intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm soạn thảo hệ thống câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức phần giao thoa tán sắc ánh sáng của sinh viên Vật lý Cao đẳng Sư phạm

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
60
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm soạn thảo hệ thống câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức phần giao thoa tán sắc ánh sáng của sinh viên Vật lý Cao đẳng Sư phạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Nghiên cứu phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm soạn thảo hệ thống câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức phần giao thoa tán sắc ánh sáng của sinh viên Vật lý Cao đẳng Sư phạm" đưa ra quy trình soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, hệ thống các tiêu chuẩn ĐG đó là các tiêu chí về độ khó, độ phân cách, hệ số tin cậy,... để đánh giá bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm soạn thảo hệ thống câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức phần giao thoa tán sắc ánh sáng của sinh viên Vật lý Cao đẳng Sư phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Trần Đăng Khoa<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU<br /> LỰA CHỌN NHẰM SOẠN THẢO HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐẺ KIỀM TRA<br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC PHẦN "GIAO THOA - TÁN SẮC ÁNH SÁNG<br /> CỦA SINH VIÊN VẬT LÝ CAO ĐẲNG SƢ PHẠM<br /> CHUYÊN NGÀNH: PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VẬT LÝ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS ĐỖ HƢƠNG TRÀ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – 2003<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Đỗ Hƣơng Trà đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tôi<br /> trong suốt thời gian thực hiện đề tài này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các giáo sƣ, các thầy cô giáo trong tổ phƣơng pháp giảng<br /> dạy cùng các thầy cô giáo trong khoa vật lý trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh<br /> đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp, sinh viên của<br /> trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Tiền Giang và trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Long An đã giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1<br /> TỔNG QUAN ............................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ..................................... 7<br /> 1.1. Quan niệm về kiểm tra đánh giá ......................................................................... 7<br /> 1.2. Chức năng của kiểm tra đánh giá ........................................................................ 8<br /> 1.3. Khái quát về các phƣơng pháp KTĐG trong giáo dục ....................................... 9<br /> 1.3.1. Các phƣơng pháp đo lƣờng và ĐG trong giáo dục hiện nay........................ 9<br /> 1.3.2. Những ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp TNKQ và TNTL...................... 12<br /> 1.4. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn .......................................................... 14<br /> 1.4.1. Thế nào là trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (MCQ) ...................... 14<br /> 1.4.2. Các bƣớc cần làm khi soạn thảo một bài TNKQNLC ............................... 15<br /> 1.4.3. Cách trình bày và chấm một bài TNKQNLC ............................................ 20<br /> 1.4.3.1. Các yêu cầu khi viết các câu hỏi TNKQNLC ..................................... 20<br /> 1.4.3.2. Cách trình bày bài TNKQNLC ........................................................... 21<br /> 1.4.4. Đánh giá kết quả của một bài TNKQNLC................................................. 22<br /> 1.4.4.1. Các loại điểm của bài TN.................................................................... 22<br /> 1.4.4.2. Đánh giá kết quả bài TN theo phƣơng pháp thống kê ........................ 23<br /> 1.4.4.3. Các chỉ số thống kê khi ĐG một bài TNKQNLC ............................... 24<br /> Kết luận chƣơng 1 .................................................................................................... 27<br /> <br /> CHƢƠNG 2: SOẠN THẢO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU<br /> LỰA CHỌN ĐỂ KIỂM TRA KIẾN THỨC PHẦN GIAO THOA VÀ TÁN SẮC ÁNH<br /> SÁNG....................................................................................................................................... 28<br /> 2.1. Nội dung kiến thức phần giao thoa và tán sắc ánh sáng ................................... 28<br /> 2.2. Cấu trúc nội dung phần giao thoa - tán sắc ánh sáng ........................................ 31<br /> 2.3. Kiến thức phân giao thoa và tán sắc ánh sáng trong chƣơng trình vật lý phổ<br /> thông .................................................................................................................................... 31<br /> 2.4. Những khó khăn và sai lầm của SV .................................................................. 34<br /> 2.5. Nội dung kiến thức và kỹ năng cần KTĐG ...................................................... 35<br /> 2.6. Soạn thảo hệ thông câu hỏi TNKQNLC phân giao thoa và tán sắc ánh sáng... 41<br /> Kết luận chƣơng 2 .................................................................................................... 46<br /> CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ................................................................ 48<br /> 3.1. Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm ................................................................. 48<br /> 3.2. Đối tƣợng thực nghiệm ..................................................................................... 48<br /> 3.3. Phƣơng pháp thực nghiệm ................................................................................ 48<br /> 3.4. Kết quả thực nghiệm ......................................................................................... 52<br /> 3.4.1. Đánh giá kết quả bài TN và mục tiêu bài TN ............................................ 52<br /> 3.4.2. Đánh giá câu TN qua chỉ số độ khó và độ phân cách ................................ 58<br /> 3.4.3. Phân tích các câu TN theo chỉ số thống kê ................................................ 65<br /> 3.4.4. Đánh giá tổng quát về bài TN .................................................................. 101<br /> Kết luận chƣơng 3 .................................................................................................. 105<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2