intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang

Chia sẻ: Ochuong_999 Ochuong_999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
48
lượt xem
10
download

Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Từ đó, đề ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN MINH TẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI Vĩnh Long, 2015
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN MINH TẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI Vĩnh Long, 2015
 3. i TRANG CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang”, do học viên Nguyễn Minh Tấn thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi. Luận văn đã báo cáo và đƣợc Hội đồng chấm thông qua ngày: 28/01/2016 Ủy viên Thƣ ký ------------------------------------------- ------------------------------------------- GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN Phản biện 1 Phản biện 2 ------------------------------------------- ------------------------------------------- GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN Cán bộ hƣớng dẫn Chủ tịch Hội đồng ------------------------------------------- ------------------------------------------- GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN GHI CHỨC DANH, HỌ, TÊN
 4. ii LỜI CAM ĐOAN Tôi: Nguyễn Minh Tấn, học viên cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh K1, Trƣờng Đại học Cửu Long, xin cam đoan rằng công trình nghiên cứu này là của tôi và do chính tôi thực hiện. Số liệu và kết quả nghiên cứu này chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ nghiên cứu nào trƣớc đó. Vĩnh Long, ngày 29 tháng 10 năm 2015 Ngƣời thực hiện Nguyễn Minh Tấn
 5. iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cửu Long đã truyền đạt kiến thức bổ ích cho tôi trong 2 năm học vừa qua. Tôi đặc biệt cám ơn PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi đã hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn này. Tôi xin cám ơn Ban Giám Đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần du lịch An Giang đã tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu để hoàn thiện luận văn. Tôi cám ơn gia đình đã tạo điều kiện về thời gian, tiền bạc trong suốt quá trình tôi học và làm luận văn này. Tuy đã rất cố gắng nhƣng do kiến thức và thời gian có hạn nên luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định kính mong các thầy, cô góp ý để luận văn này hoàn thiện hơn. Mọi góp ý kiến với tác giả xin liên hệ theo địa chỉ: tancvliem98@gmail.com Nguyễn Minh Tấn
 6. iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................................. ii LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. vii DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................................... viii DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................................ ix TÓM TẮT .......................................................................................................................................... x CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ................................................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung.................................................................................................................. 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................................. 2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................................................... 2 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu .................................................................................................................. 2 1.5 Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................................... 2 1.6.1 Nghiên cứu sơ bộ .............................................................................................................. 3 1.6.2 Nghiên cứu chính thức ...................................................................................................... 3 1.8 Lƣợc khảo tài liệu nghiên cứu...................................................................................................... 5 1.8.1 Các nghiên cứu trong nƣớc ............................................................................................... 5 1.8.2 Các nghiên cứu nƣớc ngoài ............................................................................................... 6 1.9 Cấu trúc của luận văn ................................................................................................................... 7 CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………..8 2.1 Cơ sở lý luận ................................................................................................................................ 8 2.1.1 Khái niệm Động lực làm việc ........................................................................................... 8 2.1.2 Một số lý thuyết về động lực............................................................................................. 8 2.1.2.1 Các thuyết nhu cầu ..................................................................................................... 8 2.1.2.2 Thuyết nhận thức...................................................................................................... 11 2.1.2.3 Thuyết củng cố ......................................................................................................... 13 2.1.2.4 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman và Oldham (1976) ............................... 13 2.1.2.5 Mô hình mƣời yếu tố tạo động lực của Kovach(1987) ............................................ 15 2.1.2.6 Thang đo các yếu tố động lực làm việc .................................................................... 16
 7. v 2.1.2.7 Thang đo động lực theo yếu tố thành phần: ............................................................. 16 2.1.2.8 Động lực nói chung .................................................................................................. 21 2.1.2.9 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết .................................................................... 21 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................................................ 23 2.2.1 Quy trình nghiên cứu ...................................................................................................... 23 2.2.2 Nghiên cứu sơ bộ ........................................................................................................ 25 2.2.3 Nghiên cứu chính thức ............................................................................................... 25 CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG .............................................................. 33 3.1. Giới thiệu công ty cổ phần du lịch An Giang.......................................................................... 33 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần du lịch An Giang ........................ 33 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần du lịch An Giang ................................... 34 3.1.4 Kết quả hoạt động của công ty ........................................................................................ 37 3.2.1 Cơ cấu lao động............................................................................................................... 39 3.2.2 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại công ty ................... 43 3.2.2.1 Chính sách tiền lƣơng .............................................................................................. 43 3.2.2.2 Chính sách khen thƣởng ........................................................................................... 45 3.2.2.3 Phúc lợi .................................................................................................................... 45 CHƢƠNG 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG ........................................................................ 52 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu ......................................................................................................... 52 4.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố ............................................................. 56 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo .................................................................................... 56 4.2.2 Phân tích nhân tố (EFA) .................................................................................................. 56 4.2.2.1 Phân tích nhân tố đối với biến độc lập ..................................................................... 57 4.2.2.2 Phân tích nhân tố đối với biến phụ thuộc ................................................................. 60 4.3 Phân tích hồi quy bội ................................................................................................................. 63 4.4 Kiểm định giả thuyết .................................................................................................................. 65 4.5 Kiểm định sự khác biệt các đặc tính cá nhân đến động lực làm việc của nhân viên.................. 66 4.5.1 Khác biệt về giới tính ..................................................................................................... 66 4.5.2 Khác biệt về độ tuổi ....................................................................................................... 66 4.5.3 Khác biệt về Chức danh .................................................................................................. 67
 8. vi 4.5.4 Khác biệt về thâm niên .................................................................................................... 67 4.5.5 Khác biệt về Trình độ học vấn ........................................................................................ 67 4.5.6 Khác biệt về Thu nhập và phúc lợi.................................................................................. 68 CHƢƠNG 5. GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG................................................................................................67 5.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp........................................................................................................ 69 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên........................................... 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................................... 78 Kết luận ............................................................................................................................................ 78 Kiến nghị .......................................................................................................................................... 79 Đóng góp của đề tài ......................................................................................................................... 80 Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo........................................................................... 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 82 Phụ lục A BẢNG CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM....................................................................... 84 Phụ lục D CÁC SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 92
 9. vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Phân tích phƣơng sai (Analysis of variance) ĐVT: Đơn vị tính EFA: Phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) KMO (Kaiser – Meyer – Olkin measure of sampling adecquacy): là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. OLS: Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất thông thƣờng (Ordinal Least Square ) TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh Sig. : Mức ý nghĩa quan sát (Observed significance level) SPSS: Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) VIF: Hệ số nhân tố phóng đại phƣơng sai
 10. viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.2 Thang đo và mã hóa thang đo ........................................................................................... 27 Bảng 3. 1 Cơ cấu doanh thu của công ty .......................................................................................... 37 Bảng 3.3 Trình độ lao động thống kế theo giới tính ........................................................................ 40 Bảng 3.4 Bảng Trình độ chuyên môn lao động của công ty ............................................................ 42 Bảng 4.1: Cơ cấu về giới tính .......................................................................................................... 52 Bảng 4.2: Cơ cấu về độ tuổi ............................................................................................................ 53 Bảng 4.3: Cơ cấu về trình độ học vấn .............................................................................................. 53 Bảng 4.5: Cơ cấu thâm niên công tác............................................................................................... 55 Bảng 4.7: Kết quả Cronbach’s Alpha của các thang đo ................................................................... 56 Bảng 4.7: Kết quả hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter .................................................................. 64 Bảng 4.8 Kết quả các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực nhân viên sau khi xử lý số liệu ................... 66
 11. ix DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Các cấp bậc của nhu cầu Maslow........................................................................................ 9 Hình 2. 2 Thuyết hai nhân tố của Herzberg ..................................................................................... 11 Hình 2. 3 Mô hình kỳ vọng của Vroom (Isacc eta.,2001) [26] ........................................................ 12 Hình 2.4 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldman .................................................... 14 Hình 2.5 Mô hình nghiên cứu .......................................................................................................... 22 Hình 3.1 Logo công ty cổ phần du lịch An Giang ........................................................................... 33 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần du lịch An Giang ....................................................... 35 Hình 4.1 Mô hình nghiên cứu sau khi xử lý số liệu ......................................................................... 62
 12. x TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần du lịch An Giang đƣợc thực hiện nhằm: (1) Xác định và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên; (2) Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố động viên nhân viên. Qua đó, đề nghị những chính sách nhằm nâng cao mức độ động viên nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Mô hình nghiên cứu đƣợc đƣa ra bao gồm 8 thành phần. Nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lƣợng sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tƣơng quan và hồi quy với số lƣợng mẫu khảo sát gồm 230 nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Phần mềm SPSS 20.0 đƣợc sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định thang đo cho thấy thang đo động lực làm việc của nhân viên đều đạt đƣợc độ tin cậy, giá trị cho phép và gồm có 4 thành phần: (1) Môi trƣờng làm việc; (2) Thƣơng hiệu và văn hóa công ty; (3) Thu nhập và phúc lợi; (4) Quản lý trực tiếp. Với 37 biến quan sát đã đƣợc khẳng định giá trị và độ tin cậy. Trong đó, 2 yếu tố “Thu nhập và phúc lợi” và “Môi trƣờng làm việc” đƣợc đánh giá là quan trọng nhất đối với động lực làm việc của nhân viên. Kết quả cho thấy yếu tố “Thu nhập và phúc lợi” tác động ảnh hƣởng đến mức độ động viên nhân viên. Điều này góp phần bổ sung vào lý thuyết tạo động lực cho nhân viên áp dụng tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang.
 13. xi ABSTRACT This study is conducted to: (1) Identifying and testing the scale of factors affecting work motivation of staff; (2) Assessing the level of importance of the motivational factors towards staff. Thereby, I will suggest some policies to enhance the level of motivation towards staff in An Giang tourimex. This study includes eight parts. Qualitative research is undertaken to adjust and supplement the observed variables for the scales. Quantitative research uses Cronbach's Alpha - the coefficient reliability method, analyses EFA - detective factor, analyzes correlation and regression the number of sample consisting of 230 staff working at An Giang tourimex to assess the scale and the research model. SPSS 20.0 software is used to analyze data. The results on testing the scale showed that the work motivation scale of staff achieves the acceptable reliability and value. The scale composed of 4 components: (1) Working environment; (2) Branding and styles in the company; (3) Income and welfare; (4) Direct management. With 37 observed variables are confirmed the value and the reliability. Meanwhile, two factors “income and welfare” and “working environment” are considered the most important for the motivation of staff. The results shows that the factor “income and welfare” impacts the level of motivation towards staff. This contributes to the theory about the motivation for staff applied in An Giang tourimex.
 14. 1 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết. Trong các phƣơng cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của một công ty thì lợi thế thông qua con ngƣời đƣợc xem là yếu tố căn bản. Nguồn lực từ con ngƣời là yếu tố bền vững và khó thay đổi nhất trong mọi tổ chức. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ nhân viên chất lƣợng cao, làm việc hiệu quả nhằm phát huy hết lợi thế của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng hiệu quả làm việc của ngƣời lao động do nhiều yếu tố tác động nhƣ môi trƣờng làm việc, năng lực cá nhân, kinh nghiệm, cơ chế quản lý, động lực làm việc….trong đó động lực làm việc là yếu tố quan trọng nhất giúp ngƣời lao động làm việc hăng say. Mọi nguồn lực là có hạn nhƣng hiệu quả của con ngƣời là vô hạn nếu ngƣời lãnh đạo biết tạo động lực làm việc cho họ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động. Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng của kinh tế thế giới cuối năm 2008 đến nay, nền kinh tế của Việt Nam bị ảnh hƣởng nặng nề trong đó có ngành du lịch khiến nhiều công ty phải đứng trên bờ phá sản. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều nhƣ vậy. Có những công ty tuy khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng nhƣng toàn thể lãnh đạo và ngƣời lao động đều đoàn kết đồng lòng cùng công ty vƣợt qua giai đoạn này. Vậy đâu là động lực để toàn thể nhân viên cùng đồng lòng giúp vƣợt qua khó khăn đó ? Để giúp công ty tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí, tạo đƣợc sự đoàn kết trong công ty chính là nhờ sự nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên. Tinh thần làm việc giúp phát huy ý tƣởng sáng tạo, gắn bó lâu dài với công ty. Sự nỗ lực làm việc của nhân viên giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo đƣợc uy tín, niềm tin đối với khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty. Làm thế nào để có đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả và cống hiến hết mình cho công việc? Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cần phải tạo động lực cho họ. Khi có động lực làm việc nhân viên sẽ thực hiện công việc đạt hiệu quả hơn, tích cực hơn. Đây là điều mà các công ty mong muốn từ nhân viên mình. Từ những lý do trên, bản thân chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
 15. 2 động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần du lịch An Giang” làm đề tài nghiên cứu. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Từ đó, đề ra các giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1 Thực trạng về các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Mục tiêu 2 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Mục tiêu 3 Đề xuất một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng làm việc tại Công ty Cổ phần du lịch trong thời gian qua nhƣ thế nào? - Các nhân tố nào ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty? - Giải pháp nào tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty? 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty. Đối tƣợng đƣợc khảo sát là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần du lịch An Giang. 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian : Đề tài thực hiện nghiên cứu tại công ty cổ phần du lịch An Giang đóng trên địa bàn tỉnh An Giang. - Về thời gian : số liệu nghiên cứu từ năm 2013 – 2014
 16. 3 - Về nội dung : Các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Cổ phần du lịch An Giang. 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu này đƣợc thực hiện thông qua 2 bƣớc chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. 1.6.1 Nghiên cứu sơ bộ Thực hiện bằng phƣơng pháp định tính, sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm nhằm xem xét các yếu tố động lực của Kovach(1987) đã đầy đủ và hợp lý chƣa để điều chỉnh các yếu tố cho hợp lí. Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng sơ bộ. Kỹ thuật thảo luận nhóm đƣợc sử dụng trong nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh, bổ sung các thang đo cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu với điều kiện nghiên cứu; Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát cho các đối tƣợng nghiên cứu trong Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Thông tin thu đƣợc từ nghiên cứu định lƣợng sơ bộ dùng để sàn lọc các biến quan sát, đo lƣờng các khái niệm thành phần cho phù hợp với khái niệm trong luận văn. 1.6.2 Nghiên cứu chính thức Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi điều tra trực tiếp đến đối tƣợng đƣợc điều tra, hƣớng dẫn, gợi ý để họ trả lời bảng câu hỏi, sau đó sẽ thu lại bảng câu hỏi để tiến hành phân tích. Mục đích của nghiên cứu định lƣợng chính thức là nhằm khẳng định lại các thành phần cũng nhƣ giá trị, độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Sử dụng thang đo để nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên. Mô hình sử dụng thang đo Likert 5 mức độ với lựa chọn số 1 là “Hoàn toàn không đồng ý” cho đến lựa chọn số 5 “Hoàn toàn đồng ý”. Dữ liệu đƣợc thu thập, mã hóa và làm sạch thì trải qua các bƣớc phân tích sau: Đánh giá độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, các biến không phù hợp sẽ bị loại và thang đo sẽ đƣợc chấp nhận khi hệ số Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu.
 17. 4 Phân tích nhân tố đƣợc sử dụng trong nghiên cứu nhằm loại bỏ bớt các biến đo lƣờng không đạt yêu cầu. Kiểm định các giả thuyết của mô hình và độ phù hợp tổng thể của mô hình. Phân tích hồi quy bội để xác định nhân tố nào ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên và nhân tố nào ảnh hƣởng nhiều nhất. Bƣớc sau cùng là thực hiện kiểm định T – Test và phân tích ANOVA(Analysis of variance) nhằm tìm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo một vài đặc tính cá nhân ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty. Đề tài đƣợc thực hiện theo quy trình nghiên cứu gồm các bƣớc sau: - Xác định mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu - Giai đoạn 1: nghiên cứu định tính sơ bộ bằng phƣơng pháp thảo luận tay đôi. - Giai đoạn 2: nghiên cứu định lƣợng chính thức thông qua bảng câu hỏi với cỡ mẫu n=230. - Thu thập thông tin qua bảng câu hỏi - Mã hóa và xử lý số liệu thu thập đƣợc bằng phần mềm SPSS 1.7 Ý nghĩa của đề tài Để đạt đƣợc hiệu quả sản xuất cao và năng suất lao động đạt kết quả cao đòi hỏi bất kì một tổ chức nào cũng cần phải có một nguồn nhân lực mạnh, cống hiến hết mình cho công ty. Ngoài trình độ chuyên môn, đạo đức ra thì vấn đề động lực làm việc là một trong những nhân tố quyết định đến năng suất và hiệu quả làm việc của ngƣời lao động. Nhƣ vậy, thông qua nghiên cứu này: - Giúp nhà quản trị có thể đánh giá đƣợc thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên trong thời gian qua. - Nhận định đƣợc các nhân tố nào tác động đến động lực làm việc của nhân viên để từ đó giúp nhà quản trị tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên.
 18. 5 1.8 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.8.1 Các nghiên cứu trong nƣớc Lê Thị Thùy Uyên (2007) với tên đề tài nghiên cứu “Các yếu tố tạo động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp tại TP,HCM ”. Đề tài này nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho nhân viên dựa trên mô hình mƣời yếu tố tạo động lực của Kovach(1987). Mục tiêu của đề tài: 1) Khám phá các yếu tố tạo động lực cho nhân viên. 2) Thông qua việc sử dụng phân tích nhân tố khám phá(EFA), phân tích nhân tố kiểm định(CFA) và dựa trên khảo sát 482 cán bộ nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dƣơng, Đà Nẵng và Kontum. Kết quả thang đo gồm 08 thành phần: (1) Tiền lƣơng cao; (2) Công việc lâu dài; (3) Điều kiện làm việc tốt; (4) Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp; (5) Công việc thú vị; (6) Đƣợc tự chủ trong công việc; (7) Đƣợc công nhận đầy đủ trong công việc; (8) Lãnh đạo công ty. Văn Hồ Đông Phƣơng(2009) với tên đề tài “ các yếu tố động viên nhân viên ngân hàng ACB”. Đề tài đã xác định đƣợc mục tiêu nghiên cứu là: Xác định các yếu tố động lực động viên nhân viên của ACB; Đo lƣờng mức độ tác động của từng yếu tố động viên và đánh giá mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với các nhân tố ảnh hƣởng đến động viên nhân viên. Nghiên cứu sử dụng mô hình mƣời yếu tố của Kovach(1987) để xây dựng thang đo, sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm hiệu chỉnh thang đo. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, EFA, phân tích tƣơng quan và phân tích hồi quy, khảo sát các nhân viên ACB đang làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Nghiên cứu đã xác định các yếu tố động viên nhân viên tại ACB, cũng nhƣ mức độ quan trọng các yếu tố động viên nhân viên tại ACB và mức độ hài lòng của nhân viên đối với các yếu tố này. Kết quả nghiên cứu đối với mô hình các yếu tố tạo động lực làm việc gồm các yếu tố sau: (1) Đồng nghiệp; (2) Sự ghi nhận; (3) Công việc thú vị; (4) Cơ hội thăng tiến; (5) Sự hổ trợ của lãnh đạo; (6) Lƣơng. Nguyễn Ngọc Lan Vy(2010) với tên đề tài “các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ động viên nhân viên trong công việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM”. Đề tài đã xác định đƣợc mục tiêu nghiên cứu: (1) Xác định và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ động viên nhân viên; (2) Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố đến động viên nhân viên, từ đó đề nghị những chính sách nhằm nâng cao mức độ động viên nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu dựa trên mƣời yếu tố tạo động lực làm việc của Kovach(1987). Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, EFA, phân tích tƣơng quan và phân tích hồi quy, khảo sát với số lƣợng mẫu là 445
 19. 6 nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại TP.HCM. Nghiên cứu cũng chỉ đƣa ra các giải pháp định hƣớng cho nhà quản trị. Thang đo động lực hiệu chỉnh gồm năm thành phần: (1) Chính sách đãi ngộ; (2) Lãnh đạo; (3) Sự phù hợp của công việc; (4) Thƣơng hiệu và văn hóa của công ty; (5) Đồng nghiệp. Yếu tố “Thƣơng hiệu và văn hóa của công ty” đƣợc bổ sung vào thành phần thang đo động lực làm việc. Lê Thị Bích Phụng(2011) với tên đề tài “các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp tại TP. HCM”. Nghiên cứu cũng dựa trên mô hình mƣời yếu tố tạo động lực của Kovach(1987) làm cơ sở cho bƣớc nghiên cứu định tính. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, EFA, phân tích tƣơng quan và phân tích hồi quy, khảo sát với số lƣợng mẫu là 201 nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại TP.HCM. Nghiên cứu đã xác định và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc, đánh giá đƣợc mức độ quan trọng của các yếu tố. Tƣơng tự nhƣ các nhà nghiên cứu trƣớc, nghiên cứu này cũng chỉ đƣa ra các giải pháp định hƣớng cho nhà quản trị. 1.8.2 Các nghiên cứu nƣớc ngoài Charles & Marshall(1992) với tên đề tài “động lực làm việc của nhân viên của khách sạn Caribean”. Mục tiêu nghiên cứu: 1) Yếu tố nào tác động nhiều nhất đến động lực làm việc của nhân viên khách sạn ở Caribean; 2) Xem có sự khác nhau trong động lực làm việc giữa các đặc điểm cá nhân khác nhau; 3) Khám phá ý nghĩa nghiên cứu để cung cấp cho các nhà quản lý khách sạn ở Caribean. Mẫu nghiên cứu 255 nhân viên từ bảy khách sạn ở Hoàn Đảo Bahamas thuộc vùng biển Caribean. Bảng câu hỏi dựa trên mô hình mƣời yếu tố của công việc của Kovach(1987) và các câu hỏi thuộc đặc điểm cá nhân. Nhân viên đƣợc yêu cầu xếp hạng các yếu tố thúc đẩy làm việc của họ theo thứ tự từ một đến mƣời với một là quan trọng nhất và 10 là ít quan trọng nhất. Simons& Enz (1995) với tên đề tài “các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên”. Mục đích nghiên cứu: 1) Điều tra về các yếu tố nào tác động đến động lực làm việc của nhân viên khách sạn tại Mỹ và Canada; 2) Phát hiện những khác biệt giữa động lực làm việc của nhân viên khách sạn khác với nhân viên làm trong các ngành công nghiệp khác; 3) Xem có sự khác nhau trong động lực dựa trên giới tính và tuổi; 4) Có sự khác biệt trong động lực làm việc dựa vào các bộ phận khác nhau trong động lực làm việc. Nghiên cứu sử dụng 10 yếu tố công việc động viên của Kovach(1987) để làm công cụ điều tra ban đầu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 278 nhân viên của mƣời khách sạn tại Mỹ và Canada. Ngƣời trả lời xếp hạng những gì nhân viên thấy tác động nhất đến động lực làm việc của họ theo
 20. 7 thứ tự từ 1 đến 10. Với 1 là quan trọng nhất và 10 là ít quan trọng nhất. Đồng thời thu thập thông tin cá nhân: giới tính, độ tuổi, bộ phận công tác để so sánh. Wong, Siu, Tsang(1999 với tên đề tài “các yếu tố tác động đến động lực nhân viên khách sạn tại Hồng Kông”. Mục đích của nghiên cứu: 1) có mối quan hệ giữa các yếu tố cá nhân và mƣời yếu tố công việc liên quan đến nhân viên khách sạn Hồng Kông. 2) Đề xuất phƣơng pháp tác động đến động lực làm việc của nhân viên dựa trên những đặc điểm cá nhân khác nhau. Nghiên cứu cũng sử dụng 10 yếu tố công việc động viên của Kovach(1987) làm công cụ và cũng yêu cầu ngƣời trả lời sắp xếp các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc từ 1 đến 10. 1.9 Cấu trúc của luận văn Luận văn này đƣợc cấu trúc thành 5 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1. Giới thiệu đề tài Chƣơng 2. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3. Thực trạng về các nhân tố tạo động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Chƣơng 4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang Chƣơng 5. Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần du lịch An Giang. Kết luận và kiến nghị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2