intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ Trạm biến áp không người trực trên lưới Truyền Tải Điện Quốc Gia

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

72
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm để điện vận hành an toàn và tin cậy hơn, khả năng cung cấp điện ổn định hơn, sự giám vận hành lưới điện trên phạm vị rộng hơn, hơn nữa cán bộ và nhân viên vận hành còn được tiếp cận những công nghệ chưa được áp dụng trong nước, trình độ về công nghệ của người lao động được nâng lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ Trạm biến áp không người trực trên lưới Truyền Tải Điện Quốc Gia

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐỖ HÙNG TIẾN<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẠM BIẾN ÁP<br /> KHÔNG NGƢỜI TRỰC TRÊN LƢỚI<br /> TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐỖ HÙNG TIẾN<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẠM BIẾN ÁP<br /> KHÔNG NGƢỜI TRỰC TRÊN LƢỚI<br /> TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA<br /> Chuyên ngành: Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS. BÙI XUÂN PHONG<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này đƣợc hình thành và phát triển từ những<br /> số liệu khảo sát do tôi thực hiện hoặc có trích dẫn nguồn rõ ràng, phƣơng án<br /> giải quyết vấn đề dựa trên quan điểm của chính cá nhân tôi, dƣới sự hƣớng<br /> dẫn của GS. TS. Bùi Xuân Phong. Nội dung của công trình nghiên cứu này<br /> chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đỗ Hùng Tiến<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đƣợc sự phân công của Khoa Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học<br /> Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đƣợc sự đồng ý của Thầy giáo hƣớng dẫn<br /> GS. TS. Bùi Xuân Phong, tôi đã hoàn thành luận văn “Ứng dụng công nghệ<br /> Trạm biến áp không người trực trên lưới Truyền Tải Điện Quốc Gia”<br /> Trƣớc hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS. TS. Bùi Xuân<br /> Phong đã hƣớng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy các Cô giáo Khoa QTKD Trƣờng<br /> Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội đã trang bị cho tôi những kiến thức<br /> bổ ích trong quá trình học, cám ơn các thầy cô đã tận tình giúp đỡ trong suốt<br /> quá trình học cũng nhƣ quá trình nghiên cứu làm luận văn, cám ơn ban tổ<br /> chức khóa học đã trang bị những bổ trợ trong quá trình học cũng nhƣ trong<br /> quá trình thực tế tại các doanh nghiệp.<br /> Xin gửi tới Ban Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban<br /> Tổ chức & Nhân sự và Ban Kỹ thuật của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc<br /> gia lời cám ơn sâu sắc vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi thu thập số<br /> liệu, khảo sát hiện trạng cũng nhƣ tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới<br /> luận văn.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến các học viên của lớp, các bạn<br /> đồng nghiệp những ngƣời đã luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi<br /> trong quá trình thực hiện luận văn của mình.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đỗ Hùng Tiến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ......................................................... i<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ......................................................................... iii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ<br /> LUẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƢỜI<br /> TRỰC ................................................................................................................ 7<br /> 1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu. .......................................................... 7<br /> 1.1.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ trên thế giới. ................... 7<br /> 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ ở Việt Nam. ................... 10<br /> 1.1.3. Kết luận về việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ. ........................... 11<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ ...................................................... 12<br /> 1.2.1. Khái niệm về công nghệ..................................................................... 12<br /> 1.2.2. Ứng dụng Công nghệ trên lưới điện .................................................. 15<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƢỜI TRỰC ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Quy trình nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Phương pháp quan sát để xác định vấn đềError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu, nghiên cứu làm chủ kiến thức . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Phương pháp điều tra .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Phương pháp phỏng vấn sâu ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Phương pháp chuyên gia ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=72

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2