Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Địa lý: Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa danh Đông Nam Bộ

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:242

0
34
lượt xem
7
download

Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Địa lý: Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa danh Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: thống kê, phân loại nguồn gốc phát sinh địa danh Đông Nam Bộ nhằm hình thành cho mọi người một cái nhìn tổng quát về địa danh Đông Nam Bộ, thông qua quá trình thống kê, phân loại chúng tôi sẽ rút ra đặc điểm chung và đặc điểm du lịch của địa danh Đông Nam Bộ để từ đó cho thấy được sự khác biệt giữa địa danh Đông Nam Bộ với địa danh của các vùng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Địa lý: Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa danh Đông Nam Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA ĐỊA LÝ<br /> <br /> LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐỊA LÝ<br /> Niên khóa 1998-2002<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM<br /> ĐỊA DANH ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> GVHD:Thạc Sỹ TRẦN VĂN THÀNH<br /> SVTH :<br /> <br /> TP.HCM, tháng 5/2002<br /> <br /> NGUYỄN CÔNG TRIỀU<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Trần Văn Thành<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn đƣợc hoàn thành nhờ:<br /> - Sự hướng dẫn tận tình của:<br /> Thầy: TRẦN VĂN THÀNH, Thạc sỹ Môi trƣờng chủ nhiệm bộ môn địa lý tự nhiên<br /> trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh.<br /> - Sự giúp đỡ của:<br /> Các thầy cô và các bạn sinh viên khoa Địa lý trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ<br /> Chí Minh cùng các cộng sự.<br /> - Sự khích lệ của gia đình.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> Tp. HCM, tháng 5 năm 2002 SVTH<br /> SVTH<br /> <br /> NGUYỄN CÔNG TRIỀU<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Trần Văn Thành<br /> LUẬN VĂN ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> <br /> Đánh giá kết quả:<br /> Ký tên<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> <br /> Đánh giá kết quả<br /> Ký tên<br /> <br /> BAN CHỦ NHIỆM KHOA KÝ DUYỆT<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ lúc…… giờ….. ngày…… tháng….. năm 2002<br /> Tại Hội đồng Thẩm định Luận văn Tốt nghiệp Khoa Địa lý trƣờng Đại học Sƣ phạm<br /> thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Trần Văn Thành<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................................ 3<br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ....................................................................... 4<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................................. 5<br /> GIẢI THÍCH CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................................. 8<br /> LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................... 9<br /> PHẦN MỘT : TỔNG QUAN .................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - MỤC TIÊU - NỘI DUNG VÀ LƢỢC SỬ<br /> NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ......................................................................................................... 6<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 6<br /> 1.2. Mục tiêu đề tài ............................................................................................................. 7<br /> 1.3. Nội dung của đề tài ...................................................................................................... 7<br /> 1.4. Giới hạn đề tài ............................................................................................................. 7<br /> 1.5. Lƣợc sử đề tài: ............................................................................................................. 7<br /> 1.5.1. Trên thế giới .......................................................................................................... 7<br /> 1.5.2 Ở Việt Nam: ........................................................................................................... 8<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 11<br /> 2.1. Phƣơng pháp luận ...................................................................................................... 11<br /> 2.1.1. Cơ sở khoa học về địa danh: ............................................................................... 11<br /> 2.1.1.1.Khái niệm: ..................................................................................................... 11<br /> 2.1.1.2. Nguồn gốc: ................................................................................................... 11<br /> 2.1.1.3. Phân loại địa danh: ....................................................................................... 16<br /> 2.1.2. Quan điểm nghiên cứu: ....................................................................................... 18<br /> 2.1.2.1. Quan điểm địa lý: ......................................................................................... 18<br /> 2.1.2.2. Quan điểm lịch sử và khảo cổ học: .............................................................. 18<br /> 2.1.2.3. Quan điểm ngôn ngữ: ................................................................................... 18<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản