH<br /> CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN<br /> NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ THỊ THU HẰNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NEURAL TÍCH<br /> CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN<br /> NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE<br /> Ngành<br /> <br /> : Công nghệ thông tin<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kĩ thuật phần mềm<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 60480103<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Văn Vinh<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự hƣớng dẫn<br /> của Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh. Các kết quả đạt đƣợc trong luận văn là sản phẩm<br /> của riêng cá nhân, không sao chép của ngƣời khác. Nội dung của luận văn có tham khảo<br /> và sử dụng một số thông tin, tài liệu từ các nguồn sách, tạp chí đƣợc liệt kê trong danh<br /> mục các tài liệu tham khảo.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thị Thu Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 6<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 1: MẠNG NEURAL VÀ MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP ........... 8<br /> 1. Mạng neural và mạng neural lan truyền ngƣợc ................................. 8<br /> 1.1. Giới thiệu về mạng Neural ................................................................... 8<br /> 1.2. Một số kiểu mạng Neural................................................................... 10<br /> 1.3. Mạng Neural lan truyền ngƣợc MLP ................................................. 12<br /> 2. Mạng neural tích chập......................................................................... 21<br /> 2.1. Định nghĩa mạng neural tích chập ..................................................... 21<br /> 2.2. Convolution (tích chập) ..................................................................... 22<br /> 2.3. Mô hình mạng neural tích chập ......................................................... 24<br /> 2.4. Xây dựng mạng neural tích chập ....................................................... 26<br /> CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE................. 39<br /> 2.1 Khái niệm về hệ thống nhận dạng biển số xe. ....................................... 39<br /> 2.1.1 Khái niệm ......................................................................................... 39<br /> 2.1.2 Lịch sử và phát triển. ....................................................................... 39<br /> 2.1.3. Cách thức hoạt động của hệ thống nhận dạng biển số xe. .............. 40<br /> 2.1.4. Phân loại các ứng dụng nhận dạng biển số xe. ............................... 40<br /> 2.1.5. Ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.................................................... 41<br /> 2.1.6. Phân loại biển số xe. ....................................................................... 42<br /> 2.2. Phƣơng pháp nhận dạng biển số xe từ ảnh chụp của camera. .............. 44<br /> 2.2.1. Phƣơng pháp chuyển đổi Hough..................................................... 44<br /> 2.2.2. Phƣơng pháp hình thái học. ............................................................ 45<br /> 2.3. Phƣơng pháp nhận dạng ký tự trong biển số xe.................................... 46<br /> 2.4. Phạm vi nghiên cứu và hƣớng giải quyết. ............................................ 47<br /> <br /> CHƢƠNG 3: ÁP DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP TRONG NHẬN<br /> DẠNG KÝ TỰ ............................................................................................... 49<br /> 3.1. Xây dựng mô hình mạng ....................................................................... 49<br /> 3.2. Kết quả nhận dạng ký tự viết tay .......................................................... 52<br /> 3.3. Kết quả thực nghiệm nhận dạng biển số xe với mạng Neural tích chập54<br /> 3.4. Kết luận ................................................................................................. 55<br /> 3.5. Hƣớng phát triển của bài toán: .............................................................. 56<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 58<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2