intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

332
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trình bày về những vấn đề lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới; thực trạng công tác giám định, bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO; giải pháp hoàn thiện công tác giám định-bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác giám nh và b i thư ng t n th t nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i Công ty c ph n b o hi m Petrolimex.”
 2. 2 M CL C L IM U ............................................................................................................1 CHƯƠNG I: NH NG V N LÝ LU N CHUNG V B O HI M ...............7 V T CH T XE CƠ GI I. .......................................................................................7 1. S c n thi t khách quan c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. ..........................7 2. Tác d ng c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. ..................................................10 2.1 Góp ph n n nh tài chính cho ch phương ti n khi g p r i ro tai n n giao thông .........................................................................................................10 2.2 Góp ph n ngăn ng a và phòng h n ch t n th t do tai n n giao thông gây ra. ...............................................................................................................11 2.3 Góp ph n tăng thu cho ngân sách nhà nư c và t o thêm vi c làm cho ngư i lao ng. ................................................................................................11 3. N i dung cơ b n c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. ......................................12 3.1 i tư ng b o hi m ...................................................................................12 3.2. Ph m vi b o hi m......................................................................................14 3.3. S ti n b o hi m và giá tr b o hi m ........................................................16 3.4. Phí b o hi m..............................................................................................19 4. Ho t ng giám nh và b i thư ng thi t h i trong b o hi m v t ch t xe cơ gi i ...................................................................................................................23 4.1 Vai trò c a công tác giám nh và b i thư ng .........................................23 4.2 M c tiêu c a công tác giám nh b i thư ng...........................................24 4.3 Nguyên t c chung trong công tác giám nh b i thư ng ........................25 4.4 Giám nh viên ...........................................................................................26 4.5 Quy trình giám nh t n th t. ....................................................................28
 3. 3 4.6. Quy trình b i thư ng t n th t. .................................................................29 CHƯƠNG II: ...........................................................................................................31 TH C TR NG CÔNG TÁC GIÁM NH VÀ B I THƯ NG T N TH T TRONG B O HI M V T CH T XE CƠ GI I T I PJICO ...........................31 1. Gi i thi u v Công ty c ph n b o hi m PETROLIMEX (PJICO). ..........31 1.1 Quá trình hình thành và phát tri n...........................................................31 1.2 Cơ c u t ch c qu n lý c a PJICO. .........................................................35 1.3 Ch c năng và nhi m v c a PJICO. ........................................................37 1.4 K t qu ho t ng kinh doanh c a PJICO trong nh ng năm v a qua..39 2. Tình hình tri n khai b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO.....................43 3. Th c tr ng công tác giám nh và b i thư ng t n th t nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. ............................................................................46 3.1 Quy trình giám nh b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. ................46 3.2 Quy trình b i thư ng b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. ..............52 3.3 K t qu công tác giám nh - b i thư ng b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. ..............................................................................................................58 3.4 Tình hình tr c l i b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO, 2003-2007. .59 3.5 M t s v n còn t n t i trong công tác giám nh b i thư ng nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO ..........................................................63 CHƯƠNG III:..........................................................................................................67 M TS KI N NGH VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC GIÁM NH VÀ B I THƯ NG T N TH T TRONG B O HI M V T CH T XE CƠ GI I T I PJICO .............................................................................................67 1. M c tiêu phát tri n nghi p v b o hi m xe cơ gi i c a PJICO .................67 2. Nh ng thu n l i và khó khăn liên quan n vi c tri n khai các nghi p v BH xe cơ gi i t i PJICO .....................................................................................68
 4. 4 2.1 Nh ng thu n l i.........................................................................................68 2.2 Nh ng khó khăn ........................................................................................70 3. M t s ki n ngh ..............................................................................................73 3.1 i v i Nhà nư c .......................................................................................73 3.2 i v i Công ty ...........................................................................................74 4. Gi i pháp hoàn thi n công tác giám nh b i thư ng t n th t trong b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO ....................................................................76 4.1 Nâng cao trình chuyên môn c a giám nh viên ................................76 4.2 Th c hi n nghiêm túc các bi n pháp phòng h n ch t n th t ...........77 4.3 B i thư ng k p th i và y cho ngư i th hư ng quy n l i b o hi m ..78 4.4 Nhanh chóng phát hi n và x lý các trư ng h p tr c l i b o hi m .......79 4.5 Thi t l p ư ng dây nóng ..........................................................................81 K T LU N ..............................................................................................................82
 5. 5 L IM U Cùng v i quá trình phát tri n c a n n kinh t nư c ta, trong nh ng năm g n ây nhu c u v v n chuy n hàng hóa, hành khách ngày càng gia tăng ã kéo theo s gia tăng áng k v s lư ng các phương ti n v n t i. Tuy nhiên, do i u ki n v cơ s h t ng giao thông nư c ta còn nhi u b t c p, trong khi ó ý th c ch p hành lu t k an toàn giao thông c a ngư i dân chưa cao ã d n n phát sinh nhi u h l y, c bi t là v n tai n n giao thông ã tr thành v n n n c a xã h i. M c dù chính ph , các c p, các ngành ã và ang th c hi n nhi u bi n pháp tích c c nhưng tình tr ng tai n n giao thông không nh ng không ư c ki m ch mà còn di n bi n h t s c ph c t p. Hàng năm có n hàng v n ngư i ch t và b thương, thi t h i v v t ch t là vô cùng to l n và tr thành n i ám nh c a m i ngư i, nh t là i v i ch nhân có các phương ti n tham gia giao thông. Trư c th c tr ng ó, nhu c u v b o hi m xe cơ gi i ngày càng ư c các ch xe quan tâm và xem ây là m t trong nh ng bi n pháp tích c c kh c ph c nh ng h u qu khôn lư ng do tai n n giao thông gây ra, qua ó giúp h n nh v m t tài chính và an tâm hơn trong quá trình ho t ng ngh nghi p c a mình khi ã chuy n giao r i ro cho doanh nghi p b o hi m. Trong s nh ng nghi p v mà các công ty b o hi m phi nhân th tri n khai, b o hi m k t h p xe cơ gi i (ch y u là b o hi m v t ch t và b o hi m trách nhi m dân s (TNDS) c a ch xe cơ gi i v i ngư i th ba) là m t nghi p v ch y u. Công ty c ph n b o hi m Petrolimex (PJICO), nghi p v này luôn chi m t tr ng l n trong cơ c u t ng doanh thu. Tuy nhiên, công tác giám nh và b i thư ng nghi p v này PJICO v n còn nhi u h n ch , b t c p. V i m c tiêu phát tri n b n v ng và hi u qu , PJICO không th không chú tr ng n công tác nâng cao ch t
 6. 6 lư ng d ch v sau bán hàng vì ch có gi i quy t t t nhu c u khách hàng, doanh nghi p m i có uy tín t n t i trong m t môi trư ng c nh tranh y năng ng như ngày nay. Th i gian qua em cũng ã có cơ h i ư c th c t p t i công ty PJICO. Quá trình th c t p tuy có ng n ng i nhưng em cũng hi u thêm ư c r t nhi u i u, ư c tr c ti p làm vi c và i sâu vào th c t hơn. Vì nh ng lý do trên, em ã ch n tài “Hoàn thi n công tác giám nh và b i thư ng t n th t nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i Công ty c ph n b o hi m Petrolimex” nghiên c u. Ngoài ph n m u và ph n k t lu n, chuyên này bao g m ba chương: Chương 1: Nh ng v n lý lu n chung v nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i Chương 2: Th c tr ng công tác giám nh, b i thư ng t n th t nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác giám nh-b i thư ng t n th t trong b o hi m v t ch t xe cơ gi i t i PJICO. V i ki n th c lý lu n và th c ti n còn nhi u h n ch nên trong bài vi t Chuyên th c t p t t nghi p c a em còn nhi u thi u sót, em r t mong nh n ư c s giúp , óng góp ý ki n c a th y cô bài vi t c a em hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn!.
 7. 7 CHƯƠNG I: NH NG V N LÝ LU N CHUNG V B O HI M V T CH T XE CƠ GI I. 1. S c n thi t khách quan c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. Trong cu c s ng cũng như trong s n xu t kinh doanh, con ngư i luôn ph i i m t v i r t nhi u r i ro. Ngày nay, s phát tri n c a khoa h c k thu t ã giúp con ngư i ki m soát, h n ch ư c ph n nào m t s r i ro. Song, chính bàn tay con ngư i l i gây ra nhi u lo i r i ro khác và không ít r i ro trong xã h i hi n i ang e do cu c s ng loài ngư i v i m c nguy hi m khôn lư ng. bù p nh ng thi t h i, t n th t có th g p ph i, t trư c n nay, loài ngư i ã có nhi u bi n pháp, và b o hi m luôn ư c coi là bi n pháp h u hi u nh t. Có nhi u nh nghĩa v b o hi m, nhưng m t t m nhìn khái quát, b o hi m thư ng ư c hi u là phương sách x lý r i ro, nh ó vi c chuy n giao và phân tán r i ro trong t ng nhóm ngư i ư c th c hi n thông qua ho t ng kinh doanh b o hi m c a các t ch c b o hi m. Trong n n kinh t , giao thông v n t i luôn là ngành kinh t k thu t có v trí then ch t, là huy t m ch và có nh hư ng tr c ti p ho c gián ti p n các ngành khác. Ngày nay, khi n n kinh t phát tri n ngày càng m nh m hơn thì nhu c u i l i cũng tăng lên m t cách nhanh chóng. Hình th c v n chuy n a d ng b ng ư ng thu , ư ng s t, ư ng b , ư ng hàng không. S lư ng và ch t lư ng phương ti n v n chuy n ngày càng tăng. Vi t Nam cũng như nhi u nư c trên th gi i, giao thông ư ng b ph bi n hơn c . B i vì, xe cơ gi i tham gia giao thông ư ng b có c i m linh ho t và ư c s d ng trên m i a hình khác nhau, r t thu n ti n cho vi c v n chuy n hành khách và hàng hoá. Do v y, chính ph các nư c u luôn quan tâm n công tác nâng c p, phát tri n cơ s h t ng giao thông ư ng b áp ng nhu c u i l i và v n chuy n hàng hóa ngày càng gia tăng.
 8. 8 Tuy nhiên, XCG ư c v n hành b ng m t l c do ng cơ t o ra nên ư c coi là m t ngu n nguy hi m cao . Do v y, r i ro tai n n giao thông ư ng b r t d x y ra. S phát tri n c a xe cơ gi i luôn g n v i s phát tri n c a cơ s h t ng. N u h t ng giao thông chưa phát tri n mà s lư ng phương ti n giao thông l i tăng lên quá nhanh thì s không ng b này s là m t trong nh ng nguyên nhân khi n cho tai n n giao thông nhi u thêm. Vi t Nam hi n nay, s lư ng phương ti n giao thông ư ng b trong 10 năm qua tăng lên khá nhanh. B ng 1.1: S xe cơ gi i tham gia giao thông ư ng b Vi t Nam (1997-2007) So sánh v i năm trư c So sánh v i năm trư c Tăng (gi m) Tăng (gi m) Năm Ô tô Tăng (gi m) Mô tô Tăng (gi m) T ng s tương i tương i tuy t i tuy t i (%) (%) 1997 418 768 31 789 8,20 4 827 219 618 945 14,70 5 245 987 1998 443 000 24 232 5,80 5 200 000 372 781 7,70 5 643 000 1999 465 000 22 000 5,00 5 585 000 385 000 7,40 6 050 000 2000 483 917 18 917 4,10 6 210 823 625 823 11,20 6 694 740 2001 557 092 73 175 15,10 8 359 042 2 148 219 34,60 8 916 134 2002 607 401 50 309 9,00 10 273 000 1 913 958 22,90 10 880 401 2003 675 000 67 599 11,10 11 379 000 1 106 000 10,80 12 054 000 2004 774 824 99 824 14,80 13 375 992 1 996 992 17,50 14 150 816 2005 891 104 116 280 15,00 16 086 644 2 710 652 20,30 16 977 748 2006 1026 512 135 408 15,20 18 901 206 2 814 562 17,50 19 927 718 2007 1183 260 156 748 15,27 22 350 676 3 449 470 18,25 23 533 936 (Ngu n: Báo cáo c a y ban an toàn giao thông) N u năm 1997, c nư c ch có kho ng 418 768 xe ô tô thì n năm 2007 ã có 1 183 260 xe (tăng 2,8 l n). Trong khi ó, s lư ng xe máy tăng t i 4,6 l n, tăng lên nhi u hơn so v i m c tăng c a phương ti n ô tô tham gia giao thông. Trong khi ót c phát tri n c a h th ng cơ s h t ng nư c ta hi n nay không áp ng ư c nhu c u tham gia giao thông. ây là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng
 9. 9 khi n cho s v tai n n giao thông Vi t Nam khá cao. Bên c nh ó, ý th c cũng như s hi u bi t và tôn tr ng lu t an toàn giao thông c a m t s ch phương ti n (phóng nhanh, vư t u, ch quá t i …..) làm cho r i ro tai n n giao thông ngày càng tăng. Ngoài ra, còn ph i k n nguyên nhân c a tình tr ng gia tăng tai n n giao thông nư c ta là do các phương ti n giao thông ư ng b cũ nát, không mb o ch t lư ng. B ng s li u th ng kê dư i ây cho th y tình hình tai n n giao thông ư ng b nư c ta trong hơn 10 năm qua. B ng 1.2: Tình hình tai n n giao thông ư ng b Vi t Nam (1997-2007) S v S ngư i ch t S ngư i b thương So sánh v i năm trư c So sánh v i năm trư c So sánh v i năm trư c Tăng(gi m) S Tăng(gi m) S Tăng(gi m) Năm Tăng(gi m) Tăng(gi m) Tăng(gi m) S v tương i ngư i tương i ngư i b tương i tuy t i tuy t i tuy t i (%) ch t (%) thương (%) (%) (%) (%) 1997 19159 84 0.44 5680 99 1.77 21905 349 1.62 1998 19975 816 4.26 6067 387 6.81 22723 818 3.73 1999 20733 758 3.79 6670 603 9.94 23911 1188 5.23 2000 22486 1753 8.46 7500 830 12.44 25400 1489 6.23 2001 25040 2554 11.36 10477 2977 39.69 29188 3788 14.91 2002 27134 2094 8.36 12800 2323 22.17 30733 1545 5.29 2003 19852 -7282 -26.84 11319 -1481 -11.57 20400 -10333 -33.62 2004 16911 -2941 -14.81 11739 420 3.71 15142 -5258 -25.77 2005 14141 -2770 -16.38 11184 -555 -4.73 11760 -3382 -22.34 2006 14668 527 3.73 12600 1416 12.66 11253 -507 -4.31 2007 14624 -44 -0.3 13150 550 4.37 10546 -707 -6.28 (Ngu n: Báo cáo c a y ban An toàn giao thông ) Theo s li u ưa ra b ng trên, m c dù t 2002 n nay, s v TNGT nư c ta có xu hư ng gi m i, song xét trong c th i kỳ 1997–2007, s v TNGT ã gi m i, s ngư i ch t l i tăng lên 6,3 l n và s ngư i b thương tăng lên 2,4 l n. Như v y, s v tai n n nghiêm tr ng l i có chi u hư ng gia tăng.
 10. 10 Khi tai n n giao thông x y ra, các ch xe không nh ng thi t h i v ngư i, v m t tinh th n mà còn thi t h i c v v t ch t. Th c t này ã t o ra c s c ép tài chính l n tinh th n i v i các ch phương ti n giao thông ư ng b . Chính vì v y, b o hi m xe cơ gi i ã ư c tri n khai h u h t các nư c trên th gi i trong ó có Vi t Nam nh m áp ng cho nhu c u ư c b o v c a ch xe khi có r i ro tai n n giao thông x y ra. B o hi m xe cơ gi i là t p h p các nghi p v b o hi m g n v i các r i ro tai n n giao thông ư ng b , bao g m: b o hi m v t ch t xe cơ gi i, b o hi m TNDS ch xe i v i ngư i th ba và hành khách, b o hi m TNDS c a ch xe iv i hàng hoá trên xe, b o hi m tai n n ngư i ng i và lái, ph xe,… Trong s ó, b o hi m v t ch t xe cùng v i b o hi m TNDS ch xe i v i ngư i th ba là hai nghi p v ch y u hay ư c tri n khai nh t. Trong ph m vi nghiên c u tài này em xin ư c t p trung ch y u vào ph n nghi p v b o hi m v t ch t xe cơ gi i. 2. Tác d ng c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. 2.1 Góp ph n n nh tài chính cho ch phương ti n khi g p r i ro tai n n giao thông Trong nh ng năm g n ây, n n kinh t Vi t Nam ã và ang có nh ng chuy n bi n to l n c v ch t và v lư ng, Nhà nư c không ng ng khuy n khích m i thành ph n kinh t s n xu t kinh doanh nh m t n d ng ngu n tài chính nhàn r i trong dân cư vào u tư kinh doanh sinh l i. i v i m t doanh nghi p thì ngu n v n quy t nh s c m nh, v th . Chính vì v y mà trong quá trình kinh doanh, doanh nghi p d tr m t kho n ti n tương il n phòng khi r i ro x y ra b t ng thì qu là lãng phí. c bi t i v i doanh nghi p u xe nhi u thì qu d tr chi m t l l n và r t khó xác nh. Khó khăn này s ư c gi i quy t thông qua h p ng b o hi m xe cơ gi i, công ty b o hi m s l p qu b o hi m và qu này ho t ng trên nguyên t c “s ông bù s ít’’. Lúc này thay vì ph i l p m t qu riêng
 11. 11 cho doanh nghi p, ch phương ti n có th yên tâm ho t ng nh m t qu l n hơn r t nhi u do các thành viên khác cùng óng góp. Khi tham gia b o hi m, không ai mu n r i ro x y ra ư c b o hi m. Tuy nhiên, r i ro không lo i tr b t kỳ ai và có th x y ra b t c khi nào. H u qu là có th gây thi t h i c v ngư i và c a cho ch phương ti n và ngư i th ba. Khi x y ra tai n n, công ty b o hi m s b i thư ng trong h n m c mà hai bên ã th a thu n. S ti n b i thư ng c a công ty cho ch phương ti n giúp h n nh tình hình tài chính, nhanh chóng thoát kh i tình tr ng khó khăn trong s n xu t kinh doanh. Có th nói, b o hi m xe cơ gi i ã góp ph n t o ra m t tâm lý yên tâm, tho i mái cho các ch xe, lái xe khi i u khi n các phương ti n tham gia giao thông. 2.2 Góp ph n ngăn ng a và phòng h n ch t n th t do tai n n giao thông gây ra. S phí thu ư c t ngư i tham gia b o hi m s hình thành nên m t qu r t l n, qu này ngoài vi c s d ng b i thư ng cho ch xe cơ gi i khi r i ro x y ra, còn s d ng phòng h n ch t n th t như h tr u tư xây d ng ư ng lánh n n, ư ng ph , làm thêm các bi n báo ch ư ng, v.v… góp m t ph n không nh làm gi m thi u nguy cơ gây tai n n. Bên c nh vi c th c hi n các bi n pháp phòng h n ch t n th t, các DNBH còn có các chính sách và bi n pháp nh m khuy n khích các ch xe nâng cao ý th c phòng h n ch r i ro và t n th t thông qua vi c th c hi n tuyên truy n lu t an toàn giao thông, ph bi n, nâng cao ý th c c a m i t ng l p dân cư. 2.3 Góp ph n tăng thu cho ngân sách nhà nư c và t o thêm vi c làm cho ngư i lao ng. i s ng c a con ngư i ngày càng ư c nâng cao, s lư ng xe cơ gi i cũng ngày m t tăng. Hơn n a khi i u ki n s ng y , trình nh n th c cao hơn thì nhu c u b o v cho b n thân, gia ình, tài s n l i càng ư c nâng lên, DNBH s
 12. 12 ngày càng ư c m r ng v quy mô, thu hút m t l c lư ng lao ng không nh tham gia, góp ph n t o công ăn vi c làm, c i thi n i s ng cho lao ng. M t khác, ho t ng b o hi m xe cơ gi i là lo i hình b o hi m thương m i, vì v y công ty b o hi m còn có trách nhi m óng góp vào ngân sách nhà nư c thông qua các hình th c n p thu , t c tăng thu cho ngân sách. Ngư c l i, chính ph có th s d ng ngân sách ph i h p v i doanh nghi p b o hi m u tư h tr nâng cao ch t lư ng cơ s h t ng, m r ng quy mô ho t ng, t o công ăn vi c làm cho ngư i lao ng, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng ngư i dân. 3. N i dung cơ b n c a b o hi m v t ch t xe cơ gi i. 3.1 i tư ng b o hi m B o hi m v t ch t xe cơ gi i là lo i hình b o hi m tài s n, và nó ư c th c hi n dư i hình th c b o hi m t nguy n. Ch xe tham gia b o hi m v t ch t xe là ư c b i thư ng nh ng thi t h i v v t ch t x y ra v i xe c a mình do nh ng r i ro gây nên thu c ph m vi b o hi m. Vì v y, i tư ng BH VCX cơ gi i chính là b n thân chi c xe v i y các y u t như xe cơ gi i ph i có giá tr s d ng; xe ph i ư c phép lưu hành theo quy nh c a pháp lu t, áp ng ư c yêu c u v k thu t và an toàn giao thông; và xe ph i có y các b ph n c u thành m t chi c xe hoàn ch nh. Ví d : V i xe ô tô thì cơ c u xe thư ng bao g m: T ng thành thân v : 53,5% T ng thành ng cơ: 15,5% T ng thành h p s : 7,0% T ng thành c u trư c: T ng thành tr c sau: T ng thành h th ng lái: T ng thành săm, l p:
 13. 13 Xe cơ gi i ư c hi u là t t c các lo i xe tham gia giao thông trên ư ng b b ng ng cơ c a chính chi c xe ó, bao g m ô tô, mô tô và xe máy. i v i xe mô tô, xe máy do chúng có giá tr th p nên thư ng thì ch xe ít tham gia b o hi m v t ch t XCG cho lo i xe này. i v i xe ô tô, các ch xe có th tham gia toàn b xe ho c cũng có th tham gia b o hi m theo t ng b ph n c a xe. Xét v k thu t xe cơ gi i, ngư i ta chia m t ô tô thành 7 t ng thành cơ b n: - T ng thành thân v bao g m: cabin toàn b , calang, cabô, ch n bùn, toàn b c a và kinh, toàn b èn và gương, toàn b ph n v kim lo i, các c n g t và bàn p ga, c n s , phanh chân, phanh tay... - T ng thành h th ng lái bao g m : Vô lăng lái, tr c tay lái, thanh kéo ngang, thanh kéo d c, phi de. - T ng thành h p s : h p s chính, h p s ph (n u có). - T ng thành ng cơ. - T ng thành tr c trư c (c n trư c) bao g m: d m c u tr c l p h th ng treo nhíp, may ơ nhíp, cơ c u phanh, n u là c n ch ng thì có thêm m t c n vi sai v i v c n. - T ng thành tr c sau bao g m: v c u toàn b , m t c u, vi sai, c m may ơ sau, cơ c u phanh, xi lanh phanh, tr c l p ngang, h th ng treo c u sau, nhíp... - T ng thành bánh xe: l p săm (k c săm l p d phòng). Ngoài ra, i v i các xe chuyên d ng như xe c u thương, xe c u ho , xe ch container... thì có thêm t ng thành chuyên d ng. Trong t t c các t ng thành trên, t ng thành thân v thư ng là ph n d b t n th t nh t khi r i ro tai n n giao thông x y ra. Do ó, ây cũng chính là ph n t ng thành ư c các ch xe l a ch n tham gia b o hi m nh t. Hi n nay, nư c ta có trên 60% khách hàng mua b o hi m cho t ng thành này.
 14. 14 3.2. Ph m vi b o hi m a. R i ro ư c b o hi m * Nhà b o hi m thư ng quy nh b i thư ng cho ch xe nh ng thi t h i v t ch t x y ra do tai n n b t ng , ngoài s ki m soát c a ch xe, lái xe trong nh ng trư ng h p sau ây: - Tai n n do âm, va, l t, . - H a ho n, cháy, n - Nh ng t n th t do thiên nhiên như: bão, lũ l t, sét ánh, ng t, mưa á, s t l … - M t c p toàn b xe ( i v i xe mô tô ch b o hi m khi có th a thu n riêng). - Tai n n, r i ro b t ng khác gây nên (Ngoài nh ng i m lo i tr quy nh t i m c b dư i ây) Ngoài ra DNBH còn thanh toán nh ng chí phí c n thi t và h p lý nh m: - Ngăn ng a và h n ch t n th t phát sinh thêm khi xe b thi t h i do các nguyên nhân trên. - Chi phí b o v xe và kéo xe thi t h i t i nơi s a ch a g n nh t. - Chi phí giám nh t n th t n u thu c trách nhi m c a b o hi m. Tuy nhiên, trong m i trư ng h p t ng s ti n b i thư ng c a DNBH không vư t quá s ti n b o hi m ư c ghi trên Gi y ch ng nh n b o hi m. b. R i ro lo i tr trách nhi m b o hi m * Nh ng i m lo i tr chung: DNBH không ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p sau ây: - Hành ng c ý gây thi t h i c a Ch xe, lái xe ho c c a ngư i b thi t h i.
 15. 15 - Xe không có Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, ho c có nhưng không h p l (Tr khi có nh ng th a thu n khác). - Lái xe không có gi y phép lái xe ( i v i lo i xe cơ gi i b t bu c ph i có Gi y phép lái xe) ho c có nhưng không h p l . - Tai n n x y ra do Lái xe có n ng c n, rư u, bia vư t quá quy nh c a pháp lu t hi n hành, khi có k t lu n b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ho c có ch t ma túy và các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng. - V n chuy n hàng trái phép ho c không th c hi n y các quy nh v v n chuy n, x p d hàng theo quy nh c a pháp lu t. - Xe s d ng ua th thao, ua xe trái phép, ch y th sau khi s a ch a (tr khi có th a thu n khác). - Xe i vào ư ng c m, khu v c c m, vư t èn ho c không ch p hành theo hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông, xe i êm không có èn chi u sáng theo quy nh. - Thi t h i mang tính ch t h u qu gián ti p như: Gi m giá tr thương m i, thi t h i g n li n v i vi c s d ng và khai thác tài s n b thi t h i; nh ng thi t h i mang y u t tinh th n; thi t h i không do tai n n tr c ti p gây ra. - Thi t h i i v i tài s n c bi t bao g m: vàng b c, á quý, ti n, các lo i gi y t có giá tr như ti n, c , tranh nh quý hi m, thi hài, hài c t, ch t phóng x (tr khi có th a thu n khác). - Tai n n x y ra ngoài lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (tr khi có th a thu n khác); - Kh ng b , chi n tranh và các nguyên nhân tương t như chi n tranh như: n i chi n, b o ng, ình công…
 16. 16 Ngoài nh ng i m lo i tr chung trên, DNBH không ph i tr ti n b i thư ng thi t h i v v t ch t xe trong nh ng trư ng h p sau: - Hao mòn, hư h ng t nhiên phát sinh t vi c ho t ng bình thư ng c a chi c xe gây ra - Hư h ng do khuy t t t, m t giá tr , gi m d n ch t lư ng cho dù có Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. - Hư h ng ho c t n th t thêm do s a ch a. - Hư h ng v i n ho c b ph n máy móc, thi t b mà không ph i do tai n n quy nh t i m c b1 trên. - T n th t i v i xăm l p, can, ch p u tr c bánh xe, ch n bùn, ch nhãn hi u, bi u tư ng nhà s n xu t tr trư ng h p t n th t này x y ra do cùng m t nguyên nhân và ng th i v i các b ph n khác c a xe trong cùng m t v tai n n. - M t c p b ph n c a xe (tr khi có th a thu n khác). - Các thi t b l p thêm trên xe ngoài các thi t b mà nhà s n xu t ã l p ráp (không tính các thi t b mang tính ch t b o v cho xe như h th ng báo ng, c n trư c, c n sau) ho c tr khi có th a thu n b sung b o hi m ph n giá tr thi t b l p ráp thêm. - Trư ng h p t n th t x y ra khi xe ã b ng p nư c và ng cơ ã ng ng ho t ng, lái xe không th c hi n các bi n pháp h n ch t n th t như: kéo, y xe ra kh i vùng ng p nư c ho c không g i xe c u h …mà kh i ng l i ng cơ gây nên hi n tư ng th y kích phá h ng ng cơ xe (tr khi có th a thu n khác). - M c mi n b i thư ng th a thu n ư c ghi trên Gi y ch ng nh n BH 3.3. S ti n b o hi m và giá tr b o hi m a. S ti n b o hi m:
 17. 17 S ti n b o hi m là s ti n nh t nh ư c ghi trong gi y ch ng nh n b o hi m ho c gi y yêu c u b o hi m do ch xe yêu c u và ư c công ty b o hi m ch p nh n. Vì ây là lo i hình b o hi m tài s n nên v nguyên t c s ti n b o hi m ph i nh hơn ho c b ng giá tr b o hi m. Tuy nhiên, trong th c t ch xe có th tham gia b o hi m v i s ti n l n hơn theo i u ki n b o hi m giá tr thay th m i. - S ti n b o hi m toàn b xe ư c xác nh trên cơ s giá tr th c t c a xe t i th i i m giao k t h p ng b o hi m. - S ti n b o hi m thân v xe là ph n giá tr thân v tính theo t l ph n trăm(%) trên giá tr th c t c a xe t i th i i m giao k t h p ng b o hi m. Trong trư ng h p s ti n b o hi m nh hơn giá tr b o hi m (g i là b o hi m dư i giá tr ), khi t n th t x y ra công ty b o hi m s b i thư ng d a trên t l gi a STBH và GTBH: S ti n b o hi m S ti n b i thư ng = Giá tr t n th t th c t x Giá tr b o hi m Tuy nhiên, n u ch xe tham gia b o hi m cho m t s t ng thành c n lưu ý s ti n b i thư ng không hoàn toàn tính theo công th c trên, mà ư c tính d a trên t n th t c a t ng thành ó. Trư ng h p s ti n b o hi m b ng giá tr b o hi m (g i là b o hi m ngang giá tr ), s ti n b i thư ng là giá tr t n th t th c t . Trư ng h p s ti n b o hi m l n hơn giá tr b o hi m (g i là b o hi m trên giá tr ) và n u ch xe mua theo i u ki n thay th m i thì: + S ti n b i thư ng b ng giá tr xe tham gia BH n u xe b t n th t toàn b . + S ti n b i thư ng b ng giá tr thi t h i th c t n u là t n th t b ph n. Trong trư ng h p t n th t toàn b , s ti n b i thư ng ư c tính ph i tr i kh u hao cho n th i i m x y ra tai n n làm tròn theo tháng. N u xe b thi t h i
 18. 18 n ng, t l thi t h i l n hơn m t m c nh t nh nào ó (thư ng quy nh 80% tr lên) ư c coi là t n th t toàn b ư c tính. Giá tr t n thu hay giá tr còn l i c a i tư ng b o hi m này (xác xe) s thu c v công ty b o hi m; trư ng h p công ty b o hi m không nh n thì ch xe ph i ch u trách nhi m v i ph n ó. b. Giá tr b o hi m: Nguyên t c xác nh giá tr b o hi m c a xe cơ gi i là giá tr th c t c a xe trên th trư ng t i th i i m ngư i tham gia mua b o hi m. Vi c xác nh úng giá tr c a xe tham gia b o hi m là r t quan tr ng vì ây là cơ s tính toán b i thư ng thi t h i cho ch xe. Th c t , giá tr xe trên th trư ng luôn bi n ng cũng là m t khó khăn cho vi c nh giá. Do ó, có căn c , công ty b o hi m thư ng d a vào ăng ký xe tính kh u hao và xác nh giá tr . C th : Giá tr b o hi m = Nguyên giá - Kh u hao Nguyên t c tính kh u hao: tính kh u hao thì có r t nhi u cách tính: - Tính kh u hao so v i nguyên giá - Tính theo các phương pháp: Kh u hao u ( ư ng th ng), kh u hao nhanh, kh u hao gi m d n, kh u hao tăng d n….(Quy ư c tính theo kh u hao u). - Tính theo năm, tháng, ngày (Quy ư c tính theo tháng). N u th i i m tham gia b o hi m t ngày th 15 tr v u tháng ó thì có tính kh u hao; còn n u t ngày th 16 tr i thì tháng ó không tính kh u hao. Vi c tính kh u hao ư c tính theo nguyên giá: Giá tr ban u x T l kh u hao Kh u hao = Th i gian s d ng
 19. 19 Trên th c t , r t nhi u xe ã kh u hao h t nhưng giá tr s d ng v n còn. i u này bu c doanh nghi p b o hi m ph i ưa ra nh ng bi n pháp linh ho t hơn thu hút khách hàng. 3.4. Phí b o hi m Phí b o hi m v t ch t xe cơ gi i là kho n ti n nh t nh mà ngư i tham gia ph i n p cho nhà b o hi m sau khi ký k t h p ng b o hi m. H p ng b o hi m ch có hi u l c t khi ngư i tham gia b o hi m n p phí. Vi c xác nh phí b o hi m là công tác r t quan tr ng. Phí ư c coi là giá c c a s n ph m b o hi m nên phí có h p lý m i thu hút ư c khách hàng, tăng kh năng c nh tranh c a công ty v i i th cùng tri n khai nghi p v này… Khi xác nh phí b o hi m cho t ng i tư ng tham gia c th , công ty b o hi m thư ng căn c vào các y u t như: Lo i xe, l ch s v tình hình b i thư ng t n th t c a nh ng năm trư c ó, m c ích s d ng xe, tu i tác và kinh nghi m lái xe c a ngư i yêu c u b o hi m và nh ng ngư i thư ng xuyên s d ng chi c xe ư c b o hi m, khu v c gi và xe… Gi ng như cách tính phí b o hi m nói chung, phí b o hi m óng cho m i u xe v i m i lo i xe ư c tính theo công th c: P=f+d Trong ó: P : Phí thu m i u xe d : Ph phí f : Phí thu n (phí b i thư ng) Vi c xác nh phí thu n căn c vào s li u th ng kê v tình hình t n th t c a nh ng năm trư c ó. Căn c vào s li u th ng kê, công ty b o hi m s tính toán ư c ph n phí thu n cho m i u xe như sau:
 20. 20 n ∑S × T i =1 i i f = n ∑C i =1 i Trong ó: S i: S v tai n n giao thông x y ra năm th i Ti : Thi t h i bình quân m t v trong năm th i Ci: S xe ho t ng th c t trong năm th i Ph n ph phí d g m các chi phí như: Chi phòng h n ch t n th t, chi qu n lý… Ph n ph phí này thư ng ư c tính b ng m t t l ph n trăm nh t nh so v i phí b i thư ng. Bi u phí c th như sau: • Trư ng h p b o hi m toàn b xe (Phí chưa bao g m VAT). M c mi n thư ng không kh u tr T l phí (% c a s ti n b o hi m) STT (VND) Xe không kinh doanh Xe kinh doanh 1 500.000 1,27 1,36 2 1.000.000 1,18 1,27 3 2.000.000 1,09 1,18 4 3.000.000 1,05 1,09 5 4.000.000 0,95 1,00 6 5.000.000 0,86 0,91 i v i kh i hành chính s nghi p, xe nư c ngoài không áp d ng m c mi n thư ng. N u ch xe ch p nh n m c mi n thư ng có kh u tr tương ng v i các m c mi n thư ng như trên thì phí b o hi m ư c tính b ng 80% m c phí t i thi u tương ng và ghi rõ trong H BH ho c Gi y ch ng nh n b o hi m.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2