intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
44
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách huyện; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

TRẦN QUANG SÂM<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------------------<br /> <br /> TRẦN QUANG SÂM<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN<br /> NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN THANH BA , TỈNH PHÚ THỌ<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. ĐỖ THÀNH PHƯƠNG<br /> <br /> KHÓA 2011B<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường: ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> 3-39<br /> <br /> VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH<br /> 1.1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 1.1.1. Khái niệm về hoạt động ĐT và các đặc trưng cơ bản của hoạt động ĐT<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư<br /> <br /> 3-17<br /> 3-5<br /> 3<br /> <br /> 1.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư<br /> <br /> 4-5<br /> <br /> 1.1.2. Chi phí và kết quả đầu tư<br /> <br /> 5-6<br /> <br /> 1.1.2.1. Chi phí đầu tư<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2.2. Kết quả đầu tư<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3. Dự án ĐT và phân loại DA ĐT<br /> 1.1.3.1. Khái niệm<br /> 1.1.3.2. Phân loại dự án đầu tư<br /> <br /> 6-7<br /> 6<br /> 6-7<br /> <br /> 1.1.4. Chu kỳ DA ĐT<br /> <br /> 7-17<br /> <br /> 1.1.4.1. Khái niệm chu kỳ của dự án đầu tư<br /> <br /> 7-10<br /> <br /> 1.1.4.2. Nghiên cứu cơ hội đầu tư<br /> <br /> 10-12<br /> <br /> 1.1.4.3. Nghiên cứu tiền khả thi<br /> <br /> 12-14<br /> <br /> 1.1.4.4. Nghiên cứu khả thi<br /> <br /> 14-16<br /> <br /> 1.1.4.5. Thực hiện dự án<br /> <br /> 16<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường: ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.1.4.6. Vận hành (sử dụng, khai thác …) dự án<br /> 1.1.4.7. Đánh giá sau khi thực hiện dự án<br /> 1.1.4.8. Kết thúc dự án<br /> <br /> 16<br /> 16-17<br /> 17<br /> <br /> 1.2. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC<br /> <br /> 17-27<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm ĐT từ NSNN<br /> <br /> 17-19<br /> <br /> 1.2.2. Quan điểm đánh giá hiệu quả ĐT PT từ NSNN<br /> <br /> 19-20<br /> <br /> 1.2.2.1. Quan điểm của nhà đầu tư<br /> <br /> 20-21<br /> <br /> 1.2.2.2.Quan điểm của Nhà nước<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ĐT PT từ NSNN<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.3.1. Đối với các nhà đầu tư<br /> <br /> 21-24<br /> <br /> 1.2.3.2. Đối với Nhà nước<br /> <br /> 24-25<br /> <br /> 1.2.3.3. Phạm vi ĐT PT từ NSNN<br /> <br /> 25-26<br /> <br /> 1.3. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NSNN VÀ CÁC YẾU TỐ<br /> <br /> 26-28<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG<br /> 1.3.1. Những khái niệm chung<br /> <br /> 26-27<br /> <br /> 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng<br /> <br /> 27-28<br /> <br /> 1.3.2.1. Môi trường kinh tế - xã hội<br /> 1.3.2.2. Cơ chế chính sách và các quy định của nhà nước<br /> <br /> 28<br /> 27-28<br /> <br /> 1.3.2.3. Quan điểm của huyện<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.3.2.4. Năng lực quản lý của huyện nói chung và của đội ngũ cán bộ<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.3.2.5. Phương pháp quản lý ĐT PT từ NSNN của huyện<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4. NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NSNN<br /> 1.4.1. Công tác lập và quản lý quy hoạch<br /> 1.4.2. Lập kế hoạch và bố trí vốn ĐT<br /> <br /> 29-39<br /> 29<br /> 29-31<br /> <br /> 1.4.3. Phân cấp quản lý ĐT và xây dựng<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.4.4. Công tác lập và thẩm định DA ĐT<br /> <br /> 32-35<br /> <br /> 1.4.5. Công tác quản lý đấu thầu<br /> <br /> 35-36<br /> <br /> 1.4.6. Giám sát, giải ngân và quản lý chất lượng công trình quản lý đầu tư<br /> <br /> 36-38<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường: ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.4.7. Nghiệm thu và thanh quyết toán<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ<br /> <br /> 38-39<br /> 39<br /> 40-89<br /> <br /> VỐN NS CỦA HUYỆN THANH BA.<br /> 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN<br /> <br /> 40-43<br /> <br /> THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ.<br /> 2.1.1. Yếu tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> 40-41<br /> <br /> 2.1.3. Tài nguyên khoáng sản<br /> <br /> 41-42<br /> <br /> 2.1.4. Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa<br /> <br /> 42-43<br /> <br /> 2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI<br /> <br /> 43-47<br /> <br /> GIAN 2005 - 2009<br /> 2.2.1. Tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách và đầu tư<br /> <br /> 43-44<br /> <br /> 2.2.2. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế<br /> <br /> 44-45<br /> <br /> 2.2.3. Tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức<br /> <br /> 45-47<br /> <br /> 2.2.3.1. Tiềm năng, lợi thế<br /> <br /> 45-46<br /> <br /> 2.2.3.2. Những khó khăn, thách thức<br /> <br /> 46-47<br /> <br /> 2.3. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ<br /> <br /> 47-87<br /> <br /> NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN THANH BA<br /> 2.3.1. Đánh giá chung công tác quản lý ĐT PT từ NSNN của huyện<br /> <br /> 47-56<br /> <br /> 2.3.1.1. Kết quả đầu tư<br /> <br /> 47-51<br /> <br /> 2.3.1.2. Tác động đến phát triển kinh tế xã hội<br /> <br /> 51-55<br /> <br /> 2.3.2. Phân tích công tác quản lý ĐT PT từ NSNN của huyện<br /> <br /> 55-84<br /> <br /> 2.3.2.1. Công tác lập và quản lý quy hoạch<br /> <br /> 55-56<br /> <br /> 2.3.2.2. Lập kế hoạch và bố trí vốn ĐT<br /> <br /> 56-60<br /> <br /> 2.3.2.3. Phân cấp quản lý ĐT và xây dựng<br /> <br /> 60-61<br /> <br /> 2.3.2.4. Công tác lập và thẩm định DA ĐT<br /> <br /> 61-65<br /> <br /> 2.3.2.5. Công tác quản lý đấu thầu<br /> <br /> 65-67<br /> <br /> 2.3.2.6. Giám sát, giải ngân và quản lý chất lượng công trình<br /> <br /> 67-72<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ<br /> <br /> Trường: ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 2.3.2.7. Nghiệm thu và thanh quyết toán<br /> <br /> 72-74<br /> <br /> 2.3.2.8. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại.<br /> <br /> 74-82<br /> <br /> 2.3.3.Phân tích công tác quản lý ĐTPT từ NSNN của huyện theo các yếu tố<br /> <br /> 82-88<br /> <br /> ảnh hưởng<br /> 2.3.3.1. Môi trường kinh tế - xã hội<br /> <br /> 82<br /> <br /> 2.3.3.2. Những ảnh hưởng của cơ chế chính sách và các quy định của nhà nước<br /> <br /> 83<br /> <br /> 2.3.3.3.Quan điểm của huyện<br /> <br /> 83-84<br /> <br /> 2.3.3.4. Năng lực quản lý của huyện nói chung và của đội ngũ cán bộ<br /> <br /> 84-85<br /> <br /> 2.3.3.5. Phương pháp quản lý đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của huyện<br /> <br /> 85-86<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> <br /> 86-87<br /> 88-107<br /> <br /> LÝ ĐTPT TỪ VỐN NSNN CỦA HUYỆN THANH BA<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI<br /> <br /> 88<br /> <br /> HUYỆN THANH BA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015<br /> 3.2. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN<br /> 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> <br /> 89<br /> 89-106<br /> <br /> LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH<br /> 3.3.1 Định hướng chung các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án<br /> <br /> 89-90<br /> <br /> đầu tư của huyện<br /> 3.3.2. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư<br /> <br /> 90-104<br /> <br /> phát triển từ nguồn ngân sách huyện<br /> 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng:<br /> <br /> 90-92<br /> <br /> 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa vốn đầu tư<br /> <br /> 92-93<br /> <br /> 3.3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tư vấn trong lập báo cáo đầu tư, lập dự án<br /> <br /> 93-94<br /> <br /> đầu tư, thẩm định đầu tư<br /> 3.3.2.4 Nâng cao về công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thầu, chỉ định thầu<br /> <br /> 94-95<br /> <br /> 3.3.2.5 Nâng cao về quản lý thi công xây dựng công trình<br /> <br /> 95-96<br /> <br /> 3.3.2.6 Nâng cao về công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng<br /> 3.3.2.7 Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành<br /> <br /> 96<br /> 97-98<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2