intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động thực hiện chính sách tạo dựng việc làm cho người khuyết tật vận động trong độ tuổi lao động tại nông thôn

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
145
lượt xem
28
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động thực hiện chính sách tạo dựng việc làm cho người khuyết tật vận động trong độ tuổi lao động tại nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này tìm hiểu thực trạng các hoạt động dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật vận động trong tuổi lao động tại xã Liên Châu huyện Thanh Oai. Những kết quả đạt được, ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân của thực trạng này. Đánh giá được mức độ hài lòng của NKT vận động được học nghề và tạo việc làm từ đó phát huy được vai trò của NV CTXH trong việc nâng cao hiệu quả các hoạt động tạo dụng việc làm cho người khuyết tật xã Liên Châu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Hoạt động thực hiện chính sách tạo dựng việc làm cho người khuyết tật vận động trong độ tuổi lao động tại nông thôn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------------------------------------------------NGUYỄN THỊ CÚC<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO DỰNG VIỆC LÀM<br /> CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI LAO<br /> ĐỘNG TẠI NÔNG THÔN<br /> <br /> (Nghiên cứu trường hợp xã Liên Châu – Huyện Thanh Oai - Hà Nội)<br /> Chuyện ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số: 60 90 01 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1. L{ do chọn đề tài .................................................................................... 4<br /> 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .................................................................. 7<br /> 3. Ý nghĩa của nghiên cứu. ......................................................................... 14<br /> 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu............................................................. 14<br /> 5. Đối tượng, khách thể nghiên cứu. ......................................................... 15<br /> 6. Phạm vi nghiên cứu: ............................................................................ 15<br /> 7. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 16<br /> 9 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 17<br /> 9.1. Phương pháp luận chung .................................................................... 17<br /> 9.2 Phương pháp nghiên cứu đặc thù ........................................................ 18<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI<br /> NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 23<br /> 1.1. Một số khái niệm công cụ ................................................................... 23<br /> 1.2. Một số l{ thuyết ứng dụng trong nghiên cứu ..................................... 26<br /> 1.3. Cơ sở pháp l{ của chính sách tạo dựng việc làm cho người khuyết tật<br /> .................................................................................................................... 30<br /> 1.4. Đặc điểm tâm l{, thể chất của người khuyết tật ................................ 35<br /> 1.5. Khái quát chung về hoạt động tạo dựng việc làm cho người khuyết tật.<br /> 37<br /> 1.6. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ............................................................. 40<br /> Tiểu kết chương 1: ...................................................................................... 44<br /> CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG<br /> TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG TẠI XÃ LIÊN CHÂU- HUYỆN THANH OAI. ..... 45<br /> <br /> 2.1Đặc điểm của người khuyết tật vận động tham gia các lớp học nghề tại<br /> xã. ............................................................................................................... 45<br /> 2.2 Xác định đối tượng học nghề ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Rà soát đối tượng thực hiện và thụ hưởng chính sách. ........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho NKTError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.3. Lựa chọn nghề và xác định nhu cầu học nghề của NKT .........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3. Hoạt động dạy nghề may tại xã ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Mục đích hoạt động dạy ngề may. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Đối tượng dạy nghề may ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Đối tượng học nghề may ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Cách thức tổ chức, triển khai dạy nghềError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 2.3.5. Kết quả đạt được của hoạt động dạy nghề mayError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3.6. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy ......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4 Hoạt động dạy nghề thêu tranh truyền thống.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.4.1 Mục đích của hoạt động dạy nghề thêu tranh truyền thống .Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Đối tượng dạy nghề thêu .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Đối tượng học nghề thêu .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.4. Nội dung giảng dạy ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.5. Phương pháp giảng dạy ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.6. Hiệu quả của hoạt động dạy nghề thêuError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 2.4.7. Thuận lợi và khó khăn của xưởng dạy thêuError! Bookmark not<br /> defined.<br /> Tiểu kết chương 2....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3. HOẠT ĐỘNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN<br /> ĐỘNG TRONG TUỔI LAO ĐỘNG TẠI XÃ LIÊN CHÂU.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1. Hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp liên kết dạy nghề và tạo việc làm cho<br /> NKT vận động tại địa phương. ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Mục đích cho vay vốn .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Điều kiện, thủ tục và thời gian vay vốnError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 3.1.3. Mức vốn vay và lãi xuất vay .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiêp tạo việc làm<br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động hỗ trợ vốn cho doanh<br /> nghiệp dạy và tạo việc làm cho NKT vận động tại xã Liên Châu-huyện<br /> Thanh Oai. ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Mô hình Hợp tác xã Mây tre đan tại xã Liên Châu.Error!<br /> not defined.<br /> 3.2.1. Giới thiệu về HTX mây tre đan Liên ChâuError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 3.2.2. Mục đích tạo việc làm cho NKT vận động của HTX mây tre đan<br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Mức độ phù hợp công việc với NKT vận độngError!<br /> not defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> 3.2.4. Mức độ hài lòng về môi trường làm việc và thời gian làm việc của<br /> người khuyết tật tại HTX mây tre đan. ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tạo dựng việc làm cho<br /> người khuyết tật vận động trong độ tuổi lao động xã Liên Châu-Thanh<br /> Oai.............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 3:................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1. Kết luận ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2. Khuyến nghị: ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... ….. 50<br /> PHỤ LỤC BIỂU THU THẬP THÔNG TIN ........... Error! Bookmark not defined.<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Tạo dựng việc làm cho người khuyết tật ở nông thôn đang là vấn đề cấp<br /> thiết cần giải quyết, là mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội của đất<br /> nước. Hiện nay, số người khuyết tật ở nước ta chiếm khoảng 6% dân số trong đó<br /> có 60% số NKT đang trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động nhất<br /> định.Rất nhiều người khuyết tật có một phần khiếm khuyết trên cơ thể, họ vẫn<br /> có thể làm các công việc phù hợp để nuôi sống bản thân và mang lại nhiều giá trị<br /> cho xã hội[31]. Vì vậy, học nghề và làm việc là quyền hết sức chính đáng của NKT.<br /> Nhằm hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình để đáp ứng những nhu cầu của<br /> bản thân, hòa nhập với cộng đồng. Đối với người khuyết tật, việc làm có { nghĩa<br /> rất sâu sắc, ngoài đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân, ổn định cuộc sống,<br /> thông qua công việc được làm, người lao động khuyết tật có thể tự khẳng định<br /> mình, không phải phụ thuộc vào gia đình, xã hội, tự tin hòa nhập cộng đồng.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2